Life Skill Camp 2024

หลักสูตรค่าย SMART-i ค่ายจากผลวิจัยระดับโลก ค่ายซัมเมอร์แคมป์ ในไทย Summer Camp in Thailand ค่ายปิดเทอม

2024

ราคาพิเศษ

ค่ายปิดเทอมรูปแบบใหม่

Natural & Cultural Camp

วัน คืน

www.smart-icamp.com

Your First Overnight Camp Challenge

ค่ายธรรมดาๆ ที่ไม่ธรรมดา

ค่ายนี้ .. ถือเป็นค่ายตัวเริ่มต้นของ SMART-i เราจัดทีมงาน ผู้มากประสบการณ์ มาดูแลน้องๆ ที่ออกค่าย ต่างจัดหวัดเป็นครั้งแรก ถือเป็นก้าวแรกของพ่อแม่ ที่กล้า ปล่อยลูกออกมาผจญภัยด้วยตนเองเป็นครั้งแรก ซึ่งแน่นอน … จะไม่ใช่ครั้งสุดท้าย เด็กๆยังต้องเติบโตอีกมาก อย่าขโมยโอกาสเรียนรู้ของลูก เพราะความกังวลของพ่อแม่ Life Skill Camp หลักคิดในการจัดค่าย Life Skill 1. การเรียนรู้จากประสบการณ์ : การเรียนรู้ผ่าน ประสบการณ์จริงและกิจกรรมต่างๆ ช่วยให้ผู้เข้าร่วม เข้าใจทักษะชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. การเรียนรู้ร่วมกัน : การส่งเสริมการทำ งานเป็น ทีมและการทำ งานร่วมกันช่วยส่งเสริมทักษะการสื่อสาร การแก้ปัญหา และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่มี ประสิทธิภาพ 3. ความเกี่ยวข้องในโลกแห่งความจริง : ค่ายฝึก ทักษะชีวิตเน้นไปที่ทักษะภาคปฏิบัติที่ใช้กับสถานการณ์ ในชีวิตประจำ วัน เพื่อเตรียมผู้เข้าร่วมให้พร้อมสำ หรับ ความท้าทายในชีวิตจริง

4. การคิดอย่างมีวิจารณญาณ : แคมป์มักจะสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมวิเคราะห์ สถานการณ์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาโดยใช้ทักษะ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 5. การรู้จักเข้าใจผู้อื่นและการสื่อสาร : ค่ายเน้นย้ำ ถึงความสำ คัญของการทำ ความเข้าใจมุมมองของผู้อื่นและการสื่อสารที่มี ประสิทธิภาพ ซึ่งจำ เป็นสำ หรับการสร้างความ สัมพันธ์ที่มีความหมาย หลักการเหล่านี้รวมกันเป็นกรอบที่มุ่งเน้น และมีผลกระทบสำ หรับค่ายทักษะชีวิต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีทักษะที่จำ เป็นเพื่อ เริ่มต้นการเดินทางสู่ความท้าทายใน โลกแห่งความเป็นจริง

Life Skill CAMP

หลักสูตร

ราคา

วันที่

รายละเอียด

ประเภท

LifeSkill Nature Camp Life Skill Future Camp LifeSkill Culture Camp LifeSkill Nature Camp LifeSkill Nature Camp LifeSkill Culture Camp

3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี

Click Click Click Click Click Click

20-22 มิ.ย.

5,500 5,500 5,500 5,500 5,500 5,500

27-29 มิ.ย.

4-6 ก.ค.

11-13 ก.ค.

18-20 ก.ค.

25-27 ก.ค.

Signature Camp

Click

5,500

1-3 ส.ค.

Life Skill CAMP

หลักสูตร

รายละเอียด

ราคา

วันที่

ประเภท

LifeSkill Nature Camp Life Skill Future Camp LifeSkill Culture Camp

3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี

5,500 Click

23-25 ก.ย.

30 ก.ย. -2 ต.ค.

5,500 Click

Click

5,500

12-14 ต.ค.66 7-9 ต.ค. 14-16 ต.ค.

Signature Camp

Click

5,500

LifeSkill Nature Camp

5,500 Click

21-23 ต.ค.

