Bergendahls Hållbarhetsrapport 2023.pdf

Bergendahls Hållbarhetsrapport 2023

Hållbarhetsrapport 2022/2023

INNEHÅLL

10

Innehåll

Detta är Bergendahls

3

Året i korthet och viktiga händelser

4

11

15

Koncernchefen har ordet

5

Våra bolag

7

Vårt hållbarhetsarbete

4

Affärsmodell och hållbarhetsstrategi

8

Riskhantering och Visselblåsarfunktion

9

Väsentlighetsanalys

10

Hållbara affärer

11

Värderingsstyrd verksamhet

12

Samhällsengagemang

13

Bolagens hållbarhetsarbete City Gross

14

EKO Stormarknad

15

Glitter

16

Bergendahl Home

17

Vår styrelse

18

13

7

16

Adress

19

2

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

DETTA ÄR BERGENDAHLS

Bergendahls ägs av tredje och fjärde generationerna i familjen Bergendahl. Vi är en av landets största familjeägda koncerner med hel- och delägda dotterbolag inom dagligvaror, stormarknad, heminredning och mode. Därutöver finns en aktiv investeringsverksamhet. Handelsverksamheten består av butikskedjorna City Gross, EKO Stormarknad och Glitter, samt Bergendahl Home med butikskedjan Granit och e-handelsverksamheten KitchenTime. Investerings- verksamheten består av delägande i företag inom långsiktigt stabila branscher med innehav i bland annat Swedish Logistic Property (SLP), Doxa, Viva Wine Group och Aeternum Capital. Detta är Bergendahls

Antal medarbetare 2 800+ (FTE)

22/23 Omsättning 12 461 mkr kr

Butiker och e-handel i 5 länder

VÅR VISION

Affärsmässigt hållbart ägande för framtida generationer.

AFFÄRSIDÉ

Genom att göra långsiktigt goda affärer och sträva efter att utmana marknaden med innovativa idéer, skapar vi förutsätt- ningar för våra verksamheter att utvecklas på bästa sätt. Vi agerar och anpassar oss till ändrade förutsättningar snabbare än marknaden i stort.

VÅRA VÄRDERINGAR

INKLUDERANDE Vi står för lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare. Var och ens potential tas tillvara. Våra belöningssystem och arbetsvillkor är jämlika.

ANSVARSTAGANDE Vi arbetar självständigt och tillsammans utifrån respekt, tillit och omtanke för varandra och för vår omgivning. Affärsmässighet, hållbarhet och lång­ siktighet är våra prioriteringar. KUNDFOKUSERADE I varje situation möter vi kunden utifrån dennes perspektiv och förväntningar. En positiv kundupp­ levelse är en angelägenhet för alla i koncernen.

RESULTATDRIVNA Vi tar alla eget ansvar för att fullfölja påbörjat arbete, nå våra uppsatta mål och ständigt söka förbättringar. Genom innovativa lösningar och goda affärer lägger vi grunden för framtiden.

3

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

DETTA ÄR BERGENDAHLS / I KORTHET

Året i korthet och viktiga händelser

Granit och KitchenTime

EKO öppnar ny butik i Trollhättan

Glitter förvärvade varumärkena Handskmakaren och Don Donna .

City Gross minskar elförbrukningen i sina butiker med 10 %

går ihop och bildar Bergendahl Home .

Bergendahls firar

City Gross fullföljer konverteringen till Axfoods sytem.

Glitter har tagit fram en sourcingstrategi med mer hållbarhetsfokus.

EKO samlar in 300 000 kr till Barncancerfonden .

Bolagen (försäljning miljoner kronor)

22/23 21/22

City Gross

9 375 1 660

9 811 1 408

EKO AB Glitter

663 548

608

Glitter tillverkar 50% av alla produkter i äkta silver i Green Factory.

Bergendahl Home

City Gross utfasning av F-Gas går snabbare

256

252

KitchenTime

291

308

GRANIT

4

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

DETTA ÄR BERGENDAHLS / KONCERNCHEFEN HAR ORDET

Tuffare tider påskyndar förändrings­ arbetet

Hög inflation och sämre konjunktur påverkade Bergendahl & Sons handelsverksamheter och bidrog till motvind för flera dotterbolag. Samtidigt ökade takten i förändringsarbetet och samarbetet med Axfood stärker konkurrenskraften. Koncernens starka balansräkning och kompletterande finansiella investeringar bidrar till riskspridning.

