OIVin br. 12, godina IV. - ožujak 2022.

Imenovana nova Uprava OIV-a

OIV 5G PrivateNET - predstavljanje nove usluge

Intervju – Bruno Cigrovski 36

12

4

Godina IV.

BROJ 12

ožujak, 2022.

Novine Odašiljača i veza d.o.o.

ISSN 2671-2040

Jer mislimo na zelenu budućnost…

Uvodimo freecooling sustav hlađenja OIV dio KOER-ove virtualne elektrane

Digitalni radio kao zelena tehnologija

Uvođenje DMS sustava

SADRŽAJ

2

4

SIGURNOST

Uvodna riječ - nova Uprava za novo vrijeme OIV-a

4

8

POSVEĆENOST

Uspješno održan šesti Dan strategije i planova OIV Smartino IoT po ITU standardu

8 9 9 12

CRONECT službeni komunikacijski sustav na utrkama Snježne kraljice OIV 5G PrivateNet - Prva privatna stand-alone mreža u Hrvatskoj Važnost tehnološkog napretka i 5G-a na konferenciji o jačanju gospodarstva Hrvatske Jer mislimo na zelenu budućnost...

15 16

• OIV dio KOER-ove virtualne elektrane • Uvodimo freecooling sustav hlađenja • Digitalni radio kao zelena tehnologija • Uvođenje DMS-a Zaposlenici OIV-a svečano podignuli zastavu na Srđu OIVijesti Možemo li ugasiti semafore? Građevinskom sektoru Karlovačke županije predstavljen NP-BBI program NEAR MISS izvještavanje

28 29 30

34 35

36

ISKRENOST

Intervju – Bruno Cigrovski Interna komunikacija • Učinkovitom komunikacijom do zajedničkih uspjeha

36 40

• Komunikacijski stilovi • Nova intranet stranica Upoznajmo nove kolege

44

Imenovana nova Uprava OIV-a

Kontinuirani uspjesi i napredak našeg Društva rezultati su rada, duge tradicije i predanog vodstva. Za predsjednika Uprave imenovan je Mate Botica , dok su za članove Uprave imenovani Marko Serdarević i Denis Nikola Kulišić . Njihovim zajedničkim znanjem, stručnostima i iskustvom nadolazeće razdoblje bit će razdoblje novih mogućnosti i visoko postavljenih ciljeva. Posljednjih nekoliko godina učinili smo značajne iskorake te uveli mnoge novitete, a sve s ciljem kontinuiranog rasta kompanije i optimizacije poslovanja. Naš fokus ostaje unaprjeđenje poslovanja kroz razvoj postojećih i stvaranje novih platformi te osnaživanje pozicije prepoznatljivog i pouzdanog lidera u poslovnoj niši kojoj pripadamo. Veselimo se budućim iskoracima i zajedničkim uspjesima te čestitamo članovima Uprave i želimo im puno uspjeha u daljnjem radu.

4

Uvodna riječ

Nova Uprava za novo vrijeme OIV-a

javnog natječaja i to na mandat od četiri godine. Tako je za predsjednika Uprave OIV-a imenovan dosadašnji član Uprave – direktor Društva Mate Botica , dok su za članove Uprave imenovani Marko Serdarević i Denis Nikola Kulišić . Predsjednik i članovi Uprave za- jedničkim su dogovorom temeljem Poslovnika o radu uprave OIV-a međusobno rasporedili primarne poslovne nadležnosti i uredili način svog rada, osnovna načela funkci- oniranja, proces donošenja odluka kao i njihove provedbe. Spomenutim aktom, između ostalog, utvrđeno je da će Uprava zajednički voditi poslovanje OIV-a i donositi odluke na precizno definiran način, ali i da će u izvršenju odluka iz vlastite nadležnosti predsjednik i svaki od članova biti samostalni. Poslovnikom je definirana podjela nadležnosti: Član Uprave Marko Serdarević ujedno je i glavni direktor za pro- daju i razvoj , a bit će nadležan za prodaju, brigu o kupcima, izdava- nje računa, naplatu potraživanja; predlaganje, nadzor i koordinaciju razvoja novih usluga, centralizirano i koordinirano upravljanje projekti- ma do faze operativnog pokretanja realizacije projekta, analizu tržišta; analizu mogućnosti, razvoj i nadzor projekata financiranih iz EU fondo- va, kao i koordinaciju rada tvrtki kćeri i ovlaštenih osoba.

Član Uprave Denis Nikola Kulišić ujedno je glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije (CTIO) , bit će nadležan za NOC, jezgrene IT usluge i infrastrukturu, IT potporu poslovnim sustavima, procesira- nje signala, tehnološke operacije i montaže, radijske tehnologije, pri- jenosne, pristupne i radijske mreže, mobilne komunikacije i regionalno poslovanje. Predsjednik Uprave Mate Botica je glavni direktor OIV-a (CEO) . Uz poslove ravnanja rada cijele Uprave neposredno će biti nadležan za korporativne poslove, pravne i regulatorne, ljudske resurse, kor- porativne komunikacije, brend me- nadžment, marketing, korporativnu sigurnost, energetiku, investicije i održavanje infrastrukture, financije, računovodstvo, kontroling i nabavu, internu kontrolu i reviziju, poslove podrške Upravi, zastupanje OIV-a u međunarodnim organizacijama, pisarnicu i arhivu te vozni park. Predsjednik Uprave će također u dogovoru s članovima Uprave koor- dinirati i usmjeravati aktivnosti svih ostalih poslovnih funkcija s ciljem povećanja ukupne učinkovitosti i ostvarenja poslovnih ciljeva OIV-a. Uprava će se, kao i do sada, u pra- vilu redovito radi donošenja odluka, zaključaka i drugih akata sastajati jednom tjedno, a po potrebi i na izvanrednim sjednicama ili u nekom drugom terminu. Svaki član Uprave bit će samostalno zadužen i odgovoran za proved-

MATE BOTICA , predsjednik Uprave

Drage kolegice i dragi kolege, vjerojatno je svima već poznato ali ipak, radi onih koji OIVin čitaju izvan krugova naše kompanije, dobro je ponoviti da je temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, Nadzorni odbor društva Odašiljači i veze d.o.o. (OIV) 20. siječnja 2022. godine donio odluku o imenovanju pred- sjednika i članova Uprave OIV-a, a sve nakon provedenog postupka

BROJ 12

ožujak, 2022.

SIGURNOST

5

bu odluka Uprave koje spadaju u njegov djelokrug rada sukladno podjeli nadležnosti. U slučaju ne- doumice, određivanje u čiji djelo- krug pripada provedba pojedinog konkretnog posla, odlučivat će predsjednik Uprave. Izuzetno mi je drago da je ovaj temeljni akt kojim se reguliraju bitni odnosi u novoj Upravi izrađen na jednostavan i brz način uz među- sobno uvažavanje stavova svih članova i prihvatljive kompromise. To ukazuje i na jedinstven stav da će nam zajedničko vođenje i donošenje odluka, zadržavajući ope- rativnu samostalnost u provođenju uz jasne linije odgovornosti stvoriti preduvjete za harmonične odnose.

Ambiciozni planovi za kontinuitet uspješnog poslovanja OIV-a

slijede, a prilike za šire upozna- vanje i dokazivanje zasigurno će biti. Zajednička misija koju nam je Nadzorni odbor OIV-a dao već prilikom imenovanja je nastaviti kontinuitet uspješnog poslovanja Društva, ostvarivanje zacrtanih ciljeva i planova rada. Ambiciozni planovi i nove ideje sigurno neće izostati. Čvrsto vjerujem da je Uprava Društva na ovaj način osvježena i kvalitetno pojačana što bi trebao biti jamac još boljih rezultata rada u vremenu koje dolazi.

