Hållbara fondförsäkringar 2018

4 JANUARI 2018

Hållbara fondförsäkringar

En rapport om fondförsäkringsbolagens hållbarhetsarbete

Analytiker: Kajsa Brundin & Victoria Lidén

Innehåll

Inledning

3

Hållbara investeringar

4

Metod

6

Beskrivning av de tre utvärderingsparametrarna

9

Resultat och betyg

14

Totalbetyg

19

Inledning

Detta är den fjärde analysen i ordningen av rapporten Hållbara fondförsäkringar. Denna hållbarhetsanalys belyser vad de olika fondförsäkringsbolagen gör bra och mindre bra i hållbarhetsfrågor.

Dags att välja fondförsäkringsbolag? Det är inte alltid lätt att göra ett hållbart val i vardagen, och kanske är det särskilt svårt när det kommer till pensionssparande då det finns många viktiga aspekter att ta hänsyn till. Vi på Söderberg & Partners hjälper dig att hitta en lösning utifrån dina individuella behov, och i denna analys har vi därför utvärderat hur de olika fondförsäkringsbolagen jobbar med hållbarhet . Analysen ska ses som ett komplement till Söderberg & Partners övriga analyser av fondförsäkringar, vilka syftar till att bedöma andra aspekter som t.ex. fondselekteringsförmåga , kostnader och bredd i fondutbudet . Metod Hållbarhetsanalysen täcker de 14 fondförsäkringsbolag som omfattas av Söderberg & Partners fondförsäkringsanalys. Vi har använt oss av publikt tillgängligt material samt skickat ut en enkät till fondförsäkringsbolagen med öppna frågor om deras hållbarhetsarbete. I vissa fall har vi bokat in ett möte för att följa upp svaren, i övriga fall har frågorna besvarats via mejl- och telefonkontakt.

Ett av bolagen, Avanza, avstod från att fylla i frågeformuläret, varför enbart publikt material har använts. Fondförsäkringsbolagen får betyg i hållbarhet enligt Söderberg & Partners trafikljusmodell, där grönt betyg ges till de fondförsäkringsbolag som är bäst på att arbeta med hållbarhet i sparandet, och rött betyg ges till fondförsäkringsbolagen som inte bedöms ha ett lika utvecklat hållbarhetsarbete relativt de övriga bolagen. Betyget är baserat på fyra perspektiv som identifierats efter de viktigaste och tydligaste skillnaderna mellan de olika bolagens hållbarhets- arbete; utbud , hållbarhet i fondurvalet , påverkans- arbete samt kommunikation och transparens . ”Utbud” är av särskilt stor vikt, då det är direkt avgörande att kunna välja bland olika hållbara fondalternativ på plattformen. Resultaten i de fyra perspektiven viktas sedan samman till ett slutbetyg. Resultat Läs mer om årets betygsättning på s.14.

3

Vad menas med hållbarhet och hållbara investeringar? På vilket sätt påverkar det avkastningen? I denna del går vi igenom vad begreppet ESG innebär, och skillnaden mellan etiska och hållbara investeringar. Hållbara investeringar

Definition av hållbarhet Inom begreppet hållbarhet ryms flera områden, t.ex. miljöfrågor, mänskliga rättigheter, etik, korruption och mångfald. Begreppet hållbarhet brukar definieras som att en generation kan tillgodose sina behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 1 I begreppet ”Ekologisk hållbarhet” innefattas exempelvis bevarande av miljö, klimat, biologisk mångfald och en effektiv användning av jordens resurser. ”Social hållbarhet” handlar om frågor som mänskliga rättigheter, folkhälsa, jämställdhet, antidiskriminering och säkerhet. Ekonomisk hållbarhet handlar om hur företaget eller organisationen påverkar sina intressenter ur ett finansiellt perspektiv. Med intressenter menas exempelvis anställda, leverantörer och samhället i stort, och kan handla om exempelvis skattefrågor och anti-korruption.