”Omställningen av vår verksamhet liksom av samhället i stort är nödvändig för att vi ska kunna lämna över ett välskött arv till nästa generation.” – Lars Ljungälv, koncernchef

5

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

DETTA ÄR BERGENDAHLS / KONCERNCHEFEN HAR ORDET

tionerna har samordnats. Ett förändringsarbete pågår och det finns fortfarande insatser kvar att göra för att uppnå lönsamhet. Under året har Bergendahls etablerat en ny struktur där dotterbolagen arbetar självständigt och de koncernövergripande funktionerna mini­ meras. Koncernens investeringsverksamhet utgör ytterligare ett ben att stå på för Bergendahls. Mot en mer hållbar framtid Våra ägare har ett långsiktigt perspektiv på kon­ cernens affärer och det gäller även i synen på hållbarhet. Omställningen av vår verksamhet liksom av samhället i stort är nödvändig för att vi ska kunna lämna över ett välskött arv till nästa generation. Under det gångna året har de snabba omvärldsförändringarna påverkat förut­ sättningarna för hållbarhetsarbetet. Konkreta åtgärder för att till exempel spara el och minska matsvinnet har accelererats. Samtidigt har insatser för att kartlägga, beräkna och sätta mål för vår påverkan i några fall försenats. Våra håll­ barhetsambitioner ligger emellertid fast och arbetet fortsätter. Vi förväntar att 2024 blir ytterligare ett ut­ manande år, såväl för konsumenterna som för handeln. Den strategiska affären med Axfood innebär att Bergendahls kan möta ut­ maningarna med en stark balansräkning, men har också tillfört en viktig samarbetspartner i utvecklingen av ett mer hållbart City Gross. Vi ser därför med tillförsikt på framtiden.

EKO Stormarknader fortsätter att växa lönsamt och i snabbare takt än marknaden. Kedjan har ett attraktivt koncept och gynnas av den starka lågpristrenden. EKO etablerade en ny butik i Trollhättan och ytterligare tre butiker har öppnats efter periodens utgång. Glitter är tydlig marknadsledare inom sitt segment med 151 butiker i fyra länder. Kedjan utvecklades stabilt med god lönsamhet. Under verksamhetsåret förvärvades varumärkena Don Donna och Handskmakaren för att bredda utbudet och locka fler kunder till butikerna. Granit och KitchenTime gick under året samman under paraplyet Bergendahl Home. Varumär­ kena lever kvar, medan de administrativa funk­

cernen. För det gångna verksamhetsåret nådde Bergendahls en omsättning på 12 461 miljarder kronor (13 010) med ett rörelseresultat på -307 miljoner kronor (25,3). Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 58 procent. Ett utmanande år för handel För City Gross har året varit utmanande. Kundernas köputrymme minskade och kedjans konkurrenskraft utmanades av lågprisaktörer. Under året har åtgärder skett för att säkerställa ett konkurrenskraftigt erbjudande och en lönsam affär. Samtidigt pågår ett arbete för att tydliggöra City Gross position. Konverteringen till Axfoods system och sortiment är genomförd, vilket innebär att verksamheten är väl rustad för framtiden.

Det gångna verksamhetsåret har varit ett av de tuffaste i koncernens historia. Obalanser i världsekonomin orsakade av pandemin och av effekterna av Rysslands krig i Ukraina bidrog till kraftiga kostnadsökningar. Riksbankens ränte­ höjningar för att dämpa inflationen minskade köputrymmet för hushållen. Den svenska eko­ nomin befinner sig i lågkonjunktur. Det försämrade omvärldsläget påverkar både våra kunder och vår egen affär, även om för­ utsättningarna ser olika ut i olika delar av kon­

Glitter är tydlig marknadsledare inom sitt segment med 151 butiker i fyra länder.

Lars Ljungälv, koncernchef

6

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

DETTA ÄR BERGENDAHLS / VÅRA BOLAG

Våra bolag

City Gross riktar sig till den matintresserade, kvalitetsmedvetna kunden som vill göra en prisvärd affär. Kärnan i verksamheten är att erbjuda färskvaror och storhandel under samma tak. Med en strategisk position inom pris, sortiment och bemötande strävar bolaget mot att alltid ha Sveriges nöjdaste matkunder. City Gross har 41 butiker i Sverige. EKO Stormarknads affärsmodell är att vara en shoppingdestination som erbjuder shoppingglädje med kända varumärken till låga priser. Konceptet är stormarknad med många avdelningar. EKO erbjuder ett brett sortiment inom lågprissegmentet och utmanar med finare produkter inom många kategorier. EKO har 12 butiker i Sverige

Bergendahlskoncernen består av dotterbolagen City Gross, EKO Stormarknad och Glitter samt Bergendahl Home med butikskedjan Granit och e-handelsplattformen KitchenTime. Därutöver har koncernen en portfölj av investeringar. Det ger Bergendahls en diversifierad portfölj, samtidigt som vi kan nyttja synergier och sprida lärdomar mellan bolagen.

