Hemnet Group

Hemnet Group - Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Hemnet Group 2021

Års- ochhållbarhetsredovisning

Innehållsförteckning

Det här är Hemnet 2 Hemnets historia 4 Vd har ordet 6 Året i siffror 8 Vårt erbjudande 11 Vår strategi 13 Finansiella mål 14 Hemnet som arbetsplats 17 Hemnetaktien

Hållbarhetsrapport 18 Hållbarhetsarbete 24 Riskanalys 25 Tillvägagångssätt 26 Revisors rapport hållbarhet Förvaltningsberättelse 27 Verksamhetsåret 2021 30 Bolagsstyrningsrapport

36 Styrelse 38 Ledning 40 Vinstdisposition

Räkningar ochnoter 42 Koncernens rapport över totalresultat 43 Koncernens rapport över finansiell ställning 44 Koncernens rapport över förändring i eget kapital 45 Koncernens rapport över kassaflöden 46 Noter, koncernen 63 Resultaträkning, moderbolaget 64 Balansräkning, moderbolaget 65 Rapport över förändring av eget kapital, moderbolaget 66 Kassaflödesanalys, moderbolaget

Sidorna 27-68 innehåller Hemnet Group ABs årsredovisning och koncernredovisning och är granskade av bolagets revisor Ernst & Young AB. Revisionsberättelse återfinns på sidorna 69-70.

67 Noter, moderbolaget 69 Revisionsberättelse

Sveriges främsta marknadsplats för bostäder

355 (+76%) Miljoner JUSTERAD EBITDA

Miljoner NETTOOMSÄTTNING 728 (+34%)

61 Miljoner BESÖK I MÅNADEN 2)

86% AV BOSTADS- KÖPARE VÄNDER SIG TILL HEMNET FÖRST NÄR DE LETAR EFTER ETT NYTT HEM 3)

90% AV BOSTÄDER SOM SÄLJS I SVERIGE ANNONSERAS PÅ HEMNET 1)

#5 SVERIGES FEMTE

STARKASTE MEDIEVARU- MÄRKE 5)

37 Min PER MÅNAD SPENDERAR VARJE SVENSK I GENOMSNITT PÅ HEMNET 4)

#3 SVERIGES TREDJE MEST JÄMSTÄLLDA BÖRSNOTERADE FÖRETAG 6)

1) Hemnet samt SCB, avser sucessionsmarknaden 2) Google Analytics 3) Nepa Hemnet konsumentrapport Q3 2021 4) Hemnet samt SCB. Avser alla svenskar över 14 år. 5) YouGov Hemnet BrandIndex september 2021. 6) Stiftelsen Allbright.

Hemnets historia

Hemnet grundades av och för fastighetsmäklare

1998

2009

Hemnet grundas som ett initiativ från fastighets- mäklarbranschen.

Hemnets egen organisation byggs upp och de första anställda rekryteras. Företagets iOS-applikation lanseras.

Första stegetmot kommersialisering

2017

2015

2013

Hemnet tar ett viktigt steg i sin kommersialiseringsresa och börjar ta betalt från bostadssäljare. En del av kostnaden för en annons går tillbaka till fastighetsmäklaren i form av en administrationsersättning.

General Atlantic och Sprints Capital förvärvar enmajoritets- andel avHemnet. Tillsammans med Mäklarsamfundet

Prismodellen för en bostadsannons på

Hemnet (senare Hemnet Bas) blir mer dynamisk och baseras på bostadens utgångspris.

erbjuds Hemnetanställda och fastighetsmäklare att investera. Produktutvidgning och accelererad tillväxt

2018

2019

2020

2021

Hemnet lanserar denförstatilläggs- tjänsten till bostadssäljare - Raketen.

Hemnet fortsätter att utveckla sitt erbjudande till bostadssäljare och lanserar tilläggstjäns- terna Hemnet Plus och Hemnet Premium.

Hemnet växer i intäkter, trafik och anställda trots ett utmanande år med Covid-19. De nya tilläggstjänsterna till bostadssäljare blir en etablerad till av Hemnets erbjudande.

Hemnet lanserar en ny segmenterad prissättning för Hemnets alla annonse- ringsprodukter samt upp- daterar sin ersättnings- modell till fastighets- mäklare. Bolaget listas på Nasdaq Stockholm.

Nyckeln till din bostadsresa

I mer än 20 år har Hemnet varit den mest effektiva mötesplatsen på bostadsmarknaden. Ett nav för alla i Sverige som står inför sitt livs viktigaste affär; att sälja sin bostad eller hitta ett nytt hem. På Hemnet bygger vi varaktiga relationer med köpare, säljare och fastighetsmäklarbranschen. Vi drivs av vår gemensamma passion för hemmet, och är den oberoende och självklara platsen för att möjliggöra bostadsresor. Vi ökar effektiviteten, transparensen ochrörlighetenpåbostadsmarknaden.