หลักสูตร ประเภท 3 วัน 2 คืน ค้างคืน @ลพบุรี Life Skill CAMP Signature Camp December

รายละเอียด

5,500 Click ราคา

วันที่

19-21 ธ.ค.

m p

ชีวิตมีป่า ป่ามีชีวิต

เรียนรู้อย่างสนุกสนาน กับกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ การสร้างฝายชะลอน้ำ การทำ Seed Ball เดินเทรลศึกษาระบบ นิเวศ ป่าเขาพระยาเดินธง ทำ ปุ๋ย EM สัมผัสความสวยงาม จากธรรมชาติและกิจกรรมรอบกองไฟ

รับน้องๆอายุ 8-16 ปี 20

รับเพียง

คน เท่านั้น !!

Sompa Learning Space ลพบุรี

The forest is alive,the trees are breathing. Nature Camp

ชีวิตมีป่า ป่ามีชีวิต

3 2

วัน คืน

DAY 1 DAY 2 DAY 3

Field Trip ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา เขาพระยาเดินธง Memory of Tree - การทำ ปุ๋ยไส้เดือน และปุ๋ยใบไม้ - การปลูกกต้นไม้

Lesson Learned

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

Nature Ribbin รักป่า .... รักเรา

ศิลปะจากธรรมชาติ -Mandala ดอกไม้ - สีสันของธรรมชาติ

ปลูกนิสัยดี SMART Plan

Farewel Party

The forest is alive,the trees are breathing.

ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้เขาพระยาเดินธง จ.ลพบุรี ศึกษา พืชพันธุ์ไม้ นานาชนิด เด็กทำ กิจกรรมมากมาย เช่น การปั้น Seed Ball และ ปลูกต้นไม้มีค่า ด้วยวิธี Sling Shot ขนาดยักษ์ “การตั้งเป้าหมาย” จะทำ ให้เราไปถึงจุดนั้นได้ง่ายขึ้น ในแต่ละภารกิจเด็กๆ จะได้ฝึกค้นหาเหตุผลให้ตัวเอง ก่อน (Know your WHY) เมื่อ "เหตุผล" ชัด " เป้าหมาย" จะชัดตาม กิจกรรมศิลปะจากธรรมชาติ Mandala ดอกไม้ โดยใช้สีสันจากธรรมชาติ เทคนิคฝึกการสร้าง สมาธิ การรับรู้ความรู้สึกตัวเอง กิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย เพื่อหลอมรวมเด็ก ๆ เข้าด้วยกัน ให้พร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ และเปิดใจรับเพื่อนใหม่ ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นที่ ค่าย แต่จะคงอยู่ตลอดไป การเกษตร เป็นวิชาว่าด้วยการประยุกต์ใช้ “วิทยาศาสตร์” มุมมองที่แตกต่าง ย่อมสร้าง กระบวนการ และผลลัพธ์ที่แตกต่าง การนำ กิจกรรม เกษตรอินทรีย์มาใช้สอน STEM สอนให้ผู้เรียนเข้าใจ เหตุและปัจจัย มุ่งไปที่กระบวนการเพื่อให้เด็กๆได้สร้าง สมรรถนะ วิธีคิด และวิธีแก้ปัญหา

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

ศิลปะ จากธรรมชาติ

ปลูกนิสัยดี SMART Plan Field Trip ทัศนศึกษา

Memory of Tree

The forest is alive,the trees are breathing.

การถอดบทเรียน การอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านผลงาน ศิลปะที่ทุกคนในค่ายมีส่วนร่วม และมันจะกลายเป็น ความทรงจำ ดีๆแก่ชาวค่ายทุกคนตลอดไป... "เพื่อนกันตลอดไป" คงเป็นนิยามของกิจกรรมนี้ แต่ น่าเสียดายที่จะเป็นคืนสุดท้ายที่เด็กๆจะได้อยู่กันครบ ทีม กิจกรรมที่จะมีทั้งรอยยิ้มของความสุข และน้ำตา แห่งความทรงจำ ไปพร้อม ๆ กัน

Farewel Party

Lesson Learned

SMART- i Signature Camp ...ของดีลพบุรี

พบกับ หนึ่งเดียวของเมืองไทย นั่งรถไฟลอยน้ำสุดประทับใจ กลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 𝐮𝐧𝐬𝐞𝐞𝐧 เดินทางโดย ไปยังชุมชน บ้านโคกสลุง อันเป็นถิ่นที่พัก ของ ผู้รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ ให้ลูกหลาน รถไฟลอยน้ำ ชาวไทเบิ้ง

รับน้องๆอายุ 8-16 ปี 20

รับจำ นวนจำ กัดเพียง

คน เท่านั้น !!