Glitter erbjuder ett brett sortiment av prisvärda smycken och accessoarer som passar både till vardags och till fest. Kedjan har ett stort fokus på personlig service, engagemang och ett genuint intresse för kunden. Glitter har 151 butiker i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

Bergendahl Home

BOLAGENS STORLEK I FÖRHÅLLANDE TILL OMSÄTTNING 1 september 2022 – 31 augusti 2023

GRANIT erbjuder ett stort sortiment av smarta, tidlösa och funktionella inredningsprodukter för hela hemmet med målet att förenkla vardagen. Granit har ett etablerat butiksnätverk med 39 butiker på fyra marknader; Sverige, Norge, Finland och Tyskland. KitchenTime är en e-handelsplattform med fokus på köks- och heminrednings­ produkter som säljs i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Det är en av Nordens största plattformar för köksprodukter online och säljer även hem­ inredning under varumärket Confident Living.

KITCHENTIME, 256 MKR

EKO, 1660 MKR GLITTER, 663 MKR GRANIT, 291 MKR

2%

5 %2%

13 %

Total omsättning 12.461 miljoner kronor

2 %

75 %

ÖVRIGA FOOD, 216 MKR

CITY GROSS, 9 375 MKR

7

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

HÅLLBARHET / HÅLLBARHETSSTRATEGI & STYRNING

Affärsmodell och hållbarhetsstrategi

Hållbarhet ska genomsyra hela koncernen

Bergendahls har en ägarfamilj med stort enga­ gemang och intresse för hållbarhet. Det ger oss en möjlighet att arbeta långsiktigt och succes­ sivt ställa om verksamheten. Koncernen har en hållbarhetsstrategi som kombinerar kundbehov med hållbar utveckling och affärsnytta. Det är Bergendahls styrelse som behandlar hållbar­ hetsfrågor ur ett strategiskt perspektiv och beslutar om riktningen. Hållbarhetsstrategin är ett koncerngemensamt ramverk, där varje bolag ansvarar för implementeringen och de­ finierar mål som kopplar till strategin. Vårt bidrag till Agenda 2030 Agenda 2030 består av 17 globala mål och 169 delmål som syftar till att utrota fattigdom, stoppa klimatförändringarna och skapa fred­ liga och trygga samhällen. Genom att arbeta för att nå målen främjas en miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling. I linje med koncernens strategi och de mest väsentliga frågorna har målen 5, 8, 12 och 13 identifierats som de mål där koncernens handelsverksamheter har mest att bidra med.

AFFÄRSMODELL

Kunder B2C

Värderingsbaserad verksamhet • Värderingsstyrd och inkluderande arbetsplats • Socialt ansvarstagande

243 butiker i fem länder plus e-handel

• Resultatdrivet ledar- och medarbetarskap

2 800+ medarbetare

5 varumärken

Hållbara affärer med kunden i fokus • Klimatbra och effektiv verksamhet • Ansvarstagande leverantörer

Leverantörer

• Noga utvalt sortiment och cirkulära framsteg

8

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

HÅLLBARHET / VÄSENTLIGHETSANALYS

Styrning och riskhantering Bergendahls har ett antagit policys för effektiv styrning av verksamheten. Till dessa hör en hållbarhetspolicy som utgör ett ramverk för hållbarhetsarbetet. Det finns en uppförandekod för leverantörer med målet att samtliga leverantörer på sikt ska omfattas av denna eller av motsvarande ramverk som Dagab tillhandahåller för City Gross. Det finns även en medarbetarkod som alla medarbetare utbildas i. HR- och mångfalds­ policyn utgör ett ramverk för koncernens bolag i egenskap av arbets­ givare. Därutöver finns en säkerhetspolicy och en antikorruptionspolicy. Dotterbolagen har även egna policys. Samtliga policys ses årligen över inom ramen för styrelsearbetet i Bergendahl & Son AB. Ansvaret för respektive bolags hållbarhetsarbete ligger hos VD. Ansvarig för att säkerställa att arbetet följs upp och drivs enligt fastställda policys är ytterst Bergendahls koncernchef. Styrelsen är ansvarig för hållbarhetsrapporten.

