CNB AVR 2020

ARBEIDS VOORWAAR DEN CNB

SPELREGELS

CNB AVR

Voorwoord

Welkom bij CNB.Wat leuk dat je onze (nieuwe) collega bent! Allereerst willen we je veel succes en plezier wensen. Bij CNB gaan wij er samen voor zorgen dat jouw carrière een succes wordt. Verbinder in de wereld van bloembollen We zijn een belangrijke speler op de marktplaats van bloembollen, knollen en vaste planten waar ook veredelaars, kwekers, handelaren/ exporteurs en broeiers actief zijn.We verbinden deze wereld van bloembollen.Verbinden is en blijft mensenwerk. Klanten kiezen voor ons, omdat we experts in huis hebben die weten wat er speelt in de markt en hier voor hun klant het beste proberen uit te halen. Vrijheid versus regels Eigenaarschap staat bij ons hoog in het vaandel. Door eigenaarschap creëer je vrijheid en vrijheid doet groeien. Daarbij is het uitgangspunt alles doe je met gezond verstand in het belang van CNB. Maar we hebben ons ook te houden aan regels en kaders die ons zijn opgelegd door de wet, maar die ook nodig zijn om een prettig werkklimaat te creëren. In deze arbeidsvoorwaardenregeling staan de regels en regelingen van ons bedrijf. Afspraken die we met elkaar maken en waar we ons aan houden. Hoe je gebruik maakt van deze regelingen kun je terugvinden in het Personeelshandboek.

Trots We vragen best wat van je. Maar we hebben ook wat te bieden!

We zijn een platte, informele organisatie. Er kan geleerd en geëxperimenteerd worden. Er wordt hard gewerkt en er kan een lolletje gemaakt worden. Dat trotse en goede gevoel van CNB willen we behouden. En jij bent daar onderdeel van – we doen het samen!

Leo van Leeuwen Directeur

CNB AVR

Inhoud

Inleiding

7 7 7 7 7 7 7 8

Gedragscode

Omgangsvormen

Seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld

Roken

Alcohol- en drugsgebruik

Internet- , e-mail en (mobiele) telefoongebruik

Social Media Dienstverband

11 11 11 11 11

Arbeidsduur en werktijden

Verzoek aanpassing arbeidsduur

Beoordelen: Het voeren van een goed gesprek Beëindiging arbeidsovereenkomst van rechtswege

Arbeidsvoorwaarden

13 13 13 13 13 14 15 17 17 17 17 18 18 18 19 21 21 22 22 22 22 22 23 24 27 27 27 28 28 28 28 28 29 29 29 29

Salaris

Toekenning salaris Vakantietoeslag

Winstdelingsregeling

Overwerk

Beschikbaar stellen telefoon, laptop en andere hulpmiddelen

Vrije dagen en verlof

Vakantiereglement medewerkers uitgezonderdVertegenwoordigers

Persoonlijk levensfase budget

Vakantie bij beëindiging dienstverband

Vakantiereglement vertegenwoordigers

Regeling (on)betaald verlof

Arbeidsvoorwaarden tijdens het onbetaald verlof

Bijzonder verlof (buiten de wet Arbeid & Zorg)

Ziekteverzuim

Preventie

Procedure bij ziekte

Frequent verzuim Arbeidsconflict

Ziek tijdens vakantie

Re-integratie Loon en ziekte

Teamcompensatieregeling arbeidsongeschiktheid

Regelingen en verzekeringen

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Pensioenregeling en verzekeringen

Bijdrage zorgverzekering Ongevallenverzekering ANW-Hiaatverzekering Studiekostenvergoeding

Beeldschermbril

Uitruilmogelijkheden bruto salaris

Fietsplanregeling Bedrijfsfitness

Vakbondscontributie

4

CNB AVR

Inleiding

Je hebt als medewerker van CNB een individuele arbeidsovereenkomst. Hiermee teken je ook voor deze

Het kan zijn dat je een vraag hebt, of dat iets niet duidelijk voor je is.We vinden het belangrijk dat je dat met ons deelt. Je kunt terecht bij je directe leidinggevende of afdeling HR.

arbeidsvoorwaardenregeling (AVR) waarin de secundaire arbeidsvoorwaarden staan beschreven. De rechten en plichten die hierin beschreven staan, gelden voor iedereen die een dienstverband met CNB heeft.We verwachten van je dat je op de hoogte bent van de regels en dat je je hieraan houdt. De AVR is tot stand gekomen na overleg en met instemming van de Ondernemingsraad (OR). Een wijziging of nieuwe regeling in de AVR wordt vooraf besproken en ter instemming voorgelegd aan de OR conform deWet op de Ondernemingsraden (WOR). Hierna worden alle medewerkers op de hoogte gebracht. De voorwaarden voor het kunnen wijzigen van de AVR staan in artikel 7:613 BW en deWet op de Ondernemingsraden. De laatste wijzigingen en actuele publicatie vind je altijd terug op ons intranet.Wij hebben de intentie om de AVR periodiek te herzien zodat eventuele (wets) wijzigingen ingevoegd kunnen worden, maar wij deze ook blijven moderniseren. We hebben de AVR zo overzichtelijk mogelijk gemaakt. Ieder onderwerp heeft een apart hoofdstuk waarin je informatie kunt vinden of er wordt verwezen naar een (externe) locatie waar je meer informatie kunt vinden. Daarnaast vind je op het CNB intranet het Personeelshandboek, waarin meer informatie over HR procedures en formulieren voor diverse aanvragen staan.

CNB AVR 5

6

CNB AVR

Gedragscode

Iedereen is anders. Dat snappen we, respecteren we en vinden we heel belangrijk.We kunnen van elkaar leren en elkaars krachten inzetten.Wel hebben we op het gebied van gedrag duidelijke afspraken waar we ons allemaal aan houden. Deze afspraken dragen bij aan een positieve werkomgeving en passen bij onze cultuur. Omgangsvormen Voor een goede werksfeer zijn we samen verantwoordelijk. Het uitgangspunt is: behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.We behandelen elkaar met respect en omarmen elkaars verschillen. Als je een probleem hebt met een collega, bespreek je dat in een onderling gesprek. Vind je het fijn om je verhaal eerst met iemand te bespreken of advies in te winnen? Doe dat dan met een leidinggevende, een medewerker van HR, of als hier aanleiding toe is de vertrouwenspersoon. De contactgegevens van de vertrouwenspersoon vind je hier. Seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld Seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld zijn onacceptabel en worden door ons niet getolereerd. Het is daarom van belang dat dit onderwerp bespreekbaar is en blijft en dat mensen zich vrij voelen om grenzen aan te geven of actie te ondernemen als die grenzen worden overschreden. Eenieder die dergelijk grensoverschrijdend gedrag ondergaat of er getuige van is, dient dit te melden. Lukt dat niet alleen, dan staat iedere leidinggevende, afdeling HR en / of de vertrouwenspersoon voor je klaar. Iedere melding wordt serieus genomen en vertrouwelijk behandeld. Klokkenluidersregeling Als je een misstand binnen de organisatie constateert of vermoed zijn, dan verwijzen we je naar de klokkenluidersregeling. Klik hier. Roken Om overlast bij anderen te voorkomen is roken alleen toegestaan in de rookcabine naast de hoofdingang van het pand.We gaan ervan uit dat je de rookpauzes tot het minimum beperkt. Alcohol- en drugsgebruik Over het gebruik van alcohol en drugs kunnen we kort en krachtig zijn. Het meenemen en gebruiken van alcoholhoudende dranken en drugs is niet toegestaan, tevens is het verboden om onder invloed van alcohol en / of drugs op het werk te verschijnen Hierop volgt ontslag op staande voet. Wil je meer lezen over de rol en verantwoordelijkheden van de vertrouwenspersoon en de verdere gevolgen en eventuele sancties rondom seksuele intimidatie, pesten, agressie en geweld? Dan kun je dat hier lezen