Na početku bih istaknuo kako osjećam izrazitu čast i privilegij što sam imenovan članom Uprave OIV-a, Društva u kojem s velikim entuzijazmom radim već gotovo 17 godina, gdje poznajem ljude, dišem minimalno osam sati dnevno, a i Društva prema kojem gajim izrazito snažne osjećaje. Siguran sam kako ću preuzimanjem odgovornosti, u uskoj suradnji s predsjednikom Uprave Matom Bo- ticom i članom Uprave Denisom Nikolom Kulišićem te uz podršku svih zaposlenika, realizirati postav- ljene planove i ciljeve te prije svega podići već iznimnu profesionalnost Društva na još višu razinu i još bolju poziciju na tržištu. Kao što je najavljeno na Danu Stra- tegije, pred nama se nalazi iznimno važno razdoblje za rast Društva, kako zbog razvoja novih usluga tako i našeg poimanja tržišta i svega onoga što je pred nama. U ime svih nas još jednom novoi- zabranim članovima Uprave želim čestitati i izraziti iskrenu dobrodoš- licu, a sve vas molim da njima kao i cjelokupnoj jedinstvenoj novoj višečlanoj Upravi date puno povje- renje i pružite iskrenu i svesrdnu podršku. Kao glavni direktor Društva dat ću sve od sebe da opravdam ukazano povjerenje te zajedno s Vama dopri- nesem još bržem razvoju i boljitku OIV-a i cijele Republike Hrvatske. Novi članovi Uprave će Vam se uvodno predstaviti u redcima koji

Mate Botica

Činjenica kako će odašiljanje kao primarni izvor financiranja Društva postepeno nastaviti padati postavlja pred nas izuzetno velik izazov i jedna je od ključnih prepreka za daljnji rast te zahtjeva prilagodbe u radu i modernizaciju koja je u današnje vrijeme neizbježna. Na nama je da te promjene dočeka- mo potpuno spremni i uspješno provedemo neophodne procese i radnje koje će omogućiti kvalitetan napredak Društva. Nove usluge koje pokrećemo te postojeće kao što su OIV Smartino IoT, OIV Fire Detect, OTT platforme, OIV 5G PrivateNET, MPLS, OVM te općenito internacionalizacija jasan su pokazatelj da posjedujemo ozbilj- ne i raznovrsne resurse te prijeko potrebni know-how koji stalno treba nadograđivati. Pored navedenog, osnivanjem OIV tvrtki kćeri OIV Spectrum LAB i OIV Towers COM pokazali smo da nam je korištenje

MARKO SERDAREVIĆ , član Uprave

6

svih nama dostupnih resursa, in- frastrukture i znanja smjer kojim želimo putovati kako bi na tržištu ponudili široku lepezu usluga i mo- gućnosti. Nadolazeće razdoblje pokazat će kako transformacija Društva može biti kvalitetan odgovor na sve iza- zove pred nama. Promatrajući situ- aciju s gledišta osobe zadužene za prodaju moram istaknuti izniman potencijal koji OIV kao moderna i progresivna kompanija posjedu- je. Značajno iskustvo, stručnost i znanje svih zaposlenika svakako će i u budućnosti biti temelj za daljnji rast i razvoj OIV-a što je u konačnici

zajednički interes svih zaposlenika Društva. U svom daljnjem radu svakako ću se posvetiti optimizaciji poslovanja i ubrzanju procesa u područjima za koje sam zadužen, a samim time i poslovanju Društva u cijelosti. Međusobna i učinkovita suradnja između kolega donosi olakšanje u svakodnevnom radnom danu, a time doprinosi povećanju profesionalno- sti prema korisnicima i partnerima. U odnosu s njima moramo težiti ka savršenstvu i najvećem stup- nju pouzdanosti jer to je ono što u konačnici čini razliku te nas visoko pozicionira na listi postojećih, ali i

novih partnera kao kompetentno Društvo s kojim svi rado surađuju. Davno sam pročitao kako zadovolj- stvo zaposlenika radnim mjestom ovisi o tri elementa. Prvi element je posao koji obavljaš, drugi pred- stavlja naknadu koju primaš za svakodnevne radne zadatke i rad, a treći element su ljudi i tim s kojim dijeliš svoje radne svakodnevne izazove. Vjerujem da svi imamo istu težnju ostvariti sva tri navedena elementa, a znam da ću sigurno dati sve u svojoj moći, uz vašu pomoć, da tako i bude.

Hvala Vam na podršci.

Poslovni razvoj

Svoje redovno fakultetsko obrazovanje stekao sam na zagre- bačkom Fakultetu elektrotehnike i računarstva, a dodatno na poslijediplomskom studiju Strategije i korporativnog upravljanja na Ekonomskom fakultetu također u Zagrebu. Moj prvi doticaj s OIV-om započinje 1997. godine, u tadašnjem sastavu s HRT-om, kada sam radio na poslovima montaže i odr- žavanja sustava mikrovalnih veza. Nakon kratkog izbivanja od dvije godine, točnije 2002. iz Siemen- sa sam se vratio u OIV kako bih radio na projektu digitalizacije mikrovalnih veza na poziciji rukovoditelja. Bila je to značajna godina, kako za OIV tako i za mene. Tijekom 2005. godine, OIV je započeo s uvođenjem veleprodajne IPTV i playout usluge za telekomoperatere i medijske nakladnike, a u tom sam periodu radio na poziciji rukovoditelja odjela strategije i upravljanje. 2008. godina jednako je važna za mene jer sam tada započeo svoj četverogodišnji mandat na poziciji predsjednika Uprave OIV-a. Odsutnost iz OIV-a, u trajanju od desetak godina iskoristio sam za svoj rast kako u tvrtkama srodne djelatnosti tako i u nekima u kojima mi je izazov bio započeti razvoj u novom smjeru izvan telekomunikacijskog sektora. Iskustvo koje nosim radeći u uprava- ma tvrtki Sense-Esco i Resalta Zagreb, na projektima energetske učinkovitosti, može svakako doprinijeti rastu i razvoju OIV-a čiji sam ponovno ponosni član Uprave od siječnja ove godine.

DENIS NIKOLA KULIŠIĆ član Uprave

BROJ 12

ožujak, 2022.