ESG står för Environmental, Social and Governance och är en vanlig förkortning som används för hållbara investeringar, dvs att kapitalförvaltaren tar hänsyn till miljö, sociala och ägarstyrningsfrågor. Skillnaden mellan etiska och hållbara investeringsstrategier Begreppet ”etisk” förekommer ofta som en variant av hållbara investeringar. I den vanliga formen brukar etisk referera till att förvaltaren exkluderar företag som producerar eller handlar med vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi; det vill säga branscher som enligt traditionell västerländsk norm är att betrakta som ”oetiska”. Man fokuserar alltså på vad företaget producerar. Ansvarsfulla och hållbara investeringar innebär snarare att förvaltaren identifierar risker och möjligheter utifrån ett hållbarhetsperspektiv och väljer in företag som hanterar dessa på ett tillfredsställande sätt. Det senare begreppet fokuserar således mer på hur snarare än vad företagen producerar, och hur företagets verksamhet och produkter bidrar till lösningar på de globala utmaningarna. Om du vill veta mer om hållbara investeringar, eller om de olika ESG-strategierna som nämns i denna rapport, kan du läsa mer HÄR .

Ekologisk hållbarhet

Hållbar utveckling

Ekonomisk hållbarhet

Social hållbarhet

1 World Commission on Environment and Development

4

Vad är en hållbar fondförsäkring? En fondförsäkring är en pensionsförsäkring där du själv kan välja vilka fonder dina pensionspengar ska placeras i, utifrån en lista av fonder som försäkringsbolaget har valt ut. De största skillnaderna mellan en traditionell pensionsförsäkring och en fondförsäkring är just att du själv får bestämma, men också står för den finansiella risken. Alla fondförsäkringsbolag är olika, liksom vi sparare. Därför betygsätter vi fondförsäkringsbolagen efter flera olika egenskaper. I vår finansiella analys tittar vi t.ex. på kostnad och fondselekteringsförmåga. I denna hållbarhetsanalys bedömer vi bland annat hur hållbarhet beaktas i fondurvalet, samt hållbarhetsnivån på utbudet. Betygen för de olika kriterierna redovisas separat, så att varje enskild sparare ska kunna välja fondförsäkringsbolag efter den egenskap som är viktigast för just honom eller henne. Varför ska man då välja en hållbar fondförsäkring, och kanske framförallt, hållbara fonder? Det är ett sätt att använda ditt pensionssparande och makt som konsument för att driva utvecklingen mot en mer hållbar kapitalförvaltning, vilket innebär att fondförvaltarna tar hänsyn till miljö-, sociala och bolagsstyrningsfaktorer. Denna analysrapport identifierar fondförsäkringar som både väljer in och erbjuder hållbara fonder i fondförsäkringsutbudet, men även är pådrivande för att påverka fondernas innehav i en hållbar riktning.

5

Metod

Övergripande metod Målet med den här analysen är att utvärdera och jämföra fondförsäkringsbolagens arbete med hållbara investeringar. Genom att ställa frågor och diskutera med fondförsäkringsbolagens ansvariga för ansvarsfulla investeringar, har vi ett unikt analysunderlag som inte är lätt tillgängligt för den enskilde spararen. Relativ analys Viktigt att poängtera i metoden är att utvärderingen är relativ. Huvudsyftet med analysen är att sparare ska kunna välja det mest hållbara alternativet bland befintliga pensionsbolag. Detta innebär att det alltid kommer vara en fondförsäkring som får grönt, och rött, betyg. Detta innebär också att vi inte har tagit hänsyn till fondförsäkringsbolagens strategier i övrigt. Exempelvis, ett fondförsäkringsbolag som väljer ut en viss typ av fonder som har sämre förutsättningar för att arbeta med hållbarhet på grund av sin strategi, har inte bedömts utifrån sina förutsättningar utan har fått ett lägre betyg. I dessa fall anser vi att en sparare som är intresserad av hållbarhet bör spara i ett försäkringsbolag som har ett fondutbud med bättre förutsättningar för hållbara investeringar, t.ex. genom att välja in fonder som integrerar ESG-aspekter i förvaltningen. Ett av bolagen, Avanza, avstod från att svara, varför enbart publikt material har använts för att analysera dessa.

Analysen omfattar följande 14 fond- /depåförsäkringsbolag:

„ AMF „ Avanza Pension (Avanza) 2 „ Brummer Life (Brummer) „ Danica Pension (Danica) „ Folksam „ Handelsbanken Liv (Handelsbanken) „ Länsförsäkringar Fondliv (Länsförsäkringar) „ Movestic „ Nordea Liv (Nordea) „ Nordnet Pension (Nordnet) „ SEB Pension & Försäkring (SEB) „ Skandia

„ SPP Pension och Försäkring (SPP) „ Swedbank Försäkring (Swedbank)

2 Avanza skiljer sig från övriga bolag i undersökningen, genom att inte ha en fondförsäkring utan en depåförsäkring, med möjlighet att välja andra instrument än enbart fonder. Vår bedömning är att Avanza är tillräckligt likvärdiga flera andra aktörer i undersökningen, för att det ska vara en relevant jämförelse.