Vdhar ordet

VI HAR GJORT DET ÄNNU MER EFFEKTIVT ATT ANNONSERA SIN BOSTAD PÅ HEMNET Vi vill ge bostadssäljare de bästa förutsättningarna till en smidig bostadsaffär genommöjligheten att maximera exponeringen på Sveriges största bostadsplattform, och på så sätt effektivt nå i princip alla bostadsintresserade i Sverige. Under året har vi gjort ett antal förbättringar inom våra tilläggstjänster till bostadssäljare. Vi har gjort Hemnet Plus och Premium-annonser ännu mer synliga, byggt upp ett smidigare köpflöde, lagt till mer data kring hur annonsen på Hemnet presterar och förenklat för fastighetsmäklare att rekommendera våra olika produkter till sina kunder. Detta har gemensamt bidragit till att våra tilläggstjänster för bostadssäljare har ökat i populäritet och i slutet av året uppgraderades mer än var tredje bostadsannons på Hemnet till något av våra större paket. ÖKADE INVESTERINGAR I ERBJUDANDET TILL FASTIGHETSMÄKLARE OCH ÖVRIGA PARTNERS Hemnets framgång bygger på starka relationer med fastighetsmäklar- branschen, bostadsutvecklare, banker och andra företag som står nära bostadsaffären. Vi vill erbjuda dessa aktörer de bästa möjligheterna att bygga sina varumärken och sin affär genom att nå Hemnets publik. Det är glädjande att i princip alla större företag inomdessa kategorier investerar allt mer i våra olika abonnemangs- och reklamprodukter, och vi ser att det finns stor potential för Hemnet att bidramed ännumer värde och fler affärsmöjligheterför dennamålgrupp. Under 2022 kommer vi därför att accelerera våra investeringar och utveckla ännu effektivare produkter för våra affärspartners. VI STÄRKER VÅRT ARBETSGIVARVARUMÄRKE OCH FÖRBÄTTRAR HUR VI ARBETAR MED HÅLLBARHET När jag började på Hemnet konstaterade jag att Hemnet erbjöd en fantastisk tjänst och hade ett välkänt varumärke, men att bolaget var en relativt okänd arbetsgivare. Hemnets utveckling är helt beroende av att vi lyckas attrahera nya medlemmar till vårt team. Vi skruvar hela tiden på vårt erbjudande till våra anställda och strävar också efter att vara en inkluderande och jämställd arbetsplats med en stark och värderingsdriven kultur där människor med olika erfarenheter och bakgrunder trivs. Under året har vi med glädje kunnat konstatera att våra ansträng- ningar även märks utåt. Stiftelsen Allbright utsåg i september Hemnet till ett av börsens tre mest jämställda bolag, och när Nyckeltals- institutet kartlägger jämställda arbetsvillkor för män och kvinnor i svenskt arbetsliv kvalar Hemnet in bland de tio procent bästa arbets- givarna i landet. Vi har kommit långt på fyra år, men vårt arbete med att bli den bästa arbetsgivaren vi kan fortsätter. I takt med att Hemnet växer blir hållbarhetsfrågor allt viktigare för oss. Under året har vi därför sett över vårt hållbarhetsarbetemed ett tydligare ramverk för hur vi arbetar med och rapporterar den påverkan vi har på vår omvärld. Resultatet av detta arbete kan du läsamer ompå sidan 18. VI ÄR BARA I BÖRJAN AV VÅR RESA Jag vill tacka teamet på Hemnet för ett för ett fantastiskt och intensivt år. Tillsammans har vi gjort Sveriges största bostadsplattform ännu bättre och lagt grunden för vår fortsatta resa. Vi ser fram emot att ta nya steg under det nya året tillsammans med våra anställda, kunder och partners för att tillsammans skapa en ännu mer transparent, effektiv och rörlig bostadsmarknad.

2021 har varit ett unikt och händelserikt år för Hemnet där vi tagit många stora och viktiga steg som bolag. Vi har förbättrat användarupplevelsen och lanserat ett antal nyheter i vårt erbjudande, implementerat viktiga förändringar i vår affärs- modell, stärkt vårt arbetsgivarvarumärke, uppdaterat vårt hållbarhetsarbete och genomfört en lyckad börsnotering. EXCEPTIONELL TILLVÄXT UNDER 2021 2021 är vårt hittills mest framgångsrika år. Omsättningen uppgick till 728,1 MSEK (544,1) vilket är en ökning med 33,8 procent jämfört med 2020. Justerad EBITDA uppgick till 355,0 MSEK (202,1), en ökning med 75,7 procent. Bakom resultatet ligger framför allt en stark tillväxt av den genomsnittliga intäkten per bostadsannons, ARPL, som har ökat från 1 760 SEK till 2 467 SEK. Ökningen beror på att vi genom kontinuerlig produktutveckling förstärkt värdet av våra tilläggstjänster och att allt fler bostadssäljare väljer att uppgradera sin bostadsannons på Hemnet, samt att vi implementerat en segmenterad prissättning av vårt grunderbjudande, Hemnet Bas. Resultatet drevs även av att vi i början av året uppdaterade vår ersättningsmodell till fastighets- mäklarkontor. Våra intäkter från bostadssäljare påverkades även av en mycket aktiv bostadsmarknad. Sverige har en stabil bostadsmarknad som drivs av människors behov av att flytta snarare än av spekulation och kraftiga konjunkturskiftningar. Det gör att volymen av bostäder till salu historiskt sett har haft en stabil utveckling från år till år. I spåren av Covid-19, med det ökade intresset för hemmet som pandemin bidrog till, har vi haft en mer aktiv bostadsmarknad än vanligt. Det har under delar av året avspeglat sig i rekordhög trafik till Hemnet och en högre volym bostadsannonser än tidigare år. Totalt hade vi 4,8 procent fler bostadsannonser på våra plattformar 2021 jämfört med 2020. FÖRSTAHANDSVALET FÖR ALLA SOM LETAR BOSTAD I SVERIGE Hemnet är förstahandsvalet för de som letar efter en bostad i Sverige. Detta är också orsaken till vår höga trafik, där vi under året i genomsnitt har haft över 60 miljoner besök till våra olika plattformar varje månad. Vår starka position märks även när marknadsanalys- företaget YouGov rankar några av Sveriges största varumärken sett till image där Hemnet hamnar bland topp fem av landets främsta medievarumärken. Vi ska bibehålla och utveckla vår position genom att fortsätta leverera mervärden till våra besökare. Vi vill skapa en mer skräddarsydd upplevelse och transparent dela med oss av marknadsdata till konsumenter för att hjälpa dem ta nästa steg i sin bostadsresa, och samtidigt bidra till en ökad rörlighet på marknaden. Under året har vi lagt till mer information om exempelvis prisutveckling och om bostaden till salu, liksom att vi har förbättrat den inloggade upplevelsen och gjort det enklare att spara objekt och tidigare sökningar. Vi ser stora möjligheter med en ökad personalisering och vill ge konsumenter fler anledningar att besöka Hemnet, även under perioder när de inte ska köpa eller sälja en bostad.