SIGURNOST

7

Moja osobna uloga kao i uloga Uprave jest maksimizirati poten- cijale svih zaposlenika s intencijom realizacije zajedničkih ciljeva. Kako bismo uspjeli u tom naumu, nužno je raspolagati ljudskim potencijalima koji će moći na najbolji mogući način odgovoriti na svaki novi izazov te tako ispuniti ciljeve koje postavimo. Sukladno navedenom, u suradnji i sinergiji s kolegama iz Uprave po- trebno je definirati ključne prioritete razvoja te izraditi ambiciozne, ali ostvarive poslovne planove. Jedan od najvažnijih ciljeva svakako je osigurati i optimizirati sve resurse unutar kompanije, da bismo to bili u mogućnosti zaista i učiniti, svi moraju dati svoj maksimum. Smatram kako fokus Društva treba biti širenje palete usluga kako na domaćem tako i međunarodnom tržištu. Dugoročni trend pada pri- hoda iz osnovne djelatnosti, treba nas usmjeriti na diverzifikaciju por- tfelja usluga i pronalaženje novih strateških inicijativa kao i daljnju

modernizaciju mreže te kreiranje novih usluga. Neminovan pad pri- hoda od odašiljanja neophodno je nadomjestiti prihodima drugih usluga te na taj način prevenirati smanjenje ukupnih prihoda Društva. Kroz prihode odašiljanja držat ćemo kompaniju stabilnom što će biti naš generator sigurnosti i kvalitetna baza za daljnju nadogradnju. OIV je tijekom prošlih godina investirao značajna sredstva kako bi se pripre- mio za budući rast, a kako je porasla potreba za povećanjem podatkov- nog prometa otvara se i mogućnost za prodaju kapaciteta naših mreža i povezane infrastrukture. Infra- struktura je, uz ljude, najveća snaga OIV-a na kojoj treba bazirati budući rast. Tehnologije velikih brzina i digitalne transformacije omogućuju povećanje podatkovnog prometa i potražnju za infra-strukturnim kapacitetima. Rad u tvrtkama privatnog i javnog sektora omogućio mi je stjecanje znanja kako bih lakše razumio po-

trebe tržišta te ispravno odgovorio na sve nove izazove. Upravljač- ke vještine koje sam stekao kroz svoj poslovni razvoj na izvršnim funkcijama mogu na najbolji način primijeniti u novom okruženju, pri čemu se s novim timom i ljudima i za mene otvara prostor za razvoj određenih novih vještina. Steče- no iskustvo koje posjedujem mi daje pravo za vjerovati kako ćemo stvoriti ugodnu radnu atmosferu u kojoj će se poštovati kolege, rokovi, hijerarhija uz kulturno ophođenje odnosno komunikaciju prema svima u Društvu. Smatram se timskim igra- čem koji cijeni suradnike te od njih zahtijevam timski rad, kolegijalnost i preuzimanje odgovornosti za posao za koji su zaduženi. Vjerujem da ću nove kolegice i kolege učiniti boljim djelatnicima i menadžerima te da ćemo svi zajedno imati dobru priliku za uzajamnu razmjenu znanja i vještina čime ćemo u konačnici pozitivno utjecati i na ukupne re- zultate naše kompanije te zajedno uživati u istima.

Zajedničkim znanjem, stručnostima i iskustvom novoizabranih članova Uprave nadolazeće razdoblje bit će razdoblje

novih mogućnosti i visoko postavljenih ciljeva.

8

Uspješno održan šesti Dan strategije i planova

Pripremila: Ida Balog

U posljednih nekoliko godina OIV ulaže značajne resurse u poboljšanje razvoja i upravljanja potencijalima zaposlenika, a sve kako bi bili spremni i motivirani za poslovne izazove koji su pred njima. Organizaciju prije svega čine njeni djelatnici koji svojim vještinama vode daljnjem rastu Društva i ostvarenju poslovnih ciljeva. Naglasak se stavlja na činjenicu da smo svi dio kompanije te da ne ispunjavamo samo vlastite ciljeve već sudjelujemo u ispunjenju ciljeva Društva. Kontinuirano se radi na unaprjeđenju radnog okruženja, a Dan strategije i planova samo je jedna od brojnih metoda koja za zadatak ima povećanje zadovoljstva, motivacije i zajedništva.

D an strategije i planova, koji već šestu godinu zaredom okuplja cijeli kolektiv Druš- tva uspješno je održan 25. siječ- nja 2022. godine putem Microsoft Teams aplikacije. Predsjednik Nadzornog odbora Marinko Jurčević izrazio je zado- voljstvo napretkom i rezultatima OIV-a. „Zadovoljstvo mi je već šesti puta biti s vama i čestitati vam na iz- vrsnim rezultatima koji su svake godine sve bolji, a postavljaju se novi standardi i stvara okruženje koje će iznjedriti nove uspjehe“, istaknuo je Jurčević. Predsjednik Uprave Mate Botica pozdravio je okupljene te zaželio dobrodošlicu

novim članovima Uprave OIV-a. Nakon kraćeg predstavljanja novog vodstva, poseban gost Robert Kopal održao je predavanje „Ljudske vri- jednosti u digitalno doba“, a potom su već tradicionalno predstavljena postignuća protekle godine te ini- cijative i ciljevi za poslovnu 2022. godinu. „Nadam se da ćemo kroz postavlje- ne planove dobiti dodatan zamah i osigurati svima svjetlu budućnost. Ciljevi su ambiciozni i visoko po- stavljeni, a vjerujem da će kao i do sada biti ostvareni“, rekao je Botica. Zaposlenici su i ove godine imali mogućnost neposrednog postav- ljanja pitanja Upravi, direktorima, rukovoditeljima i drugim dionicima

u bilo kojem trenutku te na taj način aktivno sudjelovati u raspravi. Ovim događajem vodstvo kom- panije svake godine okuplja sve zaposlenike Društva te na transpa- rentan način prezentira ostvarene poslovne rezultate te očekivanja za razdoblje koje slijedi.

BROJ 12

ožujak, 2022.

POSVEĆENOST

9

OIV Smartino IoT po ITU standardu

poslovanje bilo da je riječ o urba- nim središtima ili nepristupačnim područjima izvan dosega internet- ske i električne infrastrukture te omogućuje digitalnu transformaciju poslovanja kroz rješenja koja una- prjeđuju svakodnevicu korisnika. Primjene su neograničene, a najza- stupljenije su u pametnim selima, otocima, zaštiti okoliša, poljopri- vredi, turizmu, sigurnosti i drugim područjima digitalne transformaci- je za Industriju 4.0, M2M, a često se koristi u Smart City rješenjima putem kojih gradove čini efikasni- jima i ugodnijima za život građana. Usluga ima širok spektar primjene, od upravljanja javnom rasvjetom, mjerenja kvalitete vode, tempe- rature i vlage zraka do zauzetosti parkirališta.

Pripremila: Ida Balog

M eđunarodna telekomuni- kacijska unija (ITU) je pod oznakom ITU-T Y.4480 u prosincu 2021. godine službeno odobrila LoRaWAN kao međuna- rodni standard. OIV je kao predvodnik uvođenja novih tehnologija još 2017. godine pokrenuo testiranje LoRaWAN-a, a spajanjem napredne tehnologije i stručnosti razvio inovativne di- gitalne proizvode te time dodatno

učvrstio svoj položaj jednog od vodećih pružatelja usluga ovakve vrste. OIV Smartino IoT prva je LoRaWAN mreža u Republici Hr- vatskoj izgrađena na nacionalnoj razini, a riječ je o višenamjenskoj platformi za internet povezanih stvari u kojoj OIV-ova pouzdana i sigurna infrastruktura povezuje IoT senzore s korisničkim aplikacijama. Pritom transformira tradicionalno poslovanje u digitalno upravljivo

CRONECT službeni komunikacijski sustav na utrkama Snježne kraljice

Pripremila: Ida Balog

O IV je i ove godine kroz svoju uslugu CRONECT omogućio sigurnu i neometanu glasov- nu komunikaciju kompletnog organi- zacijskog tima Hrvatskog skijaškog saveza i stručnih timova za potrebe FIS-ove međunarodne slalom utrke „SNOW QUEEN TROPHY“ koja se održala u siječnju 2022. godine na Sljemenu. Ustupljeno je 148 radijskih stani- ca raspoređenih u 11 odvojenih komunikacijskih grupa, a sve uz mogućnost međusobnog povezi- vanja grupa. Unatoč tome što je u Cronect mreži osigurano dovoljno komunikacijskih kapaciteta, grupe CRO SKI SAVEZA u sustavu su bile raspoređene po prioritetima kako bi se primarnim korisnicima odnosno sucima i organizacijskom odboru

potrebe kritičnih komunikacija, ali i potrebe pri organizaciji sportskih, glazbenih i drugih javnih događa- nja. Podsjetimo, suci FIS saveza na utrkama u Hrvatskoj prošle su godine prvi puta koristili digitalni komunikacijski sustav, što je još jedna u nizu potvrda kvalitete i široke primjene ove OIV-ove usluge.