6

Betygsmodell

Sparkapital i fondförsäkringarna, mdr kr

10%

100 120 140 160 180 200

40%

25%

0 20 40 60 80

25%

Utbud Hållbarhet i fondurvalet Påverkansarbete Kommunikation och transparens

Fyra perspektiv vägs samman till ett slutbetyg För att jämföra och betygssätta fondförsäkringsbolagen enligt Söderberg & Partners trafikljusmodell, fokuserar vi på de områden som vi identifierade som de tydligaste och viktigaste skillnaderna mellan fondförsäkringsbolagen med avseende på hållbarhetsarbete. Utvärderingsperspektiven, som förklaras i nästa avsnitt, är följande:

Betygsmodell Utgångspunkten i betygsmodellen är att samtliga perspektiv är ungefär lika viktiga och därmed bör få samma vikt i totalbetyget, med följande två justeringar: 1. Utbudets betydelse har fått en större vikt. Utbudets bredd inom hållbarhet är en mycket viktig faktor för hur hållbart man kan spara i fondförsäkringen och bör därför vara av stor vikt vid betygsättningen av fondförsäkringsbolagen. En annan viktig faktor är att mycket av det påverkansarbete som bedrivs inom ramen för sparandet sker i de underliggande fonderna och gentemot innehaven. För att öka jämförbarheten mellan de fonder som är starkt kopplade till en viss leverantör (interna fonder) och de mer fristående fonderna (externa fonder) har vi valt att poängsätta detta påverkansarbete inom perspektivet Utbud, och perspektivet bör därför ges en tyngre vikt. 2. Parametern Kommunikation och transparens har fått mindre vikt i slutbetyget eftersom flera bolag har förbättrat sig inom detta område och därmed är relativt likvärdiga inom Kommunikation och transparens.

„ Utbud „ Hållbarhet i fondurvalet „ Påverkansarbete „ Kommunikation och transparens

Fondförsäkringsbolagens resultat inom respektive perspektiv vägs ihop till ett totalbetyg i hållbarhet, se figuren ovan. Betyget inom respektive perspektiv är baserat på en poängsättning. Det är de underliggande poängen inom respektive perspektiv som viktas samman till ett slutbetyg, inte trafikljuset som helhet. Därför kan det vara så att två bolag med samma trafikljusbetyg inom varje perspektiv ändå får två olika slutbetyg.

7

Principer för Ansvarsfulla investeringar (PRI) PRI står för Principles for Responsible Investment och är ett FN- initiativ som allt fler kapitalförvaltare, kapitalägare och andra aktörer i finansbranschen har skrivit under. PRI bygger på sex principer för ansvarsfulla investeringar som signatärerna skriver under på, och lyder som följande: 1. Vi ska beakta miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra investeringsanalyser och placeringsbeslut. 2. Vi ska vara aktiva ägare och införliva miljö-, samhälls- och ägarstyrningsaspekter i våra riktlinjer och i vårt arbete. 3. Vi ska verka för en större öppenhet kring miljö- och samhällsfrågor samt ägarstyrning hos de företag som vi placerar i. 4. Vi ska aktivt verka för att dessa principer följs i finansbranschen. 5. Vi ska samarbeta för att följa principerna så effektivt sommöjligt. 6. Vi ska redovisa vad vi gör och hur långt vi har nått i vårt arbete med att följa principerna. Särskilt princip 4 är viktigt för fondförsäkringsbolagen, eftersom att de kan ställa krav på de externa fondförvaltare som de väljer in på sitt fondtorg. Detta kan liknas vid en form av indirekt påverkan, dvs. att fondförsäkringsbolagen både sätter ett minimumkrav för fonderna som får ingå i utbudet (t.ex. att de ska signera PRI) samt ställer krav på löpande förbättringar för att få vara kvar i fondförsäkringsutbudet.

Läs mer om PRI på www.unpri.org

8

Beskrivning av de tre utvärderingsparametrarna

Nedan definieras och motiveras de utvalda betygsperspektiven. Vi ger även en indikation om betygsgränserna för rött, gult och grönt ljus inom respektive perspektiv.