Cecilia Beck-Friis , vd, Hemnet

VD HAR ORDET

HEMNET GROUP | ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 · 5

Året i siffror

NETTOOMSÄTTNING 1)

Intäkterna ökade från samtliga inkomstströmmar, främst drivet av intäkter från antalet publicerade annonser och tilläggstjänster för annonsering av bostäder.

800

+34

728 Mkr

640

480

%

320

160

0

2017

2018

2019

2020

2021

JUSTERAD EBITDA 1)

Justerad EBITDA ökade med 76% under 2021, som ett resultat av ökade intäkter och fokus på god kostnadskontroll.

350

+76 %

355 Mkr

280

210

140

70

0

2017

2018

2019

2020

2021

GENOMSNITTLIG INTÄKT PER PUBLICERAT OBJEKT (ARPL)

Intäkter frånpublicerade annonser fortsatte att varaHemnets största intäktsströmochunder 2021ökade antalet annonser 4,8procent jämfört med2020. ARPL fortsatte att växa somett resultat av prissättning för våraprodukter för bostadssäljare liksomatt fler valde att köpa våra tilläggsprodukter.

2 500

+40 %

2467 SEK

2 000

1 500

1 000

500

0

2017

2018

2019

2020

2021

SPENDERAD TID 2)

I genomsnitt spenderade varje vuxen svensk 37minuter på Hemnet varje månad under 2021. Pandemiåren genererade ett rekordstort intresse för hemmet. Under hösten 2021 mattades det extrema intresset av något, men användandet av Hemnet låg fortfarande på högre nivåer än innan covid.

65

-1 %

63,7 Milj tim

52

39

26

13

0

2017

2018

2019

2020

2021

ANTAL BESÖK PER MÅNAD 3)

Under 2021 hade Hemnet i genomsnitt över 60miljoner besök per månad. Det gör oss till Sveriges i särklass största bostadsplattform. Pandemi- åren ledde till rekordhög trafik och i slutet av 2021 var trafiken på nivåer som var markant över 2019.

65

61,4 Milj

-2 %

52

39

26

13

0

2017

2018

2019

2020

2021

1) Siffror för 2017 avser koncernredovisning Hemnet Group AB, upprättad enligt IFRS, med tillägg för Hemnet Sverige-koncernens utfall för 1-8 januari 2017, då denna förvärvades till den nya koncernen den 9 januari 2017 2) Hemnet samt SCB. Avser alla svenskar över 14 år. 3) Google Analytics

6 · HEMNET GROUP | ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021

ÅRET I SIFFROR

Vårt erbjudande

Obestriddmarknadsledare

Hemnet har en oöverträffad varumärkesigenkänning, kännedom och preferens bland svenska bostadsportaler, och omkring 9 av 10 bostäder som säljs i Sverige annonseras på Hemnet någon gång under försäljningscykeln.

Hemnet är den självklara platsen för att köpa och sälja bostäder i Sverige. Sedan starten 1998 har vår trafik stadigt ökat och idag har Hemnet en tydlig förstaplats när det gäller trafik till svenska bostadsportaler. Under 2021 spenderades totalt 63,7 miljoner timmar

på Hemnet. Det motsvarar i genomsnitt 37 minuter per svensk, vilket gör Hemnet inte bara till en av de mest populära digitala plattformarna i landet vad gäller bostäder, utan också till en källa till underhållning och inspiration.

1 2 3 4 5

>95%

Nummer 5 på YouGovs lista över varumärkenmed högst image i den svenska medievarumärken (Spotify, Netflix, Google, YouTube före Hemnet).

90%

kännedom bland bostadssäljare och köpare**

#5

Cirka 9 av 10 bostäder som säljs via en fastighetsmäklare på successions- marknaden annonseras på Hemnet *

* Hemnet samt SCB, avser sucessionsmarknaden ** Nepa Hemnet konsumentrapport Q3 2021

Starka nätverkseffekter skapar värde för bostadsmarknaden Hemnets nätverkseffekt

BOSTADS- SÄLJARE

BOSTADS- KÖPARE

j

ä

FASTIGHETS- MÄKLARE

ANDRA AFFÄRS- PARTNERS

Bakom Hemnets starka position på den svenska bostadsmarknaden ligger våra starka nätverkseffekter. I en tillgänglig, intuitiv, transparent och informativ miljö gör vi bostadsmarknaden lättillgänglig för bostadsköpare, samtidigt som vi möjliggör för bostadssäljare och fastighetsmäklare att exponera en bostad till salu för den största och mest relevanta publiken. I takt med att vi vuxit och utvecklat vårt erbjudande har alltfler bostadsköpare, bostadssäljare och fastighetsmäklare vänt sig till Hemnet vilket gjort oss till den främsta

mötesplatsen för bostadsmarknadens olika aktörer. Detta har gjort att vi kan skapa ännu mer värde för våra olika målgrupper. Vår nätverkseffekt bygger på att bostadssäljare och fastighetsmäklare gynnas av att fler bostadsköpare finns på Hemnet, samtidigt som bostadsköpare omvänt gynnas av att fler bostadssäljare och fastighetsmäklare finns på plattformen. Med en stor och relevant publik skapar vi dessutom värde för våra affärspartners som vill nå konsumenter med intresse för bostäder.

