Water-link duurzaamheidsrapport 2023

Duurzaamheidsrapport 2023 Van ambitie naar impact

Company Profile Your Text Here.

www.water-link.be

2

INHOUD

Woord vooraf

5 6 6

Over ons

Kerncijfers

10 12 14 14 16 18 19 29 35 44 48 54 57

Visie, ambitie en waarden

Onze waardeketen

Onze MVO-strategie Van ambitie naar resultaat

Materialiteit

MVO-strategie

Pijler 1: Zeker van water

Pijler 2: Veilig en gezond voor mens en milieu

Pijler 3: Intern duurzamer

Pijler 4: Betrokken en veerkrachtig

Pijler 5: Nabije partner Resultaat 2023 - Overzicht

GRI index

Water-link - MVO jaarverslag 2023

4

Water-link - MVO jaarverslag 2023

5

WOORD VOORAF

Hoe maken we ons engagement om duurzaamheid in onze werking te omarmen zichtbaar voor u?

Buiten het water dat in uw huis of onderneming uit de kraan komt, is een MVO-rapport het meest tastbare dat we u over onze manier van werken kunnen schenken. Met data en trends, ambitie en cases, lichten we toe wat onze duurzame strategie in de praktijk voor u betekent, en hoe we elke dag leveringszekerheid realiseren.

Duurzaam te werk gaan zat bij ons altijd al aan de bron. Met de beweging die we vandaag maken, bedden we het steeds meer in in hoe we de dingen aanpakken: we combineren het beste van mensen en technologie om alle nieuwe inzichten slim en effectief te integreren.

Zo zetten we duurzame impact neer waarmee u zeker van water kunt blijven in een wereld in verandering.

Laat dit rapport u als lezer meevoeren in de duurzame wereld van water en water-link.

Welkom!

Het water-link management team

Water-link - MVO jaarverslag 2023

OVER ONS

Kerncijfers Water-link is de grootste producent van drinkwa- ter in Vlaanderen en de leverancier van drinkwa- ter in de regio Antwerpen. Als infrastructuur- en assetmanagementgedreven organisatie voor de regio Antwerpen creëren we op duurzame wijze waarde voor klanten, aandeelhouders en stakehol- ders met activiteiten en diensten op maat. Global asset management, klantgerichtheid, innovatie en technische performantie zijn de sterktes. Water-link is het integraal waterbedrijf van Antwerpen en 7 gemeenten in de stadsregio. Als grootste waterproducent in Vlaanderen bedient Water-link 3 marktsegmenten: de residentiële markt, de industrie en andere waterbedrijven.

De industrie in het Haven- en Industriegebied van Antwerpen rechteroever en linkeroever (Beveren en Zwijndrecht) neemt tot 41% van het watervo- lume af in diverse kwaliteiten.

LEVERINGEN IN M³

ONZE MEDEWERKERS Cijfers einde 2023

Totaal aantal medewerkers 495

Water-link produceert jaarlijks meer dan 140 miljoen m³ water.

8

WERKINGSGEBIED WATER-LINK

Legende

drinkwater en riolering

enkel drinkwater

enkel riolering

Water-link - MVO jaarverslag 2023

9

Water-link biedt zekerheid door de productie, distributie en recycling van water. Water-link ontwikkelt kennis, deelt ze en werkt aan innovatieve oplossingen om iedereen en alles, altijd, veilig van water te voorzien. Zo wil water-link iedereen inspireren om de kracht van water écht te benutten.

Met een jaarlijkse productie van 140 miljoen m³ voorzien we 40% van Vlaanderen van water. Dat doen we in drie segmenten: residentieel, industrie in Antwerpen en Gent, en andere drinkwaterbedrijven.

Voor de industrie leveren we proceswater en deminwater op maat. In ons residentiële segment zijn we ook actief op het vlak van drinkwaterdistributie en rio- leringsbeheer. Daarmee bedienen we meer dan 200.000 klanten.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

10

Visie, ambitie, waarden

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen al jaren de rode draad in onze werking.

Zeker van water. Mensen en bedrijven moeten altijd kunnen beschikken over de juiste hoeveelheid kwaliteitsvol drink- en industriewater. Als grootste water- producent van Vlaanderen en grootste waterleverancier in de regio Antwerpen wil water-link daarvoor zorgen. Ook in de toekomst.

Om leveringszekerheid ook op lange termijn te garanderen, bieden we onze activiteiten en diensten op maat zo duurzaam mogelijk aan. We creëren een blij- vende meerwaarde voor klanten, aandeelhouders en stakeholders.

Onze sterktes? Voortdurende innovatie, technische performantie en een gedreven klantgerichtheid. We zoeken partners buiten onze grenzen en laten ons inspireren door onze gedeelde ervaringen.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen vormen al jaren de rode draad van onze werking. Het is onze ambitie om met water-link uit te groeien tot de trendsetter, voorkeurspartner én voorkeurswerkgever van het veranderende waterlandschap.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

11

ONZE WAARDEN

VERTROUWEN

Aan vertrouwen moet je bouwen.

VERANTWOORDELIJKHEID

Zonder verantwoordelijkheid halen we geen doelen.

STRATEGIE

Water-link inspireert iedereen om de kracht van water écht te benutten. Dat doen we door voortdurend te innoveren, te investeren in slimme partnerships en te bouwen aan het team van de toekomst.

GEDREVENHEID

Onze gedeelde goesting zorgt voor een gedrevenheid.

Meer weten over onze strategie en onze realisaties? Bekijk ons Jaarverslag 2023

INNOVATIE

Innovatie is de sleutel tot een duurzame toekomst.

https://water-link-jaarverslag.be/

Water-link - MVO jaarverslag 2023

12

Onze waardeketen

WATER PRODUCTIE

WATER LEVERING

WATER CONSUMPTIE

WATER ZUIVERING

RIOLERING

• Aftappen en zuiveren van (zoet en brak) oppervlaktewater • Waterdiensten (bv. demin) voor industrie

• Distributie van

• Gebruik van water door residentiële en industriële klanten

• Afvoer van afvalwater

• Zuivering van afvalwater tot

waterproductiesites naar eindklanten: • residentieel • industrie • andere drinkwater- maatschappijen • Monitoring en facturatie

oppervlaktewater door Aqua n

Water-link - MVO jaarverslag 2023

13

© Frederik Beyens

Water-link - MVO jaarverslag 2023

14

ONZE MVO-STRATEGIE

Van ambitie naar impact Dit verslag is een doorrapportering over de duur- zaamheidsstrategie die we in 2020 met Horizon 2025 hebben opgemaakt. U leest hoe we, naast concrete projecten zoals de windmolens en onze zonnepaneelvelden, de fundamenten van ons duurzaamheidsbeleid verder in onze werking verankeren. Om onze doelen te behalen, loopt een ontwik- kelings- en implementatietraject. Dat bestaat uit verschillende stappen, waarbij het manage- mentteam, management en domeinexperten zijn betrokken:

1. AMBITIE EN VISIE We hebben onze maatschappelijke context en de uitdagingen van onze sector in kaart. Onze materi- aliteit geeft aan welke acties significant en impact- vol zijn. Met management hebben we prioriteiten in die materialiteit bepaald. Die matrix bestaat uit 23 thema’s en vindt u op pagina 16. 2. AMBITIES BEPALEN Voor elk prioritair thema heeft management in workshops samen met de domeinexperten con- crete ambities geformuleerd. Het resultaat is een duurzaamheidsstrategie met 19 thema’s en 5 pij- lers: telkens hebben we daaraan duidelijke doel- stellingen en concrete acties gekoppeld.

