Karrebæk - Journalsag vedr. evakuering i Karrebæk, 1944

22/6 l ^ k h

v o ; i t i m e s t e r e n i N æ s t v e d , d e n

E v a k u e r i n g s s e k t i o n e n .

T i l

/ { it u c é æ / i

K o m m u n e ,

V e d h o s l a g t a t t i l s t i l l e K o m m u n e n 2 K a r t o t e k s k o r t t i l O p l y s n i n ­

g e r , d e r h a r B e t y d n i n g f o r E v a k u e r i n g s t j e n e s t e n , s k a l m a n a n m o d e

om s n a r e s t b e l e j l i g t a t f a a t i l b a g e s e n d t e t a f

K o r t e n e i u d f y l d t .

S t a n d . D e t a n d e t f o r b l i v e r v e d K o m m u n a l s E v a k u e r i n g s u d v a l g .

U n d e r MI n d b y g g e r a n t a 1 " s k a l a n f ^ r r e s , h v o r m a n g e d e r s k a l e v a ­

k u e r e s .

L e d e r a f E v a k u e r i n g s s e k t i o n e n

10 I 1

10

* Kommune:

Politikreds Nr.

S

Telf.: K ø s s t n p Nr. 4 . 4 .

Nielsen, Johannes Karre b s k s torp

Sognefoged:

Indbyggerantal: ^ i O

Indkvarteringsevne: længere Tid: 064<

sammentrængt:

^ O G Q .

.1 Personbiler,

Antal Biler:

2 Rutebiler,

Antal Hestekøretøjer: 1 0 0 ,

1. Centralskole for

1<£0 Elever; Bad, elektrisk Lys, Køkken, W. C.

(hvad der ikke lindes overstreges)

Forskole, (her anføies nærmere Oplysninger)

£0 Elever.

2. Skole med Plads til

HøjsKole findes iKKe, (her anføres nærmere Oplysninger)

3. Højskole med Plads til

—O . Elever.

■».nctre tSKOier finoes iKKe.

4. Anden Skole:

5. Alderdomshjem med Plads til:

.

S i x l t r ø hovedgaara.

6. Herregaard:

fciygelius findes ikke.

7. Sygehus med

O . Senge. Andre Oplysninger:

finaes ikke«

8. Sanatorier o. 1.:

Læge: N e j . Jordemoder:

Nej ,

Dyrlæge:

We j .

9. Findes der i Sognet frivillige Ordninger: _

(nærmere Oplysning

10. Findes Afdeling af D.K.B.:

Ne j , (nærmere Oplysninger)

Bemærkninger:

29/6

1944.

H o s l a g t f r e m s e n d e s i I l a n h o l d t i l H r . P o l i t i m e s t e r e n s

æ r e d e S k r i v e l s e a f 2 2 d , M a a n e d 1 t > t k » K a r t o t e k s k o r t p a a f ø r t O p l y s n i n g e r

d e r h a r B e t y d n i n g f o r E v a k u e r i n g s t j e n e s t e n .

P .

S .

V .

0

e

P i r , P o l i t i m e s t e r e n

v.

i N æ s t v e d K ø b s t a d m .

E v a k u e r i n g s u d v a l g e t f o r N æ s t v e d L u f t b e s k y t t e l s e s o m r a a d e .

N æ s t v e d , d e n 1 9 / 7 1 9 4 4 .

T i l

S o g n e r a a d e t i

K a r r e b æ k

K o m m u n e .

T i l B r u g v e d d e n i g a n g v æ r e n d e

U d a r b e j d e l s e a f E v a k u e r i n g s p l a n

f o r N æ s t v e d L u f t b e s k y t t e l s e s o m r a a d e t i l l a d e r m a n s i g h e r v e d a t a n m o d e

o m , a t n e d e n s t a a e n d e m a a b l i v e f o r a n l e d i g e t i v æ r k s a t f o r K a r r e b æ k K o m ­

m u n e s V e d k o m m e n d e : I .

