Næstved Byråd 1932-1935, side 1-25

Denne af 806 - otte Hundrede og seks - Sider bestaaende gennemdragne og med en forseglet Lidse forsynede Protokol autoriseres herved til Forhandlingsbog for Næstved Byraad Næstved Borgmesterkontor, den 28 November 1932 A M Kristensen

Denne af 806 - otte Hundrede og seks - Sider bestaaende gennemdragne og med en forseglet Lidse forsynede Protokol autoriseres herved til Forhandlingsbog for Næstved Byraad Næstved Borgmesterkontor, den 28 November 1932

A M Kristensen

Aar 1932 den 28 November afholdtes ordinært Byraadsmøde P Hansen var fraværende med anmeldt Forfald. Der foretoges Indenrigsministeriet fremsender til Erklæring Klage fra Købmand Ø. Øvlisen, Næstved, med Bilag over, at der ved Beregningen af kommunal Ejendomsskat af hans Ejendom Matr. Nr. 82 og 317 af Bygrundene ikke er ydet ham det i Lov om kommunal Ejendomsskat- ter hjemlede Fradrag af 1000 Kr pr Lejlighed ud

A II - 100/1932

over een.

E 34/1932

Andragende fra Næstved Kirkegaardsbestyrelse om,

at Kommunen fra 1 April 1933 og indtil videre bevilger Næstved Begravelsesvæsen et særligt Tilskud paa

5000 Kr.

Skrivelse fra et Udvalg for en Kreds af Borgere

vedrørende Kapel- og Krematoriespørgsmaalet.

Skrivelse fra Købstadkommunernes Laaneforening af 17/11 32 om, at det ved den kommende Termin vil være nødvendigt at forhøje Renten af Sterlinglaanet til 6% p.a.

A I 68/1932

Skrivelse fra Invalideforsikringsraadet af 19/11 32 om tilstaaet Invaliderente til Husmedhjælperske Krista Thomine Thomsen, nu Skørping Sanatorium, tidligere Næstved.

C 39/1932 c

Politimesteren fremsender Indstilling om Besættel- sen af den ved Politibetjent Abkjærs Afsked ledig- blevne Stilling.

B 17/1932

Indstillinger fra Udvalget for Aldersrente

D 33/1932

Indstilling fra Udvalget for Aldersrente om at yde Enke Anna Kirstine Jørgensen født den 23. Juni 1872 boende Kildemarksvej 16, Aldersrente efter de for 65-aa- rige gældende Regler Indstilling fra Udvalget for Aldersrente om at yde Hustru Ane Marie Jungslund, født den 18. Au- gust 1868, boende Købmagergade 10, Aldersrente efter de for 65-aarige gældende Regler D 35/1932. Indstilling fra Udvalget for Aldersrente om

D 34/1932

D 35/1932

Aar 1932 den 28 November afholdtes ordinært Byraadsmøde P Hansen var fraværende med anmeldt Forfald. Der foretoges A II - 100/1932

Indenrigsministeriet fremsender til Erklæring Klage fra Købmand Ø. Øvlisen, Næstved, med Bilag over, at der ved Beregningen af kommunal Ejendomsskat af hans Ejendom Matr. Nr. 82 og 317 af Bygrundene ikke er ydet ham det i Lov om kommunal Ejendomsskat- ter hjemlede Fradrag af 1000 Kr pr Lejlighed ud over een. E 34/1932 Andragende fra Næstved Kirkegaardsbestyrelse om, at Kommunen fra 1 April 1933 og indtil videre bevilger Næstved Begravelsesvæsen et særligt Tilskud paa 5000 Kr. Skrivelse fra et Udvalg for en Kreds af Borgere vedrørende Kapel- og Krematoriespørgsmaalet. A I 68/1932 Skrivelse fra Købstadkommunernes Laaneforening af 17/11 32 om, at det ved den kommende Termin vil være nødvendigt at forhøje Renten af Sterlinglaanet til 6% p.a. C 39/1932 c Skrivelse fra Invalideforsikringsraadet af 19/11 32 om tilstaaet Invaliderente til Husmedhjælperske Krista Thomine Thomsen, nu Skørping Sanatorium, tidligere Næstved. B 17/1932 Politimesteren fremsender Indstilling om Besættel- sen af den ved Politibetjent Abkjærs Afsked ledig- blevne Stilling. D 33/1932 Indstillinger fra Udvalget for Aldersrente D 34/1932 Indstilling fra Udvalget for Aldersrente om at yde Enke Anna Kirstine Jørgensen født den 23. Juni 1872 boende Kildemarksvej 16, Aldersrente efter de for 65-aa- rige gældende Regler D 35/1932 Indstilling fra Udvalget for Aldersrente om at yde Hustru Ane Marie Jungslund, født den 18. Au- gust 1868, boende Købmagergade 10, Aldersrente efter de for 65-aarige gældende Regler D 35/1932.

Indstilling fra Udvalget for Aldersrente om

1

ad B 17/1932 Boghandlermedhjælper Gunnar Johan 2

at yde Arbejdsmand Hans Peter Hansen født den 20. Oktober 1872, boende Kindhestegade 6, Aldersrente efter de for 65-aarige gældende Regler.

Golter-

Emil

Paagældende

mann, Kalundborg, valgtes med alle Stemmer, der

var ind-

stillet som No 2. ad D 33/1932 Indstillinger vedtoges.

Indstilling fra Udvalget for Understøttelse til Børn

D 37/1932

ad D 34/1932 Indstillingen vedtoges enstemmigt. ad D 35/1932 Indstillinger vedtoges enstemmigt. ad D 36/1932 Indstillingen vedtoges enstemmigt. ad D 37/1932 Indstillingen vedtoges. ad B 21/1932 Sagen overgaves til Kasse og Regnskabsudvalget til nærmere Undersøgelse og Indstilling, eventuelt allerede til næste Møde. Mødet hævet AMKristensen Chr. Lorenzen H Andersen

af Enker (Enke Martha Theodora Christine Hansen, Havnen 13 b)

Andragende fra Bestyrelsen for Næstved Kommunale Hjæl- pekasse af 23/11 32 om Bevilling af yderligere Midler

C 72/1932

Præstø Amt kommunicerer Skrivelse fra Ministeriet for offentlige Arbejder af 21/11 32 om, at Ministeriet har af- gjort, at der vil være at give Rutebilejer Ludvig Jo- hansen den ansøgte Tilladelse til fremtidig kun at køre to Ture daglig paa Omnibusruten Næstved - Præstø M 88/1932 Skrivelse fra Den danske Købstadsforening af 25/11 32 om Afholdelse af Repræsentantmøde i Januar Maaned 1932 og om, at Forslag om Emner til Behandling maa indsendes

G 49/1932

Astrid Kristensen M Nielsen

L. Christiansen

Vilh. Larsen M Johansen Emilie Billehøj C V Hansen Chr Elbo Carl Hansen Johan Clausen Gustav Mortensen Aar 1932 den 12 December afholdtes ordinært Byraadsmøde H Andersen og Christiansen var fraværende med anmeldt Forfald Der foretoges: Forslag fra Bestyrelsen for den kommunale Hjæl- pekasse angaaende Betaling af arbejdsløse Med- lemmers Kontingent til Arbejdsløhedskassen i Henhold til Lov om Arbejdsanvisning og Arbejdsløs- hedsforsikring m.m. (Udsat fra forrige Møde).

inden den 14 December 1932.

Skrivelse fra Dommeren i Næstved m. v. af 26/11 32 med Bilag om Ansættelse af en Pantefoged fra

B 21/1932

1. Januar 1933. P 73/1932 Forslag fra Bestyrelsen for den kommunale Hjælpe- kasse angaaende Betaling af arbejdsløse Medlem- mers Kontingent til Arbejdsløshedskassen i Henhold til Lov af 23 Juni 1932 om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring m. m. ad E 34/1932 Andragende bevilgedes med 13 Stemmer, 1 - Elbo -

R 73/1932

stemte ikke

ad A I 68/1932 Til Efterretning ad C 39/1932 c Til Efterretning

ad C72/1932 12.000 Kr bevilgedes ved en eneste Behandling.

Ansøgninger om Lillegaards Legat.