3. AMBITIE VALIDEREN Het managementteam heeft onze duurzaam- heidsstrategie en de ambities gevalideerd. 4. AMBITIE REALISEREN We kiezen er bewust voor om onze duurzaam- heidsstrategie rechtstreeks in onze huidige wer- king te integreren. We hebben dus geen aparte teams of structuren opgezet.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

15

Elke ambitie heeft één ambitie-eigenaar, die verantwoordelijk is voor het resultaat. Hij of zij heeft een coördinerende rol binnen het team van actie-eigenaars. Actie-eigenaars zijn experten en iedereen die kan helpen om de ambitie uit te werken. Zo bouwen we in dat mensen hun kennis met elke ambitie kunnen matchen.

De praktijk van de afgelopen 2 jaren leerde ons dat de ambitie-eigenaars de trekkers zijn in de duurzame acties en een centrale rol opnemen. Zij volgen dit op binnen hun deel-management teams en rapporteren op kwartaalbasis aan het managementteam.

MT

T

T

T

T

T

EIGENAAR

EIGENAAR

EIGENAAR

EIGENAAR

EIGENAAR

AC EIGENAARS

AC EIGENAARS

AC EIGENAARS

AC EIGENAARS

AC EIGENAARS

WE KIJKEN VERDER

We blijven als organisatie duurzaamheid als speerpunt uitdragen. Net daarom zijn we in 2024 gestart met een specifiek strategisch programma. Concreet bete- kent dit dat we onze duurzaamheidsstrategie voorbij 2025 verder uitwerken.

Daarbij bekijken we in welke mate het Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) ons als kader kan helpen. Daarnaast bouwen we ook een duurzaam- heidsdashboard, passend binnen onze data-architectuur, waarbij het data-integratieplatform (DIP), de motor voor onze rapportering wordt.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

16

Materialiteit Een materialiteitsindex brengt in kaart welke duurzaamheidskwesties het meest relevant zijn voor onze organisatie en stakeholders. Het brengt materiële kwesties in kaart - de onderwerpen die de grootste impact hebben op onze prestaties op lange termijn, en waarover we transparant moeten rapporteren. Onze materialiteitsmatrix met 23 relevante topics vormt de basis voor onze MVO-strategie. De horizontale as geeft de mate van impact weer op elk topic volgens onze activite- iten. Zowel positieve als negatieve invloeden tellen mee in de score. De verticale as toont de mate van impact op elk topic volgens externe stakeholders. De topics rechtsboven krijgen in de strategie een hogere prioriteit.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Leveringszekerheid Oppervlaktewaterbron Lekverliezen Gezondheid water Gebruik chemicaliën Klimaat Biodiversiteit Aankoopbeleid Privacy en cyberveiligheid Financiën Welzijn Diversiteit Veiligheid (op en naar het werk) Betrokkenheid Educatie Ontwikkelingsprojecten Kostprijs water en riolering Hinder infrastructuurwerken en onderhoud

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Facturatie Armoede Infrastructuur shift Digitalisering MVO leider naar industriële klanten

Impact op maatschappij volgens water-link

Water-link - MVO jaarverslag 2023

17

Water-link - MVO jaarverslag 2023

18

MVO-strategie 19 DUURZAME THEMA’S GEBOUWD OP 5 PIJLERS MET AMBITIES

INNOVATIE

CIRCULAIR WATER

GEZONDHEID

KLIMAA ROBUUSTE BRONNEN

LEKVERLIEZEN

GEBRUIK VAN CHEMICALIËN

ZEKER VAN WATER

VEILIG & GEZOND

ZEKERHEID

MILIEU EN KLIMAAT

RING

DUURZAAMHEIDS STRATEGIE

AANKOOP

MUL

INTERN ZAMER

AANPAK

NABIJE PARTNER

PRIVACY & CYBER

MAAT PELIJKE ROL

BETROKKEN & VEERKRACHTIG

KLANTEN

FINANCIËN

e r n

WELZIJN

TRAINING

DIVERSITEIT

VEILIGHEID

Water-link - MVO jaarverslag 2023

19

PIJLER 1: ZEKER VAN WATER

Residentiële klanten, industrie en waterbedrijven moeten zeker kunnen zijn van ons water. De maatschappelijke context waarin we water produceren blijft ver- anderen. De keuzes voor een duurzame toekomst liggen allang achter ons: het maatschappelijke bewustzijn is een feit.

Ook klimaatverandering daagt ons met langere perioden van droogte en intensere buien uit. Terwijl het waterverbruik algemeen licht gedaald is, moeten we leveringszekerheid bij piekverbuik blijven garanderen. Daarom produceren we ons water al lang op een duurzame manier, stellen we onze aanpak steeds scherper, én gaan we er zo spaarzaam mogelijk mee om.

Dat raakt ons in de kern van onze opdracht, van bron tot bij klant, en in infrastructuur en innovatie.

Leveringszekerheid bieden, betekent duurzaam te werk gaan.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

20

Klimaatrobuuste bronnen

als ruwwaterbron in tijden van droogte ontlast. 2. Brondiversificatie: circulair Project Koelwater Als antwoord op toenemende vraag naar industrie- water in de Antwerpse haven startten we het Project Koelwater op. We zuiveren per jaar 20 miljard liter afval- water op naar koelwater voor industrie: het equivalent van het waterverbruik van 600.000 inwoners of 270.000 gezinnen. Zo vermindert de druk op het Albertkanaal als bron voor drinkwater. De ingebruikname van de fabriek is gepland voor medio 2026. Ze vervangt de eerder geplande brakwaterinstallatie in Oelegem. 3. Nieuw Spaarbekken Een nieuw spaarbekken levert een bijkomende reser- vecapaciteit van minimaal 4,3 miljoen m³ water op. Dat draagt bij aan de strategische reserve van ongeveer 11 miljoen m³ water die we nastreven. Dit project maakt deel uit van de update van het sectorplan ‘Strategisch plan voor de waterbevoorrading Vlaanderen’. De start- nota voor het Gewestelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) wordt voorbereid door Departement Omgeving.