8 · HEMNET GROUP | ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021

VÅRT ERBJUDANDE

Unik affärsmodell Hemnets affärsmodell skiljer sig från våra internationella motsvarig- heter på flera sätt. För det första har Hemnet en direkt relation med bostadssäljaren, som betalar för bostadsannonsen på Hemnet, vilket skapar en effektiv kanal för att sälja produkter som riktar sig till denna målgrupp. För det andra har Hemnet ett win-win-samarbete med fastighetsmäklarna där Hemnet genererar en intäkt till fastighets- mäklarkontoren. Detta är ett resultat av den ersättningsmodell som följer av avtal mellan Hemnet och fastighetsmäklarkontoren, där en del av Hemnets intäkt går tillbaka till kontoren som ersättning för

deras arbete med förmedling och administration för Hemnets räkning och där provision utgår för merförsäljning till kontor som valt att aktivt återförsälja hela Hemnets produktportfölj. Hemnet är dessutom en viktig marknadsföringskanal för fastighetsmäklare, bostadsutvecklare och andra yrkesverksamma inom bostads- branschen eller angränsande branscher. Detta tack vare vår stora räckvidd och relevanta publik med besökare som befinner sig i bostadsresans alla olika faser och där många anger att de aktivt letar efter ett nytt hem.

EFFEKTIVITET OCH MAXIMERING AV DET POTENTIELLA FÖRSÄLJNINGSPRISET Betalning för annonsering och tilläggstjänster

WIN-WIN Administrations- ersättning och försäljningsprovision

SÄLJARE Vill ha en snabb, smidig och kostnadseffektiv bostadsaffär

FASTIGHETSMÄKLARE Marknadsföring, generera kunder, analysera marknaden

ANNONSADMINISTRATION OCH REKOMMENDATION

FÖRETAGSPARTNERS

PUBLIK

BOSTADS- UTVECKLARE Marknadsför bostäder och annonser

BESÖKARE Söker inspiration bland annonserade bostäder.

KÖPARE Letar efter sitt nya hem

BANKER Annonserar och kommer i kontakt med nya kunder

ANNONSÖRER Annonserar för att nå en relevant målgrupp.

Central faktor bakom Hemnets framgång

Nettoomsättning per kundgrupp

Hemnets intäkter kommer från bostadssäljare och företagspartners. Majoriteten av vår nettoomsättning under 2021 kom från bostadssäljare - denna kundgrupp stod för 66 procent av årets totala netto- omsättning. Under samma period stod fastighetsmäklare för 13 procent, fastighetsutvecklare för 8 procent och andra affärspartner för 13 procent. Nettoomsättningen från bostadssäljare består av intäkter från bostadsannonser (Hemnet Bas) och tilläggstjänster (Hemnet Plus & Hemnet Premium, Raketen och Förnya annons). Nettoomsättningen från fastighetsmäklare och andra affärspartners kommer idag huvudsakligen från displayrelaterad

reklam, men i Hemnets produktportfölj finns även abonnemangsprodukter (exempelvis Hemnet Business) och tilläggstjänster (exempelvis Mäklartipset) som riktar sig till fastighetsmäklare. Hemnets huvudfokus under de senaste åren har varit att utveckla värdeskapande tjänster för bostadssäljare. Samtidigt som vi kommer att fortsätta att utveckla denna del av vårt erbjudande, kommer vi också att öka vårt fokus på våra affärspartners. Vi ser stor potential i att förbättra våra produkterbjudanden till både fastighetsmäklare och bostadsutvecklare framöver, med syftet att växa såväl våra partners som vår egen affär.

INTÄKTER FRÅN SÄLJARE 2021 (66% AV NETTO- OMSÄTTNING)

INTÄKTER FRÅN FASTIGHETS- MÄKLARE 2021 (13% AV NETTO- OMSÄTTNING)

INTÄKTER FRÅN ANDRA AFFÄRSPARTNERS 2021 (21% AV NETTO- OMSÄTTNING)

Övriga

Utvecklare

MSEK 482

MSEK 95

MSEK 151

10 · HEMNET GROUP | ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021

VÅRT ERBJUDANDE

Hemnets tillväxtstrategi bygger på vår vision att vara nyckeln till din bostadsaffär och utgör ramverket för hur vi ska uppnå våra finansiella och strategiska mål. Den bygger på tre pelare som tillsammans fokuserar på våra viktigaste kundgrupper: Vår strategi

Fastighetsmäklare och affärspartner Skapa oöverträffade produkter för att uppfylla fastighetmäklares och övriga affärspartners behov Hemnet är en central destination för alla intressenter i bostadsaffären i Sverige. Genom åren har vi utvecklat en framgångsrik portfölj av företagsprodukter som erbjuds fastighetsmäklare, bostads- utvecklare och andra annonsörer. Efterfrågan på dessa produkter är hög och vi ser en stor potential i att ytterligare dra nytta av vår starka marknadsposition genom att fortsätta utveckla och erbjuda bättre lösningar på våra kunders utmaningar än vad som finns på marknaden idag, samt arbeta mer effektivt med segementerad prissättning. Affärspartners som fastighets- mäklare, bostadsutvecklare och banker tros bara spendera en liten del av sina totala marknadsförings- kostnader på Hemnet idag, i relation till storleken på och värdet av Hemnet som plattform. Vi ser en möjlighet för Hemnet att ta en större andel av dessa utgifter.

Konsumenter

Bostadssäljare

Göra uppgraderade annonser till det självklara valet

Öka lojaliteten bortom köp/sälj-ögonblicket

Hemnet är marknadsledande när det gäller att nå aktiva bostadsköpare och bostadssäljare, detta är grunden för vår affär och vår unika differentiering på marknaden. Hemnet hjälper de miljontals konsumenter som varje vecka besöker våra olika plattformar för att söka på och undersöka marknaden. Genom att samla Sveriges bostadsmarknad på ett ställe gör vi det smidigt och sömlöst att hitta och sälja en bostad. Samtidigt tror vi att vi kan ge ännu mer värde till konsumenter och bidra till rörligheten på bostadsmarknaden genom att utöka vårt erbjudande och komma in i ett tidigare skede av bostadsresan. Att skapa en långvarig relation med konsumenter är nyckeln till att stärka Hemnets ledande marknadsposition och öppna upp för framtida tillväxtmöjligheter.