U d t a g e l s e b l a n d t d e r t i l e g n e d e a f K o m m u n e n s B e b o e r e t i l :

a . O p k l æ b n i n g a f P l a k a t e r

i n d e n f o r K o m m u n e n ( c a . 1 t i l h v e r B y o g

s a m l e t B e b y g g e l s e ) .

b . A l a r m o r d o n n a n s e r

t i l A l a r m e r i n g a f s a m t l i g e H u s s t a n d e ( i s a a s t o r t

A n t a l , a t A l a r m e r i n g k a n s k e i n d e n f o r c a . 2 T i m e r ) . R e s e r v e r m a a

o g s a a u d t a g e s . c . I T i l k n y t n i n g h e r t i l U d a r b e j d e l s e a f R u t e

f o r h v e r e n k e l t O r d o n n a n s

d . P e r s o n a l e t i l 2 O p s a m l i n g s s t e d e r , d e r p a a t æ n k e s e t a b l e r e t h e n h o l d s v i s

v i s i S a l t ø o g K a r r e b æ k s t o r p .

I I . a . F o r t e g n e l s e m e d A n g i v e l s e a f N a v n o g B o p æ l o v e r æ l d r e o g s v a g e l i g e -jb b . F o r t e g n e l s e o v e r K ø r e t ø j e r t i l d e n n e u n d e r I I a . n æ v n t e T r a n s p o r t P e r s o n e r d e r s k a l t r a n s p o r t e r e s ,

a f s y g e , s v a g e l i g e , M ø d r e m e d S m a a b ø m m . v .

A n t a l l e t a f s i d s t n æ v n t e K a t e g o r i a n s l a a s t i l c a 5 ^ a f d e t s a m l e d e

I n d b y g g e r a n t a l . c . F o r t e g n e l s e o v e r d e P e r s o n e r , d e r v e d E v a k u e r i n g s k a l f o r b l i v e i

i° a f I n d ­

K o m m u n e n o p f ø r t v e d N a v n o g B o p æ l ( a n s l a a s t i l 1 5 - 2 o

b y g g e r a n t a l l e t ) . d . A n g i v e l s e a f S t e d e r ( S k o l e r » F o r s a m l i n g s h u s e o . l . ) d e r k a n a n v e n d e s

t i l d e u n d e r c . n æ v n t e P e r s o n e r , d e r i k k e s e l v k a n s k a f f e s i g K v a r ­

t e r . e . P l a n l æ g g e l s e a f B e s p i s n i n g a f d e u n d e r c . n æ v n t e , d e r i k k e s e l v

k a n s k a f f e s i g F o r p l e j n i n g - h e r u n d e r K o g e s t e d e r n e s P l a c e r i n g .

( K o g e s t e d e r n e s L e d e r e o g H j æ l p e r e a n g i v e s v e d N a v n .

. / .

1 E k s e m p l a r a f d e a f S t a t e n s c i v i l e L u f t v æ r n

u d g i v n e R e t n i n g s -

l i n i e r

N r . 4 , E v a k u e r i n g v e d l æ g g e s .

S a a f r e m t y d e r l i g e r e O p l y s n i n g e r S a g e n v e d r ø r e n d e m a a t t e ø n s k e s

k a n H e n v e n d e l s e d e r o m s k e t i l E v a k u e r i n g s s e k t i o n e n f o r N æ s t v e d

P o l i t i k r e d s , T l f . N æ s t v e d 1 3 5 7 m e l l e m K l . o 9 . 3 o o g 1 2 . 3 o .

. / .

O v e n n æ v n t e

O p l y s n i n g e r m . v . d e r f o r d e f l e s t e s V e d k o m m e n d e k a n

o p f ø r e s p a a d e v e d l a g t e L i s t e r , b e d e s s n a r e s t b e l e j l i g t

i n d s e n d t

t i l E v a k u e r i n g s s e k t i o n e n s K o n t o r » T i n g h u s e t » H j u l t o r v e t , N æ s t v e d .

K a r r e b æ k S o g n e r a a d

Karrebæk, den 2' August 1944

p r . K a r r e b æ k s m i n d e .

©

V e d a t h e n v i s e t i l U d v a l g e t s S k r i v e l s e a f 1 9 f f . M . A n g a a =

e n d e U d a r b e j d e l s e a f E v a k u e r i n g s p l a n f o r N æ s t v e d L u f t b e s k y t t e l s e s o m r a a d e

f r e m s e n d e s h o s l a g t f o r K a r r e b æ k K o m m u n e :

I . a . F o r t e g n e l s e o v e r P e r s o n e r t i l O p k l æ b n i n g a f P l a k a t e r .

b . F o r t e g n e l s e o v e r A l a r m o r d o n n a n s e r s a m t R e s e r v e r .

c . R u t r f o r h v e r e n k e l t O r d o n n a n s .

d . F o r t e g n e l s e o v e r P e r s o n a l e t i l 2 O p s a m l i n g s s t e d e r .