Het Langetermijnvoorzieningsplan (LTVP) van water- link beschrijft hoe we werk maken van leveringszeker- heid voor de periode 2017-2036. Een van de focuspun- ten is de kwaliteit van en de hoeveelheid beschikbaar water in onze ruwwaterbronnen. Klimaatverandering beïnvloedt de draagkracht van de Maas en haar kanalen op middellange termijn. Studies tonen aan dat er langere droogteperiodes zullen volgen, afgewisseld met nattere winterperiodes. Op basis van de meest recente klimatologische model- len voerde de onderzoeksgroep van professor Patrick Willems in 2021 en 2023 een studie uit om de impact van het veranderende klimaat op de Maas, het Albertkanaal, en dus de levering van ruwwater aan water-link in kaart te brengen. Dankzij een integraal droogtedashboard kunnen we ons watersysteem met alle betrokkenen samen beheren: de Vlaamse Waterweg, Port of Antwerp-Bruges. Met data onderbouwen we overleg, beleid en besluitvorming, en stemmen we onze noden op elkaar af.

Het gemiddelde 7-daagsdebiet van de Maas. Hiermee vergelijken we de huidige beschik- baarheid van onze bron met historische gegevens om de ernst van droogte in te schatten

Water-link heeft op basis van een droogtestudie oplos- singen gedefinieerd om tekorten voor te blijven. Dat resulteerde in projecten, en dit is de status vandaag: 1. Project Balancering met Grondwater In een samenwerkingsovereenkomst met Pidpa zijn we verbonden via de collector aan het Albertkanaal. Hierdoor kan drinkwater tussen Pidpa en water-link worden uitgewisseld. In de winter, wanneer er vol- doende oppervlaktewater beschikbaar is, wordt er water geleverd aan Pidpa waardoor zij hun bronnen kunnen sparen. In de zomerperiode wordt drinkwater op basis van grondwater geleverd door Pidpa waar- door water-link minder water moet afnemen van het Albertkanaal. Op deze manier wordt het Albertkanaal

Water-link - MVO jaarverslag 2023

21

We verminderen systematisch de druk op onze ruwwaterbron om droogte voor te blijven.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

22

Lekverliezen verminderen

3. Onderhoud en vernieuwing Netwerk kwalitatief vernieuwen, controles via lektesten, inspecties van afsluiters. Onderhoudsrondes van tunnels, hydranten en eindeleidingen. 4. Databeheer De kwaliteit van onze data binnen asset management over onder meer lekken, breuken en dikte van leidingen verhogen. Via analyse tot scherper inzicht komen via slim gebruik van Aquadvanced data. 5. Sensibilisering Interne sensibilisering rond hoe met leidingen om te gaan. We plannen voor klanten een meldpunt voor lekken, en communiceren we over het waarom en hoe van spoelingen.

We blijven onze ambitie trouw om in 2025 de ILI tot 0,82 terug te brengen. Water-link zal de impact van acties in het kader van de ILI altijd afwegen tegen de inspanningen die nodig zijn om ze te realiseren. Naast de acties die al lopen, ging in 2023 een specifiek reductieplan van start, dat acties en actieplannen bundelt om lekverlies verder te verminderen. Het is op 5 pijlers gebouwd: 1. Actieve lekopsporing Professionaliseren door opleiding en team meetings. Preventieve detectie structureren met nachtloggers op lekgevoelige plaatsen op basis van data uit de netwerk- monitoringsoftware Aquadvanced en de toestandskaart. 2. Drukmanagement Acties gepland in zones die periodiek meer druk te ver- werken krijgen en dus lekgevoeliger zijn.

Sinds 2021 coördineert een interne taskforce al onze acties om het percentage NRW in bepaalde zones terug te drin- gen, samen met onze inspanningen om de Infrastructure Leakage Index (ILI) te volgen. De ILI is een internationaal standaardgetal dat in meer dan 50 landen geldt als officiële Key Performance Indicator (KPI, kritieke prestatie-indicator) in het Europese duur- zaamheidskader. De index geeft aan in welke mate een netwerk voldoende performant is op het gebied van lekken. Het vergelijkt het werkelijke waterverlies met het onvermijdbare verlies.

In 2023 is de ILI van water-link 1,10. Deze grafiek illustreert de duidelijk dalende trend die we inzetten.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

23

NON-REVENUE WATER VERMINDEREN

NRW of Non-Revenue Water: water dat we produceren zonder dat we er inkomsten voor krijgen. De oorzaken? Verlies, lekken, meet-onnauwkeurigheden, water dat we zelf gebruiken om bijvoorbeeld leidingen te spoelen, water voor de brandweer. Maar ook diefstal en fraude spelen hier. Sinds 2022 zet zich een duidelijk dalende trend in Non-Revenue Water in, water dat we produceren zonder dat we er inkomsten voor krijgen. Met onze doelstelling om tussen 2020 en 2025 20% van het NRW te reduceren, zitten we momenteel op schema. De duidelijke daling tussen 2021 naar 2022 was echter groter dan die tussen 2022 en 2023. We moeten erover waken dat onze acties de gewenste impact hebben. We bekijken of er bijkomende initiatieven nodig zijn, en waar eventueel extra middelen moeten worden vrijgemaakt.

Sinds 2022 zet zich een duidelijke dalende trend in. Begin 2023 werd het NRW-reductieplan 2023 geïntroduceerd, dat een 20-tal acties omvat. De update 2024 hiervan werd recent voorgesteld.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

24

SPAARZAAM MET SPOELWATER

Ons nieuwe spoeltoestel is al sinds 2020 in gebruik. Daarmee optimaliseren we het spoelprogramma van netuiteinden, de spoelintervallen, en monitoren we troebelheid en debiet. We gebruiken geen standaard spoelprogramma meer, maar passen de spoeling steeds aan de lokale situatie aan. We verzamelen data uit de spoelingen om daaruit later onze werken nog te verbeteren.

Ook met spoelwater gaan we spaarzamer om: via opleiding, die in 2019 werd opgestart, reiken we onze mensen daarvoor de inzichten en tools aan. Sinds 2020 loopt een e-learning cursus rond de drinkbaar- heid van water om spoelverliezen te minimaliseren. Al onze spoelprogramma’s zijn aan de lokale situatie aangepast. Met data maken we ze nog efficiënter.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

25

FOCUS OP MINIMALE LEVERINGSONDERBREKINGEN

Buisbreuken zijn een complex gegeven, waarbij we niet alle factoren in de hand hebben, zoals de manier waarop aannemers werken uitvoeren. Daarom is het zinvol om de breuk- trend over meerdere jaren te bekijken. Volgens onze doelstelling om de ongeplande leveringsonderbrekingen te reduceren met 20% - van 2020 tot einde 2025 - zaten we eind 2023 op schema. Bij nieuw aangelegde leidingen wordt levering tijdelijk onderbroken, maar het voorkomt wel breuken in de toekomst. We vervangen namelijk de oudste en meest gevoelige lei- dingen. Vanuit assetmanagement houden we rekening met verschillende aspecten: de officiële ‘waarde’ van leidingen op basis van hun gemiddelde leeftijd (Standardised Average Age Index of SNAX), verplichte ingrepen als deel van grote, geplande infrastructuurwerken, en onze eigen risicoscore op basis van ouderdom, materiaal en breukgeschiedenis.

