Borgerskabsprotokol 1679-1877 [TRANSSKRIBERET]

Borgerlige Troskabs Ed, hvorefter han i Fremtiden altsaa nyder lign. Rettigheder, ligesom han og paalægges Pligter med andre Byens Borgere og Kiøbmænd. Død i Aaret 1826.

d. 3. Maj fremstod Henrich Pedersen, som begiererde at vinde Borgerskab paa at nære sig af Værtshushold og Handling med Træskab og Jydepotter samt anden Borgerlig Næring med Øll og Brændevin som hanom blev bevilliget, hvorpaa han aflagde sin allerunderdanigste borgerlige Troskabs Ed., opsagt 4. Januar 1830. den 2. August fremkom forrige kongelig Skovrider ved Vordingborg Rytter Distrikt Sr. Melchior Folhach Hansen som med allernaadigste Pension er aflagt og har taget sin Bopæl her i Næstved og begierede at vinde Borgerskab at nære sig af Værtshushold med Øll og Brændevin, samt om han finder for godt at handle med grosse Wasser og videre tilladelig Handling, hvilket hanom blev bevilliget og hvorpaa han aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed., er død i Aaret? Den 30. dito fremkom Christian Hansen Thaasing som haver lært Bødker Haandværk i Vordingborg efter foreviidte Beviis af. 27. April 1778 udlært af Bertel Andersen, Bødker ibedem, og begierede at vinde Borgerskab paa Bødker Profession og til en Ende foreviiste her tillige Skudsmaal af 22. Jan. sidstlydende fra Sogne Præsten Sr. Grubbe i bemeldte Vordingborg, hvilket 2. Beviis blev paategnet og hanom igen tilbageleveret, samt hans Begiring hanom bevilliget, hvorpaa han aflagde sin allerunderdanigste Borgerlige Troskabs Ed.død.

18. Oktober fremstod Morten Olsen aflagde sin borgerlige Ed at ville nær sig af Skoflikkeri her i Byen., borte.

Dito dato Niels Andersen aflagde sin Borgerlige Ed at ville nære sig af Skoflikker her i Byen. død 1827.

1782

24. Januar Hans Andersen Wennerop aflage sin borgerlige Troskabs Ed paa at nære sig af Værtshushold og handle med Brændevin og Jydepotter., borte.

Johan Willichs ligeledes paa at nære sig af samme Profession., faaet forlov 4. Oktober 1788.

Hans Christensen, Bager Svend ligeledes af Værtshushold og Handel med Trætøj og Jydepotter., opsagt sit Borgerskab 2. Sep. 1789 og faaet forlov dito dato.

Jes Calmar ligeledes af Skrædder Profession., opsagt sit Borgerskab, faaet forlov 4. Okt. 1788.

21. Marts Søren Hansen Møller aflagde sin borgerlige Troskabs Ed paa at nære sig af Murermester her i Byen., den 22. Aug. 1782 opsagt sit Borgerskab og faaet forlov dito dato.

d. 4. Juli fremkom Kiøbmand Svend Christian Henrich Simonsen, som efter foreviist Beviser af 17. April 1776 haver lært her i Byen hos Kiøbmand Sr. Friderich Christian Frich, og derefter conditeret hos Sr. KIøbmand Brysting her i Byen 4 Aar efter Beviis af 28. Marts 1780, samt derefter 1 Aar i KIøge hos Mad. Hansen og endelig udi Interesseskab med Kiøbmand Harboe her i Byen et Aar og begierede at vinde Borgerskab som Kiøbmand her i Byen og til den Ende foeviiste behørig qvitterede Regninger, at han imod kontant Betaling tilforhandlet sig indenlandske Fabrikerede Varer ifølge det kongelige allernaadigste Rescript af 28. Oktober 1758, thi blev saadan hans Begiering hanom bevilliget paa Vilkaar i Tiiden at indbefatte under Reparationen

49

Made with FlippingBook - Online magazine maker