Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

1780

d. 6. Juli fremstod Frederich Rosenberg som foreviiste behørig Rigtighed fra Fyrendahls Gods af 4. Maj dette Aar under Forvalter Langes Haand, hvor han til iha Tid har opholdt sig med Hustru og Familie ligeledes og behørig Skudsmaal fra Sognets Præst Sr. Johan Prom i Kvislemark af 5. Juni ejens anni omberegnede Forhold, hvilket blev paategnet og ham igen leveret, hvorefter han begierede til Borger og Markedskræmmer her i Byen at antages da han med Fam ilie og Markedskram i Byen agter at nære sig og til den ende, ifølge kongelig allernadigste Rescript af 28. Okt. 1758 foreviiste qvietteringer fra Kiøbmand af 28 og 29. Juni dette Aar blev paategnet og hanom igen tilbageleveret, at han forudsat sig imod promte Betaling, herunder med 300 af ? Fabrikerede Varer, thi blev saa hans Forlangende hanom bevilliget og han antages til Borger og Markedskræmmer, hvorpaa han aflagde sin allerun derdanigste Borgerlige Troskabs Ed, hvorpaa han for Fremtiden nyder lignende Rettigheder, ligesom han og paaligges lignende Pligter med andre af Byens Borgere og Markedskræmmere., død. d. 14. Sept. Fremkom Niels Hansen Møller af Profession Snedker Svend som haver lært hos salig Fader Snedker Severin von Holten her i Byen og herefter arbejdet i Roskilde og begierede paa bemeldte Profession til Borger at antages, hvortil han blev dimitteret og derpaa aflagde sin allerunderdanigst Borgerlige Troskabs Ed, i hvis Følge han paalægges lign. Pligter ligesom han og nyder lign. Rettigheder med andre Byens Borgere., er bortrejst til Kiøbenhavn. 28. Sept. Fremkom Skomager Knud Peder Eschildsen Bruun og begierede til Borger her i Byen som Skoflikker, indtil om han med Tiden som Mester i Lauget kan indtræde maatte blive antaget og til den Ende foreviiste Bevis fra Kiøge under 22. Nov. 1776, hvor han har lært bemeldte Skomager Haandværk og derefter fremgaar at han arbejdet og opholdt sig i Byen til Dato, hvilket hans Skudsmaal blev paategnet og hanom igen tilbageleveret samt hans Begiering hanom tilstaaet og hvorpaa han aflagde sin allerunderdanigste borgelige Troskabs Ed paa at nære sig som Skoflikker, indtil han med Tiden paakommer Lauget., død.

1781

5. April fremkom Kiøbmand Knud Henrich Mathias Harboe fra Kiøbenhavn som begierede at vinde Borgerskab som Kiøbmand her i Byen og til den Ende foreviiste behørig Rigtighed, saavel fra Sr. KIøbmans Schwartz i Kiøge under 6. Januar 1777, hvor han har lært Handel, som og fra Kiøbmand Brøndel i Vordin gborg under 8. Juli 1778 og nu til sidt fra Sr. Isenkræmmer Noeri i KIøbenhavn under 3. Januar dette Aar, hvilket Skudsmaal blev paategnet og hanom igen tilbageleveret saa og qvitterede Regninger ifølge det kongelige allernaadigste Rescript af 28. Oktober 1758 at han til forhandling sig? og Fabrikerede Varer. Efter Forvalter Ketels qvitterede Regning af 26. Oktober 1780 paa Varer fra General Magasinet for34 Pund 487 Sh. Fra Fabrikken Johan Helbig i Kiøbenhavn og dito af 13. Marts 1781 paa Fabrikkens Varer for 78 = 112 Pund 487 Sh. Fabrikken Frøulich, ibedem dito af 28. Marts 1781 for 88 Pund, fra Fabrik og Farver Møller og Harboe paa Christianshavn 1 dito af 31. Marts 1781 130-5-12. i alt 332 Pund 3 Sh., hvilke 4 qvitterede Regninger ligeledes blev paategnet og hanom igen tilbageleveret, altsaa blev hans Begiering hanom bevilliget med Tilhold at lade sig hans kongelige Majestæts allernaadigste Love og Forordringer være allernaadigst efterrettelig ligesom han og heri indbefatter under Reparationen i følge Rescript af 10. Marts 1766 pg Gamle Juhulands? Fabrikker de Wassers Tilforhandling, saa og at han forsyner sig med behørig Consension paa Tobalk og Salt Handling, før han befatter sig, hvorpaa han aflagder sin allerunderdanigste

48

Made with FlippingBook - Online magazine maker