Om onze dalende trend in onderbrekingen te kunnen blijven doorzetten, maken we verder werk van drukmonitoring en de nodige vernieuwingen, jaarlijks ongeveer 50 km leidin- gen. We bekijken of er bijkomende acties en middelen nodig zijn.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

26

Innovatie Nieuwe uitdagingen in een context van verandering vragen om creatieve, vernieuwende antwoorden. Innovatie is voor ons een belangrijke manier om onze opdracht steeds efficiënter, en duurzamer in te vullen, en onze leveringszekerheid toekomstbestendig maken. Doorheen onze werking lopen in verschillende afdelin- gen innoverende initiatieven, van een virtuele assistent en verkenning van de mogelijkheden van AI tot ons gloednieuwe Intelligent Control Center straks. DIGITALE TRANSFORMATIE Digitale transformatie is een lopend strategisch pro- gramma binnen water-link. De opkomst en populariteit van technologieën zoals Microsoft CoPilot tonen hoe ver artificiële intelligentie (AI) vandaag staat en hoe snel het zich blijft ontwikkelen. Water-link zal vanaf 2024 in doelgerichte en gecontro- leerde experimenten haar digitale ervaring verdiepen. We breiden onze robot, een virtuele assistent die repe- titieve taken overneemt, op de diensten Facturatie & Inning en het Klanten Contact Center (KCC) verder uit.

Er lopen testprojecten rond AI, we werken aan ‘digitale tweelingen’ van onze infrastructuur en we doen onze waterscans dankzij de data van de digitale meter en SAP vanop afstand. We nemen actief deel aan Vlaamse initiatieven zoals de Vlaamse Smart Data Space; we onderzoeken hoe we ons klantenportaal kunnen uitbreiden, en hoe een klanten-app zou kunnen werken. Door nieuwe digitale technologieën te integreren in onze activiteiten, vergroten we onze efficiëntie en inno- vatiekracht, wat bijdraagt aan het versterken van onze relaties met klanten en leveranciers. We verdiepen onze digitale ervaring met AI-testprojecten, tooling en digitale tweelingen van onze infrastructuur

Water-link - MVO jaarverslag 2023

27

COLLECTIEF INNOVEREN Op vlak van innovatie zetten we ook in op kennisuitwisseling en samenwerking. Een mooi voorbeeld hiervan is de Aquaflanders leerstoel voor duurzaam drinkwater aan de UGent. Die bundelt het onderzoek naar duurzame drinkwatervoorziening op basis van weten- schappelijke onafhankelijkheid. Met kennis van zaken informeert de leerstoel het brede publiek, drinkwaterproducenten en beleidsmakers over de nieuwste inzichten. We hebben ook bijgedragen aan het Memorandum van de sector naar aanleiding van de verkiezingen in 2024. Daar wordt onder meer aandacht gevraagd voor de financiering en betaalbaarheid van ons collectieve watersysteem. Zo trachten we vanuit de sector op het toekomstig beleid te wegen om de komende decennia drinkwater en afvalwatersanering in Vlaanderen te verzekeren. We zetten concrete stappen om de digitale meter als belangrijke tool voor lekdetectie en lekveiligheid te gebruiken. Daarnaast hebben we initiatieven rond lekverlies, circulair water en slimme monitoring succesvol geïmplementeerd.

Voor meer info over de manier waarop we met data onze werking vandaag optimaliseren, kunt u terecht in ons jaarverslag.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

28

Leveringszekerheid Kennis en expertise delen is òòk een essentieel aspect van leveringszekerheid garan- deren. Samenwerken is één van de pijlers van de Vlaamse Blue Deal. Daarom stellen we ons op als open partner in de watersector. We zijn lid van de klankbordgroep van het Vlaams Kenniscentrum Water (Vlakwa) en nemen we deel aan de Transitiearena Water H2050. Daarnaast nemen we waar mogelijk een actieve rol op binnen de sectorfederatie AquaFlanders. Daar werken integrale waterbedrijven samen rond een brede waaier van thema’s, van rioleringsbeleid tot lekdetectie en investeringsplannen. De laatste twee jaar hebben we aan een gezamenlijke update van het Strategisch Plan voor Waterbevoorrading in Vlaanderen gewerkt. Dit brede investeringsplan, over de drinkwaterbedrijven heen, moet de sector in klimaatverandering sterken. Projecten zullen steeds onderbouwd worden op basis van de opgestelde impactwijzer, die kwantitatieve en kwalitatieve principes bundelt. Niet alleen kosten en leveringsze- kerheid worden meegenomen, maar ook milieu, ecologie, impact op andere waterge- bruikers en bronbescherming en- diversificatie. Het plan is in 2023 afgewerkt en wordt momenteel doorgelicht door externe partijen waarna de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) het in de loop van 2024 officieel zal publiceren.

Circulair industriewater In Antwerpen en Gent gaan we met onze klanten in dialoog over alternatieven voor de huidige ruwwaterbronnen. Die variëren van beekwater tot behandeld afvalwater, restwater van processen en koelwater van koeltorens. Eerst voeren we een theoretische waterscan uit, waarbij we de waterkwaliteit toetsen op basis van door de klant verstrekte gegevens. Daarop kan een praktische waterscan volgen. Zo verkennen we een samenwerking op het gebied van slimmer en duurzamer watergebruik. Moeten we circulariteit centraliseren, of eerder in- zetten op lokale oplossingen? De vraag is echter welke aanpak op termijn loont: circulariteit centraliseren, zoals we in het Koelwaterproject voorstellen, of eerder decentraliseren en lokale oplossingen faciliteren. Het zijn twee elkaar aanvullende strategieën, en bij elke case wegen we return on investment (ROI) en duurzame impact af.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

29

PIJLER 2: VEILIG EN GEZOND

VOOR MENS EN MILIEU

Water speelt een cruciale rol in de gezondheid en het welzijn van mensen elke dag. Mensen kiezen niet voor hun drinkwaterleverancier. De kwaliteit van ons drinkwater is dus een kwestie van vertrouwen.

We hanteren normen op drie vlakken: onze ruwwaterbron, het Albertkanaal, productie en distributie. Hier werken we met een lijst van aandachtsparameters voor veiligheid en kwaliteit. Ons engagement: we screenen continu alle parameters volgens de drinkwaternorm en diepen per jaar enkele topics uit.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

30

Gezond in de hele ketting RUWWATERBRON

DISTRIBUTIE Als normoverschrijdingen al zeldzaam zijn, dan situe- ren die van de afgelopen jaren zich alleen op het vlak van distributie. Bij elke overschrijding doet ons labo een onderzoek volgens de wettelijke procedure. Vaak ligt de oorzaak bij de binnen-installatie van de klant, waarop een inspectie en advies volgen. Bij meldingen rond mogelijke overschrijdingen kunnen we dankzij de data en alarmen van onze digitale meter, zoals een terugstroomalarm, gemakkelijker het onder- scheid maken tussen een overschrijding aan distribu- tie- of aan klantzijde. Op deze manier kunnen we sneller ingrijpen. In de afgelopen twee jaar hebben we geen enkele nor- moverschrijding bij onze productie-uitgangen gehad dankzij onze investeringen in robuuste installaties en hooggekwalificeerd personeel. We zijn op slechts één melding moeten ingaan in ons distributienet, in Zandvliet, waar door werkzaamheden delen van het netwerk tijdelijk werden afgesloten. Een snelle interventie heeft het probleem opgelost.