I I . a .

f o r t e g n e l s e o v e r æ l d r e o g S v a g e l i g e P e r s o n e r ,

d e r s k a l t r a n s p o t e r e s

b . F o r t e g n e l s e o v e r K ø r e t ø j e r t i l d e n n e u n d e r I I

a . n æ v n t e T r a n s p o r t .

c . F o r t e g n e l s e o v e r P e r s o n e r , d e r v e d E v a k u e r i n g

s k a l f o r b l i v e i K o m =

m u n e n .

d . P l a n l æ g g e l s e a f B e s p i s n i n g a f d e u n d e r c . n æ v n t e P e r s o n e r .

M a n g ø r o p m æ r k s o m p a a , a t d e p a a F o r t e g n e l s e r n e a n f ø r t e

T l f . N r . b e t y d e r H H y l l i n g e C e n t r a l , M M e n s t r u p C e n t r a l o g i n t e t K a r r e b æ k s

m i n d e C e n t r a l .

P .

3 .

V .

Til

Evakueringsudvalget for Næstved Luftbeskyttelsesomraade.

POLITIMESTEREN I NÆSTVED K Ø B S TA O

f e s t v e 4 - d e n 5 o / 8 19 44 ’

Hr. é l

T i l

K a r r e b æ k

S o g n e r a a d .

E f t e r M o d t a g e l s e n a f S t a t e n s c i v i l e l u f t v æ r n s S k r i v e l s e

P . A . J .

N r . 6 8 9 / 1 9 4 4

a f 2 4 / 8 d . A . , h v o r e f t e r d e t i l L u f t b e s k y t t e l s e s o m r a a d e m e

h ø r e n d e L a n d k o m m u n e r o g

- d i s t r i k t e r n u s k a l u d a r b e j d e s e l v s t æ n d i g e P l a - r

n e r f o r E v a k u e r i n g , I n d k v a r t e r i n g o g H j æ l p e s t a t i o n e r , s k a l j e g h e n s t i l l e ,

a t d e r t i l U d f ø r e l s e a f d e t t e A r b e j d e i K a r r e b æ k g o m m u n e n e d s æ t t e s e t

E v a k u e r i n g s u d v a l g

i L i g h e d m e d , h v a d T i l f æ l d e t e r i d e ø v r i g e L a n d k o m ­

m u n e r .

S o m m i n S - e p r æ s e n t a n t i U d v a l g e t i n d t r æ d e r S o g n e f o g e d J o h . N i e l s e n .

K a r r e b æ k s t o r p .

S a m m e n s æ t n i n g e n

a f U d v a l g e t b e d e s s n a r e s t b e l e j l i g t m e d d e l t m i g .

L e d e r e n a f P o l i t i k r e d s e n s E v a k u e r i n g s s e k t i o n , K a p t a j n K . T . G - e b e c k e , v i l d e r e f t e r s æ t t e s i g i F o r b i n d e l s e m e d U d v a l g e t . D e t a f S o g n e r a a d e t t i l E v a k u e r i n g s u d v a l g e t i N æ s t v e d i n d s e n d t e M a ­ t e r i a l e v i l b l i v e r e t u r n e r e t .

P o l i t im e s te re n i Næstved Evakuerinqssektionen

3 o

/8 1 9 4 4 .

N æ s t v e d , d e n

T i l

K a r r e b æ k

S o g n e r a a d .

U n d e r H e n v i s n i n g t i l S t a t e n s c i v i l e l u f t v æ r n s S k r i v e l s e P . A . J .

N r . 6 8 9 / 1 9 4 4 a f 2 4 / 8 1 9 4 4 , i f ø l g e h v i l k e n d e r n u o g s a a s i s a l u d a r b e j d e s P l a n e r f o r b l . a . H j æ l p e s t a t i o n e r i L u f t b e s k y t t e l s e s o m r a a d e r n e s L a n d -

k o m m u n e r o g - d i s t r i k t e r , s k a l m a n a f H e n s y n t i l d e n r e t t e i n d b y r d e s

P l a c e r i n g a f s a m t l i g e p l a n l a g t e H j æ l p e s t a t i o n e r a n m o d e o m , a t d e r f o r

K a r r e b æ k s S o g n s V e d k o m m e n d e m a a b l i v e p l a n l a g t o p r e t t e t H j æ l p e s t a t i o ­

n e r f ø l g e n d e S t e d e r :

1 . S ø h v i l e G - d . ( v e d L a n d e v e j e n t i l S k e l s k ø r ) .