Proaktiv riskhantering

Att bedriva affärsverksamhet medför risker och Bergendahlskoncernen arbetar systematiskt med riskhantering. Styrelsen följer upp koncern­ bolagens risker för att säkerställa ett konse­ kvent ansvarstagande och förmågan att nå uppsatta mål. Riskerna delas in i fyra områden; strategiska risker, operativa risker, finansiella risker och efterlevnadsrisker. Koncernen har en säkerhetspolicy och en risk­ hanteringsmetodik som är gemensam för samt­ liga bolag. Riskhantering är en självklar del av det dagliga arbetet. Varje bolag ansvarar för att regler och rutiner efterlevs och att god riskmed­ vetenhet är förankrad i verksamheten. Varje år För Bergendahls är hög affärsetik och ett öppet företagsklimat av största vikt. En konkret åtgärd för att uppnå detta är möjligheten för våra med­ arbetare att anonymt berätta om missförhål­ landen eller misstänkta beteenden som går utanför våra riktlinjer, policys, eller sådant som kan skada personer, miljön eller företaget i vårt visselblåsarsystem. Syftet är att stärka medarbetarnas trygghet på arbetsplatsen och upprätthålla allmänhetens och kundernas Visselblåsarfunktion

genomförs en riskkartläggning som rapporteras in och sammanställs i en koncernövergripande riskkarta. Hållbarhetsrisker är ofta svåra att separera från andra risker. De rör ytterst risker kopplade till miljö och klimat, sociala faktorer och bola­ gets styrning och är därmed sammanflätade med de vanliga operativa riskerna. För handels­ verksamheter är en stor del av hållbarhets­ riskerna kopplade till inköp och leverantörer. Under verksamhetsåret har samtliga dotter­ bolag inlett arbetet med en riskkartläggning av sina leverantörskedjor, med specifikt fokus på hållbarhet.

förtroende för verksamheten. Informationen som lämnas är krypterad och visselblåsarens identitet behandlas konfidentiellt genom hela processen. Det har inte inkommit något ärende under året. Vi är tacksamma att våra anställda vill uppmärksamma oss på när saker inte står rätt till i organisationen.

9

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

HÅLLBARHET / VÄSENTLIGHETSANALYS

Väsentlighetsanalys Väsentlighetsanalysen är ett verktyg för att säkerställa att Bergendahls håll­ barhetsarbete går i rätt riktning. Analysen revideras årligen i samarbete med dotterbolagen för att prioritera de viktigaste hållbarhetsfrågorna utifrån omvärldens förväntningar. Totalt värderas ett tjugotal parametrar utifrån dessas betydelse. Samtliga dessa frågor har betydelse för koncernens hållbar- hetsarbete och följs löpande, men det är frågorna med högst väsentlighet som ges prioritet i det fortsatta arbetet. Därutöver gör respektive dotterbolag en egen prioritering. Under 2022-2023 har vi kompletterat och uppdaterat väsentlighetsanalysen. Följande sex frågor bedöms ha allra högst väsentlighet för Bergendahls, samtidigt som de till karaktären även är frågor som koncernens handelsverksamheter har inflytande över och kan påverka: 3 Kontroll av leverantörskedjan:

1 Ekonomisk hållbarhet: genom att vara ett attraktivt val för kunderna och ha en konkurrenskraftig affär säkerställer dotter­ bolagen ekonomisk hållbarhet som sam­ tidigt ger resurser att förändra och förbättra verksamhetens hållbarhetsprofil. 2 God arbetsmiljö & hälsa: medarbetarna har avgörande betydelse för koncernen – därför är god arbetsmiljö och hälsa en av de mest väsentliga frågorna att arbeta med för att säkerställa en hållbar affär och en värderingsstyrd verksamhet.

5 Jämställdhet & Mångfald: att se möjlig­ heterna oavsett bakgrund, kön och läggning är en högst väsentlig fråga för att skapa en inkluderande och dynamisk organisation som speglar samhället i stort. 6 Effektiv energianvändning: att spara energi handlar både om att hushålla med ekonomiska resurser och om att minska

Utöver de sex mest väsentliga frågorna arbetar koncernen med att bevaka, informera sig om och uppfylla kraven avseende ytterligare ett antal väsentliga frågor, nämligen: Affärsetik, antikorruption & mutor, biologisk mångfald, cirkulära flöden i handeln, god djuromsorg, god kundkommunikation för hållbara val, att vara en god samhällsaktör, hållbara produkter, hållbara transporter, kvalitets- & hållbarhets­ märkningar, minskad klimatpåverkan, minskad användning av bekämpningsmedel, minskat svinn, avfall & stölder, mänskliga rättigheter & goda arbetsvillkor, produkter som är när­ producerade, samt ursprung & spårbarhet.

koncernens handelsverksamheter har ett stort antal leverantörer och samarbetet med dem är avgörande för koncernens hållbarhetsarbete. Bergendahls har en uppförandekod för leverantörer. 4 Goda karriär- och utvecklingsmöjlig­ heter: att behålla medarbetare kräver ständig utveckling, bland annat ett aktivt arbete för att utveckla framtida ledare. Dotterbolagen gör omfattande insatser för att utbilda och utveckla sin personal.

klimatavtrycket och är en av de mest väsentliga frågorna för koncernen.

