Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

allerunderdanigste borgerlige Troskabs Ed for af bemeldte Profession at nære sig. 1. Juli 1779 opsagde Snedker Erich Torp sit Borgerskab for at rejse til Kiøbenhavn og blev han dito dato med behørig forlov.

Dito fremstod Frantz Jacob Langscheit her af Byen, som begierede til Borger at antages paa at nære sig af Værtshushold og anden Handling som hanom blev bevilliget og altsaa derpaa aflagde sin allerunderdanigste borgerlige Troskabs Ed i hvis Følge han paalægges sine Pligter og tillige nyder lignende Rettigheder som Byens Borger og Indvvaander, hvorpaa hans Borgerskab blev ham meddelt,.er rejst bort. Dito fremstod Niels Nielsen Raunholt, som forhen d. 28. November 1776 har vundet Borgerskab paa Tømmermands Profession , men da han frasagde sig samme dette aar og begierede forlov for samme under 25. September blev meddelt, men han er nu flyttet nærmere Byen og derefter nøjere betænkt sig, saa begierede han som Borger blive antaget paa at nære sig af Værtshushold og grovere Handels Afsætning saasom Trætøj ? og andet, hvilket han blev bevilliget og alt saa aflagde sin allerunderdanigste borgerlige Troskabs Ed, hvorefter han med andre Byens Borgere paaligger sine Pligter og tillige nyder Rettigheder., død.

1779

Jan. 21. fremstod Ole Michael Hansen Rud, som forhen har været Borger og Kleinsmed i Kiøbenhavn og begierdede paa denne Profession til Borger her i B yen at antages og tilmed foreviiste sit Forlov fra Kiøbenhavns Raadstue dat. 28. Oktober 1778, som beviste at han den 12. April 1769 har taget Borgerskab i Kiøbenhavn som Kleinsmed og derefter under fornævnte Dato og meddelt Bevis for god Rigtighed aflægge, hvilket hans forlov blev paategnet her paa Raadstuen og samme igen tilbagevandt hans Begiering til Borger her i Byen at blive antaget, blev altsaa bevilliget og aflagde han derpaa sin allerunderdanigste borgerlige Troskabs Ed paa at nære sig af fornævnte Kleismed Profession i følgeskab nyder han lignende Rettigheder, ligesom han og paaligges lige Ret med andre Byens Borgere, hvorom alt ud over Borgerskab blev ham meddelt., borte. Jan 21. fremstod for Raadstue Retten Birgitte Sørensdatter, afg. Johannes Pedersens Øltapper Enke af Kiøbenhavn, som foreviiste hendes afg. Mands fra Kiøbrnhavns Raadstue meddelte Forlov dat. 22. Maj 1772, der beviser at han den 13. Dec. 1758 som Øltapper har vundet Borgerskab i KIøbenhavn og har opsagt bemeldte Borgerskab og er holdt fornævnte Forlov, som bemeldt og paateget faaet hendes igen tilbageværende, ligeledes foreviiste hun Attest fra Sr. Tybirgtis, Holmens Kirke i Kiøbenhavn, dat. 25. Juni 1772. saa og Attest fra Sr. Winther, Præst i Haslev paa Bregentved Gods, dat. 6. Okt 1778, som ligeledes beviist og paategnet samt hendes igen tilbageværende, hvorefter hun begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig her i B yen af at sælge ?Wasser, Thee, Sukker, Cafee, Porcelæn og lign., hvilket hun blev bevilliget og altsaa aflagde hun sin allerunderdanigste borgerlige Troskabs Ed paa at nære sig og viiste hun da altsaa lignende Rettighed, ligesom hun ogsaa paalignes lign. Pligter med andre af Byens Borgere, saasom hendes Borgerskab meddelt., har leveret sit Borgerskab tilbage d. 28. April 1781, samt foreviist qvitteringer fra Kiøbmand Bille, skatter og præmier er betalt til 1. Maj d.Aar, er nu gift med Bagersvend, nemlig Johan Weis og reist til Præstø, hvor han vil nedssætte sig som Bagermester og nære sig af sin Profession. Jan. 30. frem kom Borgeren Thomas Jensen, som d. 1. Marts 1773 har vundet Borgerskab paa at n ære sig af Værtshushold og Trætøj og begærede at han som Borger maatte drive Kiøbmandsskab med Grovvarer, saasom Sild ? og lign., hvillket Magistraten heller ikke kunne nægte, men bevilligede ham herfor til Borger

45

Made with FlippingBook - Online magazine maker