Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

3. Juni mødte Sr. Hans Jacob Hansen, forhen Møller i Maglemølle fra Herlufholm Gods, som med accord for afstaaede bemeldte Mølle og begierede til Borger at antages paa at nære sig af Værtshushold og grønner hans sætning saasom Tætøj, Sild og Trann, hvilket hanom blev ham bevilliget og altaa derpaa aflagde sim allerunderdanigste borgerlige Troskabs Ed, i hvis Følge han paalægges lignende Pligter og tillige nyder lignende Rettigheder med andre Byens Borgere og Indvaandere, hvorpaa samme Borgerskabs Brev meddeltes., er rejst bort. 17. Juni fremstod for Raadstue Retten Johan Soltat af Profession Murermester, som foreviiste Lære Brev udstedt af Murer Lauget i Kiøbenhavn den 20. Dec. 1775, hvorefter han begierede til Borger her i Byen at blive antaget, hvilket hanom blev bevilliget og hvorpaa han aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed paa at nære sig af bemeldte Profession, thi blev hans Lære Brev med Paategning hanom igen tilbageleveret. 19. August fremkom Johan Busk af Profession Væver og begierede til Borger her i Byen at antages paa at nære sig af bemeldte Profession og til den Ende foreviiste behørig Beviis af 20. Nov. 1778 fra Oldermanden for Væver Lauget i Kiøbenhavn, hvor han sidst havde arbejdet, hvilket blev paategnet og hanom igen tilbageleveret, hvorefter han til Borger her i Byen taget og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlig Troskabs Ed., død. Dito dato fremstod Andreas Andersen af Profession Drejer, som havde lært her i Byen hos sin salig Fader Anders Drejer og herefter arbejdet i Kiøbenhavn og begierede til Borger at antages paa bemeldte Profession, hvortil han blev admitteret og derpaa aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., død. 18. November fremstod Nils Kneihenborg, som begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig af Værtshushold og anden borgerlig Næring med Øll og Brændevin som han blev antaget hvorpaa han aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., har opsagt sit Borgerskab og faaet forlov under 9. September 1789. 18. November fremkom Peder Just Hansen, som havde lært det lovlige Skomager Haandværk hos Mester Skomager Jacob Salomon her i Byen og begierede at vinde Borgerskab paa at nære sig som Skoflikker her i Byen, indtil hans Omstændigheder bliver saaledes at han kan komme under Skomager Lauget, hvilket hans Begiering han og blev bevillige, saa aflagde han som Skoflikker sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., har nu faaet Borgerskab og fundet forlov dat. 23. Jan. 1783. 30. Dec. Fremkom Kiøbmand Svend Matthias Busch og foreviiste behørig Beviis fra KIøbmand Schwartz i Kiøge af 19. April 1776, hvor bemeldte Mr. Busch som Dreng i 7 Aar og Svend i 4 Aar med Kiøbmandsskab har Conditioret, hvilklet blev læst og paategnet som han begieret og hvorpaa han nu gælder til Borger og KIøbmand her i Byen og blev antaget hvilket og han blev bevilliget paa at han følger hans Excellence Sr. Justitsmin isterraad ? vedr. Brochure skriver til Magistraten a.f. 18 ? i Anledning af kongelige General Oekonom og Commune Collegie skriver under 10 ? til Højbaarne Hans Excellence herefter lignende allerede fundet er aarlig til forfald har sig ? for Summa 400, hvortil han og tilstod og corroderede at ville efterkomme, hvorpaa han da aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed og derefter af Borger og Murermester Johan Johansen Soltat nyder han altsaa lige Rettigheder som ham og paalægges lige Pligter med andre af Byens Borgere og KIøbmænd., død.

47

Made with FlippingBook - Online magazine maker