Hållbarhet i fondurvalet Beskrivning

Betygsgränser ● Rött betyg i perspektivet får fondförsäkringsbolag som har inga eller väldigt låga hållbarhetskrav för att ta in fonder på fondplattformen, jämfört med de andra bolagen i analysen. ● Gult betyg i perspektivet får de fondförsäkringsbolag som hämtar in omfattande information om fondernas hållbarhetsarbete och som har definierade lägstanivåer för vilka fonder som kan tas in på fondplattformen. ● Grönt betyg i perspektivet får de fondförsäkringsbolag som hämtar in omfattande information om fondernas hållbarhetsarbete, samt har en tydlig utvärderingsmodell så att hållbarhet kan antas spela en avgörande roll för vilken fond som väljs in. Även fondförsäkringsbolag med något lägre minimikrav, men som tillämpar dessa på hela det befintliga utbudet så att samtliga fonder på plattformen uppfyller dessa krav, har fått ett grönt betyg i perspektivet.

Inom detta perspektiv utvärderas de processer och krav som finns för att säkerställa en viss hållbarhetsnivå i fondurvalet. Fondförsäkringsbolagen arbetar generellt med nedanstående metoder, vilka ligger till grund för betyget i detta perspektiv: „ Information från fondbolagen. Vilken information om hållbarhet som efterfrågas vid en potentiellt inval av ny fond, samt löpande informationshämtning. Perspektivet beaktar även hur omfattande information som inhämtas.

„ Minimikrav. Flera av fondförsäkringsbolagen har minimikrav på vilka nya fonder som kan tas in i

utbudet, och några tillämpar även dessa minimikrav på det befintliga fondutbudet. Perspektivet beaktar både hur hårda dessa minimikrav är och i vilken utsträckning de appliceras på det befintliga utbudet.

„ Utvärderingsmodell. Flera av fondförsäkringsbolagen har tagit fram en modell för att utvärdera fondernas hållbarhetsarbete. Perspektivet bedömer både hur avancerad metoden för utvärderingen är och vilken vikt hållbarhet får jämfört med övriga parametrar som ligger till grund för valet av fond.

9

Påverkansarbete Beskrivning

Betygsgränser ● Fondförsäkringsbolag som inte följer upp fondbolagens hållbarhetsarbete (eller gör det i begränsad omfattning) får ett rött betyg. Rött betyg får även fondförsäkringsbolaget om det inte bedriver proaktivt påverkansarbete i någon betydande omfattning. Om de har undertecknat ett fåtal initiativ, eller är engagerade i samarbeten på främst en grundläggande nivå, drar det ner betyget. ● Gult betyg får de fondförsäkringsbolag som följer upp fondbolagens hållbarhetsarbete löpande, men inte tillräckligt systematiserat eller med tillräcklig periodicitet. Gult betyg får även bolag som bedriver påverkansarbete i viss utsträckning, exempelvis genom att uppmuntra samarbetspartners att skriva under PRI eller rapportera enligt Hållbarhetsprofilen. Fondförsäkringsbolag som deltar i flera samarbeten, även på en mer omfattande nivå, erhåller också ett gult betyg. avstämningar på temat hållbarhet där man reaktivt diskuterar incidenter och händelser. Även de bolag som bedriver proaktivt påverkansarbete på ett omfattande och tydligt definierat sätt får grönt betyg, t.ex. säkerställer att fondbolagen uppfyller PRI:s principer. Bolag som är engagerade och drivande i flera samarbeten, på ett sätt som kan antas kräva betydande resurser, bedöms också vara kvalificerade för ett grönt betyg. ● Grönt betyg inom delperspektivet får de fondförsäkringsbolag som har regelbundna