Zo ontwikkelden we samen met VITO een operationeel dashboard op basis van data uit sensoren langs het Albertkanaal. Met dit dashboard, gecombineerd met live sensordata, kunnen we mogelijke vervuilingen in het kanaal opvolgen. VITO bouwt verder een model uit om voorspellingen te maken voor verschillende scenario’s die zich zouden kunnen voordoen. Wat gebeurt er straks in droogte, hoeveel water moeten we terugpompen, wanneer? Vanwaar? Wat is de mogelijke impact? PRODUCTIE Met een uitgebreide kwaliteitsopvolging doorheen het zuiveringsproces zorgen we ervoor dat risico’s zo laag mogelijk blijven. Dit gebeurt op basis van een staal- nameprogramma en online meetapparatuur. Met acties en investeringen gaan we om met nieuwe stoffen zoals PFAS. Daarvan hebben we alle historische resultaten aan de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) gecommuniceerd. Proactief stellen we een lijst op van aandachtspara- meters, en gaan we na hoe we bepaalde concentraties kunnen terugdringen. Die zijn onderbouwd door de massa data die we verzamelen aan onze bron, uit pro- ductie en uit distributie. Hieruit volgen een grondige analyse, acties, onderzoek en projecten.

De waterkwaliteit van het Albertkanaal, onze ruwwa- terbron, is verbeterd. Dat komt door afvalwaterzuive- ring, het verdwijnen van vervuilende industrie en het aanscherpen van het vergunningsbeleid voor lozende bedrijven. In periodes van droogte echter kan verontreiniging ster- ker worden, net als bij overstromingen. Daarnaast ver- hogen steeds meer stoffen uit landbouw en industrie de druk op onze bronnen. Op vlak van drinkwaterkwaliteit willen we altijd ruim beter doen dan de drinkwaternorm. We willen in deze context altijd ruim beter dan de drinkwaternorm presteren. We streven een continue verbetering van de drinkwaterkwaliteit na en beperken de impact van onze productie op mens en milieu. We zetten volop in op strakke kwaliteitstopvolging, ver- sterkt door onze Europese samenwerking rond circulair watergebruik en onze geavanceerde bewaking bij de waterinname.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

31

WATERKWALITEITSINDEX (WKI) METEN Hoe méét je waterkwaliteit? Hoe maak je die tastbaar? Daarvoor hanteren we de Waterkwaliteitsindex (WKI), een eigen index die we naar Nederlands model hebben gebouwd. De WKI van water-link is de maat voor de kwaliteit van ons geproduceerde drinkwater. Het is een verzamelcijfer van meerdere parameters die we wegen tegenover de wette- lijke norm. Op basis van een scala aan chemische en bac- teriologische parameters, gemeten in ons laboratorium, komen we tot onze WKI. Onze waterkwaliteit scoren met een eigen index is een ambitieuze zet.

Een score van ‘0’ is de hoogst haalbare score en betekent ‘optimaal drinkwater’. Een score van ‘1’ betekent dat de waarde precies gelijk is aan de wettelijke norm. Ter refe- rentie: zoals die in Nederland bestaat. Hoe lager die index dus, hoe hoger de kwaliteit die we pro- duceren op een duurzame en veilige manier. Dat is een ambitieuze zet: De WKI is complex en sterk afhankelijk van heel wat variabelen. In 2023 is onze waterkwaliteitsindex (WKI) aanzienlijk gedaald. Deze verbetering is te danken aan neerslag die het ruwwater verdunde, en een strenger vergunningsbe- leid voor lozingen. Dit vertaalt zich in een verbetering van onze drinkwaterkwaliteit.

Deze grafiek duidt de minimale en maximale WKI aan, zoals gemeten op onze productiecentra. De blauwe lijn geeft het gewogen gemiddelde cijfers over water-link heen.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

32

PFAS OPVOLGEN PFAS is de verzamelnaam voor meer dan 6.000 chemische stoffen die van nature niet in onze leefomgeving voorkomen. De EU legde het gebruik van enkele van deze stoffen sinds 2006 aan banden, maar ze duiken op in milieu, dieren en mensen en houden gezondheidsrisico’s in. Water-link voert sinds 2017 analyses uit op PFAS in het opper- vlaktewater, sinds 2018 in het drinkwater. De PFAS-norm in Europa volgens de laatste drinkwaterrichtlijn is 100 nanogram per liter (ng/l) voor de som van twintig PFAS die opgesomd zijn in de richtlijn. Voor het totaalgehalte van PFAS geldt een norm van 500 ng/l, waarvoor nog een traceerme- thode te ontwikkelen is. De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) heeft zeer recent een waarde van 4 ng/l vooropgesteld voor de som van vier stoffen.

Binnen water-link volgen we dit nauw op. Omdat dit in de hele breedte van onze orga- nisatie speelt, hebben we een multidisciplinaire cel PFAS opgericht. Die focust zich doorheen water-link specifiek op deze materie. De cel geeft onder meer advies over de kwaliteitscontrole van drinkwater, het grondverzet in diverse projecten, bemalings- water, slibverwerking, wettelijke normeringen, lozingsnormen… Ze treedt op als con- tactpersoon voor interne en externe stakeholders.

We haalden in 2022 en 2023 altijd de PFAS-norm volgens de EU-som van gemeten stoffen.

Uit de recentste metingen van 2022 en 2023 blijkt dat water-link de norm van 100 ng/l voor de 20 PFAS volgens de EU-som altijd haalt. Voor deze EFSA-som lag de mediaan- waarde voor elk productiecentrum van water-link ook onder de norm van 4 ng/l. Maar PFAS spelen ook op andere fronten. Bij het productieproces van drinkwater blijft slib over. Omdat we PFAS uit het productieproces verwijderen, bevat ook dit drinkwa- terslib PFAS. In afwachting van een nieuw wettelijk kader wordt dit slib voor verbran- ding afgevoerd. Als PFAS bij werken worden aangetroffen in de bodem of het grond- water, heeft dit ook een impact op de kostprijs, de complexiteit en de doorlooptijd van een project.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

33

Water-link - MVO jaarverslag 2023

34

Gebruik van chemi- caliën optimaliseren DRINKWATER In 2023 nemen chemicaliën 32% van de totale CO₂- footprint van onze drinkwaterproductie voor zich. Chloor is cruciaal voor de veiligheid van drinkwater, maar minder chloor betekent ook een betere smaak, een lagere uitstoot en een lagere kost. Het blijft mee afhankelijk van de samenstelling van het water in de bron. Dat varieert sterk per seizoen en per jaar en is onder andere afhankelijk van de hoeveelheid neerslag. Het huidige chemicaliënverbruik in ons drink- en industriewater is al het resultaat van jarenlang onder- zoek en ervaring. Alle ‘gemakkelijke’ maatregelen zijn genomen, excessief verbruik ligt allang achter ons. Excessief gebruik van chemi- caliën voor drinkwater ligt allang achter ons, makkelijke winsten hebben we stuk voor stuk al geboekt.