Som landets största marknadsplats för bostäder vill vi kunna erbjuda bästa möjliga förutsättningar för att alla som annonserar sin bostad på Hemnet ska nå ett så stort antal poten- tiella köpare sommöjligt. För att hjälpa bostadssäljare att få ut detmesta av sin bostadsaffär har Hemnet skapat ett antal värdeskapande tilläggstjänster medmålet attmaximera exponeringen av bostadsannonsenmot Hemnets stora publik. Under de senaste åren har vi arbetatmed att förbättra funktiona- liteten av dessa tilläggstjänster, för att skapa ännumer värde för våra kunder, vilket också lett till att produkterna har ökat i popularitet. Parallellt har vi gjort förbättringar i köpflödet för dessa produkter, inklusive hur bostadssäljare uppgraderar sin annons, samt i hur vi arbetar med prissättning. Under 2021 uppdaterade vi även vår ersättningsmodell till fastighetsmäklarkontor, vilket har gett mäklare tydligare incitament att rekommendera våra tilläggsprodukter. Vårt nära samarbetemed fastighets- mäklare, våra viktigaste partners, gör att vi kontinuerligt kan förbättra våra produkter för att hjälpa säljare att maximera värdet av sin bostadsaffär.

VÅR STRATEGI

HEMNET GROUP | ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 · 11

Finansiellamål

Hemnet har en skalbar affärsmodell med goda möjligheter till framtida tillväxt och ökande lönsamhet. Våra finansiella mål är:

Tillväxt 15-20%

Lönsamhet 45-50%

40

50

32

40

24

30

16

20

8

10

0

0

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

Hemnet har sommål att uppnå en årlig omsättnings- tillväxt om 15–20 procent.

Hemnet har sommål att uppnå en justerad EBITDA- marginal om 45–50 procent på medellång sikt.

Kapitalstruktur <2.0x

Utdelningspolicy >1/3

10

1,0

För styrelsens förslag kring utdelning till årsstämman 2022, se Vinstdisposition på sid 40.

8

0,8

6

0,6

4

0,4

2

0,2

0

0

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

Hemnet har sommål att ha en nettoskuld i förhållande till justerad EBITDA som inte överstiger 2,0x.

Hemnet har sommål att lämna en årlig utdelning som uppgår till minst en tredjedel av resultatet efter skatt. I det fall Bolaget har överskottslikviditet ska den återföras till aktieägare genom till exempel extrautdelningar eller aktieåterköp.

FINANSIELLA MÅL

HEMNET GROUP | ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 · 13

Hemnet somarbetsplats PåHemnet strävar vi alltid efter att röra oss framåt. Vi är stolta över att ha skapat en arbetsmiljö därmänniskor trivs och utvecklas, och där vi tillsammans arbetar för att skapa Sveriges främstamarknadsplats för bostäder.

Våra bolagsvärderingar

Vi lyssnar och agerar

Vi går alltid framåt

Vi lyckas tillsammans

Vår kultur bygger på tre grundläggande värderingar som vägleder oss i våra relationer inom och utanför företaget, i vårt sätt att arbeta och i hur vi beter oss och behandlar varandra: Vi lyssnar och agerar, Vi går alltid framåt och Vi lyckas tillsammans. Våra värderingar hjälper oss när vi fastställer våra strategier och när vi fattar våra dagliga beslut.

Röster frånHemnet-teamet omvår kultur

–PåHemnet arbetar vi ständigtmed att lösa våra användares problemnär de köper och säljer en bostad. Att alltid driva oss själva framåt är en viktig del av arbetetmed att ta itumed dessa utmaningar. Att leva efter våra värderingar hjälpermig somproduktchef att prioritera utveckling somgör skillnad för våra användare. Utmanande, smidig, samarbetsinriktad och fartfylld är några ord som jag tycker beskriver vår kultur. Jag arbetar i enmycket anpassningsbarmiljö där jag ständigt utmanas att ta itumed saker och ting direkt, ofta tillsammansmed fantastiska kollegor.

– Hjälpsam, lekfull och uppmuntrande är hur jag beskriver Hemnet. Vi har entusiasmen och experimentlusten hos ett litet nystartat företag och kunskapen och möjligheterna hos ett större företag. Det är det bästa av två världar om du frågar mig! Vi bryr oss verkligen om vad andra kollegor tycker och tar hänsyn till det när vi planerar vårt arbete eller utvärderar initiativ. Hemnet är mycket demokratiskt på det sättet. Men det innebär också att vi alltid lyssnar på våra användares åsikter och uppmuntrar dem att ge oss feedback.

– Att lyckas tillsammans är för mig en stor del av Hemnet-kulturen. Att förstå den större omfattningen av vad vi försöker uppnå på Hemnet - att aktivt söka efter andras idéer och perspektiv, både frånmina kollegor och våra användare. Att lyckas tillsammans är att ödmjukt förstå att det jag gör, eller det vi som teamgör, påverkar andra och att vi därför alltid strävar efter att växa tillsammans. För vissa kan detta låta svårt, men för mig är det inte det - för vi gör verkligen detta tillsammans. Det är därför jag gillar att vara en del av Hemnet.

Magnus, Copywriter & Customer Communication

Adina, Developer

Michelle, Produktchef

14 · HEMNET GROUP | ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021

HEMNET SOM ARBETSPLATS

Mångfald och inkludering

Belönade för jämställdhet.