2 . K l i n t e b y .

M a n u n d l a d e r i k k e s a m t i d i g a t m e d d e l e , a t N a b o k o m m u n e r n e s H j æ l p e ­

s t a t i o n e r n æ r m e s t S o g n e g r æ n s e n e r p l a n l a g t o p r e t t e t s a a l e d e s :

S t e n b æ k s h o l m , S k r a v e r u p H s e . , S a l t ø M ø l l e , T a a s t r u p o g M e n s t r u p .

L e d e r a f E v a k u e r i n g s s e k t i o n e n .

A

t

&

POLITIMESTEREN I NÆSTVED KØBSTAO "*•*■

i! , t*c t i 8 / 9 1 9 4 4 .

N æ s t v e

. 7Z ,

K r

T i l

. . .

............................. S o g n e r a a d .

V e d S k r i v e l s e J o u r n . N r . 7 7 5 / 4 4 a f 2 / ' ; ’ 1 9 4 4 h a r S t a t e n s c i v i l e L u f t ­

v æ r n b l . a . m e d d e l t f ø l g e n d e : " S o m L e d i L c s t r æ b e l s e r h e f o r v e d f o r ­ b e r e d e n d e A r b e j d e r o g F o r a n s t a l t n i n g e r a t g ø r e d e t m u l i g t f o r E v a k u ­

e r i n g s l e d e r e o g d i s s e s H j æ l p e p e r s o n a l e h v e r i n d e n f o r s i t O m r a a d e i e n

forekc n

g i v e n S i t u a t i o n a t k u n n e l ø s e e r / v e r

i d e E v a k u e r i n g s o p g a v e ,

a n s e r S t a t e n s c i v . L u f t v æ r n d ; t f o r a t v æ r e a f v æ s e n t l i g B e t y d n i n g , a t d e r a f o g t i l a f h o l d e s P ^ ^ T ; € ^ a l a m e r i n g e r _ a f _ L 23 e r e _ o g _ H ^ æ l £ e g e r s o n a l e * F o r m a a l e t m e d P r ø v e a l a . v æ r i n g e r n e s k u l d e v f a r e a t g i v e d e f o r s k e l ­ l i g e E v a k u e r i n g s m y n d i g h e d e r L e j l i g h e d t i l a t h ø s t e E r f a r i n g e r f o r d e p r a k t i s k e F o r a n s t a l t n i n g e r , h v o r m e d T i d . ; : - ; > e f o r A l a r m e r i n g e n s G e n n e m - * f ø r e l s e k a n n e d b r i n g e s m e s t m u l i g t . F o r a t s a m t l i g e E v a k u e r i n g s u d v s l g , P e r e o c a l e t i l O p s a m l i n g s s t e d e r

o g P e r s o n a l e t i l H j æ l p e s t a t i o n e r i e n n æ r F i e m t i d k a n f a a L e j l i g h e d t i l

a t d e l t a g e 1 - 2 G a n j | e i e n P r ø v e a l a r m e r i n g , a n m o d e s H r . P o l i t i m e s t e ­

r e n o m a t l a d e K r e d s é t i S E v a k u e r i r g e s e r t i o n a f h o l d e s a a d a n n e P r ø v e a l a r ­

m e r i n g e r , h v e r i n d e n f o r s i t O m r a a d e c . f t o r H r . P o l i t i m e s t e r e n s n æ r m e r e

D i r e k t i v e r . F o r a t P r ø v e a l a r m e r i n g e r n e k a n b l i v e n o g e n l u n d e e n s a r t e t i

Ø s t r e L u f t v æ r n s o m r a a d e , v i l d e n f ø r s t e P r ø v e a l a r m e r i n g b l i v e a f h o l d t

i e n d e r t i l a f S t a t e n s c i v * "

C t v æ r n u d p e g e t P o l i t i k r e d s * T i l d e n n e

Ø v e l s e a n m o d e s h v e r P o l i t . : ' : r „dns om a t s e n d e e n I a g t t a g e r j h v o r e f t e r