Onze ambitie blijft duidelijk: we willen de impact van chemicaliën in onze drink- en industriewaterproduc- tie verder verlagen, met onze totale CO₂-footprint als graadmeter – zonder compromissen op veiligheid, kwaliteit of efficiëntie. In nauwe samenwerking met het Duitse wateronder- zoeksinstituut IWW is in een eerste fase een uitgebreid onderzoek uitgevoerd. Dat bracht al onze huidige kwalitatieve en operationele aspecten van onze ruw- waterbron in kaart, samen met onze productie- en dis- tributieprocessen. Daaruit bleek dat we het gebruik van chemicaliën zoals chloor en natronloog veilig kunnen verminderen. We hebben verschillende acties gedefinieerd, waar- onder de chemische dosering verlagen, innovatieve online monitoringtoestellen gebruiken, het open reservoir in Oelegem 1 uit dienst nemen, en een dashboard ontwikkelen om de processen nauw op te volgen. Begin oktober 2023 zijn we gestart met de tweede fase. In productiecentrum Oelegem 2 pasten we onder strikte monitoring de vermindering stapsgewijs toe. De eerste resultaten begin 2024 ogen veelbelo- vend: een daling van de restchloorstreefwaarde tot 20% werd gerealiseerd: die waarde is wat na dosering nog in het geproduceerde water aanwezig is.

We plannen verdere verlaging met telkens 10%, en rollen deze aanpak verder uit op andere productie- centra en het distributiegebied. VOOR INDUSTRIE In 2022 en 2023 hebben we de berekeningen van het chemicaliënverbruik voor productie van deminwa- ter verfijnd. Daarmee konden we de marges op het chemieverbruik verlagen zonder de stabiele produc- tie en eindkwaliteit in het gedrang te brengen. Ten opzichte van referentiejaar 2021 hebben we 37% winst geboekt. We onderzoeken of we chemische dosering live kunnen aanpassen op basis van de gemeten waterkwaliteit. In 2024 plannen we extra debietmeters op de chemi- caliën om doseringen exacter uit te voeren, waardoor we nog meer kunnen verlagen. We onderzoeken of we de berekening van de dosering live kunnen aan- passen op basis van de online gemeten waterkwa- liteit. Vandaag gebeurt dit op basis van wekelijkse laboberekeningen en die nemen fluctuaties in de waterkwaliteit niet mee.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

35

PIJLER 3 INTERN DUURZAMER

We zijn ons zeer bewust van de impact die onze werking heeft op milieu, leefomgeving en klimaat. Daar komt niet alleen onze voetafdruk op het vlak van CO₂ bij kijken, maar even goed een beleid om rationeel om te gaan met middelen en energie. Met onze groengebieden zetten we samen met NatuurPunt en Agentschap Natuur & Bos in op duurzaam beheer en bescherming van fauna en flora.

Minder zichtbaar maar even wezenlijk: de maatschappelijke impact van ons aankoopbeleid en onze investeringen, net als de groene financiering van onze pro- jecten binnen de richtlijnen van de EU.

Bij interne duurzaamheid komen ook veiligheid kijken, en de bewaking van onze IT-systemen en infrastructuur. Op dat vlak halen we volgens de benchmark in de watersector al een geavanceerd niveau, in 2024 halen we ISO 27001.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

36

Milieu en klimaat VCA-CERTIFICATIE

Ook Stad Antwerpen en Port of Antwerp-Bruges leggen maatregelen op om onder meer geluids- overlast te voorkomen en natuur te beschermen. Klachten zoals hinder op vlak van geluid, stof, licht, natuur, mobiliteit volgen we altijd intern op. MILIEU-INSPECTIE Onze twee drinkwaterproductiecentra zijn SEVESO lagedrempelsites: we stockeren er“gevaarlijke stof- fen in hoeveelheden die gelijk zijn aan of groter zijn dan de lage drempelwaarde maar kleiner dan hoge drempelwaarde.” (Departement Omgeving Vlaanderen) Jaarlijks loopt externe inspectie op het vlak van arbeidsveiligheid en milieu. Verbeterpunten nemen we op in een verslag. In 2019 werd voor beide vestigingen een grondige risicoanalyse uit- gevoerd op vlak van milieu-, brandrisico’s en blus- wateropvang, maar er werden geen significante risico’s vastgesteld.

We hebben verbeteracties geïnventariseerd die ondertussen bijna allemaal zijn geïmplemen- teerd. Op een aantal van onze industriële sites wordt bedrijfsafvalwater geloosd. De Afdeling Handhaving Milieu kan daarop controles uitvoeren.

Water-link werkt in haar dagelijkse praktijk met een intern milieumanagementsysteem. Wij zijn VCA-gecertificeerd. VCA is een compleet pro- gramma waarmee bedrijven die diensten aan ons verlenen, structureel en objectief worden getoetst en gecertificeerd op hun beheersysteem voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. We hebben onze aandachtspunten op vlak van milieu in het VCA-model geïntegreerd. We betrek- ken de milieudienst bij aankopen en projecten in een zo vroeg mogelijk stadium. Bij investeringen staan we in een breder kader stil bij risico’s. Zo beperken we onder meer het risico op incidenten. Doen zich milieu-incidenten of bijna-incidenten voor, dan volgen we die intern op. In 2022 en 2023 deden zich 5 bijna-incidenten voor, en 3 milieu-in- cidenten, telkens met een beperkte impact, zoals een oliespoor op onze terreinen.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

37

CO2 AFDRUK 2023

Tegenover referentiejaar 2018 hebben we een daling van 26% CO2-uitstoot gerealiseerd: ons doel blijft behaald.

