Marvede - Skrivelser angående rationering, 1939-1941

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

København K.( 1 »L C. 19 3 $ Konto Ni .159981

FORDELINGSKONTORET P ostadresse: V O G N M A G E R G A D E 2 E kspedition: KRO N PR IN S E SS EG ADE 2 0 T e le fo n : C E N TR A L 1 4 6 6

DE.-!,03.

I Fordelingskontorets Cirkulærskrivelse til samtlige Kommunalbesty­ relser af 4 'Oktober 1939 er det i Stk. 18 anført, at det paahviler Kom­ munalbestyrelserne senest den 1 0 ’ i hver Maaned ved Benyttelse af sær­ lige Skemaer at indgive Indberetning til Fordelingskontoret om Antallet af de ved Kommunalbestyrelsens Foranstaltning i den nærmest forudgaaende Maaned udleverede Rationeringskort og -mærker. Under Henvisning til dette Cirkulære skal man, da man endnu ikke fra i Kommunalbestyrelsen har modtaget Indberetning om Antallet af de i Oktober Maaned d.A. udleverede Kort og Mærker, anmode om, at Indberetning for den nævnte Maaned snarest tilstilles Fordelingskontoret. Man skal samtidig henstille til Kommunalbestyrelsen at have Opmærk­ somheden henledt paa, at fremtidige Indberetninger for en Maaneds Udle­ vering af Kort indsendes til Fordelingskontoret senest den 10' i næstføl­ gende Maaned. I Skrivelser til Fordelingskontoret bedes Kontonummer anført. P.K.V. E.B.

Til

Marvede Sogneraad,

Hyllinge

Made with FlippingBook - Online magazine maker