10

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

HÅLLBARHET / HÅLLBARA AFFÄRER

Hållbara affärer

Bergendahls ambition är att driva en klimateffektiv verksamhet. Det gör koncernen genom att utveckla erbjudandet till att bli så hållbart som möjligt. Med ett noga utvalt sortiment, granskade samarbetspartners och tydliga mål, möter vi kundernas krav. Koncernen arbetar totalt med ett femtontal olika miljömärkningar och ökar successivt andelen sålda miljömärkta produkter.

Klimateffektiv verksamhet Flertalet dotterbolag har formulerat egna håll­ barhetsmål med utgångspunkt i koncernens övergripande ambitioner. Målen gör det möjligt att följa utvecklingen över tid och styra mot det långsiktiga målet om hållbara affärer. Det arbetet har även medfört att bolagen har ökat sin kunskap om verksamhetens påverkan. Flera dotterbolag har idag hållbarhetsansvariga för att driva på arbetet. Insatserna för att mäta respektive bolags klimatpåverkan enligt GHG-protokollet pågår med sikte på att uppnå klimatneutralitet 2030.

Ansvarstagande leverantörer Bergendahls uppförandekod för leverantörer bygger på etablerade riktlinjer från FN och ILO. Uppförandekoden beskriver koncernens för­ väntningar vad det gäller ett etiskt, socialt och miljömässigt arbetssätt. Under det gångna verksamhetsåret har merparten av koncernens leverantörer signerat uppförandekoden eller påvisat motsvarande dokument. En syste­ matisk riskkartläggning av leverantörskedjorna har påbörjats i flertalet dotterbolag.

Resultat 2022/2023

Följer upp /mäter hållbarhetsmål

Har inlett arbetet med att mäta klimatutsläpp (GHG)

Följer upp risker i leverantörs­ kedjan

Bolag

Sätter egna hållbarhetsmål

2030 skall samtliga våra bolag vara klimatneutrala i den egna verksamheten 100 %

City Gross

Ja Ja Ja

Ja Ja Ja

Ja, pågår Ja, pågår Ja, pågår

Ja

EKO Stormarknad

Inleds 2024/2025

Glitter

Ja

Bergendahl Home

Inleds 2023

Inleds 2023

Inleds 2023

Inleds 2023

11

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

HÅLLBARHET / VÄRDERINGSSTYRD VERKSAMHET

Värderingsstyrd verksamhet

Bergendahls ska vara en öppen och inkluderande arbetsgivare där alla kan utvecklas för att nå koncernens gemensamma mål. Koncernens värderingar är nyckeln till hur vi skapar en god arbetsplats för medarbetarna. Medarbetarkoden är dokumentet som visar vägen.

En inkluderande arbetsplats Bergendahls är en organisation som värderar öppenhet och förtroende. Det gör att vi kan ta tillvara allas olikheter, vilket bidrar till vår gemensamma framgång. Det är viktigt att samtliga medarbetare får bidra utifrån den de är, sin kompetens, sina erfarenheter och idéer. Under förra verksamhetsåret togs en med­ arbetarkod fram. Under innevarande verksam­ hetsår har medarbetarna utbildats i koden med fokus på våra kärnvärden. Detta för att lära sig mer om uppförandekoden, om koncernens förväntningar på medarbetarna och vilka förväntningar de ska ha på Bergendahls som arbetsgivare. Målet är att samtliga medarbetare ska genomgå utbildningen. God arbetsmiljö och hälsa är viktigt för kon­ cernen. Under perioden har koncernen arbetat intensivt för att alla arbetsplatsrelaterade olyckor och incidenter ska anmälas, vilket har bidragit till att öka antalet rapporterade hän­ delser. Det absoluta flertalet är lindriga, men ett fåtal har krävt vård och sjukfrånvaro.

Med hjälp av identifierade KPI:er kan efter­ levnaden av koden och ytterst av koncernens kärnvärden följas. Därmed säkerställs att Bergendahls värderingar gör skillnad och driver en förändring i hela verksamheten. Nedan ser du de viktigaste måtten och periodens resultat.