Bij vermoedens van alcohol en / of drugsgebruik hebben we het recht om testen af te nemen. Je mag deze test(en) weigeren, je besluit hiertoe kan mogelijke gevolgen hebben.

Internet- , e-mail en (mobiele) telefoongebruik We verwachten veel van je als werkgever en bieden flexibiliteit in de uitoefening van je functie. Internet, e-mail en (mobiele) telefoongebruik dragen hier positief aan bij. Door technische ontwikkelingen gaan

CNB AVR 7

Gedragscode

privé en zakelijk steeds meer door elkaar lopen. Het gebruik van internet, e-mail en mobiele telefoon tijdens werktijd voor privédoeleinden dient tot een minimum te worden beperkt.We hebben hiervoor dan ook deze gedragscode opgesteld. Hiermee willen wij oneigenlijk en risicovol gebruik voorkomen op een wijze die rekening houdt met de privacy van jou en je collega’s. Bij een ernstige overtreding van deze gedragscode zullen afhankelijk van de ernst, sancties volgen, waarbij ontslag op staande voet niet is uitgesloten.

Doel van deze gedragscode • Bescherming van bedrijfsinformatie; • voorkomen van negatieve publiciteit;

• systeem- en netwerkbeveiliging; • kosten- en capaciteitsbeheersing; • tegengaan van verboden gebruik, het bezoeken van verboden websites en het verspreiden ervan of gelijksoortige informatie via e-mail. Algemene en/of wettelijke uitgangspunten • Persoonsgegevens gerelateerd aan e-mail en internetgebruik worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, met een maximum bewaartermijn van 6 maanden. • E-mailberichten van OR-leden, bedrijfsartsen en andere werknemers met een vertrouwensfunctie zijn in beginsel uitgesloten van controle. Dit geldt niet voor de controle op de veiligheid van het berichtenverkeer. • Als zich situaties voordoen waarin deze regeling niet voorziet, zal volgens de arbeidsrechtelijke kaders en de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming (AVG) en in overleg met de ondernemingsraad (OR) worden gehandeld. Bij CNB wordt de toegang tot bepaalde websites beperkt. Het is bij CNB niet toegestaan om op internet: • websites te bezoeken die pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal bevatten; • pornografisch, racistisch, discriminerend, beledigend of aanstootgevend materiaal te bekijken of te downloaden; • ongeoorloofd toegang te krijgen tot niet openbare bronnen op het internet (betaalde websites). Het is bovendien niet toegestaan om door middel van e-mail: • berichten anoniem of onder een fictieve naam te versturen; • dreigende, beledigende, seksueel getinte, racistische dan wel discriminerende berichten en kettingmail berichten te verzenden; • iemand elektronisch lastig te vallen. Social Media We verwachten van je dat je bewust bent dat je in online sociale netwerken cq social media een relatie met CNB houdt zodra je daar zakelijk gerelateerde informatie deelt. Zorg er dus voor dat het profiel en de inhoud op social media in overeenstemming is met hoe jij je in tekst, beeld en geluid zou presenteren ten overstaan van collega’s en klanten. Uitingen over CNB, collega’s en relaties moeten op een discrete wijze plaatsvinden. Het is niet toegestaan vertrouwelijke informatie, zowel over CNB als collega’s, klanten, zakelijke partners of leveranciers, te plaatsen op de social media. Het is niet toegestaan op internet in strijd met de wet of onethisch te handelen.

8

CNB AVR

Gedragscode

Controle Je bent ten alle tijden gehouden aan de regelgeving van de AlgemeneVerordening Gegevensbescherming (AVG). Controle op individueel gebruik van internet, e-mail en privé vindt alleen plaats als hier aanleiding toe is. Sancties Als wordt geconstateerd dat je je niet houdt aan de gedragscode, word je hier door je leidinggevende op aangesproken. Afhankelijk van de aard en de ernst van de overtreding kunnen disciplinaire en arbeidsrechtelijke maatregelen worden getroffen. Of en welke maatregelen er getroffen worden, hangt af van de omstandigheden en wordt door de leidinggevende bepaald.

CNB AVR 9

10

CNB AVR

Dienstverband

Als je een arbeidsovereenkomst hebt bij CNB kan dat voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd zijn. Jouw dienstverband wordt schriftelijk vastgelegd in een individuele arbeidsovereenkomst. Als er iets wijzigt in je individuele arbeidsovereenkomst, wordt dit schriftelijk overeengekomen. Arbeidsduur en werktijden De normale arbeidsduur bij CNB is bij een fulltime dienstverband 40 uur per week, 8 uur per dag. Onze reguliere werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 uur en 18.00 uur. Lunchpauzes worden niet tot de dagelijkse arbeidstijd gerekend. Als medewerker ben je zelf verantwoordelijk voor de juiste aantal werkuren. In Bovenkarspel zijn vanwege de aard van de werkzaamheden vaste werktijden, koffie- en lunchpauzes ingesteld. Verzoek aanpassing arbeidsduur Je kunt een verzoek om werktijdvermindering of - vermeerdering indienen. Uitgangspunt daarbij is dat CNB een dergelijk verzoek inwilligt, tenzij dit niet mogelijk is door zwaarwegende bedrijfsbelangen. • Aanpassing van de arbeidsduur kan na 6 maanden dat je in dienst bent gekomen ingaan, maar het indienen van jouw verzoek mag eerder gedaan worden. • Het verzoek ontvangen we graag schriftelijk 2 maanden vóór de ingangsdatum. • In het verzoek deel je in ieder geval het gewenste tijdstip van aanvang, de gewenste omvang van de aanpassing en de gewenste spreiding van de uren (binnen de normale werktijdenregeling van CNB) over de week/maand. • Tenminste één maand voor het beoogde tijdstip van ingang wordt de beslissing genomen. Als er binnen de termijn niet wordt beslist wordt de arbeidsduur volgens jouw verzoek aangepast. • Een afwijzing en/of afwijking van het verzoek wordt schriftelijk gemotiveerd. • Je mag niet worden ontslagen op grond van het doen van een verzoek om wijziging van je arbeidsduur. Beoordelen: Het voeren van een goed gesprek Wij willen dat je in ieder geval 1 keer per jaar met je leidinggevende in gesprek gaat. Tijdens dit gesprek bespreek je bijvoorbeeld hoe het met je gaat en bespreek je wederzijdse verwachtingen. Vanuit de afdeling HR worden voor deze gesprekken richtlijnen aangegeven die jij en je leidinggevende kunnen gebruiken bij het voeren van een goed gesprek. Deze vind je terug op de intranet pagina van de afdeling HR. Klik hier. Beëindiging arbeidsovereenkomst van rechtswege Je dienstverband met CNB eindigt op het moment dat de duur van jouw arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is verstreken, wanneer je de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt of op de dag van overlijden. Hieronder staan de voorwaarden voor indiening en afhandeling van een verzoek. Wanneer je arbeidsduur wijzigt worden alle toegekende emolumenten per de wijzigingsdatum naar rato aangepast.

