Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

nære sig Snedker Profession, som han berettede at hafer lært i Slagelse, men ellers producerede Beviis for at han i andre Aar hafer arbejdet for Svend baade i Veiløe udi i Jylland og Mariboe i Lolland, saa blev han til Borger admitteret og derpaa aflagde sin allerunderdabigst Troskabs Ed. død. den 23. September Martin Henrich Stennechester producerde Beviiser, at han hafer lært Knapmager Profession i Odense udi Fyn, thi blev han til Borger admitteret af Knapmager Profession at nære sig, videre d 28.Nov. 1778, er død.

dito Jens Hansen Kirchebye admitteret til Borger at nære sig af Snedker Profession, som han hafer lært her i Byen., har opsagt sit Borgerskab og faaet forlov under 28. Juni 1787.

18. April Niels Cyrelesen mødte paa Næstved Raahus og vandt Borgerskab paa at nære sig af Værtshushold samt smaa Handling med Træskab, Jydepotter og videre samme her i Byen som til Markeder., død.

1766

2. Januar Johan Henrich Ramberg, Væver fremstod for Raadstue Retten og producerede sit Lærerbeviis at hafer lært den lovlige Væver Profession, thi blev han til Borger admitteret og derpaa aflagde sin Bogerlige Troskabs Ed., er død. 2. Januar Friderich Rosenberg mødte og begierede at vinde Borgerskab paa at handle med Smaakram saavel her i Byen som til Markeder, ligesom hans Formand Friedrich Sarsthi blev han til Borger admitteret dog med Tilhold at rette sig efter det Kongelige allernaadigste Rescript af 28. Oktober 1758, saavel som Hans Kongelige Højheds allernaadigste Love og Forordninger, hvorpaa han aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., , forlod d. 25. September 1769. 6. Februar Mads Andersen, Skomager Svend indfandt sig for Raadstue Retten og begierede at vinde Borgerskab af Skomager Profession, som han hafer lært her i Byen sig at nære, hvortil han blev admitteret derpaa aflagde sin Borgerlige Troskabs Ed, thi blev han til Lauget henviist for at opfylde sine Pligter efter Lauges Artiklerne. 20. Marts Sivert Nielsen Neergaard indfandt sig for Raadstue Retten og begierde at vinde Borgerskab paa at nære sig af Kobersmed Profession som han hafer lært i Slagelse og som Svend med førnævnte Kobbersmed, blev han til Borger admitteret af Kobbersmed Profession at nære og derpaa aflgade sin allernaaigste Ed, hvorfor han blev tilholdt at rette sig efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Lov og Forordninger., er død. 20. Marts Johan Christopher Berg mødte dernæst og begierede at vinde Borgerskab paa sig af Skrædder Profession, som han hafer lært i Stralsund, at nære, thi blev han til Borger admitteret til sig af Skrædder Proffession at nære, hvorfor han henvistes til Lauget at opfylde de Pligter, han som Mester tilkomme efter Hans Kongelige Majestæts allernaadigste Lov og Laugets Artikler., er død. 31. Juli Anders Christensen indfandt sig for Raadstue Retten og begierede at vinde Borgerskab at nære sig af Skomager Profession, som han hafer lært her i Byen, hvortil han blev admitteret og henviist til Lauget, der at opfylde sine Pligter., prøvet forlov d. 28. April 1768, hvorved han af Borgerskab tale er indmeldt.

35

Made with FlippingBook - Online magazine maker