Resultat 2022/2023

Andel medarbetare utbildade i koden

Andel ledare med internationell bakgrund Engagemangsindex Ledarskapsindex

Bolag

City Gross

80 % 87 % 88 % 85 %

9 %

82 % 83 % 86 %

76 79 86

EKO Stormarknad

12 % 21 %

Glitter

Bergendahl Home

8 %

85 – 88 % Mål 85 %

85 – 91

MÅL

100 %

20 %

Mål 85 av 100

12

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

HÅLLBARHET / VÄRDERINGSSTYRD VERKSAMHET

Samarbete som stärker människor i utsatthet

Samhällsengagemang – viljan att ge tillbaka För Bergendahls har det sociala ansvarstagandet alltid varit högt prioriterat. Koncernens vision ”affärsmässigt hållbart ägande för framtida generationer” återspeglas i ett starkt samhällsengagemang, som drivs både av vår ägarfamilj och av organisationens medarbetare. Samtliga bolag var aktiva i olika samhälls­ engagemang under verksamhetsåret.

Engagemang som gör skillnad På Bergendahls vill vi vara lokalt förankrade i våra samhällsengagemang och uppmuntrar våra dotterbolag att ta egna initiativ. City Gross skänker kontinuerligt produkter med kort datum till Svenska Kyrkan, vilket samtidigt minskar matsvinnet. Under verksamhetsåret har EKO samlat in över 300 000 kronor till barncancerfonden. Glitter engagerar sig i organisationen Minutdagen som ger stöd åt familjer med barn som genomgår cancerbe­ handling. Genom Together for Charity har Glitter sålt produkter där intäkterna går till att stödja barnhem i Kambodja och Vietnam.

Ett partnerskap för framtida generationer

Skånes Stadsmission arbetar med att före­ bygga utanförskap och stärka individers makt över sina egna liv. Bergendahls har donerat totalt 3 miljoner sedan samarbetet startade 2022. Genom samarbetet stärks organisationens resurser och stödet kan därmed erbjudas till fler. Tillsammans har vi projektet REMAKE där Skånes Stadsmission erbjuder människor i utsatthet att arbetsträna genom att tillverka produkter i återvunnet jeanstyg. Kollektionen säljs på Granit.

Sedan 2021 är Bergendahls huvudpartner till Rädda Barnen, en organisation som alltid arbetar där den gör mest nytta för barn, både i Sverige och internationellt. Samtliga dotterbolag är engagerade i Rädda Barnens viktiga arbete och bidrar med allt från att ”runda upp” i kassorna, skänka pant eller sälja produkter till förmån för barn med behov. I år har koncernen gemensamt samlat in 1 517 153 kronor till organisationen. Bergendahls öronmärker inte donationen, vilket bety­ der att Rädda Barnen får ansvaret att fördela pengarna där behovet är som störst. Under året har Bergendahls donationer bland annat bidragit till insatser i socioekonomiskt utsatta områden, aktiviteter för att hjälpa ungdomar in i på arbetsmark­ naden samt kurator och samtalsverksamhet för unga.

13

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

HÅLLBARHET / BOLAGENS HÅLLBARHETSARBETE

City Gross

Idag är City Gross den enda kedjan inom livsmedel som säljer enbart svenskt kött som också styckas i butik – ett lokalt och mer håll­ bart alternativ som kedjans kunder uppskattar. Samarbetet med Axfood gör även att City Gross snabbt har kunnat rulla ut tekniskt systemstöd för att minska matsvinnet. Via den gemensam­ ma varuförsörjningen i DAGAB kan City Gross vara en del av Axfoods mål att 30 procent av försäljningen ska bestå av hållbarhetsmärkta produkter. Dessutom har City Gross minskat sitt matsvinn ytterligare genom att investera i bätt­ re verktyg för automatisk varupåfyllnad. Kedjan säljer även ”svinnlådor” med produkter som är något skadade eller har kort datum till extra lågt pris.

City Gross har haft ett utmanande år till följd av ökade kostnader på produkter, höga elpriser, och hushållens begränsade resurser. Därav har ett stort fokus i hållbarhetsarbetet under året varit att minska energiförbrukningen. Genom att öka takten i bytet till energisnålare kylar, optimering av temperaturen i butikerna samt övergång till LED-belysning lyckades City Gross minska elförbrukningen med tio procent under verksamhetsåret. Vidareutbildning av medarbetare förblir en viktig fråga för City Gross. Numera är 80 procent av medarbetarna utbildade i Bergendahls uppförandekod. Säljcheferna har genomgått enledarskapsutbildning med fokus på individ­ anpassadkommunikation och feedback.

