Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

24. Marts Henrich Lange indfandt sig For Raadstue Retten og begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Feldbereder Profession, hand beviiste at hafer lært, blev han til Borger admittret og derefter henviist til Lauget for at opfylde sine Pligter., er død d. 14. Juli mødte paa Næstved Raadhus Godtfried Hertz, som er barn fød her i Byen , hvor han har lært Skomager Profession og begierede at vinde Borgerskab paa som Skoflikker og tillige antagne Undermaalere, hvortil han blev admittert efter at han var formanet og demonstreret om Maalets Pligter og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., er død.

d. 28. Juli Daniel Christiansen Falohenberg indfandt sig for Raadstue Retten og efter Begering aflagde sin allernaadigste Borgerlige Troskabs Ed at nære sig af den lærte Murermester Profession., død Januar 1770.

d. 27. September Jens Pedersen, Skomager Svend aflagde sin Borgerlige Troskabs Ed at nære sig af den her i Byen lærte Skomager Profession.

den 10. Oktober Johan Christopher Næsher at nære sig af Bager Profession., er død.

d. 8. December Thomas Thomsen foreviiste hands Højgrevelig Exellence Sr. General Lieutnand von Plessens Post, som blev paa frigivet at være foreviist og derefter at han til Borger at ansøge, da han lige som sin Formand Jens Christensen vil nære sig af Værtsushold samt Handel med Trævarer, han blev dertil admitteret., er død dito Peder Hansen fød i Lundbye maatte af Kongens Gods Høvdinggaard Rytter Distrikt mødte for Raaadtue Retten og foreviiste Regiment ? Jacobsens beviis, at han fra Godset var aftrædet som Rytter, han paa Forlangende til Borger blev admitteret at nære sig ligesom hans Formand Niels Cyrelesen af Værtshushold og Træforhandling. er død. 22. December S. Peder Mortensen, rytter og han hafer opfyldt General Commerce Collegie Resolution af 3. December som Rytter Befalings Mand udi Skive for af 6. Luyer i at forreviise Frigivningen paa bemeldte forrige Maher? til Borger antaget at nære sig af Kiøbmandsskab og derpaa aflagde sin allerunderanigste Borgerlige Troskabs Ed. er død.

22. Decembr Sr. Friderich Christian Pruh ligesom Næstformand S. Mørch i alle tilfælde. er død i 1792.

1769

den 1. Februar Christian Carl Gabbel blev antaget til Borger at nære sig af Slagter Professionen, som han hafer lært i Shavn? for afg. Jens Jensen, Kongens Slagter., er bortrejst.

28.Juli Rasmus Rasmussen Koch admitteret til Borgerskab at vinde paa at nære sig af Handkemager Profession, som han hafer lært her i Byen., er død.

2. August Niels Nielsen, i lige maade paa Handskemager Profession, som han hafer lært her i Byen., er død.

25. September Stephan Jørgensen Bang, ligeledes paa Handskemager Profession, som han hafer lært i Odense., faaet forlov herfra og rejst til Odense August 1775.

37

Made with FlippingBook - Online magazine maker