Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

aflagde sin Borgerlige Trokabs Ed, hvorefter han blev henviist til Laugets Oldermand for at opfylde det som Forordningen og Laugets Artikler befaler, er død.

den 2. April Christopher Gothe vandt Borgerskab paa at nære sig af Uhrmage Profession.

den 2. Juni Børge Olsen Hagen mødte for Raadstue Retten og begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Skomager Proffession, som han hafer lært i Kiøge. hvortil han blev dimitteret og aflagde sin Borgerlige Troskabs Ed, hvorefter han blev henviist til Laugets Oldermand, forat fuldkomme det, som Forordninger og Laugets Artikler befaler.,rejst herfra til Kiøge. den 16. Juni Friederich Abrham Naichschou mødte for Raadstue Retten og begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig af at handle med Marskandiser Kram som hannom blev tilladt og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Troskabs Ed, hvomed han blev tilholdt at rette sig efter Hans Kongelige Majetæts love og de behørigt indgagne Forordninger. 3. Maj Paategning Friederich Abraham Naichshou uden ringeste bevis herfra er bortrejst og efterlader sin Hustru Juliane Marie saa meddeles hermed paa Forlangende efter Borgerskabsbrev blev indraget under Byens Segl og Raadstue Skrivers Haand, Næstved 20. Juli 1768. den 30. Juni Jens Otto Post mødte for Raadstue Retten og begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig af at handle med Snus Tobak og andre smaa Kram, hvortil han blev admitteret og derpaa aflagde sin Borgerlige Troskaks Ed. den 11. August mødte for Raadsrue Retten Chresten Petersen, som beviiste at hafer lært Pelsmager og Haandskomager Profession her i Byen og begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig af dette, hvilket han efter hans Faders Død stedse hafer forestaaet Haandværket for sin Moder kunde han til Borger admitteres og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed. den 11. September indfandt sig for Raadstue Retten Johan Went Petersen, som begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Kleinsmed Profession, hvilket han hafer lært her i Byen af sin Fader. hvorpaa han aflagde sin allerunderdanigste Borgerskabs Ed, og blev han henviist til Laugets Oldermand for at fuldkomm sine Pl

1764-1765

den 8. Marts mødte for Raadstue Retten Andreas Maar, som begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Kleinsmed og Skomager Profession, hvortil han blev admitteret til Borger Ed og aflagde sin Ed paa at nære sig af KLeinsmed Profession, da han blev tilholdt at forviise sig med Smede Lauget og at indgive sig i Lauget, da han vil holde Svend og Drenge til sin Professions Fortsættelse., er død. den 14. Juni mødte for Raadstue Retten Johan Gottfried Lorentzen, som aflagde sin Borgerlige Ed af Galanteri Kram sig at nære, hvorved han blev tilholdt i alle Maader at rette sig efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Forordninger., er død. den 20. August mødte for Raadstue Retten Hans Jørgen Wilster, som begieerede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Drejer Profession, som han hafer lært her i Byen og tillige at holde lidt Værtshushold, hvortil han blev admitteret aflagde sin Borgerlige Troskabs Ed., er død.

dito Johan Axel Thursmarch indfandt sig ligeldedes og begieered at vinde Borgerskab paa at

34

Made with FlippingBook - Online magazine maker