L 11/ 1932

ad G 49/1932 Til Efterretning ad M 88/1932 Til Efterretning ad C 73/1932 Sag, sendtes til 2. Behandling. ad E 33/1932 (Skrivelse fra et Udvalg for en Kreds af Borgere) Sagen henlagdes Derefter lukkedes Dørene

Uddeling af Karen K. Birchs Legat Borgmesteren fremsender de ved en tidligere Lejlighed (November 1931) indkomne Ansøgninger om Karen K Birchs Legat. Cirkulære fra Undervisningsministeriet af 27/10 32 om forskellige Spørgsmaal vedrørende Lærerlønningsloven af 28/4 31.

L 12/1932

E 35/1932

ad A II 100/1932 Det vedtoges at tiltræde den af Næstved Vurderings- raad afgivne Erklæring

E 36/1932

Cirkulære fra Undervisningsministeriet

at yde Arbejdsmand Hans Peter Hansen født den 20. Oktober 1872, boende Kindhestegade 6, Aldersrente efter de for 65-aarige gældende Regler. D 37/1932 Indstilling fra Udvalget for Understøttelse til Børn af Enker (Enke Martha Theodora Christine Hansen, Havnen 13 b) C 72/1932 Andragende fra Bestyrelsen for Næstved Kommunale Hjæl- pekasse af 23/11 32 om Bevilling af yderligere Midler G 49/1932 Præstø Amt kommunicerer Skrivelse fra Ministeriet for offentlige Arbejder af 21/11 32 om, at Ministeriet har af- gjort, at der vil være at give Rutebilejer Ludvig Jo- hansen den ansøgte Tilladelse til fremtidig kun at køre to Ture daglig paa Omnibusruten Næstved - Præstø M 88/1932 Skrivelse fra Den danske Købstadsforening af 25/11 32 om Afholdelse af Repræsentantmøde i Januar Maaned 1932 og om, at Forslag om Emner til Behandling maa indsendes inden den 14 December 1932. B 21/1932 Skrivelse fra Dommeren i Næstved m. v. af 26/11 32 med Bilag om Ansættelse af en Pantefoged fra 1. Januar 1933. P 73/1932 Forslag fra Bestyrelsen for den kommunale Hjælpe- kasse angaaende Betaling af arbejdsløse Medlem- mers Kontingent til Arbejdsløshedskassen i Henhold til Lov af 23 Juni 1932 om Arbejdsanvisning og Arbejdsløshedsforsikring m. m. ad E 34/1932 Andragende bevilgedes med 13 Stemmer, 1 - Elbo - stemte ikke ad A I 68/1932 Til Efterretning ad C 39/1932 c Til Efterretning ad C72/1932 12.000 Kr bevilgedes ved en eneste Behandling.

ad B 17/1932 Boghandlermedhjælper Gunnar Johan

2

Emil

1

Golter-

mann, Kalundborg, valgtes med alle Stemmer, der

Paagældende

var ind-

stillet som No 2.

ad D 33/1932 Indstillinger vedtoges. ad D 34/1932 Indstillingen vedtoges enstemmigt. ad D 35/1932 Indstillinger vedtoges enstemmigt. ad D 36/1932 Indstillingen vedtoges enstemmigt. ad D 37/1932 Indstillingen vedtoges. ad B 21/1932 Sagen overgaves til Kasse og Regnskabsudvalget til

nærmere Undersøgelse og Indstilling, eventuelt allerede til næste Møde.

Mødet hævet

AMKristensen Chr. Lorenzen H Andersen

L. Christiansen

Astrid Kristensen M Nielsen

Vilh. Larsen

M Johansen

Emilie Billehøj

C V Hansen Chr Elbo

Carl Hansen Johan Clausen

Gustav Mortensen Aar 1932 den 12 December afholdtes ordinært Byraadsmøde

H Andersen og Christiansen var fraværende med

anmeldt Forfald Der foretoges: R 73/1932

Forslag fra Bestyrelsen for den kommunale Hjæl-

pekasse angaaende Betaling af arbejdsløse Med- lemmers Kontingent til Arbejdsløhedskassen i Henhold til Lov om Arbejdsanvisning og Arbejdsløs- hedsforsikring m.m. (Udsat fra forrige Møde).

L 11/ 1932

Ansøgninger om Lillegaards Legat.

L 12/1932

Uddeling af Karen K. Birchs Legat Borgmesteren fremsender de ved en tidligere Lejlighed (November 1931) indkomne Ansøgninger om Karen K Birchs Legat.

ad G 49/1932 Til Efterretning ad M 88/1932 Til Efterretning ad C 73/1932 Sag, sendtes til 2. Behandling. ad E 33/1932 (Skrivelse fra et Udvalg for en Kreds af Borgere) Sagen henlagdes Derefter lukkedes Dørene ad A II 100/1932 Det vedtoges at tiltræde den af Næstved Vurderings- raad afgivne Erklæring

E 35/1932

Cirkulære fra Undervisningsministeriet af

27/10 32 om forskellige Spørgsmaal vedrørende Lærerlønningsloven af 28/4 31.

E 36/1932

Cirkulære fra Undervisningsministeriet

af 2 November 1932 vedrørende Benyttelse af Sko- lelokaler til Ungdoms- og Aftenskoler og til Studiekredse

raadets Beslutning (i Møde 11/9 32) om at bringe §§ 18 og

19 i Vedtægt for Styrelsen af de kommunale Anliggender

Cirkulære fra Undervisningsministeriet af 19/11 1932 om

i Anvendelse i Forbindelse med Anlægget at Cycle- sti langs Grimstrupvej annulleres. M 92/1932 Politimesteren i Næstved fremsendes til Erklæring Andragende med Bilag fra Holger Georg Schwartzbach,

E 37/1932

Beskæftigelse af arbejdsløse Lærere

Indstilling fra Mark og Vejudvalget af 28/11 32 om at Byggelinierne langs Grimstrupvej af Hensyn til den nu anlagte Cyclesti fastlægges i en Afstand af 15 Me- ter fra Vejens Midte (i Stedet for som tidligere ved-

G 44/1932

Næstved, om Æresoprejsning.

D 74/1932

Andragende fra Malernes Fagforening af 1/1 32 om Tilskud til et 2 Maaneders Kursus for arbejdsløse Ma-

taget, 12 Meter).

Lov af 2/11 32 om Laan og Tilskud til Grundforbedring

lersvende i Næstved Kommune.

M 89/1932

Indstilling fra Fattigvæsens - Udvalget af 2/12 32 om at yde Pensionatsværtinde Karen Nielsen, Vinhusga- de 2, det kommunale Tillæg til Invaliderenten, da hun maa anses for at lide af svær Form for Invalidi- tet.

C 75/1932

Cirkulære fra Landbrugsministeriet af 21/11 32.

Andragende fra Bestyrelsen for Blaa Kors's Svende- hjem i Næstved om et ekstra Tilskud paa 300 Kr til Hjemmets Drift - 1 Eksemplar af Regnskab

M 91/1932

vedlagt.

G 44/1932 Landbrugsministeriet fremsender til Udtalelse Andragende fra Landinspektør S Weitemeyer om Sammenlægning af de Købmand Chr. Lorenzen til- hørende Ejendomme Matr. Nr 189 og 190 af Næstved Købstads Bygrunde. Andragende med Bilag fra Carl Franklin Christen- sen, Møntergade, 2 om Eftergivelse af skyldig Skat til Næstved Kommune for 1931/32. - Kasse- og Regn- skabsudvalget indstiller, at Beløbet nedsættes med en Trediedel, og at Resten betales afdrags- A II 103/1932 Andragende fra Repræsentant Hugo Rymark, nu Roskilde, om Nedsættelse af resterende Skatter til Næstved Kommune. - Kasse- og Regnskabsudvalget ind- stiller, at skyldig personlig Kommuneskat nedsættes med en Trediedel, og at Resten betales afdragsvis. A II 104/1932 Andragende fra Maren Kristine Larsen, Præstø- A II 96/1932 vis. vej 43, om Nedsættelse af den hendes afdøde Mand, Papirarbejder Frederik Larsen for 4 Kvartal 1931/32 og for 1932/33 paalignede Kommuneskat. - Kasse- og Regnskabs- udvalget indstiller, at Beløbet nedsættes med en Tre- diedel, og at Resten betales afdragsvis.

A II 107/1932

Fortegnelse over Formue- og Lejlighedsskat m. v. til Beløb 27.026 Kr 70 Øre, der indstilles til Afgang paa Grund af Skatteydernes Død, Bortrejse m. m.