Als je zelf jouw arbeidsovereenkomst bij CNB wilt opzeggen dan ben je gehouden aan de wettelijke opzegtermijnen of de bepaling zoals opgenomen in jouw arbeidsovereenkomst.

CNB AVR 11

12

CNB AVR

Arbeidsvoorwaarden

Salaris Het salaris wordt maandelijks rond de 20e dag van de maand via een bankoverschrijving aan je uitbetaald. De specificatie van je salaris en je jaaropgave kun je digitaal inzien via een online applicatie. Toekenning salaris De toekenning van het salaris is gebaseerd op vastgestelde salarisschalen. Klik hier. Deze salarisschalen worden een keer in de drie jaar vergeleken met de landelijke cijfers van BV Nederland. Vervolgens zal het MT op basis van deze vergelijking een besluit nemen of de salarisschalen zullen worden bijgesteld.

Voor de inschaling van jouw functie volgen wij het functiewaarderingssysteem ORBA. Alle functieprofielen bij CNB kun je opvragen bij de afdeling HR.

De algemene salarisverhoging wordt jaarlijks door het managementteam bepaald en per 1 juni toegekend. Naast de algemene salarisverhoging kan er, indien daartoe aanleiding is en ruimte in de toegewezen salarisschaal, een persoonlijke salarisverhoging, bonus of gratificatie toegekend worden. CNB mag ook besluiten geen (algemene) salarisverhoging door te voeren bij slechte bedrijfsresultaten. Vakantietoeslag Het vakantietoeslagjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei en bedraagt 8,33 % van 12 maal het vast overeengekomen maandsalaris in die periode, inclusief eventuele persoonlijke toeslagen en exclusief overwerk en winstuitkering. De vakantietoeslag ontvang je bij de salarisuitbetaling van de maand april. Winstdelingsregeling Je komt in aanmerking voor de winstdelingsregeling als je in dienst bent bij CNB. Als we het boekjaar afsluiten met winst, is dat een gezamenlijk resultaat. Van de winst wordt 25% beschikbaar gesteld voor winstuitkering met een maximum van 8,33% van de som van de bruto jaarsalarissen en de daarover verschuldigde werkgeverslasten. Het bedrag dat je ontvangt, wordt berekend op basis van je salaris (exclusief vakantiegeld) van het geldende boekjaar. Onder salaris valt wel een eventuele persoonlijke toeslag maar geen provisie en vergoedingen. De uitbetaling vindt plaats in de maand oktober en wordt samen met het salaris aan je uitgekeerd. In het geval dat je arbeidsovereenkomst in de loop van het boekjaar is verbroken door beëindiging op eigen initiatief, pensionering, vervroegd uittreden, reorganisatie, werkvermindering of overlijden heb je recht op een (evenredige) uitkering. In geval van overlijden gaat de uitkering naar jouw nabestaanden. Op het moment dat beëindiging van het dienstverband niet op eigen initiatief is, bijvoorbeeld vanwege disfunctioneren of een arbeidsconflict, of bij het overeenkomen van een vaststellingsovereenkomst is het recht op de winstuitkering niet van toepassing. In de gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het managementteam van CNB.

Overwerk

CNB AVR 13

Arbeidsvoorwaarden

Bij CNB streven wij er naar om overwerk zoveel mogelijk te beperken. Hiermee willen wij overbelasting van onze medewerkers voorkomen. Toch is dit in ons bedrijf, met een sterk seizoensgebonden karakter, soms niet te voorkomen. Daarom kan jouw direct leidinggevende in specifieke seizoenen of drukke periodes een beroep doen op jouw flexibiliteit en je vragen om over te werken.Wij vragen hierbij dan ook jouw bereidheid om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Als overwerken in jouw functie voorkomt dan vinden wij dat dit ook passend beloond moet worden. Omschrijving overwerk Bij CNB hanteren wij een vaste werkweek (maandag tot en met vrijdag) van 40 uur (fulltime) en 8 uur per dag. Indien jouw leidinggevende jou verzoekt om langer te werken waardoor je meer dan 8 uur per dag werkt, dan worden deze extra uren aangemerkt als overuren. Het kan zijn dat er in jouw contract andere afspraken zijn gemaakt over de lengte van een werkdag (je werkt bijvoorbeeld 9 uur per dag), dan zijn overuren de uren die deze werkdag overschrijden. Overwerk wordt vergoed aan medewerkers tot functieschaal J. Vanaf schaal J vinden wij dat overwerk een onderdeel is van jouw rol en verantwoordelijkheden en is hiervoor een compensatie opgenomen in jouw arbeidsvoorwaarden. Mocht het toch voorkomen dat je bijvoorbeeld bij een speciaal project of evenement betrokken bent waardoor je toch méér uren moet werken, dan kan hiervoor een verzoek worden ingediend bij jouw direct leidinggevende. Beloning voor overwerk Overwerk wordt in eerste instantie vergoed in tijd. Dit betekent dat de uren die je overwerkt, gecompenseerd worden in extra op te nemen vrije uren. In bijzondere situaties, bijvoorbeeld omdat er regelmatige, buitengewone inzet of regelmatige inzet op andere dan gebruikelijke werktijden wordt voorzien, dan kan er vooraf een passende, bijzondere beloning toegekend worden die vooraf schriftelijk wordt vastgelegd. - Alle overwerkuren tot aan 8 uur per dag, worden als tijd voor tijd tegen 100 % vergoed. Daarbij staat één uur overwerk voor één uur vrije tijd. - Alle overwerkuren boven 8 uur per dag, worden als tijd voor tijd tegen de volgende overwerkpercentages vergoed: Als blijkt dat het overwerken in jouw functie structureel voorkomt, is het belangrijk om dit met jouw leidinggevende en/of HR te bespreken om de werkverdeling opnieuw te bekijken.