ณ Sompa Learning Space ลพบุรี

This is where we stand for. ของดี..ลพบุรี Signature Camp

3 2

วัน คืน

DAY 1 DAY 2 DAY 3

Field Trip ขึ้นรถไฟลอยน้ำ

เปิดพื้นที่ ปลอดภัย

Olympics พื้นบ้าน

Field Trip พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน โคกสลุง ฐานการเรียนรู้ วิถีชุมชน " ไทยเบิ้ง "

Field Trip ภูซับเหล็ก กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

Ribbon

Lesson Learned

Signature Party

Camp Fire

Signature Camp

This is where we stand for. ของดีลพบุรี

กิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย เพื่อหลอมรวมเด็ก ๆ เข้าด้วยกัน ให้พร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ และเปิดใจรับเพื่อนใหม่ ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นที่ ค่าย แต่จะคงอยู่ตลอดไป กีฬาและการละเล่นพื้นบ้าน เมื่อมารวมกับแนวทาง จัดค่ายแบบ SMART-i ก่อให้เกิด Olympic ที่เน้น กระบวนการ Gamification ไฮไลท์ของค่ายนี้ คือการเดินทางด้วยรถไฟลอยน้ำ ไปบ้านโคกสลุง อันเป็นถิ่นพำ นักของชาวไทยเบิ้ง ผู้ รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไว้ให้ลูกหลาน ขาดไม่ได้กับกิจกรรมรอบกองไฟ พร้อมเรืองเล่า พื้นบ้านอันแฝงไปด้วยปรัชญาการใชัชีวิตจาก ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้มีลีลาการเล่าเรื่องราวไม่เหมือน ใคร

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

Olympics พื้นบ้าน

Camp Fire

Field Trip ทัศนศึกษา

This is where we stand for. ของดีลพบุรี Signature Camp

กิจกรรมร่ำลา ในแบบลพบุรี ได้รับประทาน อาหารพื้นเมือง เด็กๆมีโอกาสร่วมกิจกรรม และ รับชมการแสดงจากศิลปินพื้นบ้าน

Signature Party

"ขอบคุณ ขอโทษ ให้กำ ลังใจ อย่างจริงใจ" นิยาม การเรียนรู้จากค่ายนี้ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้จัก Empathy และการเป็นสมาชิกที่ดีในสังคม

Lesson Learned

ตามรอยประวัติศาสตร์ลพบุรี

20

@smart-i-camp ค่ายค้างคืน 3 วัน 2 คืน ณ โสมาภา ป่าสัก รีสอร์ท จ.ลพบุรี รับน้องๆอายุ 8-16 ปี รับจำ นวนจำ กัดเพียง 20 คน 5,500.- ราคาเพียง Line@ ID : www.smart-icamp.com 094-879-9919

Walk through the History ตามรอยประวัติศาสตร์ลพบุรี Culture Camp

SS.1

3 2

วัน คืน

DAY 1 DAY 2 DAY 3 Field Trip ทัศนศึกษา ตามรอยออเจ้า ณ วังนารายณ์ จ . ลพบุรี กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์ Reflection

- ทำ ข้าวต้มมัด - การทำ ขนมกล้วย - ทำ ข้าวจี่ Way of life

Friendship Ribbon

Art&Craft - ปั้นดินเหนียว

Identify My Feeling

Farewel Party

Walk through the History ตามรอยประวัติศาสตร์ลพบุรี

กิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย เพื่อหลอมรวมเด็ก ๆ เข้าด้วยกัน ให้พร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ และเปิดใจรับเพื่อนใหม่ ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นที่ ค่าย แต่จะคงอยู่ตลอดไป 3 H คือ Head Hand Heart เป็นหลักการในการจัด กิจกรรมนี้ เรานำ ดินที่มีลักษณะเฉพาะพื้นถิ่นลพบุรี ให้ น้องๆได้ฝึกสร้างงานตามจินตนาการและผสมผสานกับ เรื่องราวของค่าย การรับรู้ความรู้สึกของตนเอง เป็นภาวะที่ควรฝึกไว้ ตั้งแต่เยาว์วัย เป็นการสร้างทักษะชีวิตที่เกิดขึ้นได้ ง่ายในบริบทที่เด็กๆรู้สึกปลอดภัยและอบอุ่น กิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรม ย้อนรอยอดีตการทำ ขนมไทย เช่น ข้าวต้มมัด ขนมกล้วย ข้าวจี่ ขนมครก เป็นต้น เด็ก ๆ จะได้ฝึกการทำ งานเป็นทีม การสื่อสาร ในการแก้ไขปัญหา และได้ลิ้มลองขนมไทยฝีมือตัว เองอีกด้วย พื่นที่ที่รุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 800 ปี อย่างเช่น เมืองละโว้ เรามีเรื่องราวมากมาย ที่ชวนให้เด็กๆได้ค้นพบ