B 21/1932

Indstilling fra Kasse- og Regnskabsudvalget af 7/12 30 om, at der fra 15/12 32 ansættes en Pantefoged i Næs- tved og at Stillingen besættes med Politibetjent Zilmer, der fra samme Dato afskediges af Polititjenesten.

Indstilling fra Mark- og Vejudvalget om paany at søge om Tilskud i Henhold til Lov om Tilveje-

G 57/1932

bringelse af Midler til Gennemførelse af særlige Vejarbejder til Forbindelsesvejen: Viadukten - Sterkelsvej (Hvedevænget) Indstilling fra Brolægningudvalget af 7/12 32 om paany at søge Tilskud i Henhold til Lov om Tilveje- bringelse af Midler til Gennemførelse af særlige Vejarbejder til Gadekrydsene Riddergade - Slagkil- devej - Købmagergade, Grønnegade - Ringstedgade og Østergade - Præstøvej - Vordingborgvej.

G 58/ 1932

Indstilling fra Brolægningsudvalget af 7/12 32 om at anmode det for Præstø Amt i Henhold til Lov om Sikring af Færdselen ved Vejkrydsninger af 1/2 32 nedsatte Udvalg om at tage Spørgsmaalet om Til- skud til Regulering af Gadekrydset Grønnegade -

G 59/1932

Indstilling fra Mark- og Vejudvalget om, at By

A 6/1932

af 2 November 1932 vedrørende Benyttelse af Sko- lelokaler til Ungdoms- og Aftenskoler og til Studiekredse E 37/1932 Cirkulære fra Undervisningsministeriet af 19/11 1932 om Beskæftigelse af arbejdsløse Lærere G 44/1932 Indstilling fra Mark og Vejudvalget af 28/11 32 om at Byggelinierne langs Grimstrupvej af Hensyn til den nu anlagte Cyclesti fastlægges i en Afstand af 15 Me- ter fra Vejens Midte (i Stedet for som tidligere ved- taget, 12 Meter). M 89/1932 Lov af 2/11 32 om Laan og Tilskud til Grundforbedring Cirkulære fra Landbrugsministeriet af 21/11 32. M 91/1932 Andragende fra Bestyrelsen for Blaa Kors's Svende- hjem i Næstved om et ekstra Tilskud paa 300 Kr til Hjemmets Drift - 1 Eksemplar af Regnskab vedlagt. G 44/1932 Landbrugsministeriet fremsender til Udtalelse Andragende fra Landinspektør S Weitemeyer om Sammenlægning af de Købmand Chr. Lorenzen til- hørende Ejendomme Matr. Nr 189 og 190 af Næstved Købstads Bygrunde. A II 96/1932 Andragende med Bilag fra Carl Franklin Christen- sen, Møntergade, 2 om Eftergivelse af skyldig Skat til Næstved Kommune for 1931/32. - Kasse- og Regn- skabsudvalget indstiller, at Beløbet nedsættes med en Trediedel, og at Resten betales afdrags- vis. A II 103/1932 Andragende fra Repræsentant Hugo Rymark, nu Roskilde, om Nedsættelse af resterende Skatter til Næstved Kommune. - Kasse- og Regnskabsudvalget ind- stiller, at skyldig personlig Kommuneskat nedsættes med en Trediedel, og at Resten betales afdragsvis. A II 104/1932 Andragende fra Maren Kristine Larsen, Præstø- vej 43, om Nedsættelse af den hendes afdøde Mand, Papirarbejder Frederik Larsen for 4 Kvartal 1931/32 og for 1932/33 paalignede Kommuneskat. - Kasse- og Regnskabs- udvalget indstiller, at Beløbet nedsættes med en Tre- diedel, og at Resten betales afdragsvis. A 6/1932 Indstilling fra Mark- og Vejudvalget om, at By

raadets Beslutning (i Møde 11/9 32) om at bringe §§ 18 og 19 i Vedtægt for Styrelsen af de kommunale Anliggender i Anvendelse i Forbindelse med Anlægget at Cycle- sti langs Grimstrupvej annulleres.

M 92/1932 Politimesteren i Næstved fremsendes til Erklæring

Andragende med Bilag fra Holger Georg Schwartzbach, Næstved, om Æresoprejsning.

D 74/1932

Andragende fra Malernes Fagforening af 1/1 32 om

Tilskud til et 2 Maaneders Kursus for arbejdsløse Ma- lersvende i Næstved Kommune.

C 75/1932

Indstilling fra Fattigvæsens - Udvalget af 2/12 32 om

at yde Pensionatsværtinde Karen Nielsen, Vinhusga- de 2, det kommunale Tillæg til Invaliderenten, da hun maa anses for at lide af svær Form for Invalidi- tet.

A II 107/1932

Fortegnelse over Formue- og Lejlighedsskat m. v.

til Beløb 27.026 Kr 70 Øre, der indstilles til Afgang paa Grund af Skatteydernes Død, Bortrejse m. m.

B 21/1932

Indstilling fra Kasse- og Regnskabsudvalget af 7/12 30

om, at der fra 15/12 32 ansættes en Pantefoged i Næs- tved og at Stillingen besættes med Politibetjent Zilmer, der fra samme Dato afskediges af Polititjenesten.

G 57/1932

Indstilling fra Mark- og Vejudvalget om paany at

søge om Tilskud i Henhold til Lov om Tilveje- bringelse af Midler til Gennemførelse af særlige Vejarbejder til Forbindelsesvejen: Viadukten - Sterkelsvej (Hvedevænget)

G 58/ 1932

Indstilling fra Brolægningudvalget af 7/12 32 om paany

at søge Tilskud i Henhold til Lov om Tilveje- bringelse af Midler til Gennemførelse af særlige Vejarbejder til Gadekrydsene Riddergade - Slagkil- devej - Købmagergade, Grønnegade - Ringstedgade og Østergade - Præstøvej - Vordingborgvej. Indstilling fra Brolægningsudvalget af 7/12 32 om at anmode det for Præstø Amt i Henhold til Lov om Sikring af Færdselen ved Vejkrydsninger af 1/2 32 nedsatte Udvalg om at tage Spørgsmaalet om Til- skud til Regulering af Gadekrydset Grønnegade -

G 59/1932

Indenrigsministeriet kommunicerer Skrivelse

Ringstedgade op paany

A II 100/1932.

M 87/1932

Andragende fra Foto - Amatøren om Tilladelse til paa Ejendommen Kirkepladsen Nr 1 at anbringe et Lys- Reklameskilt som vist paa en vedlagt Tegning Politirapport vedlagt Anbefaling fra Brolægnings- udvalget paa nærmere Vilkaar paategnet. Andragende fra Albert Petersen Lille Næstved, for Farver W Klein, om Tilladelse til paa Ejendommen Ramsherred 20 at anbringe fremspringende Lys- skilt som vist paa en Tegning - Poli- tirapport vedlagt - Erklæring Fra Brolægningsud- valget paategnet. E 38/1932 Andragende fra Poul E. Spiermann, Harald Poul- sen og Erik Jensen, alle af Næstved om Til- skud til Ophold paa Brøderup Højskole. M 93/1932 Andragende fra Farvehandler Evald Andersen, om Tilladelse til paa Ejendommen Ringstedgade Nr. 3 at anbringe fremspringende Lys - Skilte som vist paa de Andragendet vedlagte Tegninger - Erklæring fra Politimesteren + Rapport - Brolægningsudvalget ind- stiller, at Andragendet imødekommes. M 90/1932 M 94/1932 Andragende fra Konditor Kaj Riis om Tilladelse til paa Ejendommedn Jernbanegade 4 at anbringe et fremspringende Lys-Skilt - Rapport - Erklæringer fra Politimesteren og Brolægningsudvalget om, at Andra- gendet vil kunne imødekommes. A 42/1932 Sagfører Hovmand Hansen fremsender Pantebrev fra Overtjener Chr Henriksen til Statsboligfonden, for Prioritetslaan 3700 Kr 14 Øre, i Ejendommen Matr. Nr. 10 bc,

til Over-Skyldraadet af 9/12 32 angaaende Lej-

lighedsfradrag ved Beregning af kommunal Ejen- domsskyld af Købmand Øvlisens Ejendom Matr Nr. 82 og 317 Bygrundene.

A I 26/1932

Andragende fra Sagfører Hovmand Hansen

af 7/12 32 om, at der maa blive udstedt Skøde til Maler Carl Emanuel Andersen paa Matr. N. 109 f

af Næstved Markjorder (Parcel af Matr. Nr. 109 a)

oprindelig solgt til Tømrermestrene P.F. Christen-

sen og G. Christensen.