Ø v e l s e r a f l i g n e n d e A r t i d e f o r s c e l l i g e P o l i t i k r e d s e i v æ r k s æ t t e s « ?,cn v i l s e n e r e i i l g a a * P r ø v e a l a r m e r i n g e n b ø r j f t . ; r S t « c i v , L u f t v . s F o r m e n i n g d e l e s i 2 N æ r m e r e om T i d o g S t e d f o r Ø v ' 1

G r u p p e r ( a o g b ) ,

G r u g g e a o m f a t t e n d e P r ø v e a l a r m e r i n g a f : - E v a k u e r i n g s u d v a l g e n e s P e r s o n a l e ( h e r u n d e r E v a k u e r i n g s l e d e r e , I n d J c v a r - t e r i n g s l c d e r e o g L e d e r e a f H j æ l p e s t a t i o n e r ) . - Ø v r i g t P e r s o n a l e , d e r r a a d e s o v e r t i l E v a k u e r i n g e n s I v æ r k s æ t t e l s e

( h e r u n d e r A l a r m o r d o n n a n s e r m . f l . ) . G r u p g e _ _ b o m f a t t e n d e P r ø v e a l a r m e r i n g a f :

- P e r s o n a l e t i l O p s a m l i n g s s t e d e r o g

-

H j æ l p e s t a t i o n e r . D e t m a a a f p r a k t i s k e G r u n d e a n s e s f o r ø n s k e l i g t

,at Prøvealarmering

g e r n e i h v e r t e n k e l t T i l f æ l d e f o r u d b e r a w m e s o g a v e r t e r e s at f i n d e S t e d i n d e n f o r e t T i d s r u m a f 3 D a g e , l i g e s o m o g s a a M s d e s t e d e r n e forud maa b e k e n d t g ø r e s . V e d P r ø v e r l a i r c e r i n g e r a f d e under f t r u p p e b anført® ø n s k e r S t . c i v . L u f t v . s i g u i v : . ' . r r r r i o t s a a t e - i d s om S t o d o g T i d a t S t . c i v . L u f t v . e v e n t u e l k a n l a d o s i g .■■ • . . p r æ s e n t e r e p a a r t t e d e t . For a t S t , c i v . L u f t v æ r n k a n f a a L e j l i { - i : i i ; t d a ' i i i e 3 i g e t S k ø n o v e r d e n t i l A l a r m e r i n g e n s G e n n o c - f e ^ e ’r r T i d s k a l r y r . . a n m o d e H r , P o l i t i ­ m e s t e r e n o m e f t e r P r e v .......... . x . r e ^ e r n o h e r t i | T y£/*pn&e e t R e s u m e . - H v i l k e t J ^ r v e d mod' . l r . - j *

festved 22' Novmbr. 1944

K. T. Gebecke,

L e d e r a f E v a k u e r i n g s s e k t i o n e n .

T i l

H e r r S o g n e r a a d s f o r m a n d P . F r e d e r i k s e n ,

K a r r e b æ k .

D e h e r t i l i n d s e n d t e P l a n e r f o r E v a k u e r i n g , I n d k v a r t e ­

r i n g o g H j æ l p e t j e n e s t e e r m e d d e f a a T i l f ø j e l s e r , j e g h a r g j o r t ,

s æ r d e l e s t i l f r e d s s t i l l e n d e .

I T i l k n y t n i n g t i l d e n h e r f r a f o r k o r t T i d s i d e n t i l ­

s e n d t e M e d d e l e l s e v e d r ø r e n d e f æ r d i g b e h a n d l i n g e n a f P l a n e r n e f o r

I n d k v a r t e r i n g o g H j æ l p e t j e n e s t e t i l b a g e s e n d e s h o s l a g t d i s s e P l a ­

n e r , s a a a t d e k a n g ø r e s f æ r d i g e .

D e r e n s k r i v e s i 4 E k s e m p l a r e r , h v o r a f d e 2 i n d s e n d e s

t i l L u f t v æ r n s c h e f e n i N æ s t v e d ( A d r : N y g a d e 1 ) .

E v a k u e r i n g s p l a n e n v i l , n a a r n y e R e t n i n g s l i n i e r f r a S t a ­

t e n s c i v i l e L u f t v æ r n f o r e l i g g e r , b l i v e t i l s e n d t m e d e v e n t u e l l e

n ø d v e n d i g e Æ n d r i n g e r .

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4-5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11

Made with FlippingBook - Online magazine maker