Lymfekreftbladet 1/2020

1/2020 - 13. årgang Lymfekreft bladet

Som brukermedvirker kan du være med og utvikle HelseNorge

Les mer på s. 10 

Johanna Olweus har fått 24,5 millioner kroner for å forske på immunterapi

Les mer på s. 28 

Når to i familien rammes av lymfekreft

Les mer på s. 18 

- et medlemsblad for personer som har eller har hatt lymfekreft og deres pårørende

Made with FlippingBook Annual report