Andragende fra Sagfører M. Konrad Hansen af 8/12 32 om, at der maa blive udstedt Skø- der paa følgende, oprindelig til Tømrermestrene P. F. Christensen og G. Christensen solgte Parcel-

ler af Matr. Nr. 109 a af Næstved Mark

jorder, nemlig til

Bogholder C.F. Weigel paa Matr. nr. 109 d Gasværksarbejder Johs. Johansen -"- -"- -"- 109 e Gasværksarbejder Axel Jensen -"- -"- -"- 109 g

Erklæring fra Mark- og Vejudvalget og Ud-

valget for offentlige Bygninger.

Bemyndigelse for Borgmesteren til paa By- raadets Vegne at underskrive fornævnte Skøder

og til at underskrive Kautionspaategning paa

3die Prioritets-Obligationer til A/S Diskonto-

Laane- og Sparekassen for Næstved og Omegn i

fornævnte Ejendomme, hver for 850 Kr.

A I 26/1932

Bemyndigelse for Borgmesteren til paa

af Markjorderne til Underskrift af Kautionspaateg-

Byraadets Vegne at underskrive Skøde paa

ning.

Matr. Nr. 109 h af Næstved Købstads Markjor-

D 38/1932

Skrivelse fra Udvalget for Aldersrente af 9/12 32 om et med Pensionist Ove Hemmingsen, Ejby pr. Køge indgaaet Forlig, hvorefter han betaler et Beløb af 2000 Kr til fuld Afgørelse af den af hans Moder, Enke- fru Kirstine Hemmingsen, med Urette oppebaarne

der (Parcel af Matr. Nr. 109 a) og til at under- skrive Kautionspaategning paa Pantebrev for

850 Kr med sekundær Prioritet i nævnte Ejendom.

C 76/1932 Andragende fra Sadelmager- og Tapetserer forbundets Næstved Afdeling om et Tilskud paa 2 x 30 Kr til Deltagelse i Kursus paa Teknologisk Institut for 2 af Afdelingens

Aldersrente og paatager sig at forsørge hende

til hendes Død.

Ringstedgade op paany M 87/1932

A II 100/1932. Indenrigsministeriet kommunicerer Skrivelse til Over-Skyldraadet af 9/12 32 angaaende Lej- lighedsfradrag ved Beregning af kommunal Ejen- domsskyld af Købmand Øvlisens Ejendom Matr Nr. 82 og 317 Bygrundene. A I 26/1932 Andragende fra Sagfører Hovmand Hansen af 7/12 32 om, at der maa blive udstedt Skøde til Maler Carl Emanuel Andersen paa Matr. N. 109 f af Næstved Markjorder (Parcel af Matr. Nr. 109 a) oprindelig solgt til Tømrermestrene P.F. Christen- sen og G. Christensen. Andragende fra Sagfører M. Konrad Hansen af 8/12 32 om, at der maa blive udstedt Skø- der paa følgende, oprindelig til Tømrermestrene P. F. Christensen og G. Christensen solgte Parcel- ler af Matr. Nr. 109 a af Næstved Mark jorder, nemlig til Bogholder C.F. Weigel paa Matr. nr. 109 d Gasværksarbejder Johs. Johansen -"- -"- -"- 109 e Gasværksarbejder Axel Jensen -"- -"- -"- 109 g Erklæring fra Mark- og Vejudvalget og Ud- valget for offentlige Bygninger. Bemyndigelse for Borgmesteren til paa By- raadets Vegne at underskrive fornævnte Skøder og til at underskrive Kautionspaategning paa 3die Prioritets-Obligationer til A/S Diskonto- Laane- og Sparekassen for Næstved og Omegn i fornævnte Ejendomme, hver for 850 Kr. A I 26/1932 Bemyndigelse for Borgmesteren til paa Byraadets Vegne at underskrive Skøde paa Matr. Nr. 109 h af Næstved Købstads Markjor- der (Parcel af Matr. Nr. 109 a) og til at under- skrive Kautionspaategning paa Pantebrev for 850 Kr med sekundær Prioritet i nævnte Ejendom. C 76/1932 Andragende fra Sadelmager- og Tapetserer

Andragende fra Foto - Amatøren om Tilladelse til paa Ejendommen Kirkepladsen Nr 1 at anbringe et Lys- Reklameskilt som vist paa en vedlagt Tegning Politirapport vedlagt Anbefaling fra Brolægnings- udvalget paa nærmere Vilkaar paategnet. M 90/1932 Andragende fra Albert Petersen Lille Næstved, for Farver W Klein, om Tilladelse til paa Ejendommen Ramsherred 20 at anbringe fremspringende Lys- skilt som vist paa en Tegning - Poli- tirapport vedlagt - Erklæring Fra Brolægningsud- valget paategnet. E 38/1932 Andragende fra Poul E. Spiermann, Harald Poul- sen og Erik Jensen, alle af Næstved om Til- skud til Ophold paa Brøderup Højskole. M 93/1932 Andragende fra Farvehandler Evald Andersen, om Tilladelse til paa Ejendommen Ringstedgade Nr. 3 at anbringe fremspringende Lys - Skilte som vist paa de Andragendet vedlagte Tegninger - Erklæring fra Politimesteren + Rapport - Brolægningsudvalget ind- stiller, at Andragendet imødekommes. M 94/1932 Andragende fra Konditor Kaj Riis om Tilladelse til paa Ejendommedn Jernbanegade 4 at anbringe et fremspringende Lys-Skilt - Rapport - Erklæringer fra Politimesteren og Brolægningsudvalget om, at Andra- gendet vil kunne imødekommes. A 42/1932 Sagfører Hovmand Hansen fremsender Pantebrev fra Overtjener Chr Henriksen til Statsboligfonden, for Prioritetslaan 3700 Kr 14 Øre, i Ejendommen Matr. Nr. 10 bc, af Markjorderne til Underskrift af Kautionspaateg- ning. D 38/1932 Skrivelse fra Udvalget for Aldersrente af 9/12 32 om et med Pensionist Ove Hemmingsen, Ejby pr. Køge indgaaet Forlig, hvorefter han betaler et Beløb af 2000 Kr til fuld Afgørelse af den af hans Moder, Enke- fru Kirstine Hemmingsen, med Urette oppebaarne Aldersrente og paatager sig at forsørge hende til hendes Død.

forbundets Næstved Afdeling om et Tilskud paa 2 x 30 Kr til Deltagelse i Kursus paa Teknologisk Institut for 2 af Afdelingens

ad D. 34/1932, Til Efterretning

D 34/1932 Skrivelse fra Socialministeriet af 10/12 32 med Samtykke til at yde Enke Anna Kristine Jørgensen, Kildemarksvej 16, Aldersrente efter de for 65-aarige gældende Regler. D 35/1932 Skrivelse fra Socialministeriet af 10/12 32 med Samtykke til at yde Hustru Ane Marie Jungs- lund, Købmagergade 10, Aldersrente efter de for 65-aarige gældende Regler.

ad D. 35/1932. Til Efterretning

ad G. 60/1932 a. Anbefales ad G. 60/1932b Anbefales

Derefter lukkedes Dørene ad L. 11/1932 Bortgaves til de 3 nuværende Nydere samt til fhv. Tobaks- spinder Herman Petersen ad L. 12/1932 Tilstodes Clara Dorthea Christensen Vaabenbrødrestiftelsen, ad A. II 96/1932 Indstillingen tiltraadtes. ad A. II 103/1932 Indstillingen tiltraadtes. ad A. II 104/1932 Indstillingen tiltraadtes. ad M. 92/1932 Anbefales, enstemmigt. ad C. 75/1932 Indstillingen vedtoges. ad E 38/1932 20 Kr til Skolemateriel bevilgedes hver af de 3 An- dragere. ad A. I 42/1932 Kautionspaategningen forsynedes med Under- skrift.

Andragende fra Landinspektør Barfoed for Murermester Fr. Andersen om Approbation paa Ud- stykning af Matr. Nr. 2 ak Grimstrup under Næstved Købstads Markjorder.