Maandag t/m vrijdag meer dan 8 uur gewerkt:

150% 150% 200% 200%

Zaterdag eerste vier uur gewerkt: Zaterdag na vier gewerkte uren: Zondag alle gewerkte uren:

Aan het einde van het boekjaar kan in overleg met jouw leidinggevende besloten worden om de dan resterende overuren, die niet meer als tijd voor tijd kunnen worden opgenomen, uit te betalen.Wij willen er gezamenlijk naar streven om aan het einde van het boekjaar zo min mogelijk overuren te houden, daarbij wordt als uitgangspunt een maximum van 40 uur aangehouden. In overleg met je leidinggevende kan van dit maximum aantal uur worden afgeweken.

14

CNB AVR

Arbeidsvoorwaarden

Seizoensgebonden Overwerk KPB Vanwege het sterke seizoensmatige karakter van de werkzaamheden bij het Koel- en Preparatiebedrijf van CNB, zal er tijdens drukke seizoenen een andere overwerkregeling van kracht zijn, voorheen verschuivingsuren. De periode wanneer deze regeling van kracht is loopt van 15 juli tot 15 september en 15 oktober tot 1 maart. Alle overwerkuren tot aan 8 uur per dag of totaal 40 uur per werkweek, worden als tijd voor tijd tegen 100% vergoed. Daarbij staat één uur overwerk voor één uur vrije tijd. CNB vindt dat er ook tijdens deze periode bij meer dan 8 werkuren per dag een extra vergoeding op zijn plaats is. Maar omdat overwerk in deze periode regelmatig voorkomt, zijn de percentages aangepast en benoemd als seizoensgebonden overwerk.

Voor dit seizoensgebonden overwerk bij KPB hanteren wij de volgende overwerkpercentages:

Maandag t/m vrijdag: 8-9 uur per dag gewerkt: Maandag t/m vrijdag: meer dan 9 uur per dag gewerkt:

125 % 150 % 150% 200% 200%

Zaterdag: eerste vier uur gewerkt: Zaterdag: na vier gewerkte uren: Zondag alle gewerkte uren:

Arbeid op zon- en feestdagen Op zondag wordt er niet gewerkt, tenzij jouw werk hier om vraagt. Ook werken wij niet op Nieuwjaarsdag, de middag van GoedeVrijdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, de middag voor Kerst, beide Kerstdagen, Oudejaarsdag, Koningsdag en eenmaal per vijf jaar op 5 mei (lustrumjaren). Op deze feestdagen wordt je geldende loon uiteraard doorbetaald. Beschikbaar stellen telefoon, laptop en andere hulpmiddelen We willen graag dat alle voorzieningen zo goed mogelijk geregeld zijn om je functie goed uit te oefenen. Het kan daardoor zijn dat hulpmiddelen aan jou beschikbaar worden gesteld voor zakelijk gebruik. Voor het gebruik van deze hulpmiddelen wordt een gebruikersovereenkomst opgesteld door je direct leidinggevende, die je ondertekent voor ontvangst van de hulpmiddelen. De hulpmiddelen zijn verzekerd. Gebruik voor niet zakelijke doeleinden (tenzij in de overeenkomst nadrukkelijk anders is vermeld) en misbruik zijn niet toegestaan. Daarnaast kan jouw leidinggevende beslissen de toegang tot de CNB systemen tijdelijk te blokkeren tijdens een ontslagprocedure, arbeidsconflict of -geschil.

Vakantiereglement medewerkers uitgezonderdVertegenwoordigers

CNB AVR 15

16

CNB AVR

Vrije dagen en verlof

Op basis van een fulltime dienstverband heb je per vakantiejaar (1 juni tot en met 31 mei) recht op 160 wettelijke vakantie-uren. Deze vakantie-uren worden naar rato van de duur en omvang van het dienstverband toegekend. Je hebt daarnaast recht op 48 bovenwettelijke vakantie-uren, die naar rato van het dienstverband worden toegekend. Iedere werknemer, ongeacht de omgang van het dienstverband, ontvangt 4 bovenwettelijke vakantie-uren. In overleg met de OR kunnen wij jaarlijks maximaal 2 dagen als verplichte vakantiedag aanwijzen. Aangezien wij een seizoenbedrijf zijn, kan het voorkomen dat het aanwijzen van deze verplichte vakantie-uren van de vestigingen Lisse en Bovenkarspel kan verschillen. Vakantie-uren vraag je aan bij je leidinggevende. Bij piekdrukte in het seizoen kan het zijn dat jouw leidinggevende je vakantieaanvraag niet kan goedkeuren. Een vakantieaanvraag moet binnen twee weken worden goed- dan wel afgekeurd. De wettelijke vakantie-uren neem je uiterlijk één jaar na het verstrijken van het voorgaande vakantiejaar op. Hierna komen ze te vervallen. Voor de bovenwettelijke vakantie-uren hanteren wij een verjaringstermijn van vijf jaar. Persoonlijk levensfase budget Bij een fulltime dienstverband heb je recht op een Persoonlijk levensfase budget (PLB) van 8 uur per jaar. Deze wordt naar rato van het dienstverband aan je toegekend. Het PLB kent geen verjaringstermijn. Indien de overgangsregeling op jou van toepassing is, heb je geen recht op het PLB budget. Opname van de PLB uren kan naar eigen inzicht en wensen en na akkoord van je leidinggevende. De opbouw van het PLB wordt in geval van volledige ziekte/arbeidsongeschiktheid voortgezet over maximaal zes maanden. Opgebouwd verlof vervalt niet tijdens ziekte/arbeidsongeschiktheid. Overgangsregeling extra vakantie-uren in verband met leeftijd Als je in het boekjaar 2013-2014 60 jaar of ouder bent, behoud je het verworven recht op extra vakantie- uren i.v.m. leeftijd. Dit verworven recht is, op fulltime basis, als volgt opgebouwd: We vinden het belangrijk dat je in ieder geval twee weken aaneengesloten vakantie opneemt, omdat dit een positief effect heeft op de werk-privé verhouding.

• • • • •

60 jaar was: 8 uur 61 jaar was: 16 uur 62 jaar was: 24 uur 63 jaar was: 32 uur 64 jaar was: 40 uur

Sinds 1 juni 2014 vindt er geen verdere opbouw van deze vakantie-uren plaats. Het verworven recht wordt bevroren.

Vakantie bij beëindiging dienstverband Als je dienstverband met CNB eindigt, kun je in overleg met je leidinggevende de tot dan opgebouwde verlofuren opnemen. Bij de eindafrekening wordt het restant of te kort aan verlofuren verrekend. VakantiereglementVertegenwoordigers Als vertegenwoordiger heb je recht op 160 wettelijke vakantie-uren bij een fulltime-dienstverband. Je

CNB AVR 17

Vrije dagen en verlof

bent verplicht om dit verlof op te nemen binnen 18 maanden na toekenning van het verlof. Het uitbetalen van vakantie-uren bij uitdiensttreding is uitgesloten.