Energianvändning

Utfasning av F-gas

Minskat matsvinn

”Vi ser tydligt att våra kunder har det tufft. Det tvingar oss till kostnadsmedvetenhet så att vi kan erbjuda bra produkter till så bra priser som möjligt. Som dagligvaruhandel ska vi föregå med gott exempel när det gäller ett hållbart sortiment, så att kunderna slipper göra aktiva val vid köptillfället.” Anders Wennerberg, VD City Gross.

Ägarandel 90,1

Nettoförsäljning 9 375 (9 811) MKR Medelantal anställda 2 316

10 % lägre energianvändning

79 % utfasning av F-gas à 33/42

1,50 % matsvinn

Butiker 41

(jämfört med 21/22)

(63% 21/22)

(1,55% 21/22)

VD: Anders Wennerberg Hållbarhetschef: Anton Ekman Huvudkontor: Hässleholm Marknader: Sverige

Jämförelse med föregående år inom parentes

14

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

HÅLLBARHET / BOLAGENS HÅLLBARHETSARBETE

EKO Stormarknad

Marknaden har varit avvaktande under verk­ samhetsåret. Det beror på förändrande kon­ sumentbeteenden efter pandemin, samt för­ sämrad köpkraft till följd av stigande inflation och högre räntor. Trots detta har EKO fortsatt i linje med bolagets offensiva strategi och öpp­ nade en ny butik i Trollhättan under verksam­ hetsåret och ytterligare tre nya butiker under hösten 2023. Idag har EKO grön el i alla butiker och ledbelysning i fyra av fem butiker. Kedjan har även påbörjat energibesparande insatser genom temperaturoptimering och tidsinställd belysning. EKO har förbättrat processerna för sopsortering, där numera endast 40,4 procent är brännbart avfall. Arbetet med att imple­ ”Priset är viktigare än någonsin för kunden och trumfar alla övriga faktorer i köp­ beslutet. I dessa tider tror vi ännu starkare på vårt koncept och att vi är svaret på omvärldens behov. Vi har därför stärkt vår organisation för att möta omvärldens, kundernas och medarbetarnas för­ väntningar. Vår ambition är att erbjuda kända varumärken till låga priser.” Ted Berggren, VD EKO.

mentera bolagets uppförandekod för leveran­ törer har fortsatt: tre av fyra leverantörer är idag anslutna. Medarbetarna förblir centrala för EKOs hållbarhetsarbete. Kedjan strävar efter ett hållbart och utvecklande arbetsliv för alla och arbetar aktivt mot en nollvision för olyckor, diskriminering och korruption. EKO har som mål att stötta individens utveckling på arbets­ platsen med hjälp av bolagets utbildningsplatt­ form. Utbudet består av utbildningar inom till exempel bolagets uppförandekod, butiksäker­ het, truckkörning och ledarskap. Under året har totalt 1658 utbildningstimmar genomförts och 87 procent av bolagets medarbetare är utbildade i Bergendahls uppförandekod.

Minska brännbart osorterat avfall

Fördelning ledande positioner

eNPS

Ägarandel 100

Omsättning 1 660 (1 408) MKR Medelantal anställda 555

39 % män 61 % kvinnor

40,4 % brännbart avfall

15 eNPS

Butiker 12

(har ökat från 1)

(43% 21/22)

VD: Ted Berggren Hållbarhetschef: Katarina Lanséus Huvudkontor: Fjälkinge Marknader: Sverige

Mål brännbart avfall 23/24 <40%

Mål fördelning 40% män – 60% kvinnor

Mål 15

15

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

HÅLLBARHET / BOLAGENS HÅLLBARHETSARBETE

Glitter

Trots ett tufft år levererar Glitter ett starkt resultat – med ett fortsatt tydligt fokus på kundupplevelsen. Med en vikande besökstrend är det tydligt att kunden har ett annat köp­ mönster. Bolaget har under året även förvärvat två varumärken, Handskmakaren och Don Donna, som förstärker Glitter i specialistrollen och som bolag. Under året har Glitter fokuserat på att arbeta med hållbarhetsfrågorna såväl i den dagliga verksamheten som på strategisk nivå. Det har inneburit allt från att utveckla sortimentet till mer hållbara material, se över hållbara trans­ portlösningar, arbeta med kultur och ledar­ skap, till ett fortsatt stort samhällsengagemang. Bolaget har även effektiviserat elförbrukningen i sina butiker, genom att byta till LED-belysning. ”Vi fick ett mycket bra resultat på vår medarbetarundersökning vilket vi är oerhört stolta över, och som visar att vi är på rätt väg kring frågor kopplade till medarbetarskap och ledarskap. Med ett högt engagemang och en stark vinnande kultur känner vi oss även starka att möta den tuffa ut­ maning som vi noterar kopplat till den försvagade marknaden. Vi fokuserar på det vi kan påverka.” Susanne Börjesson, VD på Glitter.