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

Art&Craft

Identify My Feeling

Field Trip ทัศนศึกษา

Way of life

A Walk through the History ตามรอยประวัติศาสตร์ลพบุรี

"เพื่อนกันตลอดไป" คงเป็นนิยามของกิจกรรมนี้ แต่น่าเสียดายที่จะเป็นคืนสุดท้ายที่เด็กๆจะได้อยู่กัน ครบทีม กิจกรรมที่จะมีทั้งรอยยิ้มของความสุข และ น้ำตาแห่งความทรงจำ ไปพร้อม ๆ กัน กิจกรรมนี้ เราจะเชิญชวนน้องๆ มารู้จักการสะท้อน อารมณ์ ความรู้สึก และกล้าเผชิญกับคำ ชมและคำ แนะนำ อย่างมีสติ ล้วนเป็นคุณสมบัติของผู้เจริญ แล้ว

Farewel Party

Reflection

พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน Future C mp Life Skill

@smart-i-camp Line@ ID :

www.smart-icamp.com

094-879-9919

Mini Camp

SS.3

พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน Learn valuable energy healing, sustainable

3 2

วัน

DAY 1 DAY 2 DAY 3

คืน

Field Trip ทัศนศึกษา ทัศนศึกษา โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

เสียงจาก ธรรมชาติ

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

โลกอนาคต

Nature Walk

รถพลังงานลม

Ribbon

Farewel Party

พลังงานชีวิต

Solar Energy for Sustainability. พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน

กิจกรรมเปิดพื้นที่ปลอดภัย เพื่อหลอมรวมเด็ก ๆ เข้าด้วย กัน ให้พร้อมที่จะเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ ๆ และเปิดใจรับ เพื่อนใหม่ ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นที่ค่าย แต่จะคงอยู่ตลอดไป

กิจกรรม กลุ่มสัมพันธ์

Walk Rally ที่ออกแบบให้เด็กๆได้สัมผัส การสร้าง กิจกรรมต่างจากพลังงานธรรมชาติ

Nature Walk

กิจกรรมสืบค้นความหมายของตัวตน เป็นการนำ กิจกรรมตั้ง เป้าหมาย มาร่วมกับการเรียนรู้กิจกรรมจิตปัญญา เพื่อให้ เด็กๆได้มีจิตสาธารณในการร่วมอนุรักษ์พลังงาน

พลังงานชีวิต

ทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน ที่เล่าเรื่องราวได้ น่าสนใจ และทันสมัยด้วยเทคโนโลยี ที่จะตราตรึงความ ประทับในให้น้องๆได้เรียนรู้ พร้อมรับภาระกิจค้นหาปริศนา

Field Trip ทัศนศึกษา

กิจกรรม STEM Education ที่สร้างความเข้าใจเรื่องพลังงาน ศักย์-พลังงานจล พร้อมทั้งการประกวดการออกแบบรถ พลังงานสะอาด ที่กระตุ้นให้เด็กๆต้องแกัปัญหาด้วย กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

รถพลังงานลม

Learn valuable energy healing, sustainable พลังงานมีคุณค่า รู้รักษาให้ยั่งยืน

เสียงที่ออกมาจากใจ อาทิ "ขอบคุณ ขอโทษ ให้กำ ลังใจ อย่างจริงใจ" ก่อให้เกิด Mindset ที่เป็นบวก ทำ ให้เด็กๆ พร้อมเรียนรู้และเติบโตโดยไม่มีอะไรมาขวางกั้น "เพื่อนกันตลอดไป" คงเป็นนิยามของกิจกรรมนี้ แต่น่า เสียดายที่จะเป็นคืนสุดท้ายที่เด็กๆจะได้อยู่กันครบทีม กิจกรรมที่จะมีทั้งรอยยิ้มของความสุข และน้ำตาแห่งความ ทรงจำ ไปพร้อม ๆ กัน

Farewel Party

เสียง จากธรรมชาติ

Contact Us

@smart-i-camp

SMART-i Academy

smarticamp

SMART-i Academy

0948799919

www.smart-icamp.com

สมัครค่าย

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28

www.smart-icamp.com

Made with FlippingBook flipbook maker