Regeling (on)betaald verlof Je kunt om verschillende redenen behoefte hebben aan meer (on)betaald verlof, om meer tijd besteden aan de zorg voor je kind(eren) of je wilt graag een aantal maanden vrij om een wereldreis maken. Het kan dan gaan om tijdelijk minder uren werken dan in je arbeidsovereenkomst staat of om tijdelijk helemaal niet te werken. De wettelijke regels rondom (on)betaald verlof dat te maken heeft met zorg kun je vinden in deWet Arbeid en Zorg (WAZO) klik hier. Voor onbetaald verlof dat niet in deWAZO is geregeld bestaan geen wettelijke regels.Wil je onbetaald verlof opnemen dan kun je de mogelijkheden hiervoor met je leidinggevende en/of HR bespreken. Arbeidsvoorwaarden tijdens het onbetaald verlof In de periode dat je onbetaald verlof van kracht is, blijft je arbeidsovereenkomst bestaan, maar ontvang je geen salaris. Opname van onbetaald verlof heeft ook consequenties voor jouw arbeidsvoorwaarden. Bij deeltijd onbetaald verlof wordt het salaris en de bovenstaande voorwaarden naar rato verrekend.

Hieronder zijn de consequenties schematisch weergegeven.

Arbeidsvoorwaarde

Consequentie

Pensioen

Tijdens de onbetaald verlofperiode vindt geen pensioenopbouw plaats. Tijdens de onbetaald verlofperiode stopt de opbouw van vakantie-uren en vakantietoeslag behalve bij langdurig zorgverlof. Tijdens de onbetaald verlofperiode is het niet mogelijk gebruik te maken van de lease-auto. Tijdens de onbetaald verlofperiode worden reiskosten niet vergoed en vaste reiskostenvergoeding stopgezet. Tijdens de onbetaald verlofperiode is het niet mogelijk gebruik te maken van de mobiele telefoon Tijdens de verlofperiode vindt geen uitbetaling plaats van vaste maandelijkse vergoedingen. Tijdens de onbetaald verlofperiode wordt geen winstuitkering opgebouwd.

Vakantietoeslag/dagen

Loonsverhogingen en bonusregelingen Gaan in op datum werkhervatting. Leaseauto

Reiskosten

Mobiele telefoon

Vaste maandelijkse vergoedingen

Winstuitkering

Als je gedurende je verlofperiode arbeidsongeschikt raakt, wordt het onbetaalde verlof niet opgeschort. Bij voltijds verlof wordt de eerste dag waarop het werk weer zou worden hervat als eerste ziektedag beschouwd. Indien de arbeidsongeschiktheid doorloopt tot na het einde van de verlofperiode, ontstaat het recht op doorbetaling van loon op de eerste werkdag na de verlofperiode. Voor aanvang van het onbetaald verlof maak je afspraken met je leidinggevende over de terugkeer in je eigen functie.

18

CNB AVR

Vrije dagen en verlof

Bijzonder verlof (buiten de wet Arbeid & Zorg) Er zijn situaties waarin je verlof wilt opnemen, maar waarbij je geen verlofuren hoeft in te leveren. Er is dan sprake van ‘bijzonder verlof’.

Hieronder kun je zien in welke gevallen je hier gebruik van kunt maken.

- Als je in ondertrouw gaat. - Je huwelijksfeest (25 en 40 jaar).

- De dag van het aangaan van geregistreerd partnerschap. - Huwelijksfeest van je (schoon)ouders (25, 40, 50 en 60 jaar). - Bijwonen huwelijk van je (schoon)ouders, kind, (stief-, pleeg-)broers, (stief-, pleeg-)zussen of van die van jouw partner. - Overlijden van ouder, kind, huisgenoot of familie van jouzelf of partner. - Het bijwonen van de uitvaart van de hierboven genoemde personen. - Als je verhuist de dag van je verhuizing (eenmaal per jaar en als het dienstverband ook na de verhuizing wordt voorgezet). - Overlijden van je partner of kind vanaf de dag van overlijden tot en met de dag van de uitvaart. - Als je als enige bent aangewezen om de uitvaart van familie en huisgenoot te regelen, word je in de gelegenheid gesteld dit uit te voeren vanaf de dag van overlijden tot de dag van de uitvaart. - Een bezoek aan dokter, tandarts of specialist voor zover dit niet buiten werktijd kan. - Je huwelijk of geregistreerd partnerschap.

1 dag

2 dagen

Gedurende benodigde tijd

Het kan zijn dat wij bij het toekennen van een bijzonder verlof dag aan je vragen de uitnodiging of rouwkaart of andere documentatie te overleggen.

Als bovenstaande regeling niet toereikend is, kun je in gesprek met je leidinggevende en HR om te praten over eventuele andere verlofregelingen (zoals omschreven in deWet Arbeid & Zorg) en wie hiervan de kosten draagt.

Onder ouders en kinderen zoals bedoeld in deze regeling worden mede verstaan: stief- of pleegouders en stief- of pleegkinderen. Onder familie wordt verstaan eerstelijns bloed- en aanverwanten.

Het kan gebeuren dat je door ziekte niet in staat bent om te werken. Dan gelden er een aantal regels en voorschriften die we hieronder toelichten.