Efter bra resultat i medarbetarundersök­ ningen jobbar bolaget nu vidare med identi­ fierade förbättringsområden: att stärka med­ arbetare och organisation genom kompetens- utveckling och digitalisering. På sortiments­ sidan har Glitter ökat andelen produktion av produkter i äkta silver från Green Factory, samt arbetat fram en unisexkollektion som lanseras inom kort. Dessutom testar och utvärderar bolaget biologiskt nedbrytbara hårklämmor. I år har Glitter tagit fram en sourcingstrategi där de specifikt har tittat på hur bolaget i fram­ tiden kan minimera risker genom en större geografisk spridning på leverantörer och att ständigt se över de mest optimala transport­ alternativen.

Ökat engagemangsindex

Ökad produktion av äkta silver i Green Factory

Fortsatt hög återvinningsnivå i butik

Ägarandel 100

Nettoförsäljning 663 (608) MKR Medelantal anställda 446

86 engagemangsindex

50 % av alla produkter i äkta silver tillverkas i Green Factory.

95 % källsortering av plast- och pappers- emballage.

Butiker 151

(85 21/22)

VD: Susanne Börjesson Hållbarhetschef: Anette Hansen Huvudkontor: Stockholm Marknader: Sverige, Norge, Danmark, Finland

Jämförelse med föregående år inom parentes

16

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

HÅLLBARHET / BOLAGENS HÅLLBARHETSARBETE

Bergendahl Home Granit & KitchenTime

Det senaste året har varit en föränderlig och utmanande tid för Granit och KitchenTime, som har sammanfogats till bolaget Bergendahl Home även om de båda varumärkena lever vidare. Bergendahl Home har påverkats av ökade kostnader, höga elpriser och hushållens begränsade resurser, vilket i sin tur påverkat hållbarhetsarbetets utveckling och fokus. Granit har under året påbörjat ett arbete med att förtydliga varumärket inom utvalda områden, genom att utveckla produktkvali­ teten och öka användningen av ekologiska textilier. Kravet på att alla träprodukter ska vara FSC-märkta förblir en viktig punkt för Granit. Ett annat nyckelprojekt är samarbetet REMAKE med Skånes Stadsmission, där nya produkter skapas av kasserade textilier sam­ tidigt som utsatta individer får hjälp tillbaka in på arbetsmarknaden. Bergendahl Home har som mål att under verksamhetsåret 2023–2024 bli medlemmar i BSCI (Business Social Compliance Initiative) och använda organisationens standard som bas för bolagets framtida hållbarhetsarbete. Nu pågår ett arbete med att samordna logis­ tiklösningar för Granit och KitchenTime, i syfte att bli mer effektiva och i förlängningen mer hållbara.

“Vi har främst arbetat med effektiviseringar och skalfördelar vid integrationen av Granit och KitchenTime. En viktig del i det arbetet är att skapa en gemensam kultur för Bergendahl Home. Vi ser nu fina resultat i Ledarskapsindex och Engagemangsindex. Att kunderna håller hårt i plånboken tvingar oss att ständigt arbeta med förbättringar inom alla områden. Med ett tydligare varumärke och hög produktkvalitet kan vi möta marknadens förväntningar.” Håkan Åkerström, VD Bergendahl Home.

Bergendahl Home

Ägarandel 93,1

Nettoförsäljning 548 MKR

Uppförandekod Granit

Uppförandekod KitchenTime

Andel kvinnor

Butiker 39 + e-handel Medelantal anställda 256

85 % uppförandekoden utbildade medarbetare.

69 % uppförandekoden utbildade medarbetare.

38 % kvinnor i företagsledningen.

VD: Håkan Åkerström Hållbarhetschef: Delegerat ansvar inom ledningen Huvudkontor: Stockholm, med lager i Eskilstuna

Marknader: Sverige, Norge, Finland, Tyskland (Granit & KitchenTime) och Danmark (KitchenTime)

Mål 40–60

17

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

VÅR ORGANISATIOM

Styrelsen

Från vänster: Ingvar Ganestam Spiros Mylonopoulos, Styrelseordförande Elisabeth Bergendahl-Mylonopoulos Anders Moberg Sophia Bergendahl Lars Ljungälv Carl-Mikael Bergendahl

18

Bergendahls hållbarhetsrapport 2023

Bergendahl & Son AB Industrigatan 22, SE-281 43 Hässleholm www.bergendahls.se

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19

bergendahls.se

Made with FlippingBook HTML5