jamčila nesmetana komunikacija u svim mogućim scenarijima. Također, za vrijeme utrka OIV-ovi stručnjaci bili su podrška na licu mjesta, a stanje sustava budno je nadzirao i Nadzorno operativni centar. CRONECT je usluga koja u cijelosti može zadovoljiti najzahtjevnije

10

S TERENA

OIV raspolaže sa stručnjacima čija je svakodnevnica rad s kompleksnom opremom u specifičnim uvjetima, na najvišim stupovima u Hrvatskoj. Tijekom izvođenja radova potreban je visok stupanj preciznosti i koncentracije, a budući da nemamo svi priliku vidjeti kako izgleda njihov rad na terenu donosimo pogled s jednog takvog projekta iznad Dubrovnika. Naime, kako bi se zadržala visoka razina kvalitete usluge, sredinom veljače su na odašiljačkom objektu Srđ započeli radovi zamjene odnosno modernizacije UKV/FM antenskog sustava. Radovi na zamjeni izvršavaju se na otvorenom dijelu antenskog stupa na visini od 50 metara, a izvode ih naši vrijedni zaposlenici Dubravko Balaško , Stipe Pranjić , Mladen Storjak , Dino Čaljkušić , Stipe Pavlović i Pero Rančić . Modernizacija UKV/FM antenskog sustava na Srđu

BROJ 9

lipanj, 2021.

POSVEĆENOST

11

12

Prva privatna stand-alone mreža u Hrvatskoj

OIV 5G PrivateNET

Pripremila: Ida Balog

šanja procesa kontrole kvalitete proizvoda, efikasnost i sigurnost putem praćenja robota, uređaja i ljudi u tvornicama, a ne ugrožava zdravlje radnika pogona. Dodatno, omogućava i korištenje aplikacije proširene stvarnosti ( Au- gmented Reality – AR) i virtualne stvarnosti ( Virtual Reality – VR) na područjima edukacije, industrije zabave i mnogim drugima. Isto tako, primjena privatne 5G mreže donosi potencijal digitaliza- cije pomorskih i zračnih luka kroz povećanje učinkovitosti i sigurnosti s ciljem transformacije prometa bu- dućnosti. Tako se modernizacijom i uvođenjem novih standarda zračnim lukama otvara opcija automatizira- nog i beskontaktnog pregleda put- nika i prtljage za sigurnije i zdravije iskustvo putovanja, a sve uz brže

i učinkovitije vrijeme evidencije i obrade svih potrebnih podataka. Pomorskim lukama nudi se nova razina automatizacije odnosno povećana razina kontrole nadzora putnika, utovara i istovara tereta kao i povećanje operativne učinkovitosti radnika kroz uvođenje grupne komu- nikacije za bolje korištenje resursa na radnim mjestima. Implementacija OIV 5G PrivateNET, uz korištenje velikih brzina i malo kašnjenje, otvara mogućnosti u po- dručju digitalizacije industrije jer osigurava pouzdanu povezanost što daje temelj za poboljšanje produktiv- nosti, fleksibilnosti i učinkovitosti u različitim industrijskim okruženjima. OIV 5G PrivateNET omogućuje niže troškove i veću produktivnost uz neizostavnu fleksibilnost kao od- govor na zahtjeve tržišta.

Što je OIV 5G PrivateNET?

privatna i samostalna 5G mreža nije nadogradnja na

postojeću 4G mrežu, kao što je to za sada slučaj kod javnih 5G mreža ne koristi resurse javne mobilne komunikacijske mreže omogućuje razvoj poslovne inteligencije pruža niz novih mogućnosti za dodatne usluge

O IV 5G PrivateNET otvara mo- gućnost upravljanja autono- mnim vozilima kroz precizno geolociranje u zatvorenom području, integraciju i automatizaciju skladišnih prostora, geomapiranje sredstava rada pogona te navigaciju po ruti unutar skladišta tvornica i logističkih centara. Također, pruža daljinsko nadgledanje proizvodnih procesa kroz napredni videonadzor, mobilnu inspekciju ili snimanje dronovima uz vezu u realnom vremenu, sigurnosni nadzor, nadzor prometa, daljinsko upravljanje strojevima u opasnim okruženjima, mogućnost pobolj-

OIV kao moderna digitalna kompanija neprestano traži put do novih rješenja za postojeće i buduće klijente. 5G mrežu vidimo kao ključnu tehnologiju za daljnji razvoj u narednom desetljeću. Upravo zato pokrenuli smo ovaj projekt s ciljem proširenja palete naših usluga. U ovoj tehnologiji koju odlikuje ne samo velik kapacitet mreže, već i brojne druge mogućnosti, vidimo potencijal za pokretanje oporavka i daljnjeg razvoja industrije. Nadamo se kako ćemo i ovim projektom i dalje biti vodeći pružatelj inovativnih usluga u našoj zemlji. Andrej Skenderović , voditelj projekta

BROJ 12

ožujak, 2022.

POSVEĆENOST

13

5G PrivateNET

Pokrenuta dva pilot projekta

Trenutno su u tijeku dva pilot projekta od kojih je jedan realiziran s proizvođačem opreme Nokijom za korisnika AD Plastik d.d. • odabran je dio proizvodnog pogona koji radi preko OIV 5G PrivateNET mreže, koja stvara područja unutar tvornica u potpunosti pokrivena 5G signalom velike brzine i pouzdanosti te niske latencije • omogućuje poboljšanje proizvodnog procesa kompanije i razvoj poslovne inteligencije te otvara niz novih mogućnosti • iz sigurnosnih se razloga sva oprema, od core mreže do radijskog dijela, nalazi se u prostorijama korisnika i služi samo za njihove potrebe te na siguran način čuva korisničke podatke

Daljnja digitalizacija i automatizacija poslovanja u našoj je industriji naprosto nužnost. Kao što su vam šanse na tržištu znatno smanjene ukoliko proizvodite vozila koja se ne mogu povezati, tako i u samoj proizvodnji automobilskih komponenti morate biti ukorak s trendovima. Industrija 4.0 naša je realnost i moramo biti spremni za nastavak njezine primjene. 5G tehnologija, osim što je sto puta brža od postojeće, omogućava nam istovremeno spajanje pametnih i digitalnih uređaja koje svakodnevno koristimo u svojoj proizvodnji, a koji će u budućnosti biti još zastupljeniji. Pojednostavljeno rečeno, u ovom je trenutku to podloga za povezivanje uređaja koji će nam pomoći u procesima proizvodnje i isporuke, a za budućnost stvaramo pretpostavke izgradnje moderne, digitalizirane i perspektivne kompanije.“ Marinko Došen , predsjednik Uprave AD Plastik Grupe Implementacijom NDAC 5G privatne bežične mreže, AD Plastik ima bežičnu mrežu najveće pouzdanosti, osiguravajući sigurnost podataka i nisku latenciju za sve svoje industrijske operacije. Nokia će sa svojim 5G campus rješenjem osigurati da AD Plastik zadrži kvalitetu u svojim proizvodnim pogonima s ciljem veće učinkovitosti u proizvodnji, te kao bazu za daljnje aktivnosti u digitalizaciji tvrtke i automatizaciji proizvodnje.“ Michael Siegel , direktor Nokia Enterprise South-East Europe

14

Zašto 5G?