G 60/1932 a

G. 60/1932 b Andragende af 8/12 32 fra Landinspektør Bar- foed for Gaardejer Sigvald Larsen om Approba- tion paa Udstykning af Matr. Nr. 2 aq af Grimstrup under Næstved Købstads Markjorder ad C. 73/1932 Forslaget vedtoges med 11 Stemmer mod 2, Elbo og Vilh. Larsen.

ad D 38/1932 Udvalgets Forslag vedtoges.

ad A. II 100/1932 Til Efterretning.

ad E. 35/1932 Til Efterretning.

ad A. I 26/1932 Udvalgets Erklæring tiltraadtes, hvorefter der tilskrives Tømrermestrene P. F. Christensen og G Christensen i Overensstemmelse med dem.

ad E. 36/1932 Til Efterretning.

ad E. 37/1932 Til Efterretning. ad G. 44/1932 Forslaget vedtoges. ad M. 89/1932 Til Efterretning, ad M. 91/1932 Andragendet bevilgedes. ad G. 44/1932 Anbefales. ad G. 6/1932 Indstillingen vedtoges. ad C. 74/1932 Andragendet bevilgedes paa lignende Vilkaar som forrige Vinter. ad A.II 107/1932 Beløbene vil være at føre til Afgang. ad B. 21/1932 Indstillingen vedtoges enstemmigt. ad G. 57/1932 Indstillingen vedtoges.

Bemyndigelse gaves.

Matr Nr

ad A. I 26/1932 (

(109 h) Bemyndigelse gaves.

ad C. 76/1932 Andragendet bevilgedes.

ad B 23/1932 Det vedtoges at meddele Politimesteren, at Spørgsmaalet om Opslag af Stillingen maa ud- sættes indtil videre, idet Byraadet vedtog at spørge Justitsministeriet om ikke Politiets Styrke i Næstved, nu da hele Skatteinddrivelsen overgaar fra Politiet til en af Byraadet ansat Pantefoged, kan indskrænkes med 1 Mand. Mødet hævet. A M Kristensen P Hansen Chr Lorenzen Emilie Billehøj H Nielsen C V Hansen M Johansen Vilh. Larsen Carl Hansen Astrid Kristensen Chr Elbo Gustav Mortensen

ad G. 58/1932 Indstillingen vedtoges.

ad G. 59/1932 Indstillingen vedtoges.

ad M 87/1932. Udvalgets Indstilling vedtoges. ad M. 90/1932 Udvalgets Indstilling vedtoges.

ad M. 93/1932 Indstillingen vedtoges.

ad M. 94/1932 Andragendet bevilgedes.

ad D. 34/1932, Til Efterretning ad D. 35/1932. Til Efterretning ad G. 60/1932 a. Anbefales ad G. 60/1932b Anbefales

D 34/1932 Skrivelse fra Socialministeriet af 10/12 32 med Samtykke til at yde Enke Anna Kristine Jørgensen, Kildemarksvej 16, Aldersrente efter de for 65-aarige gældende Regler. D 35/1932 Skrivelse fra Socialministeriet af 10/12 32 med Samtykke til at yde Hustru Ane Marie Jungs- lund, Købmagergade 10, Aldersrente efter de for 65-aarige gældende Regler. G 60/1932 a Andragende fra Landinspektør Barfoed for Murermester Fr. Andersen om Approbation paa Ud- stykning af Matr. Nr. 2 ak Grimstrup under Næstved Købstads Markjorder. G. 60/1932 b

Derefter lukkedes Dørene ad L. 11/1932 Bortgaves til de 3 nuværende Nydere samt til

fhv.

Tobaks-

spinder Herman Petersen ad L. 12/1932 Tilstodes Clara Dorthea Christensen Vaabenbrødrestiftelsen, ad A. II 96/1932 Indstillingen tiltraadtes. ad A. II 103/1932 Indstillingen tiltraadtes. ad A. II 104/1932 Indstillingen tiltraadtes. ad M. 92/1932 Anbefales, enstemmigt. ad C. 75/1932 Indstillingen vedtoges. ad E 38/1932 20 Kr til Skolemateriel bevilgedes hver af de 3 An- dragere. ad A. I 42/1932 Kautionspaategningen forsynedes med Under- skrift. ad D 38/1932 Udvalgets Forslag vedtoges. ad A. II 100/1932 Til Efterretning. ad A. I 26/1932 Udvalgets Erklæring tiltraadtes, hvorefter der tilskrives Tømrermestrene P. F. Christensen og G Christensen i Overensstemmelse med dem. Bemyndigelse gaves. ad A. I 26/1932 ( Matr Nr (109 h) Bemyndigelse gaves. ad C. 76/1932 Andragendet bevilgedes. ad B 23/1932 Det vedtoges at meddele Politimesteren, at

Andragende af 8/12 32 fra Landinspektør Bar- foed for Gaardejer Sigvald Larsen om Approba- tion paa Udstykning af Matr. Nr. 2 aq af Grimstrup under Næstved Købstads Markjorder ad C. 73/1932 Forslaget vedtoges med 11 Stemmer mod 2, Elbo og Vilh. Larsen. ad E. 35/1932 Til Efterretning. ad E. 36/1932 Til Efterretning. ad E. 37/1932 Til Efterretning. ad G. 44/1932 Forslaget vedtoges. ad M. 89/1932 Til Efterretning, ad M. 91/1932 Andragendet bevilgedes. ad G. 44/1932 Anbefales. ad G. 6/1932 Indstillingen vedtoges. ad C. 74/1932 Andragendet bevilgedes paa lignende Vilkaar som forrige Vinter. ad A.II 107/1932 Beløbene vil være at føre til Afgang. ad B. 21/1932 Indstillingen vedtoges enstemmigt.

Spørgsmaalet om Opslag af Stillingen maa ud- sættes indtil videre, idet Byraadet vedtog at spørge Justitsministeriet om ikke Politiets Styrke i Næstved, nu

da hele Skatteinddrivelsen

overgaar fra Politiet til en af Byraadet ansat Pantefoged, kan indskrænkes med 1 Mand. Mødet hævet. A M Kristensen P Hansen Chr Lorenzen

ad G. 57/1932 Indstillingen vedtoges. ad G. 58/1932 Indstillingen vedtoges. ad G. 59/1932 Indstillingen vedtoges.

Emilie Billehøj H Nielsen

C V Hansen M Johansen

ad M 87/1932. Udvalgets Indstilling vedtoges. ad M. 90/1932 Udvalgets Indstilling vedtoges. ad M. 93/1932 Indstillingen vedtoges. ad M. 94/1932 Andragendet bevilgedes.

Vilh. Larsen

Carl Hansen Astrid Kristensen

Chr Elbo

Gustav Mortensen

Aar 1932 den 28. December. Eftm. Kl 7½, afholdtes Byraadsmøde Johansen var fraværende med anmeldt Forfald.

Enke Anne Nielsine Caroline Olsen, født den 15. Novem-

ber 1872 i Kirkestillinge Sogn, boende Brandtsgade 7, Al-

dersrente efter de for 65-aarige gældende Regler.

Der foretoges:

G 61/1932 Præstø Amt fremsender til Erklæring Andragende med et Bilag fra Rutebilejer Anders Georg Jensen, Køng, om

U 95/1932 Statsboligfondens Beretning for 9' Regnskabsaar, 1931 B 24/1932 Skrivelse fra Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund af 8/12 32 bilagt Forslag til Overenskomst mellem Byraadet og For- bundet angaaende de under Næstved Kommune beskæftigede Med- lemmer af Forbundet og med Anmodning om Forhandling. Andragende med Bilag fra Aldersrentenyder Jens Peter Ras- mussen og Hustru, Alderdomshjemmet, af 12/12 32 om Hjælp til Betaling af deres Sygekassekontingent med indtil 3/4 fra den 1. November 1932 at regne. R 17/1932 f.

Tilladelse til at udvide Kørslen paa Ruten Svinø-Næs-

tved paa Søn- og Helligdage og til at drive Billigkør- sel paa samme Dage

G 60/1932e Andragende fra Landinspektør Barfoed for Næstved

Kolonihaveforening om Approbation paa Udstykning af Matr.

Nr 127 af Markjorderne til Erklæring.

B 25/1932 Indstilling fra Elektricitetsværkudvalget af 23/12 32 om, at Maskinpasser H. C. Andersen afskediges med

Meddelelse fra Præstø Amt om de fastsatte

C 82/1932

Pension 1500 Kr aarlig fra 1 April 1933 at regne, og

Normalbidrag efter Lovene Nr. 130 og 131 af 27 Maj 1928, § 8, for Tidsrummet af 1 Juni 1933 til 30 Juni 1934.

at der ydes ham aarligt Tilskud af 250 Kr til Pensionen. Skrivelse fra Dansk Kedel- og Maskinpasserforbund af 23/12 32 i Anledning af Elektricitetsværksudval- gets Indstilling angaaende Maskinpasser H.C. Andersen.