60% Kvinnor

40% Män

10 % I SVERIGE TOPP R

O

Utsedd som det tredje mest jämställda svenska börsnoterade företaget av Allbright-stiftelsen.

Jämställdhet börjar i toppen. Vi är stolta över att vara ett techbolag med en jämställd ledningsgrupp och att 60 procent av alla våra chefer är kvinnor.

Utsedd som Excellent Arbetsgivare av Nyckeltalsinstitutet genom att tillhöra de 10 procent mest jämställda arbetsgivarna i Sverige.

Mångfald skapar en arbetsplats där människor trivs.

15

#4

112 anställda

Att vi lyckas attrahera nya talanger är ett av våra vikigaste fokusområden. Under 2021 välkomnade vi 23 nya medarbetare till Hemnet.

På Hemnet arbetar människor från hela värden. Idag kommer våra 112 anställda från 15 olika länder.

Rankad som nummer 4 bland medieföretag där svenskarna helst vill arbeta*.

* källa: YouGov

”Hemnet ska vara en inkluderande och jämställdarbetsplats” /Cecilia Beck-Friis, vd

HEMNET SOM ARBETSPLATS

HEMNET GROUP | ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 · 15

Hemnetaktien 2021 är Hemnets första räkenskapsår som ett publikt bolag, efter en lyckad notering på Nasdaq Stockholmden 27 april 2021. Totalavkastningen för Hemnets stamaktie uppgick till 45 1) procent under 2021, jämfört med en avkastning på 13 procent för OMXSPI under samma period.

Ägarstruktur Hemnet hade totalt 11 840 aktieägare per den 31 december 2021. Sett till antalet utgör privatpersoner den största ägarkategorin medan insititutionella ägare dominerar när det gäller kapitalandel. Medarbetarnas ägande Hemnet har ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP) för nyckelpersoner. Per den 31 december 2021 hade 32 personer tecknat sig för programmet, av de 33 som erbjöds att teckna. För att förbli en konkurrenskraftig arbetsgivare, behålla kompetens och för att ha en intressegemenskap med anställda, kommer styrelsen att söka årsstämmans godkännande för en andra del av LTIP-programmet, vilket skulle utöka antalet Hemnet-anställda som investerar i Hemnet. Vidare kommer styrelsen också att föreslå ett aktiesparprogram för att ytterligare möjliggöra medarbetarnas ägande. Utdelningspolicy och förslag till årsstämman 2022 Hemnets utdelningspolicy är att dela ut minst en tredjedel av det årliga resultatet efter skatt. I det fall bolaget har överskottslikviditet ska den återföras till aktieägarna genom till exempel extrautdelningar eller aktie­ återköp. I linje med bolagets utdelningspolicy föreslår styrelsen till årsstämman 2022 en utdelning om 0,55 kronor per aktie, motsvarande cirka en tredjedel av 2021 års resultat per aktie och motsvarande cirka 56 MSEK, samt avser att lämna förlag till stämman om att bemyndiga styrelsen att återköpa upp till tio procent av utestående aktier.

HEMNETS AKTIEKURS MOT INDEX 2021

SEK

250

200

150

Ägarstruktur - de 10 största ägarna Namn

100

Antal aktier *

Kapital

Verifierat

maj

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

General Atlantic Mäklarsamfundet Bransch i Sverige Sprints Capital Management LTD

31 167 733

30,8% 2021-12-31

Hemnetaktien

OMXSPI

10 113 148

10,0% 2021-12-31

8 924 357 3 548 721 1 984 940 1 730 722 1 747 550 1 731 100 1 725 245 1 630 000

8,8% 2021-12-31 3,5% 2021-12-31 2,0% 2021-11-30 1,7% 2021-12-31 1,7% 2021-12-31 1,7% 2021-12-31 1,7% 2021-11-30 1,6% 2021-12-31

Pierre Siri

Börsnotering Den 27 april 2021 började Hemnets stamaktie handlas på Nasdaq Stockholm. Noteringspriset var 115kr per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga noterade stamaktier i bolaget om 11 630 miljoner kronor vid tidpunkten för noteringen. Erbjudandet bestod av 17 890 403 stamaktier, vilket motsvarar cirka 17,7 procent av bolagets totala antal stamaktier som erbjöds av General Atlantic, Sprints Capital och Care of Hemnet samt ett antal andra aktieägare, däribland vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare. Omsättning Under 2021 uppgick omsättningen av Hemnets stamaktie på Nasdaq Stockholm till 57,9 miljoner aktier. Detta motsvarar en omsättningshastighet om 60 procent. I snitt omsattes knappt 329 000 Hemnet-aktier per dag.

Baillie Gifford & Co

SEB Fonder

Government of Singapore (GIC)

Brown Capital Management, LLC

Fidelity Investments (FMR)

ODIN Fonder

* Innehav per den 31 december 2021. Direkt- och förvaltningsregistrerade innehav hos NCSD. Filingdatum för utländska ägare kan variera. Utländska förvaltare (custodian banks) är exkluderade. Källa: Modular Finance.

ÄGARFÖRDELNING PER LAND % AV KAPITAL 2)

Kortfakta Börs

USA

39,1 % 25,0 % 11,8 %

Nasdaq Stockholm (Large Cap)

Sverige

ISIN kod / Ticker

SE0015671995 / HEM

Storbritannien

Noteringsdatum 27 april 2021 Aktieslag

Norge

2,0 % 1,7 % 2,5 %

Det finns två aktieslag i bolaget: stamaktier och aktier av Serie A1. Båda aktieslag har samma röst och-utdelningsrätt. Den huvudsakliga skillnaden är att A1-aktier har vetorätt mot ändringar i verksamhetsföremålet i bolagsordningen. Dessa aktier ägs av Mäklarsamfundet. För fullständig information om aktieklassernas rättigheter, se bolagets prospekt.