Ključne upotrebe 5G mreže

• Enhanced Mobile Broadband (eMBB) – korištenje 5G mreže u primjenama koje zahtijevaju bržu povezivost, veću propusnost i veći kapacitet sa širokom pokrivenosti signalom • Ultra-reliable and Low-latency Communications (uRLLC) – mreža niske latencije i visoke pouzdano- sti kod kritičnih komunikacija koje zahtijevaju neprekinutu i robusnu razmjenu podataka • Massive Machine Type Commu- nication (mMTC) – zahtjevi za po- drškom vrlo velikog broja uređaja koji sporadično šalju male količine podataka Neisplativo je za sve potrebe isto- vremeno imati mrežu vrlo niske latencije te vrlo visoke pouzdanosti s mogućnošću prijenosa velike ko- ličine podatkovnog prometa. Ovisno o korisničkim potrebama, OIV će optimizirati sustav ili mrežu.

Uz brze tehnološke promjene današnji korisnici sve su zahtjevniji, a pro- mjene tehnologija utječu na sve više aspekata života ljudi, ali i poslovanja. 5G je sljedeća stepenica u razvoju mobilnih komunikacija te tehnologija koja zadire u puno širi spektar ljudskog života. Ujedno ima ogroman utjecaj na gospodarstvo, socijalni razvoj i dinamiku društva u cjelini. Ovu tehnologiju mogu koristiti svi privatni i poslovni korisnici na području pokrivenosti pod uvjetom da imaju uređaj koji podržava 5G.

>10 Gbps vršne brzine prijenosa

100 Mbps u svakom trenutku

10000 x veći podatkovni promet

Napredni širokopojasni pristup

Internet of Things (IoT) vrlo niske cijene

vrlo visoka pouzdanost

10 - 100 x više uređaja

Visoko pouzdana komunikacija niskog kašnjenja

Masovna komunikacija stroja sa strojem

10 godina na baterijskom napajanju

<1 ms niska latencija

Smatra se jednom od temeljnih infrastruktura Industriju 4.0. koja zahtijeva široku digitalizaciju i povezanost opreme, strojeva i druge imovine u industrijskim okruženjima.

Značajke

Mogućnosti

• nova generacija mobilne mreže • prekretnica industrijske revolucije 4.0. koja transformira svakodnevnicu • sigurna i pouzdana povezivost uz brzine do nekoliko Gbit/s • minimalna latencija (brži odaziv mreže, što znači da se komunikacija odvija gotovo u realnom vremenu) • velik kapacitet mreže (velik broj korisnika/ uređaja na mreži istovremeno) • učinkovitije povezivanje više uređaja istovremeno • visok stupanj sigurnosti mreže

• energetska štedljivost • pokretač oporavka i daljnjeg razvoja gospodarstva • razvoj tehnologije i industrije • transformacija moderne komunikacije • tehnologija koja olakšava život – inovativne usluge za korisnike • aplikacije proširene stvarnosti ( Augmented Reality – AR) i virtualne stvarnosti ( Virtual Reality – VR) Daljnje mogućnosti za OIV Posebna pažnja pridaje se istraživanju mogućnosti uporabe 5G tehnologije za odašiljanje audiovizualnih sadržaja, tzv. 5G Broadcast , kojom bi se uz postojeću DVB-T2 zemaljsku televiziju mogao omogućiti prijam audiovizualnih sadržaja u automobilima, na pametnim telefonima i tabletima.

BROJ 12

ožujak, 2022.

POSVEĆENOST

15

Važnost tehnološkog napretka i 5G-a na konferenciji o jačanju gospodarstva Hrvatske

Pripremila: Ida Balog

P redsjednik Uprave OIV-a Mate Botica sudjelovao je na konferenciji „Tehnološki na- predak – osnova za gospodarsku konkurentnost Hrvatske“ koja se održala 10. prosinca 2021. godine u prostorijama Hrvatske udruge poslodavca (HUP). ICT djelatnost u Hrvatskoj posljed- njih nekoliko godina bilježi stalan rast, a podloga za tu industriju i njen daljnji brži razvoj je infrastruktura elektroničkih komunikacija odnosno ulaganja u širokopojasni internet i novu generaciju mobilne 5G mreže. OIV kao član HUP-ICT udruge aktiv- no provodi kampanju „Povezani smo sigurni“ kojom se naglašava značaj tehnološkog napretka te utjecaj koji uvođenje 5G mreže ima na gotovo sve aspekte današnjeg života. „Građani su još nedovoljno osvi- ješteni po pitanju 5G tehnologije i zaista je važno da je HUP-ICT udruga to prepoznala te da se javnost kroz kampanju kontinuirano i sustavno educira o ovoj temi“, rekao je Botica. Dodao je da bi država trebala stvo- riti infrastrukturne preduvjete za razvoj te kroz svoje regulatorne okvire, ali i trgovačka društva u svom vlasništvu napraviti uvjete za rast i jačanje ICT industrije. Kao uspješan primjer dobre reakcije države naveden je prelazak na

DVB-T2 tehnologiju odašiljanja televizijskog signala u studenom prošle godine, kada je oslobođen pojas od 700MHz i na taj način osigurana namjena istoga za širenje 5G mreža. „Kroz ovu OIV-ovu obavezu oslobo- đeno je područje frekvencija koje je sada dodijeljeno privatnimmobilnim operatorima za širenje i uspostavu 5G mreže te je to neposredno do- prinijelo širenju i implementaciji te tehnologije u Hrvatskoj“, naglasio je Botica na panel raspravi naziva „Uloga države u podizanju tehno- loške spremnosti društva“.

Također, kao infrastrukturni opera- tor, OIV podupire razvoj 5G tehno- logije te pruža kolokaciju opreme mobilnih operatora na svojim objek- tima, a u okviru NP-BBI projekta, omogućit će bržu implementaciju 5G mreže u ruralnim i suburbanim područjima. „Najveći izazov u implementaciji 5G tehnologije i daljnjem razvoju ICT sektora i gospodarstva svakako će biti izgradnja infrastrukture elek- troničke komunikacije, a kojom će se osigurati connectivity svima pod jednakim uvjetima i na odgovarajući način“, zaključio je Botica.

Na panelu su uz g. Boticu sudjelovali i ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić , ravnatelj Uprave u Ministarstvu graditeljstva Leon Žul j, predsjednik Uprave Telemach Hrvatska Adrian Ježina i član izvršnog poslovodstva u društvu Ericsson Nikola Tesla Miroslav Kantolić .

Jer mislimo na zelenu budućnost…

Održivi razvoj i digitalna transformacija već je dulje vrijeme u središtu europske i svjetske politike. Napredak tehnologije potiče mnoge organizacije da daju svoj doprinos očuvanju okoliša i okrenu se zelenoj i digitalnoj tranziciji. Nama je na tom putu bitno prepoznati kvalitetna rješenja te ih implementirati na način da ispunimo potrebe sadašnjih i budućih naraštaja. Dugoročna održivost dug je proces, ali kroz korake poput uvođenja modernih digitalnih sustava do naše prve solarne elektrane sve smo bliže cilju.

OIV dio KOER-ove virtualne elektrane

Uvodimo freecooling sustav hlađenja

Digitalni radio kao zelena tehnologija

Uvođenje DMS sustava

BROJ 9

lipanj, 2021.

