Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

den 6. November Jens Mortensen af Profession Rebslager , som han hafer lært hos Borgeren Christen Møller, der er i Lauget i Kbh. mødte og begierede til Borger at antages paa at nære sig af samme, hvortil han blev antaget og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., død. den 27. November indfandt sig for Retten Sr. Søren Kragh, som begierede til Borger at antages paa at nære sig ag den her i Byen lærte Guldsmed Profession, hvortil han blev antaget og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., nu død i Kiøbenhavn, Vartov.

1778

d. 19. Februar Sr. Ole Grothe, Kiøbmand, export og indland hvorved han foreviste bevis samme at have lært i Stege paa Møen og altsaa blev dertil antaget nemlig at handle med Grove og især ? hvorfor han tillige blev betydet om Rescript af 28. Oktober 1758, ifald han med Tiden agter at bruge nogen sammen med almindeligt Kram., død. d. 19. Februar Christian Rasmussen Leerbech, af Profession Handskemager og Feldbereder, som han beviste at have lært i Roeskilde, hvortil han dertil blev admitteret og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., er rømt. d. 6. August fremstod for Raadstue Retten Sr. Thomas Rostgaard, af Profession Skomager, som han haver lært her i Byen hos sin Fader sal. Knud Rasmussen og aflagde sin Borgerlige Ed at nære sig af nævnte Profession, hvortil han blev admitteret og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., død 4/6 1807. den 1. Oktober fremstod for Raadstue Retten Sr. Jacob Hemmingsen, som begierede Borgerskab paa Værtshushold og videre Borgerlig Næring, hvortil han blev admitteret og derpaa aflagde sin allerunderdan igste Borgerlige Troskabs Ed., er rejst til Kiøbenhavn. Dito fremstod Carl Petersen, Skomager Svend, som han havde lært hos Borger og Skomager afg. Knud Rasmussen her i Byen og begierede Borgerskab paa Skoflikker Arbejde for det første indtil han retter at have opfyldet sine Pligter som Mester kan blive indformeret, hvilket han blev tilladt og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., borte. Den 8. Oktober fremstod for Raadstue Retten Johannes Michaelsen Gelf, af Profession Bødker som han havde lært her i Byen og begierede Borgerskab paa bemeldte Profession, hvortil han blev admitteret og derpaa aflagde sin allerunderdanigste borgerlige Troskabs Ed efter han foreviste sit lærer brev og blev paa Lauget og samme igen henvist., borte. Den 26. November fremstod for Raadstue Retten Berthel Christensen, Skomager Svend, som havde lært Skomager Profession hos Borger og Skomagermester Albrecht Hansen her i Byen og aflagde sin allerunderdanigste borgerlige Troskabs Ed paa at nære sig af bemeldte Haandværk paa de Vilkaar at han henvender sig til Lauget for at opfylde sine Pligter og som Mester at blive antaget., død. Den. 17. December fremstod for Raadstuer Retten Snedkersvend Erich Torp, som haver udlært Snedker Profession i Horsens og paa samme han Borgerskab tilstaaet at naar han som Laug i Lauget indtræder som Mester han da besørger lære Brev antagsfrit og i alt at opfylde sine Pligter, hvorpaa han aflagde sin

44

Made with FlippingBook - Online magazine maker