Scope 1

2023

Voertuigenpark, incl. bedrijfswagens

4,9%

Brandstofverbruik (gasolie) voor verwarming, pomping en noodgroepen

ONZE CO2 VOETAFDRUK VERMINDEREN Onze voetafdruk bestaat uit de uitstoot van ons voertuigenpark; brand- stofverbruik voor verwarming, pompen en noodgroepen; aardgas voor verwarming; aangekochte elektriciteit; transport van chemicaliën en drinkwaterslib; vliegtuigreizen en gebruikte chemicaliën. In het referentiejaar 2018 bedroeg de footprint 25.127 ton of 0,172 kg CO2 equivalenten per m³ geproduceerd drinkwater. In 2020 vormde dat samen 25.000 ton CO₂-equivalenten voor de productie van 150 miljoen m³ drinkwater. Een daling met 5% tegenover 2018, die ook samenhangt met de hoeveelheid water die we produceerden. In 2021 vormde dat 20.000 ton CO₂-equivalent voor de productie van 157 miljoen m³. De footprint voor 2022 bedraagt 20.568 ton CO2 of 0,135 kg CO2 equivalenten per m³ geproduceerd drinkwater. De footprint voor 2023 bedraagt 18.055 ton CO2 of 0,127 kg CO2 equivalenten per m³. Tegenover het referentiejaar 2018 heeft water-link al een daling van 26% gerealiseerd: ons doel blijft behaald. De positieve impact die we in 2023 realiseerden, komt door een daling van het verbruik van aardgas, stookolie en diesel, ondanks een stijging in benzineverbruik, en chemicaliën en het transport ervan. Dat we minder water produceerden heeft ook impact.

4,7%

Aardgas voor verwarming

1,8%

Scope 2

2023

Aangekochte elektriciteit 1

55,1%

Geproduceerde elektriciteit

0,1%

1 / De berekening gebeurt met de emissiefactor van grijze stroom. Water-link koopt echter 100% groene stroom aan waardoor het finale resultaat neerkomt op 8.108 ton of 0,057 kg CO2 equivalenten per m³ geproduceerd drinkwater.

Scope 3

2023

Transport chemicaliën en drinkwaterslib

0,8%

Chemicaliën

32,6%

Vliegtuigreizen

0,1%

Water-link - MVO jaarverslag 2023

38

Tegen 2025 willen we op het vlak van drinkwater- productie onze CO₂-voetafdruk verder monitoren. Er lopen heel wat projecten die nog een bijkomende positieve impact zullen hebben, zoals de vervanging van de transformatoren in Oelegem, vernieuwing van lichtinstallaties, de zonnepaneelvelden, de windturbi- nes, de verdere afbouw van de chloor en de elektrifi- catie van ons bedrijfsvoertuigenpark. Op een bepaald ogenblik zullen we het punt berei- ken waarop we onze afdruk met de dan beschik- bare technologieën niet meer verder kunnen terug- dringen. Dat ‘theoretische minimum’ willen we als begrip in de toekomst introduceren én berekenen. Dat cijfer zal belangrijk zijn om het debat over ambi- ties verder richting te geven, ook in het kader van de CSRD-richtlijnen. BOS- EN NATUURBEHEER Voor een duurzaam beheer van onze natuurdomei- nen zijn beheersplannen uitgewerkt in twee doelge- bieden: bermen- en bosbeheer. Het beheer van fauna en flora in bermen aan onze waterbekkens volgt een plan dat in 2014 in samenwer- king met Natuurpunt en Milieu is opgezet. We willen onze bermen zo bloemrijk mogelijk maken, overwoe- kering door bramen verminderen en invasieve exoten zoals Japanse duizendknoop weren. Het maaibeheer is afgestemd op biodiversiteit. De werken, die door een aannemer gebeuren, zullen in de aanbesteding van 2024 verder worden verfijnd.

in samenwerking met partners. Aangezien in de jaren ‘50 veel dennen werden aangeplant die ecologisch de bodem verschralen, zetten we actief in op revitalise- ring van deze gebieden. Belangrijke actiepunten uit het bosbeheersplan zijn de bestrijding van exoten, het uitdunnen van bepaalde bospercelen, het stimu- leren van inheemse vegetatie en het toepassen van hakhoutbeheer. Water-link hanteert een zorg- vuldig samengesteld bosbeheer- splan voor de omgeving rond de waterbekkens. Verder nemen we, waar dat kan, biologische maatre- gelen zoals processierupsen met koolmezen bestrij- den; het hakhoutbeheer bij bekkens 1 en 2 aanpassen om de 40 reigernesten daar te beschermen; bijenho- tels installeren; met een jonge imker aan pompstation Luithagen bijenkasten onderhouden. BIJKOMENDE KLIMAATACTIES Jaarlijks wordt er een budget voorzien om onze gebouwen duurzamer te maken. In 2024 zal het nieuwe, volledig energie neutrale Intelligent Control Center (ICC) op onze site in Rumst in gebruik worden genomen. Ook het torengebouw op de site in Oelegem zal in 2024 volledig gerenoveerd en geëlek- trificeerd worden. Alle nieuwe bestellingen voor bedrijfswagens zijn sinds midden 2022 enkel nog emissievrije voertui- gen. Onze aanpak omvat een duidelijk beleid om

medewerkers te informeren over de mogelijkheden en aanpassingen die het gebruik van een EV met zich meebrengt. Ondertussen kijken we ook verder dan bedrijfswa- gens. Op al onze vestigingen wordt laadinfrastructuur geplaatst. Bij dringende vervanging van onze dienst- wagens bekijken we, waar mogelijk qua laadvermo- gen en rijbereik, of elektrische modellen mogelijk zijn. Op langere termijn werken we een modus operandi uit waarbinnen we gesegmenteerd per voertuigca- tegorie de aanpak en de vervangingsmogelijkheden van onze dienstvoertuigen in kaart willen brengen. We voorzien dat dit een kader zal zijn dat we de komende jaren meermaals onder de loep zullen moeten nemen wegens technologische innovatie en de bewegingen in fiscale en wetgevende regelgeving. In het vorige decennium stuurden vooral dieselmoto- ren de pompen voor drinkwater aan. Vandaag draaien alleen op de site in Oelegem nog enkele dieselmo- toren in de winterperiode omdat we de restwarmte kunnen hergebruiken. We vervingen ze door elektri- sche systemen met back-up, waardoor de emissies aanzienlijk daalden. Op onze site in Oelegem worden in 2024 drie windtur- bines gebouwd. Op onze site in Rumst worden zonne- paneelvelden aangelegd die rond de zomer van 2025 hun werk zullen doen. Via een aanbesteding zoeken we een partner die de uitbating van de zonnepanelen op zich zal nemen.