18

OIV dio KOER-ove virtualne elektrane

Primjenom jedinstvenih načela i temeljnih vrijednosti društveno odgovornog poslovanja OIV ostvaruje pozitivan učinak na društvo i okoliš u skladu s etičkim standardima. U nastojanju napredovanja u svim segmentima, učimo i rastemo kroz suradnju s onima od kojih možemo izvući najbolje prakse i preslikati dobre primjere društveno odgovornog poslovanja. U duhu tih vrijednosti ostvarena je uspješna suradnja s tvrtkom KOER.

Pripremila: Ida Balog

D irektivom „Clean Energy for all Europeans“ Europska unija predvodi prijelaz prema čistoj proizvodnji energije koja nalaže ugljičnu neutralnost svih članica do kraja 2050. godine, a do kada bismo trebali prijeći na nove, čiste izvore energije poput energije vjetra, sunca i slično.

Uz liberalizaciju elektroenergetskih sustava u Europi i diljem svijeta, kao i sve većom potrebom za električ- nom energijom, došlo je do razvitka novih poslovnih modela. Virtualna elektrana jedan od najbitnijih i jedna je od inovacija koje bi trebale omo- gućiti pametnije korištenje energije. OIV na ovome projektu surađuje s

tvrtkom KOER koja kao agregator, na hrvatskom tržištu uz naše Druš- tvo, okuplja i još nekoliko velikih kompanija te Hrvatskom opera- toru prijenosnog sustava (HOPS) pruža pomoćne usluge optimalnog upravljanja i stabilizacije odnosno uravnoteženja elektroenergetskog sustava.

Virtualnu elektranu čine agregator koji njome upravlja te krajnji korisnici koji na raspolaganje stavljaju dio svog kapaciteta potrošnje i proizvodnje električne energije.

BROJ 12

ožujak, 2022.

POSVEĆENOST

19

Što je virtualna elektrana? Virtualna elektrana je novi sudionik elektroenergetskog tržišta te ujedno i tržišta električne energije koji kroz svoju tehnološku platformu obje- dinjuje izvore trošila i spremnika energije te krajnjim korisnicima nudi priliku za sudjelovanje na tr- žištima električne energije. Drugim riječima, radi se o sustavu u kojem se korisnicima omogućuje prodaja viškova električne energije onda kada je ne koriste. Korisnici agregiraju različite izvore energije na tržištu u takozvanu virtualnu elektranu i time postaju operatori virtualnih elektrana. Tako se smanjuje potreba za energijom iz proizvodnje, a korisnici, često i više manjih korisnika spojenih u jedan klaster, mogu smanjivati i

sustavu, a sve kako bi se postigla ravnoteža proizvodnje i potrošnje energije. Suradnja s OIV-om Budući da se naši najvažniji objek- ti nalaze na najvišim planinskim vrhovima, za rezervno napajanje pogona koriste se dizel električni agregati koji u slučaju nestanka električne energije moraju biti u stalnoj pripravnosti za automat- ski start. Ova suradnja agregatima daje drugu funkciju te se dodatnim korištenjem imovine Društva dopri- nosi stabilizaciji elektroenergetskog sustava. Također, kroz rezervaciju agregatskog napajanja te u slučaju da dođe do nestanka električne energije, kroz aktivaciju agregatskog napajanja ostvaruje se i financijska naknada.

vlastite troškove. Umjesto nekoliko sustava od 5 MW može se formirati jedan sustav snage 100 MW kojim se lakše upravlja s jednog mjesta, točnije virtualne elektrane. Dakle, njeno postrojenje ne nalazi se na jednoj lokaciji kao što je to slučaj kod klasične elektrane već se sastoji od većeg broja izvora ili trošila električne energije krajnjih kupaca. Umjesto izgradnje novih kapaciteta za proizvodnju ener- gije, koristi se tehnologija kako bi upravljalo potrošnjom krajnjih kupaca. Uravnoteženje se ostvaruje tako što se, na zahtjev operatora, smanji potrošnja krajnjih potrošača koji su dio virtualne elektrane. Iz perspektive elektroenergetskog sustava efekt je jednak aktivaciji stvarne elektrane koja nadomješta nedostatak električne energije u

„Za ulazak u sustav KOER virtualne elektrane analizirali smo naše agregate sa sinkronizacijom kako pogon ne bi imao prekide u napajanju prilikom prijelaza potrošnje energije sa energetskog sustava na dizel električni agregat. Dodatno su razmatrane tehničke mogućnosti daljinskog upravljanja agregatima i kolika je potrošnja energije na pojedinim lokacijama. Nakon analize odabrano je devet OIV-ovih lokacija s ukupnim kapacitetom energije oko 1MW. Za razliku od ostalih sudionika u sustavu virtualne elektrane koji uglavnom imaju potrošnju na jednoj lokaciji, OIV to treba postići na više dislociranih lokacija. Na zahtjev operatora odnosno agregatora, kolege iz Mrežnog operativnog centra (NOC-a) u što kraćem vremenu trebaju daljinski pokrenuti svih devet agregata, što je bilo potrebno dodatno urediti kako bi taj postupak bio što jednostavniji. Umjesto da se posebno daljinski spaja na svaki i pokreće jedan po jedan agregat, uz pomoć kolega Arsena Štrbca i Jurice Gajskog napravili smo prerade kako bi preko MODBUS komunikacijskog protokola jednim setom naredbi pokrenuli odjednom sve odabrane agregate za virtualnu elektranu. Kolega Arsen i ja radili smo na doradi programa kontrolera automatika agregata, dodavanjem signala i drugih potrebnih uvjeta, a kolega Jurica je napisao skriptu s nizom naredbi koje aktiviraju te signale za automatsko pokretanje agregata u mreži. Jurica je dodatno napravio i vizualno sučelje kako bi kolegama u NOC-u sve bilo vidljivo na jednom mjestu i da mogu klikom na jednu tipku pokrenuti OIV virtualnu elektranu tj. naše agregate.“

IVICA GRGIĆ, OIV rukovoditelj Odjela za energetiku i voditelj projekta

20

„Hrvatski elektroenergetski sustav ubrzano se decentralizira, a virtualna elek- trana je njegov iznimno važan dio. Nužna je za priključivanje novih kapaciteta obnovljivih izvora energije u elektroenergetski sustav i tranziciju društva na održive načine potrošnje i proizvodnje električne energije. KOER je tehnološka tvrtka koja je razvila infrastrukturu prve hrvatske virtualne elektrane, a time ujedno postala prvi hrvatski agregator koji je spona između tržišta električne energije te krajnjih korisnika koji su dio virtualne elektrane. Kad smo tek krenuli s ovim projektom razgovarali smo s mnogo poten- cijalnih partnera, a većina je oklijevala budući da im je pojam virtualne elektrane bio nejasan koncept. No, Uprava OIV-a je dala zeleno svjetlo, a njihov tim vrlo je brzo prilagodio infrastrukturu zahtjevima suradnje.“

MARKO LASIĆ, KOER direktor

Lokacije:

BROJ 12

ožujak, 2022.

POSVEĆENOST

21

Projekt izgradnje prve OIV-ove solarne elektrane na otoku Ugljanu trenutno je u završnoj fazi, a uskoro se očekuje i službeni početak rada. Elektrana se sastoji od 172 solarna panela , a dobivena električna energija koristit će se za potrebe pogona odašiljačkog objekta. Ovaj projekt, osim što donosi uštedu OIV-u, vodi ka održivom razvoju uz doprinos očuvanju okoliša.