Singapore

Övriga världen Anonymt ägande

17,9 %

ÄGARFÖRDELNING % AV KAPITAL 2)

Totalt registrerade aktier: 101 131 478, varav 96 074 904 stamaktier och 5 056 574 A1-aktier

Svenska institutionella ägare Utländska institutionella ägare

5,3 %

56,6 % 12,4 %

Aktiekurs och börsvärde per 31 december 2021

Övriga

167,3 kronor / 16,9 miljarder kronor

Svenska privatpersoner

7,8 %

Högsta / lägsta kurs 2021

Anonymt ägande

17,9 %

257,00 kronor / 142,35 kronor

Firmor som utför analyser av Hemnet Group AB Konsensusestimat

Barclays, Carnegie, Citi, Jeffries, Morgan Stanley, Nordea

1) Baserat på en börskurs på 115 SEK per aktie. 2) Källa: Modular Finance. Data compiled from Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq.

Tillgängligt via Infront

HEMNETAKTIEN

HEMNET GROUP | ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 · 17

Hållbarhetsrapport

Vårt hållbarhetsarbete är en integrerad del av vår verksamhet Som en av Sveriges mest besökta digitala plattformar och ett nav för landets bostadsaffärer spelar Hemnet en viktig roll på den svenska bostadsmarknaden. Med vår position följer ett stort ansvar och vi arbetar aktivt för att bygga ett företag som gör ett positivt avtryck på såväl den marknad vi agerar på som på samhället i stort. Vårt hållbarhetsarbete utgår ifrån områden som ligger nära vår verksamhet och vårt erbjudande. Vi arbetar dagligen för att

upprätthålla en hög kvalitet och tillgänglighet i våra plattformar och tjänster vilka spelar en viktig roll för våra användare under deras bostadsresa. Hemnet ska vara en rättvis, trovärdig och oberoende marknadsplats där våra besökares och kunders integritet alltid säkerställs. Som ett produkt- och innovationsdrivet företag är våra medarbetare vår allra viktigaste tillgång, och som arbetsgivare ska vi erbjuda en inspirerande och utvecklande arbetsplats som drivs utifrån tydliga etiska riktlinjer.

Hållbarhetsarbetet under 2021 Under 2021 har Hemnet utvecklat hållbarhetsarbetet och förfinat hållbarhetsrapporteringen. Vi har till exempel uppdaterat våra bolagsvärderingar och etiska ramverk och tagit viktiga steg inom vårt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Under året genomfördes även för första gången beräkningar av Hemnets växthusgasutsläpp.

För att utveckla vårt hållbarhetsramverk har vi under året genomfört ett antal intressentdialoger med våra viktigaste intressentgrupper. Dialogerna medförde insikter till den tidigare genomförda väsentlig- hetsanalysen och resulterade i ett uppdaterat hållbarhetsramverk med tydliga fokusområden och resultatindikatorer.

Hållbarhetsramverk och fokusområden Hemnets hållbarhetsramverk består av sex fokusområden vilka är identifierade utifrån var vi har störst påverkan på vår omvärld. Ramverket är uppdelat i två delar, där den ena delen omfattar de fokusområden som är en integrerad del av vår affär, och den andra de områden där vi genom vårt varumärke och starka position strävar efter att vara en positiv kraft i samhället. I rapporten följer vi upp

samtliga fokusområden med resultatindikatorer där vi inspirerats av, dock inte fullt uppfyller alla krav inom, rapporteringsramverket Global Reporting Initiative (GRI). Under 2022 kommer vi ta ytterligare steg inom vårt hållbarhetsarbete, bland annat med ambitionen att komplettera rapporten med tydliga mål inom våra fokusområden.

Stå för en rättvis marknadsplatsmed lika villkor för lika transaktioner

Bli en av Sveriges bästa arbetsgivare

Låta principer inom etik och ansvar genomsyra alla delar av vår verksamhet

Vi stärker vår verksamhet genom att:

Möjliggöra en rörlig och effektiv bostadsmarknad

Skapa social förändring

Bekämpa klimatförändringar

Vi strävar efter att vara en positiv kraft i samhället genom att:

18 · HEMNET GROUP | ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021

HÅLLBARHETSRAPPORT

Hemnets bidrag till FN:s globalamål (SDG:s)

Tillsammans med uppdateringen av Hemnets hållbarhetsramverk har vi identifierat tre globala mål där vi har störst påverkan genom vår verksamhet och där vi bäst kan bidra till att uppnå de globala målen.

Som en digital och heltäckande marknadsplats möjliggör Hemnet snabbare och enklare bostads- affärer för alla marknadsaktörer. Detta skapar en effektivare bostadsmarknad och bidrar till hållbar ekonomisk tillväxt.

Hemnet ska vara en oberoende och transparent marknadsplats. Genom vår plattform tillhandahåller vi en högkvalitativ och tillförlitlig digital infrastruktur för den svenska bostadsmarknaden med rättvis tillgång för alla marknadsaktörer.

För att ta itu med klimatförändringarna och dess effekter måste alla vidta brådskande åtgärder. Hemnet vill bidra till en välfungerande bostadsmarknad inom planetära gränser. Det gör vi genom att begränsa våra egna utsläpp av växthusgaser och se över hur vi kan hjälpa våra kunder att göra mer hållbara bostadsval.