CNB AVR 19

20

CNB AVR

Ziekteverzuim

Preventie Het managen van gezondheid begint bij een actief preventief beleid, waarin we de gezondheid en inzetbaarheid van medewerkers willen bevorderen en de arbeidsomstandigheden willen verbeteren.We streven naar aandacht voor de individuele mens, betrokkenheid bij de mogelijke problemen in de werk- en privésfeer en communicatie hierover. We vinden een optimaal werkklimaat belangrijk en proberen stress tot een aanvaardbaar niveau te houden of terug te brengen. De mens achter de medewerker staat centraal.We willen zorgen voor een open werkklimaat door het respecteren van elkaars mening, sociale controle en open communicatie. In tweede instantie richt preventie zich op het bevorderen van een gezonde leefstijl en de bevordering van gezond gedrag. Ook hierin proberen we bij te dragen door het aanbieden van sportfaciliteiten en het aanbieden van collectieve zorgverzekeringen die hierbij kunnen ondersteunen. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE) Vanuit de Arbowet is het verplicht jaarlijks een RIE uit te voeren. In het verslag dat hieruit voortkomt staan de eventuele potentiele risico’s geregistreerd. Het plan dat hieruit volgt is gericht op het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De RIE wordt uitgevoerd door de Preventiemedewerker en eventueel in samenwerking met een extern adviseur. Het verslag en verbeterplan worden besproken met de OR en de VGWM-commissie. Het verslag en verbeterplan kun je ter inzage opvragen bij de Preventiemedewerker. Preventief Medisch Onderzoek (PMO) Je hebt recht op een Preventief Medisch Onderzoek. Gezondheidsrisico’s in het werk worden hiermee vroegtijdig opgespoord zodat ze kunnen worden voorkomen of beperkt. Deelname aan een PMO is niet verplicht en jouw privacy is altijd gewaarborgd. Als je klachten ervaart bij jouw dagelijkse werkzaamheden, dan kun je gebruikmaken van het spreekuur van de bedrijfsarts. De bedrijfsarts begeleidt jou om uitval te voorkomen of op weg naar werkhervatting en adviseert ons over de maatregelen om het proces van re-integratie te bevorderen. Het bezoek aan de bedrijfsarts kan door jou of door ons geïnitieerd worden. Het kan ook anoniem; de bedrijfsarts heeft een geheimhoudingsplicht. Hier zijn voor jou geen kosten aan verbonden. De contactgegevens van onze bedrijfsarts vind je op de intranetpagina van HR. DeVeiligheid, Gezondheid,Welzijn & Milieu-commissie DeVeiligheid, Gezondheid,Welzijn en Milieucommissie houdt zich onder andere bezig met zaken die in verband staan met het ziekteverzuimbeleid of preventiebeleid. Zo zijn zij zijdelings betrokken bij de uitvoer van de RI&E en het plan van aanpak en geven zij voorlichting over arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen. Deze commissie bestaat uit twee OR-leden (één uit Lisse en één uit Bovenkarspel), de preventiemedewerker en de Arbo-coördinator als voorzitter. Op de intranetpagina van HR vind je de huidige samenstelling van deVGWM-commissie en hun contactgegevens. Om ziekteverzuim te beperken nemen we diverse maatregelen die hieronder staan beschreven.

Ondanks de preventieve maatregelen kan het natuurlijk alsnog gebeuren dat je ziek wordt. De regels omtrent ziek zijn, je weer beter melden en andere zaken met betrekking tot dit onderwerp vind je hieronder.

CNB AVR 21

Ziekteverzuim

Procedure bij ziekte Als je door ziekte niet kunt werken, dan ben je verplicht je af te melden volgens de procedure Ziekmelding zoals beschreven in het Personeelshandboek. Frequent verzuim Verzuim en vooral de frequentie van verzuim toont vaak een patroon. Onder frequent verzuim verstaan wij 3 of meer ziekmeldingen binnen een jaar. Het verbeteren van jouw werkplezier en bevlogenheid bij CNB is heel belangrijk om frequent verzuim te verlagen en te voorkomen. Daarom wordt bij frequent verzuim samen met jouw direct leidinggevende en in sommige gevallen een medewerker van de afdeling HR een ‘frequent verzuim gesprek’ gehouden. Arbeidsconflict Als de ziekmelding een gevolg is van een arbeidsprobleem of -conflict wordt er een apart traject ingezet. De bedrijfsarts dient uiterlijk in de 6e week een probleemanalyse op te stellen waarin schriftelijk wordt aangeven of er sprake is van een arbeidsprobleem of -conflict. In het traject wat daarop volgt geven alle partijen hun mening over de kwaliteit van de arbeidsrelatie. Ziek tijdens vakantie Als je op vakantie wilt terwijl je niet in staat bent te werken, dan heb je naast toestemming van jouw direct leidinggevende toestemming nodig van de bedrijfsarts. Als je ervoor kiest om toch op vakantie te gaan zonder officiële toestemming, wordt dit verlof aangemerkt als ongeoorloofde afwezigheid en kan dit consequenties hebben voor jouw loondoorbetaling. De bedrijfsarts bepaalt alleen of het medisch verantwoord is om op vakantie te gaan. Als de bedrijfsarts deze toestemming heeft afgegeven dan bepaalt jouw direct leidinggevende of je op vakantie mag. In alle gevallen geldt dat hierbij door werknemer vakantie-uren worden opgenomen. Als je ziek wordt tijdens een vakantie dan is het belangrijk dit gelijk te melden aan jouw leidinggevende of HR. Om in aanmerking te komen voor het omzetten van vakantiedagen in ziektedagen, is een medische verklaring nodig waarin de diagnose van de arts en de verwachting van de ziekteduur is omschreven. Vakantiedagen worden slechts omgezet wanneer de aard van het verzuim zodanig is dat redelijkerwijs gesteld kan worden dat er geen sprake is van vakantie. Re-integratie Vanuit onze rol als werkgever nemen we onze verantwoordelijkheid om eraan bij te dragen jouw verzuim zo kort mogelijk te laten duren. Hierbij wordt ook gekeken naar wat we kunnen doen om herhaling in de toekomst te voorkomen. Hiervoor is het nodig om regelmatig contact met elkaar te hebben over de voortgang van jouw herstelproces. Ook willen wij samen met jou nagaan of er een verband is met de werkomstandigheden en of het werk wellicht aangepast moet worden aan eventuele verminderde belastbaarheid. Soms moeten wij zo nodig speciale deskundigheid inschakelen. Als er tussentijdse aanpassingen aan jouw takenpakket gemaakt worden door ons, of een aangewezen deskundige die bijdragen aan jouw re-integratie, dan verwachten wij ook van jou dat je daaraan meewerkt. Dit betekent ook dat als er passend werk wordt aangeboden op advies van de bedrijfsarts, je hieraan dient mee te werken.

