Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

24. Juli indfandt sig Fridererich Christensen, der begiærede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Restaurationshold, han giorde derpaa sin Borgerlig Ed og blev tilladt Borgerbrev derpaa at nyde. er rejst til Kiøbenhavn, død. dito indfandt sig Christian Krog som hafer lært Feldberederi Profession her i Byen og vandt Borgerskab paa af samme Profession at ernære og blev han derefter henvist til Lauget for sig i samme at indgive. er rejst til Præstø. dito mødte Johan Adam Schnabel, som beviiste sig at hafer lært Skindhandel og Bogbinder Profession og vandt Borgerskab paa at nære sig af ?, hvormed han blev tilholdt at holde sig til Hans Kongl. Majestæt allernaadigste Lov og Forordning efterrettelig., er rejst til ? den 31. Juli mødte paa Næstved Raadhus Lauritz Hansen, som begiærede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Tømmermands Profession , og da han med rigtig Passer var forsynet og det tillige var Magistraten bekiendt at han i nogen Aar for andre Tømmermænd her i Byen hafer arbejdet, saa blev han til Borger Ed at aflægge admitteret og tilfaldt at holde sig Hans Kongel. Majestæts Lov og Forordninger efterrettelig., er død. den 7. August mødte Anders Christensen og begiærede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Snedker Profession, og da han med Passer og beviis hafer beviist sig af samme Profession i Kiøge hafer lært, samt at han alletiden hvor han sig hafer opholdet, stundelig former forholdet, saa blev han admitteret til borger Ed at aflægge, og derved tilfulde at holde sig Hans Kong. Majestæts Love og Forordninger efterrettelig., er død.

1761

den 12. Februar mødte paa Næstved Raadhus Hans Peter Hammer, som begiærede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Værtshushold, hvorpaa han aflagde sin Borgerlige Troskabs Ed og admitteret til Byens Borger og anmeldt at nære sig af Værtshushold og i alle Tilfælde at holde sig Hans Kong. Majestæts allernaadisgte Lov og Forordninger efterrettelig., er død. den 16. April mødte paa Næstved Raadhus Rasmus Christensen som med Beviis fra Førslev, Saltø og Harrested Gaarde Herskabsbevis at hafer der med Godsbrug samt i øvrigt som Murermester i 4 Aar, hvorpaa han aflagde sin Borgerlige Ed og admitteret til Byens Borger og at nære sig af Murermester Profession, da han i alle Tilfælde herfor at holde sig Hans Kong. Majestæts allernaadigste Lov og Forordninger efterrettelig., har opsagt sit Borgerskab, formedelst Fattigdom og er nu Krøbling. den 16. April mødte paa Næstved Raadhus Jørgen Larsen, der er født og opfødt her i Byen, hvor han har lært Handskemager Profession aflægger Borger Ed paa at nære sig af at gaa i Dagleje, og da han tillige af ? Maaleren Sr. Michael Schorler til ? er antaget blev han til denne Forretning under hans Ed admitteret og sig efter Hans Kong. Majestæts allernaadigste Lov og Forordninger at rette og forholde., er død. den 28. Maj mødte paa Næstved Raadhusstue Peder Andersen og begiærede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Tømmermands Profession, som han har lært her i Byen, saa blev han til Borger Ed dimitteret og tilholdt i alle Tilfælde at holde sig Hans Kongel. Majestæts Lov og Forordringer efterrettelig., død.

8. Oktober indfandt sig for Raadstue Retten Albret Hansen, Skomager Svend som med Lære og Beviis fra Oldermanden og Lauget i Sorøe af 1. Septbr. fulgt beviiste, at han samme Profession, der hafer lært,

31

Made with FlippingBook - Online magazine maker