Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

hvorfor hand efter Begiering blev til Borger dimitteret at nære sig af Skomager Professionen, hvorpaa han aflagde sin Borgerlige Troskabs Ed , hvorfor han blev tilholdt i alle Tilfælde at holde sig Hans Kongel. Majestæst Lov og Forordninger efterrettelig. de 3. December Ludwig Eberhardt Kober indfandt sig for Raadstue Retten og beviiste med Pas fra Sadelmager Amtet i Erlenger i Schwaøen, dateret 11. Maj 1754, at han samme Sted Sadelmager Professionen lært hawer og der en Tid som Svend arbejdet og sig skikkelig forholdet, ligesom og Sadelmager Lars Christophersen Høyelse om hans Arbejder i Professionen og skikkelige Forhold nu den 29. November fulgt bekræftet samme, hvorefter han begiierede at maatte til Borger for at nære sig af Sadelmager Professionen i Byen antaget og blev han da til Borgerlig Ed at aflægge dimitteret og tillige at holde sig Hans Kongel. Majestæts Lov og Forordninger efterrettelig samt den af Hans Majestæts til Stadighed hørig og lydig alvorligen formanet, hvorpaa han og aflagde sin Borgerlig Ed., død.

1762

den 14. Januar Michael Reebstock anmeldte sig og begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig med Linn Væver her i Byen, hvorpaa gan aflagde sin Borgerlig Ed., er død.

dito Johannes Wanstedt af Profession Linn Væver med Afsked fra det 2. Jyske Cavalleri Regiment beviiste at være fri og derfor begierede til Borger admitteret sig af Linn Væver Profession at nære, hvorpaa han aflagde sin Borgerlige Ed., er død.

dito Lars Gabrielsen aflage sin Borgerlige Ed at ville nære sig af Ligkister? her i Byen., er død.

dito Otto Andersen alagde sin Borgerlige Ed at nære sig af Ligkister., opsagt sit Borgerskab og faaet ?Løn? under 8. Februar 1787, derefter kommet i Vartov og der død.

den 18. Februar Just Nielsen Knechenborg mødte og ansøgte at han nære af Bryggen og Brændevin, samt Værtshushold hvorpaa han forhen havde vundet Borgerskab sig at nære junde hubsitere hvorfor han begierede at han som Borger at maatte tillades at drive Kømandsskab, da hand derfor i Byens Takster, herefter ville anføre at have Næring og Brug ham derudi kunde tilstaas, hvilket Magistrater ham ikke kunde nægte, men under den af ham den 27. Februar 1755 aflagde Borgerlig Ed tilholdt ham at holde sig Hans Kongel. Majestæts Love og Forordninger efterettelig samt underdanigst Troskab imod Hans suveræne Konge og hans Decendenter og andre af Hans Majestæts foresatte Øvrighed, hvilket han og lovede under den forrige aflagte Ed, hvorfor han og blev betydet at om Reskriptets Indhold af 28. Oktober 1758 ifald han mod Krav sig vil ernære beviiste Just Nielsen Knechenborg med ? under Byens Segl og Raadstue Skrivers Underskrift, der blev paategnet det forrige ham med dette Borgerskab beviist., er død. 18. Februar Henrich Christian Berthelsen anmeldte sig at vinde Borgerskab paa at nære sig af Skoflikkeri og med Tiden, om han detil kunde faa Lejlighed at indgive sig i Skomager Lauget, siden han behørig hafer udstaaet sin Lære og tient som Skomager Svend paa Lauget, hvorpaa han aflagde sin borgerlige Troskabs Ed og naar han sig i Lauget vil indgive, hvorfor han anmelder sig for Skomager Lugets Oldermand.,rejst fra Byen.

den 11. Marts Povel Gregersen mødte for Raadstue Retten og med Afsked fra det 2. Jyske Cavalleri Regiment beviiste at han nys afvigte Marts derfra lovlig er dimitteret og om han begierede at vinde

32

Made with FlippingBook - Online magazine maker