HÅLLBARHETSRAPPORT

HEMNET GROUP | ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021 · 19

Så stärker vi vår kärnverksamhet genomhållbarhet Följande tre hållbarhetsområden ser vi har störst vikt för att driva och utveckla vår verksamhet:

En oberoende och transparent marknadsplats

Hemnets affärsmodell innebär ett ansvar att säkerställa att såväl bostadsköpare, säljare och fastighetsmäklare på likvärdiga villkor får tillgång till den del av bostadsmarknaden som Hemnet representerar. Innehållet på Hemnet ska vara korrekt, trovärdigt och av hög kvalitet där gemensamma spelregler ska gälla för de fastighetsmäklare som lägger ut bostadsannonser på plattformen. Genom vår kundservicefunktion följer vi löpande upp de bostadsannonser på Hemnet som inte följer våra publiceringsregler genom ett email som vi skickar till ansvarig fastighetsmäklare. De mest vanliga felen handlar om fel information i bostadsannonsen eller att en bostad har hamnat i fel kategori. Upprepade fel som inte korrigeras kan leda till avstängning från Hemnets plattformar, men felen rättas oftast till omgående och avstängning är ett extremt medel som vi mycket sällan behövt använda. Vi ska vara en marknadsplats där våra besökare och kunder känner sig trygga i att vi tar deras personliga integritet på största allvar och

att användningen av deras personuppgifter är transparent. Vi bedriver ett strukturerat och kontinuerligt dataskyddsarbete, och respekt för den personliga integriteten är en naturlig del av vår uppförandekod. Av Hemnets Policy för information och data framgår att användningen av personuppgifter alltid ska följa gällande lagar och regler, och ska ske med hänsyn till berörda individers intresse av personlig integritet. Andelen besökare som accepterar Hemnets behandling av data i de delar där vi ber om samtycke är hög och under året har inga klagomål lämnats in till Dataskyddsmyndigheten (IMY), vilket ska ses i ljuset av de miljontals människor som varje vecka besöker Hemnets bostadsplattformar. Detta indikerar att Hemnets behandling av personuppgifter ligger inom ramen för besökarnas rimliga förväntansbild och att det finns ett högt förtroende för Hemnet.

Bli en av Sveriges bästa arbetsgivare

Våramedarbetare är vår viktigaste tillgång. För oss betyder det att vi ska vara en av Sveriges bästa arbetsgivare och en trygg arbetsplats där människor trivs och utvecklas. Vi ska bedriva ett aktivt arbete inom områden som jämställdhet ochmångfald, och vi ska värna omvåra anställdas hälsa och livsbalans. Hemnet somarbetsgivare Hemnet genomför veckovisa pulsmätningar för att hela tiden vara uppmärksamma på hur våramedarbetaremår och trivs på sin arbetsplats. Vi erbjuder även en rad olika förmåner inomhälsa som friskvårdsbidrag och olika träningsformer sombolaget bekostar. För de somönskar erbjuder vi ett externt samtalsstöd somger tillgång till rådgivning av psykolog, ekonom, jurist, hälsocoach eller HR-konsult för att hjälpamedarbetare att hantera eventuella problemoch frågor inomdessa områden. Under 2022 kommer våra redan förmånliga personalförmåner förbättras ytterligare genomatt vi ökar antalet semesterdagar från 28 till 30. För att säkerställa att vi har konkurrenskraftiga pensionsvillkor somär enkla att

jämföramed resten av arbetsmarknaden går vi från ochmed 1 januari 2022 över till en pensionsplan enligt ITP1. Mångfald och inkludering Vi har tagit viktiga steg inommångfald och inkludering under året, områden vi ser som förutsättningar för innovationskraft och kreativitet. Hemnet arbetar aktivt för att rekrytera fler kvinnor till utvecklarroller där vi framförallt har lyckats i chefsledet. Där har vi idag fler kvinnliga änmanliga utvecklingschefer. För att bidra till att sätta fokus på frågan att det behövs fler kvinnliga utvecklare har vi under tre år stöttat initiativet och eventet Women in Tech somsyftar till att få fler kvinnor att söka sig till branschen. Våramedarbetare kommer frånmångaolikabakgrunder och idag jobbar detmänniskor från runt femtonolika länder påHemnet. Under 2021anställde vi för förstagången enperson sombodde utanför Sverige där vi stöttade medarbetarenochdennes familj i de processer somkrävs för en sådan flytt. Vårt arbete inomjämställdhet ochmångfaldhar ävenuppmärksammats utanför bolaget vilket vi beskriver på s. 15 i årsredovisningen.

En öppen företagskultur och stark etik

Under året har Hemnet lanserat nya bolagsvärderingar som tydligare speglar vår företagskultur och vårt förhållningssätt till vår omvärld och till varandra. Vi har även fortsatt vårt arbete med att utbilda anställda inom vårt etiska ramverk som är tätt sammanflätat med vår kultur och sammanfattas i vår uppförandekod. Hemnets etiska grunder Hemnets affär bedrivs utifrån principer inom etik och ansvar vilka genomsyrar alla delar av vår verksamhet och sammanfattas i vår uppförandekod. I uppförandekoden framgår företagets nolltolerans mot mobbning, ofredande och trakasserier likväl som nolltolerans mot mutor och bestickning. Överträdelser mot våra etiska riktlinjer rapporteras till

bolagets chefer, chefsjurist eller HR-ansvarig alternativt anonymt via vår visselblåsarfunktion som är tillgänglig via vår hemsida hemnetgroup. com samt via vårt intranät. Krav på leverantörer Då Hemnets tjänster utvecklas och byggs inom bolaget är våra inköp begränsade. Däremot förväntar vi oss att de leverantörer som vi samarbetar med efterlever de krav kring mänskliga rättigheter, laglighet, etik och moral som vi som bolag ställer på oss själva. Dessa förväntningar hanterar vi genom vår uppförandekod för leverantörer, som är en del av vår avtalsprocess för förhandlade leverantörsavtal.

20 · HEMNET GROUP | ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2021

HÅLLBARHETSRAPPORT

Page i Page ii Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62 Page 63 Page 64 Page 65 Page 66 Page 67 Page 68 Page 69 Page 70 Page 71 Page 72 Page 73 Page 74 Page 75 Page 76

Made with FlippingBook Ebook Creator