22

CNB AVR

Ziekteverzuim

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van jou en jouw direct leidinggevende om contact te onderhouden als je ziek bent. Dit contact is belangrijk om terugkeer op de werkplek mogelijk te maken of herhaling te voorkomen. Als je direct leidinggevende niet aanwezig is, zal de aangewezen plaatsvervangend leidinggevende of een medewerker van de afdeling HR dit contact onderhouden. In het belang van re-integratie kan de tussenkomst van een bedrijfsarts nodig zijn. Een medewerker van de afdeling HR treedt op als casemanager. De bedrijfsarts en afdeling HR werken samen met jou en jouw direct leidinggevende aan jouw reïntegratietraject. Hierbij kan ook de hulp van een arbeidsdeskundige of het UWV worden ingeroepen. Afhankelijk van de oorzaak van het verzuim kan een gesprek met een bedrijfsmaatschappelijk werker of psycholoog tot het traject behoren. Het is verplicht om tijdens de periode dat je ziek bent, bereikbaar te zijn voor jouw direct leidinggevende, de afdeling HR en/of de bedrijfsarts. Als een persoonlijk bezoek nodig is, dan is het belangrijk om te weten waar je verblijft. Als je tijdens de ziekteperiode verhuist of tijdelijk ergens anders verblijft (bijvoorbeeld in het ziekenhuis), dan ben je verplicht dit binnen 24 uur aan jouw direct leidinggevende of de afdeling HR door te geven. Om genezing te bevorderen is het belangrijk dat jij je houdt aan de voorgeschreven adviezen van de behandelend (bedrijfs)arts. Als blijkt dat jij de adviezen niet hebt opgevolgd, behoudt CNB het recht om een loonsanctie uit te voeren. Als je tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid toch werkzaamheden kan uitvoeren, stimuleren wij dit graag, maar alleen na positief advies van de bedrijfsarts. Als je een uitnodiging krijgt voor het spreekuur van de bedrijfsarts of een door de bedrijfsarts aangewezen specialist, dan ben je verplicht hier gehoor aan te geven. Ook als je van plan bent om vlak na de afspraak weer aan het werk te gaan. Op het moment dat je al aan het werk bent en je krijgt een uitnodiging, dan overleg je met jouw leidinggevende of de afdeling HR of de afspraak nog nodig is. Loon en ziekte Als je ziek wordt en niet in staat bent om (deels) te komen werken, dan gelden alle bepalingen die zijn opgenomen in artikel 7:629 van het BurgerlijkWetboek, de Ziektewet (ZW), deWet verlenging loondoorbetalingverplichting bij ziekte (VLZ), deWetVerbetering Poortwachter (WVP) en deWet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Klik hier. • Bij (deels) arbeidsongeschiktheid wordt gedurende de eerste 52 weken 100% van het vaste maandsalaris, inclusief alle vaste toeslagen doorbetaald. • Jouw reiskosten worden stopgezet na één volledige kalendermaand arbeidsongeschiktheid. • Alle andere netto onkostenvergoedingen worden na drie maanden arbeidsongeschiktheid stopgezet. • Ben je langer dan 6 weken ziek dan kan in het belang van jouw herstel worden besloten om je tijdelijk geen beschikking te laten hebben over laptop of telefoon • Na een periode van 52 weken ontvang je tot en met week 104 een loondoorbetaling van 70% van jouw bruto maandsalaris, plus vaste toeslagen. • De loondoorbetalingsverplichting stopt na 104 weken als het arbeidscontract (nog) niet is beëindigd en je nog arbeidsongeschikt bent • De loondoorbetaling en de geldende aanvullingen stoppen wanneer jouw contract wordt beëindigd. Dit geldt ook als jij opzettelijk jouw herstel vertraagt of belemmert.

CNB AVR 23

Ziekteverzuim

• Als jouw arbeidsongeschiktheid het gevolg is van een ongeval, waarbij wij een vordering tot schadevergoeding kunnen eisen bij een derde partij, dan is het belangrijk om jouw volledige medewerking te verlenen. • Indien je ziek bent op een dag waarop het recht op bijzonder verlof valt, wordt er geen vervangende bijzonder verlofdag toegekend. • Voor een vertegenwoordiger met een arbeidsovereenkomst op provisiebasis geldt een doorbetaling gedurende de eerste 52 weken 100% van het vaste basissalaris, inclusief alle vaste toeslagen en na 52 weken tot en met 104 weken 70 % van het vaste basissalaris, inclusief alle vaste toeslagen. Teamcompensatieregeling bij arbeidsongeschiktheid voorVertegenwoordigers Naast de 70 % of 100% doorbetaling van het vaste basissalaris geldt er voor vertegenwoordigers een compensatieregeling wegens gederfde teaminkomsten. Deze regeling houdt in dat: • Bij langer dan 2 weken, maar korter dan 6 weken van arbeidsongeschiktheid wordt een teamcompensatie van 70% van het maximale SV dagloon berekend. • Als de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan 6 weken maar korter dan 1 jaar, wordt een teamcompensatie van 100% van het maximale SV dagloon berekend. • Als de arbeidsongeschiktheid langer dan 1 jaar duurt wordt een teamcompensatie van 70% van het maximale SV dagloon berekend. • De berekende compensatie wordt als opbrengst ingebracht bij het team/de teams waarvan de arbeidsongeschikte vertegenwoordiger deel uit maakt en verrekend bij de individuele provisieafrekening in mei. • Een vertegenwoordiger met een arbeidsovereenkomst op vast loon heeft geen recht op teamcompensatie. • De teamcompensatie eindigt wanneer de arbeidsovereenkomst met de arbeidsongeschikte medewerker wordt beëindigd na 104 weken arbeidsongeschiktheid.

24

CNB AVR

CNB AVR 25

26

CNB AVR

Voorzieningen en verzekeringen

Hoe beter jij je voelt, hoe beter jij tot je recht komt.Waar mogelijk dragen wij hier graag een steentje aan bij. Hieronder staan de verschillende regelingenen verzekeringen beschreven.

Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer De reiskostenregeling woon- werkverkeer is van toepassing op alle medewerkers van CNB, met uitzondering van de vertegenwoordigers met een onkostenbudget. Als je gebruik maakt van een leaseauto heb je geen recht op reiskostenvergoeding. Je ontvangt een reiskostenvergoeding als je woon-werkafstand 10 kilometer of meer enkele reis is. Bij vaststelling van het aantal kilometers wordt de snelste route volgens Google Maps gehanteerd. Het maximaal vergoedde aantal kilometers bedraagt 30 kilometer enkele reis per dag. Jouw persoonlijke reiskostenvergoeding wordt berekend op basis van de fiscale wetgeving voor reiskostenvergoeding. Als de fiscale wetgeving wijzigt, wordt de reiskostenvergoeding herzien.Werk je parttime en of heb je een vastgestelde thuiswerkdag? Dan ontvang je de reiskostenvergoeding naar rato van het aantal dagen dat je werkzaam bent op kantoor. Wanneer je voor woon- werkverkeer standaard gebruik maakt van het openbaar vervoer, kun je de volledige kosten van het abonnement op basis van 2e klas vergoed krijgen. Hiervoor kun je een aanvraag indienen bij de afdeling HR. Ben je langdurig afwezig? Dan wordt je reiskostenvergoeding stopgezet vanaf de maand die volgt op de eerste maand van jouw volledige afwezigheid. Bij hervatting van de werkzaamheden ontvang je weer reiskostenvergoeding vanaf de dag dat je jouw werkzaamheden weer hebt hervat. De reiskostenvergoeding ontvang je samen met je salarisbetaling en staat vermeld op je salarisstrook. Pensioenregeling en verzekeringen Niet alleen tijdens je werkzame leven willen we dat het goed geregeld is voor je, maar ook als je daadwerkelijk met pensioen gaat. Daarom hebben wij een pensioenregeling die geldt voor alle medewerkers die in dienst zijn bij CNB. CNB voorziet in de betaling van de pensioenpremie, als medewerker betaal je maandelijks een eigen bijdrage van 2,5% van je pensioengrondslag. In het geldende pensioenreglement kun je alle informatie vinden (link). Wanneer de woon- werkafstand verandert doordat je verhuist, is het belangrijk dat je dit doorgeeft aan HR en zal de reiskostenvergoeding hierop worden aangepast.

