Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

dito Christian Nette, som hafer været Mester Skrædder i Kbhavn. men formedelst indfordrede ? nu fløt her til Byen fremstod for Raadstue Retten og aflagde sin Borgerlige Ed for af den lærte Profession sig at ville nære.

Marts 1. Thoms Jensen vandt Borgerskab paa at nære sig af Værtshushold og Træskab Handel samt videre efter hans lejlighed., rejst 30.Januar 1779.

dito Henrich Andreasen, som hafer lært Slagter Haandværk i Kbhavn. og ellers er dimittret fra Rytteriet, der har meddelt Afsked af 20. Jan. sidst og vil af det lærte Slagter Haandværk sig ernære., er død.

Maj 24. Hans Rolter af Profession Skomager, som han har lært her i Byen, mødte og begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig af samme, hvortil han blev admitteret og derpaa aflagde sin Borgerlige Troskabs Ed., død. Juni 28. Hans Hansen Møller af Pofession Snedker, barnfødt her i Byen, men ellers givet til Svend i Kbhavn.og siden rejst udi i Landet, mødte og forlangte til Borger at antages og sig af den lærte Profession at ernære, hvortil han blev admitteret og paa samme aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., død. Juli 5. Jacob Meyland, som forhen har været Borger i Sorø mødte og begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Garver Profession, som han hafer lært i Kbhavn. og foreviste Sr.Byfoged Jessens Attest af 1. Juli sidst, at han i Sorø hafer aflagt god Raad og Rigtighed, alt saa blev han til Borger antaget og derpaa aflagde sin alleunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., er bortrømt. Sept. 25. Ivar Lambech som hafer lært den lovlige Guldsmed Profession i Slagelse, mødte og anmeldte sig til at vinde Borgerskab paa at nære sig af den lærte Profession, hvortil han blev admitteret og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., er død. Dec. 2. Carl Friderich Rasmussen Addent mødte og begierede til Borger at antages for at nære sig af den lærte Bager Profession, hvortil han blev admitteret og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., er død. Dec. 29. Mogens Christiansen Juul foreviste lovlig Pas og begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Bryggen og Brændevin, samt ?, hvortil han blev admitteret og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Ed., er dæd.

1774

Jan. 3. Lars Gabrielsen mødte og foreviste sit Borgerskabsbrev af 14. Jan. 1762 paa at nære sig af ? som hans alder nu tillod ham længere at nære sig ?, saa blev han til ? tilladt at nære sig og derpaa i ? til de fattige rettes han være forarmet at behandle denne, aflagde sin Ed., død. Maj 26. Andreas Johansen Hey mødte paa Næstved Raadstue og begierede til Borger at antages, samt at nære sig af at handle med Marskandiserkram, hvortil han blev legimiteret at han tager det i Fabriksvedtægter allernaadigst anbefalede i følge Rescriptet af 28. Februar 1768, at han foreviste Gentagninger til den Ed at han indkøbte ? for i aar af ?, altsaa blev han til Borger antaget at nære sig af

40

Made with FlippingBook - Online magazine maker