Water-link hanteert een zorgvuldig samengesteld bos- beheersplan voor de omgeving rond de waterbekkens,

Water-link - MVO jaarverslag 2023

39

Water-link - MVO jaarverslag 2023

40

Aankoop: naar een ethische, duurzame ketting We hebben duurzame ambities voor aankoop geformu- leerd. Die situeren zich onder meer op het vlak van een geïntegreerde supply chain, een cradle-to-cradle leven- scyclus voor onze producten, duurzaamheidscriteria in de selectie van leveranciers. In 2024 volgt hoe we dat concreet in plannen en acties vertalen. Cybersecurity Van wijdverspreide malware tot bedreigingen zoals ransomware: cyberaanvallen bedreigen de winstge- vendheid, productiviteit, concurrentievermogen en bedrijfscontinuïteit van elke onderneming. Wij baseren ons op het Bitsight Security Ratings- platform. Het geeft een alomvattend beeld van de beveiliging van een organisatie, en beschrijft details over de beveiligingsprestaties op essentiële risico’s. Op vlak van cyberveiligheid is water-link bij de top in nuts- bedrijven. Bitsight scores variëren tussen 250 en 820. Scores van 740 en hoger betekenen dat de kans op kritieke cyberrisico’s heel onwaarschijnlijk is. Voor 2023 scoort

OPRICHTING VAN DE ENERGIECEL De Energiecel is een intern expertenteam met een advi- serende rol voor alles wat energie binnen water-link betreft. De teamleden komen uit milieu, facility, finan- ciën, aankoop... Ze brengen alle facetten van energie in kaart en volgen op. Projectteams kunnen laagdrempe- lig op hen een beroep doen om beslissingen tegen het licht te houden en op een duurzame oplossing voor energie te landen. Projectteams kunnen laagdrem- pelig de interne Energiecel aanspreken om op een duurzame oplossing voor energie te landen. Enkele voorbeelden uit de werking: energiecontrac- ten, -strategie en samenwerking met een externe partner coördineren; processen rond facturatie en groenestroomcertificaten in kaart brengen; nieuwe regelgeving met verplichtingen rond PV-panelen en rapportage monitoren; projecten zoals zonnepanelen en windturbines begeleiden; bijblijven met nieuwe trends en technologieën; regelgeving rond energie-au- dits en de bijbehorende aanbevelingen bijhouden; evo- lutie van verbruik per aansluiting incl. reductiemaatre- gelen opvolgen.

water-link tussen 760 en 800.

Het maakt ons best-in-class binnen de nutsbedrijven, zoals de blauwe band in onderstaande grafiek illustreert: De Europese Network and Information Security (NIS)- richtlijn en de toepassing ervan in de Belgische wetge- ving legt een kader vast voor de beveiliging van net-

werken en informatiesystemen van algemeen belang. De wet is van toepassing op aanbieders van essentiële diensten, en dus ook op water-link. We hebben ervoor gekozen om de NIS-wetgeving te volgen door met ISO 27001:2022 te aligneren. Na audits in 2023 volgde begin 2024 de bevestiging: we hebben het ISO 27001-certifi- caat behaald. In 2024 starten we met een NIS2-opvolgtraject voor onze industriële activiteiten, waarbij we onze processen en toeleveringsketen verder scherpstellen.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

41

Financieel beleid Bij duurzame projecten hoort een duurzame financiering. Daarin willen we zo conse- quent mogelijk te werk gaan. KADER VOOR GROENE FINANCIERING Een pijler van onze duurzaamheidsstrategie is de ambitie om groene activiteiten groen te financieren. In 2023 werkten we hiervoor het kader uit: het Green Finance Framework. We baseerden ons op internationale richtlijnen, waaronder de principes van de Groene Obligaties (ICMA, 2021) en de Groene Leningen (LSTA, 2023). Onze activiteiten toetsten we aan het Europese kader, bepaald door de EU Taxonomie richtlijn. Het gaat niet alleen om milieutechnische kwesties en ecologische impact. We brengen ook in kaart wat de impact is van klimaatverandering op onze werking. En hoe we stappen zetten in circulariteit of bijvoorbeeld bijdragen aan de bescherming van biodiversiteit.

Er zit ook een sociale dimensie aan vast, over hoe we met mensen en mensenrechten omgaan, en gaan we na hoe onze leveranciers daarin staan.

Een onafhankelijke partij, ISS Corporate Solutions, bevestigde onze analyse en onder- bouw: Onze drinkwateractiviteiten zijn duurzaam. Ook de banken volgen dit assessment. In februari 2024 hebben we de eerste groene financiering binnen het nieuwe kader gete- kend, goed voor een totaal van 60 miljoen euro.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

42

DUURZAAM BELEGGINGSBELEID (IBP WATER-LINK) We zijn ons zeer bewust van de maatschappelijke ver- schuivingen die vandaag door klimaatverandering plaatsvinden en de rol die kapitaal kan spelen om duur- zame keuzen te maken. Daarom hebben we de voorbije jaren een duurzaam beleggingsbeleid uitgewerkt dat we gradueel implementeren. Ook als Instelling voor Bedrijfspensioenvoorziening (IBP water-link) willen we bijdragen aan een leefbare wereld voor alle generaties. Bedrijven die duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn voor ons beter in staat om op lange termijn rendement te behalen. Daarom houden we bij elke beleggingsbeslis- sing rekening met rendement, risico en kosten, maar ook met de prestaties op het gebied van duurzaamheid. Het kader voor ons investeringsbeleid is, logisch, het Environmental, Social & Governance-kader (ESG). We zoeken naar een evenwicht tussen financieel-econo- mische resultaten, transparantie, sociale belangen en milieu-impact.

Omgezet in de CO2 afdruk van onze portefeuille hebben we 48 ton per miljoen euro geïnvest- eerd, tegenover de 73 ton die als standaard geldt. De screening van de ondernemingen in kwestie gebeurt op verschillende manieren. We checken op de UN Global Compact Principes, tien principes rond onder meer mensenrechten, arbeidsrechten, anti-corruptie en leefmilieu, ESG-integratie, dialoog & engagement, en het stembeleid. Onze beleggingen gebeuren hoofdzakelijk via fondsen, Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB’s), die door externe partijen worden beheerd. Bij de selectie van deze fondsen gaan we na of het duurzaam beleggings- beleid in lijn is met onze visie en doelstellingen. Conform Sustainable Finance Disclosure Regulation (SDFR) bieden we voldoende transparantie over hoe onze financiële partners duurzaamheidsrisico’s en

-kansen opnemen in hun beleggingsbeslissingen.

Wanneer we onze pensioenfondsportefeuille conform SFDR waarderen zien we dat de portefeuille 15% meer artikel 8 & 9 fondsen dan de Belgische fondsenmarkt heeft en 29% meer dan de Europese fondsenmarkt.

*Artikel 6 – fondsen zonder duurzaamheidsscope *Artikel 8 – fondsen die milieu- of sociale kenmerken bevorderen *Artikel 9 – fondsen die duurzaam beleggen als doelstelling hebben

Vertaald in de CO2 afdruk van onze portefeuille bete- kent dat een gemiddelde van 48 ton per miljoen euro geïnvesteerd, tegenover de 73 ton die geldt als stan- daard. Dat komt overeen met de afdruk van 3.441 auto’s op jaarbasis.

Water-link - MVO jaarverslag 2023

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38 Page 39 Page 40 Page 41 Page 42 Page 43 Page 44 Page 45 Page 46 Page 47 Page 48 Page 49 Page 50 Page 51 Page 52 Page 53 Page 54 Page 55 Page 56 Page 57 Page 58 Page 59 Page 60 Page 61 Page 62

Made with FlippingBook - Online catalogs