CNB maakt vrijwillig extra storten in je pensioenregeling mogelijk mits dit fiscaal toelaatbaar is. Mocht je hier gebruik van willen maken, dan kun je contact opnemen met HR.

CNB heeft voor alle medewerkers een IVA-Excedentverzekering en eenWGA-excedentverzekering afgesloten die, wanneer je arbeidsongeschikt bent en recht hebt op een IVA ofWGA uitkering, onder bepaalde voorwaarden jouw arbeidsongeschiktheidsuitkering aanvult. Indien jouw salaris boven het maximum premieloon uitkomt wordt er voor deze verzekering een eigen bijdrage via het salaris ingehouden. Klik hier voor meer info. Deze bijdrage wordt berekend over het salaris dat boven deze grens uitkomt.

CNB AVR 27

Regelingen en verzekeringen

Bijdrage zorgverzekering Vanuit goed werkgeverschap komen we je tegemoet in de kosten die je moet maken voor je ziektekostenverzekering. Dit is op fulltime basis een bruto bijdrage van € 30,- per maand. Parttimers ontvangen de toeslag naar rato. Ongevallenverzekering Wij doen er alles aan om een ongeval tijdens de uitoefening van je functie te voorkomen maar wanneer zich toch een ongeval voordoet dan heeft CNB een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De verzekering komt tot uitkering in geval van overlijden, resp. blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval. De premie voor deze verzekering is voor rekening van CNB. ANW-Hiaatverzekering Als je in Nederland woont, ben je verzekerd voor de Algemene nabestaandenwet (Anw). Dat betekent dat jouw partner onder bepaalde voorwaarden een uitkering krijgt als jij komt te overlijden (ANW SVB). In geval van overlijden ontvangt je partner hoogstens zeventig procent van het minimumloon. En als je partner een uitkering of inkomen heeft, wordt dit (geheel of gedeeltelijk) op de uitkering gekort. CNB heeft een collectieve ANW-hiaat verzekering waar je, op vrijwillige basis, aan kunt deelnemen. Deze verzekering keert een vast bedrag per jaar uit aan jouw partner indien jij tijdens je dienstverband met CNB komt te overlijden. Deelname aan deze verzekering is vrijwillig en de premie hiervoor wordt maandelijks met je salaris verrekend. Meer informatie over deze verzekering kun je hier vinden. Studiekostenvergoeding Omdat jouw persoonlijke ontwikkeling en kennis belangrijk is voor de ontwikkeling van de organisatie, ondersteunen we je graag als je een opleiding, cursus of training wilt gaan doen. Dit kan een tegemoetkoming zijn in de studiekosten, in reiskosten of door tijd beschikbaar te stellen om te kunnen studeren. Dit wordt beoordeeld door je leidinggevende door te kijken naar het belang voor jou, je functie en / of een bedrijfsbelang. Als je een tegemoetkoming krijgt, wordt dit vastgelegd in een studieovereenkomst, tenzij de kosten onder de € 1.000,- op jaarbasis liggen of als het managementteam beslist een overeenkomst achterwege te laten. Onderdeel van de studieovereenkomst is een terugbetalingsregeling. De volgende voorwaarden zijn hiervoor opgesteld: - Een terugbetalingsperiode van 12 maanden bij studiekosten vanaf € 1.000 - € 2.500 - Een terugbetalingsperiode van 24 maanden bij studiekosten vanaf € 2.500 - € 7.500 - Een terugbetalingsperiode van 36 maanden bij studiekosten hoger dan € 7.500

Als het niet lukt om je diploma te behalen binnen het afgesproken termijn, zal een deel van de gemaakte kosten voor eigen rekening komen afhankelijk van redelijkheid.

Beeldschermbril Een leesbril voldoet niet altijd bij intensief beeldschermwerk, wat zorgt voor vermoeide ogen en een verkeerde werkhouding. Een monofocale- of multifocale beeldschermbril kan een oplossing zijn. Benieuwd of een beeldschermbril jou kan helpen?Via deze link vind je de stappen die je kunt zetten om in aanmerking te komen.

28

CNB AVR

Regelingen en verzekeringen

Als blijkt, na het onderzoek van de Preventiemedewerker op de werkplek, dat een beeldschermbril noodzakelijk is, komen we jou tegemoet in de kosten die niet worden vergoed door jouw zorgverzekering. Wij vergoeden een beeldschermbril (montuur inclusief glazen) tot een maximum bedrag van € 300,- over een periode van 36 maanden.

Uitruilmogelijkheden bruto salaris of verlofuren

Fietsplanregeling Woon je op fietsafstand van het werk, maar kom je toch altijd met het openbaar vervoer of de auto? Misschien stimuleert de fietsplanregeling jou dan om toch de fiets te gaan gebruiken. Met onze fietsplanregeling kun je met belastingvoordeel een fiets kopen als je de fiets regelmatig gebruikt om naar het werk te fietsen. Binnen de fietsplanregeling kun je een fiets kopen door het inleveren van brutoloon, door het inleveren van bovenwettelijke vakantie-uren of door een combinatie hiervan. Dit is mogelijk tot een maximum van € 749,- inclusief btw en eventuele fietsaccessoires tot een maximum van € 82,- inclusief btw.We leggen de regeling vast in een aanvulling op je arbeidsovereenkomst. Je mag 1x in de 36 maanden gebruik maken van de fietsplanregeling. Als je gebruik maakt van de leaseregeling dan is deelname aan het fietsplan uitgesloten. Wij betalen de abonnementsfactuur en verrekenen de abonnementskosten met jouw brutosalaris, vakantiegeld of winstuitkering. Met uitzondering van vertegenwoordigers, is het ook mogelijk om te verrekenen met (bovenwettelijke) verlofuren. Bedrijfsfitness is niet van invloed op de hoogte van het vakantiegeld. Als je gebruikmaakt van deze regeling, wordt dit vastgelegd in een aanvulling op je arbeidsovereenkomst. Vakbondscontributie Als je lid bent van een vakbond, dan kun je gebruikmaken van de fiscale regeling voor vakbondscontributie. Deze regeling houdt in dat je de door jou betaalde vakbondscontributie (bijvoorbeeld aan FNV, CNV enz.) voor het jaar kunt laten verrekenen met je brutosalaris in dat betreffende jaar. Een tijdelijke verlaging van het brutosalaris bij deelname aan uitruilmogelijkheden leidt niet tot verlaging van opbouw van loongerelateerde regelingenals het pensioen, vakantiegeld en mogelijke winstuitkering. Wel kan dit van invloed zijn op de hoogte van een uitkering in het kader van de sociale verzekeringswet (WW/WIA). Bedrijfsfitness Iedereen kan via Bedrijfsfitness Nederland sporten met belastingvoordeel.

Het is CNB toegestaan regelingen die onderdeel zijn van de werkkostenregeling eenzijdig aan te passen, bijvoorbeeld op basis van wijzigingen van wetgeving.

CNB AVR 29

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30

Made with FlippingBook Publishing Software