D 36/1932

Skrivelse fra Socialministeriet af 14/12 32 med Samtyk-

ke til at yde Arbejdsmand Hans Peter Hansen, Kind-

hestegade 6, Aldersrente efter de for 65-aarige gældende

Regler.

C 90/1932 Andragende fra Bestyrelsen for Næstved kommunale

Politimesteren i Næstved fremsender til Erklæring An-

M 98/1932

Hjælpekasse om Bevilling af yderligere Midler til almindelig Hjælpekassehjælp.

dragende med Bilag om Æresoprejsning fra Peter Herman

Høyer, Vinhusgade 8, Næstved.

G 62/1932 Andragende fra Landinspektør Barfoed for Slagterme-

Cirkulære fra Socialministeriet af 13/12 32 angaaende

R 6/1932

ster W. Samson om Approbation paa Udstykning af

Afstemningen ved Valg til Hjælpekassernes Bestyrelse.

Matr. Nr. 48 af Næstved Købstads Bygrunde til Erklæring.

Skrivelse af Præstø Amt af 25/11 vedrørende Statens Tilskud til Udgifter til arbejdsløse i Henhold til Lov af 23/6 32.

C 62/1932

A I 42/1932 Skrivelse fra Sagfører Hovmand-Hansen med Anmodning

om til Brug for Kongeriget Danmarks Hypotekbank at

M 83/1932 Skrivelse fra Handelsministeriet af 19/12 32 bilagt den for Næstved Kommune udfærdigede Beværtervedtægt, stadfæstet som gældende indtil videre fra 1 Januar 1932.

erholde Byraadets Erklæring angaaende Vedligholdelses-

standen for den Overtjener Chr. Henriksen tilhørende Ejen-

tadom Matr. Nr. 10 be af Markjorderne.

Indstilling fra Skolekommisionen af 20/12 32 angaaende

E 40/1932

B 26/1932 Skrivelse fra Dommeren i Næstved m. v. bilagt Eksem-

Klasseordningen m. v. i Skoleaaret 1933/34.

plarer af Justitsministeriets Bekendtgørelse af 20/12 32

Valg af et Medlem af Landstingsvalgbestyrelsen og af

R 7/1932

vedrørende Pantefogeder og af Vejledning af s. D. for Pante- fogeder.

Amtsvalgbestyrelsen for Aaret 1933.

Fastsættelse af Tid og Sted for Byraadets Møder i Aaret 1933

M 100/1932

ad M. 95/1932 Til Efterretning

D 39/1932 Indstilling fra Udvalget for Aldersrente (Arbejdsmand

ad B. 24/1932 Det vedto Forslaget henvistes til Korn- og Regn- skabsudvalget til Forhandling med vedkommende Orga- nisation og derefter følgende Indstilling til Byraadet. 11 stemte

Johan Christian Hansen), Købmagergade 8)

Indstilling fra Udvalget for Aldersrente om at yde

D 40/1932

Aar 1932 den 28. December. Eftm. Kl 7½, afholdtes Byraadsmøde Johansen var fraværende med anmeldt Forfald. Der foretoges: U 95/1932 Statsboligfondens Beretning for 9' Regnskabsaar, 1931 B 24/1932 Skrivelse fra Dansk Handels- og Kontormedhjælperforbund af 8/12 32 bilagt Forslag til Overenskomst mellem Byraadet og For- bundet angaaende de under Næstved Kommune beskæftigede Med- lemmer af Forbundet og med Anmodning om Forhandling. R 17/1932 f. Andragende med Bilag fra Aldersrentenyder Jens Peter Ras- mussen og Hustru, Alderdomshjemmet, af 12/12 32 om Hjælp til Betaling af deres Sygekassekontingent med indtil 3/4 fra den 1. November 1932 at regne. C 82/1932 Meddelelse fra Præstø Amt om de fastsatte Normalbidrag efter Lovene Nr. 130 og 131 af 27 Maj 1928, § 8, for Tidsrummet af 1 Juni 1933 til 30 Juni 1934. D 36/1932 Skrivelse fra Socialministeriet af 14/12 32 med Samtyk- ke til at yde Arbejdsmand Hans Peter Hansen, Kind- hestegade 6, Aldersrente efter de for 65-aarige gældende Regler. M 98/1932

Enke Anne Nielsine Caroline Olsen, født den 15. Novem- ber 1872 i Kirkestillinge Sogn, boende Brandtsgade 7, Al- dersrente efter de for 65-aarige gældende Regler. G 61/1932 Præstø Amt fremsender til Erklæring Andragende med et Bilag fra Rutebilejer Anders Georg Jensen, Køng, om Tilladelse til at udvide Kørslen paa Ruten Svinø-Næs- tved paa Søn- og Helligdage og til at drive Billigkør- sel paa samme Dage G 60/1932e Andragende fra Landinspektør Barfoed for Næstved Kolonihaveforening om Approbation paa Udstykning af Matr. Nr 127 af Markjorderne til Erklæring. B 25/1932 Indstilling fra Elektricitetsværkudvalget af 23/12 32 om, at Maskinpasser H. C. Andersen afskediges med Pension 1500 Kr aarlig fra 1 April 1933 at regne, og at der ydes ham aarligt Tilskud af 250 Kr til Pensionen. Skrivelse fra Dansk Kedel- og Maskinpasserforbund af 23/12 32 i Anledning af Elektricitetsværksudval- gets Indstilling angaaende Maskinpasser H.C. Andersen. C 90/1932 Andragende fra Bestyrelsen for Næstved kommunale Hjælpekasse om Bevilling af yderligere Midler til almindelig Hjælpekassehjælp. G 62/1932 Andragende fra Landinspektør Barfoed for Slagterme- ster W. Samson om Approbation paa Udstykning af Matr. Nr. 48 af Næstved Købstads Bygrunde til Erklæring. A I 42/1932 Skrivelse fra Sagfører Hovmand-Hansen med Anmodning om til Brug for Kongeriget Danmarks Hypotekbank at erholde Byraadets Erklæring angaaende Vedligholdelses- standen for den Overtjener Chr. Henriksen tilhørende Ejen- tadom Matr. Nr. 10 be af Markjorderne. B 26/1932 Skrivelse fra Dommeren i Næstved m. v. bilagt Eksem- plarer af Justitsministeriets Bekendtgørelse af 20/12 32 vedrørende Pantefogeder og af Vejledning af s. D. for Pante- fogeder. ad M. 95/1932 Til Efterretning ad B. 24/1932 Det vedto Forslaget henvistes til Korn- og Regn- skabsudvalget til Forhandling med vedkommende Orga- nisation og derefter følgende Indstilling til Byraadet. 11 stemte

Politimesteren i Næstved fremsender til Erklæring An- dragende med Bilag om Æresoprejsning fra Peter Herman Høyer, Vinhusgade 8, Næstved. R 6/1932

Cirkulære fra Socialministeriet af 13/12 32 angaaende Afstemningen ved Valg til Hjælpekassernes Bestyrelse. C 62/1932 Skrivelse af Præstø Amt af 25/11 vedrørende Statens Tilskud til Udgifter til arbejdsløse i Henhold til Lov af 23/6 32. M 83/1932 Skrivelse fra Handelsministeriet af 19/12 32 bilagt den for Næstved Kommune udfærdigede Beværtervedtægt, stadfæstet som gældende indtil videre fra 1 Januar 1932. E 40/1932 Indstilling fra Skolekommisionen af 20/12 32 angaaende Klasseordningen m. v. i Skoleaaret 1933/34. R 7/1932 Valg af et Medlem af Landstingsvalgbestyrelsen og af Amtsvalgbestyrelsen for Aaret 1933. M 100/1932 Fastsættelse af Tid og Sted for Byraadets Møder i Aaret 1933 D 39/1932 Indstilling fra Udvalget for Aldersrente (Arbejdsmand Johan Christian Hansen), Købmagergade 8) D 40/1932 Indstilling fra Udvalget for Aldersrente om at yde

for, 3 stemte ikke. ad C. 82/1932. Til Efterretning. ad D. 36/1932. Til Efterretning. ad R. 6/1932. Til Efterretning ad C. 62/1932. Til Efterretning. ad M. 83/1932. Til Efterretning. ad E. 41/1932. Indstillingen vedtoges.