Autor fotografije: Arsen Štrbac

22

Uvodimo freecooling sustav hlađenja

Objekt Sveta Nedjelja je jedna od 24 lokacija na kojima se predviđa ugradnja freecooling sustava

Pripremio: Arsen Štrbac

O IV na svojim lokacijama uvodi freecooling sustav hlađenja po- gonskih prostora kao alternativu hlađenja klima uređajima koji u našim pogonima rade 24/7. Naime, freecooling je sustav hlađenja koji ima tri načina rada: sustav prirodne ventilacije koji za hlađenje koristi prirodnu cirkulaciju hladnijeg vanjskog zraka sustav ventilacije koji također koristi hladniji vanjski zrak, ali cir- kulaciju poboljšava ventilatorima koji imaju relativno malu potrošnju električne energije sustav hlađenja koji koristi klima uređaje u slučajevima kada je temperatura vanjskog zraka viša i prva dva sustava ne mogu dovoljno hladiti pogonske prostorije U 2022. godini predviđa se ugradnja sustava na 24 lokacije srednje ve- likih objekata OIV-a čime bi se, prema proračunima, ostvarilo smanjenje potrošnje električne energije od cca 100MWh. Prema podacima HEP-a iz 2019. godine emisija CO2 je 131g/kWh po- trošene električne energije. Stoga, ugradnjom freecooling sustava na navedenim lokacijama i smanjenjem potrošnje energije od 100 MWh godišnje, emisija CO2 smanjila bi se za otprilike 13 tona godišnje.

Projekt freecoolinga se u potpunosti realizira unutar OIV-a, od ideje, projektiranja, programiranja, izrade upravljačkog ormara i implementacije sustava na lokacijama.

24 lokacije na kojima se predviđa ugradnja freecooling sustava: • Borinci (kontejner koncesionari)

• Lopud • Maljen • Maruševac • Metković • Murter 1 • Obrovac • Prezid • Rajić

• Razromir • Rovinj • Rupe • Sveta Nedjelja • Šibenik Šubićevac • Veleč • Vrgorac Gomila • Velika Petka

• Delnice • Fužine • Gerovo

• Koromačno • Kupjački Vrh • Lastovo • Limski Kanal

BROJ 12

ožujak, 2022.

Pridružite se, pitajte, predložite

Dragi naši OIV-ovci,

novine koje se nalaze pred vama i koje smo zajedno kreirali namijenjene su svima nama kako bismo se svi zajedno informirali o bitnim događajima i novostima iz OIV-a, što bolje upoznali jedni druge i zabavili se uz zanimljivosti iz našeg OIV okruženja. Želja je OIV novina pratiti naša aktualna događanja i zanimljive priče koje se, sigurni smo, kriju u svakom od nas jer znamo da postoji mnogo neispričanih zgoda i događaja koji često ostanu zaboravljena ili ih čuje tek dio nas. Stoga vas sve pozivamo da se pridružite timu OIV novina te svojom kreativnošću, mišljenjem i djelom pružite vlastiti doprinos sadržaju nadolazećih brojeva.

Vaše priče pošaljite nam na e-mail adresu oivin@oiv.hr

24

Digitalni radio kao zelena tehnologija

Pripremila: Ida Balog

Istraživanja su pokazala kako se emitiranjem radija putem DAB+ platforme štedi energija odnosno da je ekološki i ekonomski bolji od postojećeg analognog FM sustava odašiljanja.

O OIV DAB+ Digital Radio usluzi i njenim prednostima već smo nekoliko puta pisali, ali manje je poznat potencijal ove teh- nologije u doprinosu za očuvanje okoliša. Dugoročni cilj Europske unije je postati „klimatski neutralna” za manje od trideset godina. Kako bi se ostvarila ova vizija i Hrvatska kao dio EU-a ima svoju ulogu. Što se tiče radija, razvoj digitalne tehno- logije mijenja način na koji se zvuk

prenosi i konzumira, a migracija s analognog na digitalno proces je koji donosi brojne izazove, ali i pri- like za sudjelovanje u ostvarivanju održivosti. Spektralna učinkovitost DAB+ više- struko je bolja od FM-a, a postoji i značajno smanjenje neionizirajućeg EM zračenja po odašiljačkoj lokaciji. Međutim, najznačajniji doprinos očuvanju okoliša je znatno manja potrošnja energije što dovodi do smanjenja emisije stakleničkih plinova.

U istraživanju OIV-a iz 2017. godine uspoređeno je šest postojećih naci- onalnih FM mreža s jednom DAB+ mrežom u kojoj bi se odašiljalo tih šest programa, a rezultati su poka- zali kako je preostalo još otprilike pola multipleksa za nove sadrža- je. Isto tako, potrošnja električne energije smanjuje se za sedam puta, odnosno za više od 85%, a time i godišnja emisija stakleničkih plinova.

Prelazak s analognog na digitalno zemaljsko audio emitiranje znači znatno manji ugljični otisak, a time se postiže održivije, tzv. „zeleno emitiranje”. Što je ugljični otisak? (eng. „Carbon Footprint“ ) Ugljični otisak je mjera ukupne emisije stakleničkih plinova ispuštenih u atmosferu kao rezultat izravnog ili neizravnog djelovanja pojedinca, proizvoda, organizacije, djelatnosti ili države. Politike klimatskih promjena teže smanjivanju ugljičnog otiska, no to je dugotrajan proces koji se ne može realizirati u kratkom roku.

BROJ 12

ožujak, 2022.

POSVEĆENOST

25

Tijek DAB+ projekta u Republici Hrvatskoj

Cilj: pridruživanje Hrvatske većini europskih zemalja u kojima je prisutan digitalni radio.

Pogled u budućnost Druga faza izgradnje mreže planirana je za studeni 2022. godine broj lokacija narast će na 26 planirana pokrivenost stanovništva iznosit će 96,3% pokrivenost autocesta bit će 93%

u siječnju 2022. godine službeno završava testno odašiljanje DAB+ digitalnog radija i počinje komercijalni rad mreže

10

ponovljeno je istraživanje u suradnji s Centrom za vozila Hrvatske - povratni podaci pokazali povećanje udjela na čak 42,1%

studeni 2021. godine

9

dovršena je prva faza izgradnje mreže prema dozvoli za komercijalni rad, a puštanjem u rad objekata Biokovo i Ćelevac broj lokacija povećao se na deset. U dosegu signala digitalnog radija sada je više od 90% stanovništva naše zemlje, pokrivenost autocesta 76%

studeni 2021. godine

8

započinje proces prelaska na komercijalni rad

studeni 2021. godine

7

HAKOM donio odluku kojom se OIV-u dodjeljuje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja elektroničkom komunikacijskom mrežom digitalnog radija. Dozvola je izdana za multipleks MUX 1 na području Republike Hrvatske na razdoblje od 16. studenog 2021. godine do 31. prosinca 2036. godine

studeni 2021. godine

6

u travnju 2021. godine OIV u suradnji s Centrom za vozila Hrvatske provodi istraživanje o broju DAB+ prijamnika u vozilima. Istraživanje je obuhvatilo devet tisuća vozila, godine proizvodnje od 2014. do 2020. godine, a rezultati su pokazali iznenađujuće velik udio spomenutih uređaja u automobilima - čak 30,4 %.

