Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

at antages, aflagde Borgerlig Ed med Tilhold at lade sig samme i alle Maader være efterrettelig, hvilket han og lovede, ligesom han og blev betydet hans kongel. Højheds allernaadigste Rescript af 28. Oktober 1758 i Henhold til at han nu befatter sig som meldt med forbemeldte grove Varer, hvorefter han i sin Næring og Brug for ham til Byens Skatter og Afgifter tillige bevist og taxeret, herom at samme Vilkaar Borgerskabsbrev til Bevis meddelt., død. Feb r. 11. fremkom Martin Lorentz af Profession Knapmager, som foregav at have lært bemeldte Profession i Apenade, hvorfra han med behørig Lære brev var behørigt forsynet, hvilket han til Sr. Major Trellund ved det Holstenske Regiment til Fods har været henvist hvilke saa med bemeldte Regiment, hvor han var engageret 31 Aar i Regimentet, at Chefen Sr. General Major og Oberst Inst Gerhard von Scholten er hermed meddelt behørig Afsked under 28. Nov. 1778, som blev forevist og paategning samt hans igen tilbageværende begierede at faa sit Borgerskab paa bemeldte Profession at blive antaget, som hanom blev bevilliget, hvorefter han aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed og ifølge samme paalignes han lign. Pligter, ligesom og han nyder lign. Rettigheder med andre af Byens Borgere, hvorom hans nærmere Borgerskabsbrev herved blev meddelt., død. 18. Februar mødte for Raadstue Retten Jens Andersen som nogle Aar har opholdt sig paa Herlufsholms Skoles Gods i lille Næstved og foreviiste behørig Pas og Følgeseddel fra Forstanderen paa Herlufsholm under 17. ? samt begierede til Borger her i Byen paa Hjulmands Profession blive antaget, hvilken Profession han foregav her i Byen at have lært hos ved Døden afgangne Hjulmand Niels Nyegaard, fra hvem han ligeledes foregav at have faaet Beviis om hans Læretid, samme hans Begiering blev bevilliget og fornøden Paategning samt at han igen er tilbageværende og herefter aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., borte. 18. Febr. Mødte Henrich Deekmann og begierede at vinde Borgerskab paa at handle med grove Varer sasom Trann, Cider, Sild og lign, og til den Ende foreviste behørig fra Forvalteren paa Holmegaard, paa hvilket Gods han sidst har haft en Gaard i Fæste og der i nogen Aar opholdt sig, førend han kom her til Byen hvis fremviste beviis af 20. Febr. 1778 paa behørig vis samme med paategning blev overdraget og herefter aflagde han sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., død. 15. April fremstod Abraham Meylann, som begierede til Borger at blive antaget da han agter at nære sig af Garver Profession, som hans Fader lærte i Kiøbenhavn og han foreviiste behørig Lære Brev af 8. November 1778, som blev foreviist og paategnet samt hanom igen tilbagekomst Enkemand tillige at hans Fader Samuel Meylann formedelst Alderdom og Svaghed ikke længere kan indbevise sit Borgerskab, men samme haver paa hans Vegne opsiges, ligesom og faar Vished her paa Raadstuen har deponeret det samme, bemeldte Abraham Meylanns Forlangende blev altsaa bevilliget, hvorpaa han aflagde sin Borgerlige Troskabs Ed, hvorom han udi i sit Borgerskabsbrev har indholdt og lovede han tillige at aflevere fornævnte sin Faders Borgerskabsbrev, som nu nyder det saadan., død. 20. Maj fremstod for Raadstue Retten Carl Christian Hemmimg, af Profession Murermester, som foreviiste Lære Brev, udlært af Murermester Lauget i KIøbenhavn den 24. Nov. 1736, saa og behørig Afsked fra Det Danske Artelleri Corps, dat. 24. Jan. 1758, som derefter har begieret til Borger her i Byen at blive antaget, hvilket hanom blev bevilliget, og hvopaa han aflagde sin allerunderdanigst borgerlige Troskabs Ed paa at nære sig af bemeldte Profession, thi blev forbemeldte hans Lære Brev afleveret med Paategning samme igen tilbageleveret., er død.

46

Made with FlippingBook - Online magazine maker