Aar 1933 den 9. Januar afholdtes ordinært Byraadsmøde Vilh. Larsen var fraværende med anmeldt Forfald.

Der foretoges:

Skrivelse fra Dommer i Næstved m. v. bilagt Eksemplarer af Justitsministeriets Bekendtgørelse af 20/12 32 vedrørende Pantefogeder og af Vejledning af s. D. for Pantefogeder.

B 26/1932

ad R. 7/1932. Formanden genvalgtes.

ad M. 100/1932. Fastsattes som sædvanlig til 2. og 4. Mandag i Maaneden,

Eftm. Kl 7½ paa Raadhuset.

Ansøgninger om Enkefru Balfours Legat.

ad G. 61/1932. Intet at erindre. ad G. 60/1932c Anbefales. ad C. 90/1932. 10.000 Kr bevilgedes ved en eneste Behandling. ad G. 62/1932. Anbefales. Derefter lukkedes Dørene.

L 14/1932

Skrivelse af 30/12 32 fra Dansk Kedel og Maskinpasser forbund, der takker for den af Byraadet trufne Afgørelse med Hensyn til Maskinpasser H. C. Andersen.

B. 25/1932

C 73/1932

Præstø Amt fremsender til Udtalelse en

ad C. 17/1932f Berigtigedes. ad M. 98/1932. Anbefales. ad D. 39/1932. Indstillinger vedtoges.

fra Socialministeriet modtaget Sag, hvorved to

af Byraadets Medlemmer protesterer mod den af Byraadet trufne Afgørelse med Hensyn til Betaling af arbejdsløse Medlemmers Kontingent til Arbejdsløshedskassen - Udkast til Svar

ad D. 40/1932. Indstillinger vedtoges enstemmigt. ad B. 25/1932. Udvalgets Indstilling tiltraadtes, dog saaledes at de

to sidste linier i selve Indstillingen udgaar og i Stedet ind- sættes: „ Udover Pensionen 1500 Kr. aarlig vedtoges det at yde Andersen som tilskadekommen i hans Tjeneste et personligt aarligt Tilskud af Elektricitetsværkets Kasse af 500 Kr ‟ aarlig.‟ ad A. I 42/1932 Det vedtoges at svare at Ejendommen i Henhold til Boligudvalgets Erklæring var i meget god S. og vel vedligeholdt Stand saavel indvendig som udvendig.

fra Hjælpekassens Bestyrelse.

C 91/1932

Præstø Amt fremsender til Udtalelse Andra-

gende med Bilag fra Sygekassen, „Næstved‟ om

Godtgørelse for Udlæg ved Medlem Esther L. Amely Hansens Behandling for Fnat paa Amtssygehuset i Næstved. Erklæring fra Fattigvæsens Udvalget C 1/1932 a. Andragende med Bilag fra Aldersrentenyder Maren K. Olsen, Alderdomshjemmet, om Hjælp til Betaling af Sygekasekontingent med indtil 3/4 fra den 1. Januar 1933 at regne.

ad B. 26/1932 Sættes i Cirkulation. Mødet hævet.

A M Kristensen D Hansen Chr Lorenzen. L. Christiansen Astrid Kristensen. Emilie Billehøj.

A I 110/1932

Andragende fra Kommis Svend Leo Jacobsen,

nu Lillehedinge, pr. Rødvig, om Nedsættelse af resterende Skatter til Næstved Kommune. - Kas- se- og Regnskabsudvalget indstiller, at den skyldige Kommuneskat for 3' og 4' Kvartal 1931/32 og 1-3 Kvartal 1932/33 nedsættes med en Trediedel, og at Resten afdrages med 10 Kr. pr. Maaned.

Vilh. Larsen.

C V Hansen

Johan Clausen

Chr Elbo Gustav Mortensen

Carl Hansen H Andersen

Næstved Ligningskommision fremsender Med-

A II 2/1933.

delelse fra O. Hansen, Lindevej 13, om at

for, 3 stemte ikke. ad C. 82/1932. Til Efterretning. ad D. 36/1932. Til Efterretning. ad R. 6/1932. Til Efterretning ad C. 62/1932. Til Efterretning. ad M. 83/1932. Til Efterretning.

Aar 1933 den 9. Januar afholdtes ordinært Byraadsmøde Vilh. Larsen var fraværende med anmeldt Forfald. Der foretoges: B 26/1932 Skrivelse fra Dommer i Næstved m. v. bilagt Eksemplarer af Justitsministeriets Bekendtgørelse af 20/12 32 vedrørende Pantefogeder og af Vejledning af s. D. for Pantefogeder. L 14/1932 Ansøgninger om Enkefru Balfours Legat. B. 25/1932 Skrivelse af 30/12 32 fra Dansk Kedel og Maskinpasser forbund, der takker for den af Byraadet trufne Afgørelse med Hensyn til Maskinpasser H. C. Andersen. C 73/1932 Præstø Amt fremsender til Udtalelse en fra Socialministeriet modtaget Sag, hvorved to af Byraadets Medlemmer protesterer mod den af Byraadet trufne Afgørelse med Hensyn til Betaling af arbejdsløse Medlemmers Kontingent til Arbejdsløshedskassen - Udkast til Svar fra Hjælpekassens Bestyrelse. C 91/1932 Præstø Amt fremsender til Udtalelse Andra- gende med Bilag fra Sygekassen, „Næstved‟ om Maren K. Olsen, Alderdomshjemmet, om Hjælp til Betaling af Sygekasekontingent med indtil 3/4 fra den 1. Januar 1933 at regne. A I 110/1932 Andragende fra Kommis Svend Leo Jacobsen, nu Lillehedinge, pr. Rødvig, om Nedsættelse af resterende Skatter til Næstved Kommune. - Kas- se- og Regnskabsudvalget indstiller, at den skyldige Kommuneskat for 3' og 4' Kvartal 1931/32 og 1-3 Kvartal 1932/33 nedsættes med en Trediedel, og at Resten afdrages med 10 Kr. pr. Maaned. A II 2/1933. Næstved Ligningskommision fremsender Med- delelse fra O. Hansen, Lindevej 13, om at Godtgørelse for Udlæg ved Medlem Esther L. Amely Hansens Behandling for Fnat paa Amtssygehuset i Næstved. Erklæring fra Fattigvæsens Udvalget C 1/1932 a. Andragende med Bilag fra Aldersrentenyder

ad E. 41/1932. Indstillingen vedtoges. ad R. 7/1932. Formanden genvalgtes. ad M. 100/1932. Fastsattes som sædvanlig til 2. og 4. Mandag i Maaneden, Eftm. Kl 7½ paa Raadhuset. ad G. 61/1932. Intet at erindre. ad G. 60/1932c Anbefales. ad C. 90/1932. 10.000 Kr bevilgedes ved en eneste Behandling. ad G. 62/1932. Anbefales. Derefter lukkedes Dørene. ad C. 17/1932f Berigtigedes. ad M. 98/1932. Anbefales. ad D. 39/1932. Indstillinger vedtoges. ad D. 40/1932. Indstillinger vedtoges enstemmigt. ad B. 25/1932. Udvalgets Indstilling tiltraadtes, dog saaledes at de to sidste linier i selve Indstillingen udgaar og i Stedet ind- sættes: „ Udover Pensionen 1500 Kr. aarlig vedtoges det at yde Andersen som tilskadekommen i hans Tjeneste et personligt aarligt Tilskud af Elektricitetsværkets Kasse af 500 Kr ‟ aarlig.‟ ad A. I 42/1932 Det vedtoges at svare at Ejendommen i Henhold

til Boligudvalgets Erklæring var i meget god S. og vel vedligeholdt Stand saavel indvendig som udvendig. ad B. 26/1932 Sættes i Cirkulation. Mødet hævet. A M Kristensen D Hansen Chr Lorenzen. L. Christiansen Astrid Kristensen. Emilie Billehøj. M Nielsen Vilh. Larsen.

C V Hansen

Johan Clausen

Chr Elbo

Gustav Mortensen

Carl Hansen H Andersen

ad M. 7/1932. Til Efterretning.

han ikke er i Stand til at betale sin for 3. Kvartal 1932/33 paalignede Kommuneskat 30 Kr 25 Øre. - Kasse og Regnskabsudvalget indstiller, at Beløbet nedsættes med en Trediedel og afdrage med 5 Kr pr Maaned. A II 3/1933 Andragende fra Enkefru Sofie Hansen, Peder Bodils- vej 13 I, om Nedsættelse af skyldig Kommuneskat. - Kasse- og Regnskabsudvalget indstiller, at Andragen-

ad G. 1/1933. Henvistes til Mark og Vejudvalget til Erklæring

ad C. 39/1932 a Til Efterretning.