5

početkom 2020. godine broj lokacija povećan je na osam kada su u rad pušteni i odašiljači na Srđu za dubrovačko, Ugljanu za zadarsko i Psunju za područje zapadne Slavonije

4

ulaskom u drugu godinu eksperimentalnog odašiljanja područje pokrivanja povećano za dvadeset posto proširenjem mreže na lokaciju Vidova gora-Brač i premještanjem odašiljača s Mirkovice na lokaciju Belje Đuro Podboj

3

u prvoj godini testnog odašiljanja emitiralo se s četiri odašiljača - sa Sljemena, Ivanščice, Mirkovice i Učke

2

20. studenoga 2017. godine OIV u suradnji s regulatorima - Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (HAKOM) i Agencijom za elektroničke medije (AEM) pokreće testno DAB+ odašiljanje

1

26

Nastavak digitalizacije poslovanja

Uvođenje DMS sustava

Pripremili: Goran Senta, Ida Balog

neizbježna u modernom svijetu. Takvi sustavi ključni su za pre- tvorbu papirnatih dokumenata u elektroničke datoteke koje su računalnom mrežom i DMS susta- vom dostupne korisnicima. Vodi ka automatizaciji komunikacije i svih koraka poslovnog procesa, a osim što olakšava upravljanje dokumentima, smanjuje i potrebu za fizičkim prostorom te sprečava gubitak podataka izradom elektro- ničkih arhiva. Plan uvođenja DMS-a Uvođenje DMS-a je zamišljeno na način da, nakon što je novi sustav pušten u rad s osnovnim funkcio- nalnostima evidencije svih ulaznih i izlaznih dokumenata, postupno uvodimo i dodatne funkcionalnosti. Ovaj sustav ima brojne mogućno- sti i dosadašnja iskustva uvođe- nja istih pokazala su da je sporiji proces implementacije bolji, kako bi se korisnici prvo upoznali s osnov- nim načinom rada, a zatim korak po korak počeli koristiti sve ostale potrebne funkcionalnosti. Od dana uvođenja novog, stari sustav za evidenciju ulazne i izla- zne pošte kao ni registar ugovora

Daljnji tijek modernizacije Nakon uvođenja novog poslovnog sustava (SAP-a), nastavili smo s projektom digitalne transformaci- je temeljnih poslovnih procesa u Društvu. Jedan od ključnih sustava koji je potrebno uvesti u sklopu navedenog projekta je DMS. Postojeći temeljni procesi su zastar- jeli i predugo traju. U poslovanju se koristi previše dokumentacije u papirnatom obliku što usporava većinu poslovnih procesa. Ulazni računi se šalju na odobravanje mailovima i teško je pratiti njiho- ve statuse u tijeku odobravanja. Otežano je i praćenje povezanih ulaznih i izlaznih dopisa i općenito pretraživanje svih vrsta dokume- nata unutar OIV-a. Krajem siječnja ove godine s radom je krenuo novi Sustav za upravlja- nje dokumentacijom (DMS), a koji bi trebao doprinijeti postizanju zajedničkih ciljeva Društva. Gotovo sve uspješne organizacije imaju neki oblik digitalnog uprav- ljanja dokumentima koji omogućuje automatizaciju poslovanja što kroz povećanje učinkovitosti rezultira i povećanjem prihoda te je ujedno

i korak bliže održivom razvoju te organizacije. Uvođenjem DMS-a, ubrzati će se postojeći i stvoriti uvjeti za nove poslovne procese čime će se podići efikasnost rada cijele kompanije. Manje vremena trošit će se na ispis i skeniranje dokumentacije što će povećati produktivnost. Osigurat će se bolja kontrola poslovnih pro- cesa jer će se u svakom trenutku znati tko slijedeći treba odraditi neki zadatak. Osim toga, omogućit će se brže pronalaženje potrebnih dokumenata jer će sva dokumen- tacija biti na jednom mjestu, u digitalnom obliku, dok će digitalni potpis omogućiti brže potpisivanje dokumenata i dostave istih drugoj strani.

Što je DMS ( Document Management System )?

DMS sustav bi se jednostavnim riječima mogao opisati kao elek- tronički sustav za upravljanje dokumentacijom koji prati protok dokumenata unutar organizacije te služi za pohranu istih. Korištenje sustava za upravljanje dokumentacijom samo je jedan u nizu procesa digitalizacije koja je

BROJ 12

ožujak, 2022.

POSVEĆENOST

27

više se ne koristi za nove unose podataka. Osim evidencije ulazne i izlazne pošte, odmah na početku korištenja sustava napravljeno je privremeno rješenje koje omogu- ćuje parafiranje tj. ovjeravanje svih ulaznih računa kroz DMS sustav i workflow vezan za postupak nabave. Omogućavanjem procesa ovjere ulaznih računa kroz DMS, značajno smo povećali kontrolu nad ovim procesom jer se već sada u svakom trenutku može vidjeti kada je ulazni račun došao u OIV, kada je poslan na ovjeru, tko ga je i kada ovjerio, odnosno kod koga još eventualno stoji i čeka rješavanje. Odobravanjem zahtjeva za pokre- tanjem nabave (ZZP obrazaca) kroz sustav, uvelike smo smanjili papi- rologiju i vrijeme obrade predmeta jer više nema potrebe za ispisom obrazaca s popratnom dokumen- tacijom i naknadnog skeniranja te iste dokumentacije. Kroz sljedeće faze projekta uvest će se registri ulaznih i izlaznih računa, registri ugovora te ostali registri bitni za efikasnije poslo- vanje kompanije. Osim navedenog, pokrenut će se i sustav obavijesti korisnika koji će nas na vrijeme upozoravati da ističu ugovori, da je potpisan ZZP obrazac ili ugovor, da je potrebno provjeriti status nekog predmeta u određenom trenutku ili da smo propustili odraditi neku aktivnost i slično. Također, u sklopu projekta obuhva- ćeno je i uvođenje procesa parafi- ranja i digitalnog potpisivanja svih ugovora, E-arhiva s definiranim vremenom čuvanja određenog tipa dokumentacije, OCR (prepoznava- nje sadržaja dokumenata), razni izvještaji, a i mobilna aplikacija koja će omogućiti daljinsko parafiranje i ovjeravanje dokumentacije.

Prednosti za Društvo Nema instalacije - web aplikacija Smanjuje poslovnu administraciju Automatizacija poslovanja Centralizirana lokacija dokumenata Jednostavan pristup bilo kada i bilo gdje Rješenje problema traženja i gubljenja dokumenata Praćenje tijeka donošenja odluka - u svakom trenutku se zna gdje se nalazi određen dokument Idealan za tvrtke poput naše u kojima su zaposlenici dislocirani - OIV radna mjesta nalaze se diljem RH Brži i jednostavniji unos i pretraživanje podataka Formiranje digitalne arhive Povećana učinkovitost, produktivnost i sigurnost Efikasnija suradnja zaposlenika Smanjenje operativnih troškova poslovanja

Planiran završetak integracije svih projektno definiranih funkcionalno- sti DMS-a planira se krajem ove godine, no to neće biti kraj projekta digitalizacije našeg Društva. Slijedi uvođenje bar kod čitača koji će povećati efikasnost u procesu go- dišnjeg popisa dugotrajne imovine i zaliha, kao i u skladišnom poslovanju te uspostava novog sustava za E-Nabavu što će dovesti do dodatne digi- talizacije i modernizacije. Uz navedeno, u planu je i uvođenje cjelovitog BI/DWH sustava u koji će se unijeti svi podaci iz svih postojećih sustava što će omogućiti izvještavanje za sve razine zaposlenika u Društvu na način da svatko u poslovnim procesima ima prilagođene informacije za svoju ulogu, a čime će se postići brže i efikasnije donošenje odluka na svim razinama.

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52

Made with FlippingBook Ebook Creator