Derefter lukkedes Dørene ad L 14/1932. Bortgaves til de 2 nuværende Nydere ad C 91/1932. Indstillingen vedtoges ad C. 1/1933 a Bevilgedes.

Det overdrages til Kasse- og Regnskabsudvalget fremtidig at afgøre lignende Andragender.

det nægtes.

E 1/1933 Skoledirektionen for Hammer og Tybjerg Herreder fremsender Genpart af Skrivelse af 22/12 1932 fra Un- dervisningsministeriet om, at der er meddelt Lærerinde Fru Karen Bæksted Afsked fra den 31. De- cember 1932 at regne og anmoder om Forslag til

ad A II 110/1932. Indstillingen tiltraadtes. ad A II 2/1933. Indstillingen tiltraadtes. ad A II 3/1933. Indstillingen tiltraadtes. Mødet hævet. A M Kristensen P Hansen

Chr. Lorenzen Chr. Elbo M. Johansen Astrid Kristensen Emilie Billehøj C V Hansen L. Christiansen Vilh. Larsen H. Andersen Johan Clausen H Nielsen Carl Hansen

Opslag af Stillingen.

Indberetning om Detailpriser for den første Uge

M 7/1932

i Januar Maaned 1933. G 1/1932 Andragende fra Beboere paa Skyttemarksvej om Istandsættelse af Vejen fra Jagtvej og udefter.

i Skrivelse fra Invalideforsikringsraadet af 6/1 33 om tilstaaet Invaliderente til Husmoder Karen Marie Høbo,

P 39/1933

Gustav Mortensen

Kildemarksvej 39. ad B. 26/1932. Til Efterretning. ad B. 25/1932. Til Efterretning. ad C. 73/1932. Det vedtoges at svare Ministeriet i Overenstem- melse med det af Hjælpekassens Bestyrelse afgivne Udkast til Svar. Ved Indsendelse til Ministeriet skal Sagen ledsages af det i Mødet den 28. 12 Decbr, ved- tagne Forslag med Bemærkning om, at svare dette som Udkastet til Svar er enstemmigt vedtaget indenfor Hjælpekassens Bestyrelse. Vedtagelsen skete med 13 Stemmer, 3, Elbo og Larsen, stemte

Aar 1933 den 23 Januar afholdtes ordinært Byraadsmøde. Sagfører Clausen var fraværende med anmeldt Forfald.

Der foretoges:

Cirkulære fra Justitsministeriet af 20/12 32, an-

A II 1/1933

gaaende Inddrivelse af Skatter og Afgifter. C 92/ 1932 Skrivelse fra Arbejdsdirektoratet af 30/12 32 an- gaaende Valg af Kontrollører til at føre den

i § 22, stk 4 i Lov Nr 79 af 23. Juni 1932 om-

handlede Kontrol med Medlemmer af anerkendte Arbejdsløshedskasser, der ikke har Afdelinger eller et af Arbejdsdirektoratet anerkendt Kontrolsted i Kommunen. Cirkulære fra Kreditforeningen af Kommuner i Danmark angaaende Valg af et Medlem til

ikke.

Ved Indsendelsen bemærkes endvidere at de 2 Medlemmer fastholder deres Standpunkt i Skrivelse til Socialministeriet af 14. Decbr. 1932. ad E. 1/1933. Til Efterretning. Skolekommisionen anmodes om at fremsende Forslag til Opslag.

M 2/1933.

Repræsentantskabet i Stedet for afdøde Sag.

ad M. 7/1932. Til Efterretning. ad G. 1/1933. Henvistes til Mark og Vejudvalget til Erklæring ad C. 39/1932 a Til Efterretning. Derefter lukkedes Dørene ad L 14/1932. Bortgaves til de 2 nuværende Nydere ad C 91/1932. Indstillingen vedtoges ad C. 1/1933 a Bevilgedes. Det overdrages til Kasse- og Regnskabsudvalget fremtidig at afgøre lignende Andragender.

han ikke er i Stand til at betale sin for 3. Kvartal 1932/33 paalignede Kommuneskat 30 Kr 25 Øre. - Kasse og Regnskabsudvalget indstiller, at Beløbet nedsættes med en Trediedel og afdrage med 5 Kr pr Maaned. A II 3/1933 Andragende fra Enkefru Sofie Hansen, Peder Bodils- vej 13 I, om Nedsættelse af skyldig Kommuneskat. - Kasse- og Regnskabsudvalget indstiller, at Andragen- det nægtes. E 1/1933 Skoledirektionen for Hammer og Tybjerg Herreder fremsender Genpart af Skrivelse af 22/12 1932 fra Un- dervisningsministeriet om, at der er meddelt Lærerinde Fru Karen Bæksted Afsked fra den 31. De- cember 1932 at regne og anmoder om Forslag til Opslag af Stillingen. M 7/1932 Indberetning om Detailpriser for den første Uge i Januar Maaned 1933. G 1/1932 Andragende fra Beboere paa Skyttemarksvej om Istandsættelse af Vejen fra Jagtvej og udefter. P 39/1933 i Skrivelse fra Invalideforsikringsraadet af 6/1 33 om tilstaaet Invaliderente til Husmoder Karen Marie Høbo, Kildemarksvej 39. ad B. 26/1932. Til Efterretning. ad B. 25/1932. Til Efterretning. ad C. 73/1932. Det vedtoges at svare Ministeriet i Overenstem-

ad A II 110/1932. Indstillingen tiltraadtes. ad A II 2/1933. Indstillingen tiltraadtes. ad A II 3/1933. Indstillingen tiltraadtes. Mødet hævet. A M Kristensen P Hansen

Chr. Lorenzen

Chr. Elbo M. Johansen Astrid Kristensen Emilie Billehøj C V Hansen L. Christiansen

Vilh. Larsen H. Andersen

Johan Clausen H Nielsen Carl Hansen

Gustav Mortensen Aar 1933 den 23 Januar afholdtes ordinært Byraadsmøde. Sagfører Clausen var fraværende med anmeldt Forfald. Der foretoges: A II 1/1933 Cirkulære fra Justitsministeriet af 20/12 32, an- gaaende Inddrivelse af Skatter og Afgifter. C 92/ 1932 Skrivelse fra Arbejdsdirektoratet af 30/12 32 an- gaaende Valg af Kontrollører til at føre den i § 22, stk 4 i Lov Nr 79 af 23. Juni 1932 om- handlede Kontrol med Medlemmer af anerkendte Arbejdsløshedskasser, der ikke har Afdelinger eller et af Arbejdsdirektoratet anerkendt Kontrolsted i Kommunen. M 2/1933.

melse med det af Hjælpekassens Bestyrelse afgivne Udkast til Svar. Ved Indsendelse til Ministeriet skal Sagen ledsages af det i Mødet den 28.

12

Decbr, ved-

tagne Forslag med Bemærkning om, at svare dette som Udkastet til Svar er enstemmigt vedtaget indenfor Hjælpekassens Bestyrelse. Vedtagelsen skete med 13 Stemmer, 3, Elbo og Larsen, stemte ikke. Ved Indsendelsen bemærkes endvidere at de 2 Medlemmer fastholder deres Standpunkt i Skrivelse til Socialministeriet af 14. Decbr. 1932. ad E. 1/1933. Til Efterretning. Skolekommisionen anmodes om at fremsende Forslag til Opslag.

Cirkulære fra Kreditforeningen af Kommuner i Danmark angaaende Valg af et Medlem til Repræsentantskabet i Stedet for afdøde Sag.

Page 1 Page 2-3 Page 4-5 Page 6-7 Page 8-9 Page 10-11 Page 12-13 Page 14-15 Page 16-17 Page 18-19 Page 20-21 Page 22-23 Page 24-25 Page 26-27 Page 28-29 Page 30-31 Page 32-33 Page 34-35 Page 36-37 Page 38-39 Page 40-41 Page 42-43 Page 44-45 Page 46-47 Page 48-49 Page 50-51 Page 52-53 Page 54-55 Page 56-57

Made with FlippingBook - Online magazine maker