Perspektivet Påverkansarbete syftar till att utvärdera i vilken utsträckning fondförsäkringsbolaget använder sin roll som viktig aktör på marknaden för att påverka fondförvaltare och innehav till att arbeta mer med hållbarhet. För att undvika dubbelräkning inkluderar detta perspektiv inte det påverkansarbete som bedrivs av det egna fondbolaget, utan det är en del av fondernas hållbarhetsbetyg i perspektivet ”Utbud”, läs mer på s.11. Perspektivet påverkansarbete beaktar hur fondförsäkringsbolagen identifierar möjligheter till att bedriva påverkansarbete och agerar utifrån detta gentemot fonderna på plattformen/fondernas innehav. Följande tre parametrar har identifierats som viktiga delar av fondförsäkringsbolagens påverkansarbete: „ Identifiering och uppföljning. Hur fondförsäkringsbolagen löpande granskar och hämtar in information om fondernas arbete, och om de inte bara reagerar utan även agerar när något innehav är flaggat som tveksamt, t.ex. följer upp informationen och har regelbundna avstämningar med fondförvaltaren i fråga. „ Proaktivt påverkansarbete. Här inkluderas rutiner för att löpande lyfta hållbarhetsfrågor med fonder på plattformen samt ifall något specifikt påverkansarbete bedrivs, exempelvis påtryckningar att fondbolag ska underteckna PRI, redovisa koldioxidavtryck eller ansluta sig till Hållbarhetsprofilen. Det kan även handla om att identifiera specifika risker och teman i fonderna, somman i förebyggande syfte har en dialog om. „ Samarbeten. Här inkluderas samarbeten inom hållbara investeringar som bolaget bedriver, samt omfattningen av engagemanget i dessa. I denna bedömning ingår även arbetet som ett eventuellt bolag under samma varumärke bedriver. Bedömningen av omfattningen av engagemanget baseras på PRI:s uppdelning i ”basic”, ”moderate” och ”advanced”. 3

3 Se PRI reporting framework 2014/2015, Overarching approach 10 (OA 10)

10

Kommunikation Beskrivning Perspektivet Kommunikation omfattar hur fondförsäkringsbolaget kommunicerar

Utbud Beskrivning Perspektivet ”Utbud” baseras på hur utbudet på fondlistan ser ut, både med avseende på genomsnittlig hållbarhetsnivå i fondutbudet, samt huruvida fonder med särskilt hållbarhetsfokus erbjuds. Vår bedömning av enskilda fonders hållbarhetsnivå utgår från Söderberg & Partners hållbarhetsanalys av fonder. I analysen av fonder tar vi hänsyn till det påverkansarbete som bedrivs av fondbolag under samma varumärke. För mer information om hållbarhetsbedömningen av enskilda fonder, se rapporten ”Hållbara fonder” eller s.12. Betygsgränser Betyget i detta perspektiv baseras på antalet fonder med grönt hållbarhetsbetyg i Söderberg & Partners hållbarhetsanalys (10% av betyget), medelbetyget av fonderna i utbudet (80% av betyget) samt antalet fonder med särskilt hållbarhetsfokus, t.ex. gröna obligationsfonder (10%). Resultatet normaliseras på en tregradig skala, så att fondförsäkringsbolaget med lägst genomsnittlig poäng får 1 i betyg och fonder med högst genomsnittlig poäng får 3 i betyg. Denna normaliserade poäng utgör 40% av det totala betyget.

hållbarhetshänsyn i enskilda fonder och i utbudet, samt hur man förenklar för spararna att göra hållbara val genom filtrerings- eller sökfunktioner i fondlistan. Utöver hur bolaget kommunicerar hållbara alternativ tas även hänsyn till huruvida fondförsäkringsbolaget är transparent med sitt hållbarhetsarbete, t.ex. genom att redovisa koldioxidavtryck i fonder eller resultatet av påverkansdialoger med bolag. Betygsgränser ● Rött betyg får fondförsäkringsbolag som inte underlättar för spararen att göra hållbara fondval. ● Gult betyg får de fondförsäkringsbolag som erbjuder möjlighet till hållbarhetsselektering, samt viss information om hållbarhetsarbetet i fondförsäkringen. ● Grönt betyg får de bolag som på ett enkelt sätt hjälper spararen att ta hänsyn till hållbarhet i sitt fondval, genom att t.ex. erbjuda hållbarhetsselektering i fondlistan. De ges även ett högt betyg om de är transparenta med vilket hållbarhetsarbete som bedrivs i övrigt, exempelvis utförlig information om påverkansdialoger.

11

Söderberg & Partners Hållbara fonder

Betyget i perspektivet “Utbud” baseras framförallt på fondernas betyg i Söderberg & Partners hållbarhetsanalys av fonder. Fonderna tilldelas grönt, gult eller rött ljus i hållbarhet.

För att en fond ska få ett grönt betyg i Söderberg & Partners hållbarhetsanalys måste fondbolaget ta hänsyn till hållbarhet i förvaltningen på ett systematiskt sätt, samt ha ett utmärkt påverkansarbete. Om fonden inte får grönt i ett av dessa perspektiv (Positivt urval och Ansvarsfullt ägande) fås ett gult betyg. Om fonden inte har en tillräckligt hög nivå i någon av dessa två parametrar fås ett rött betyg. Dessa ganska strikta kriterier gör att ett fåtal fonder får grönt ljus i hållbarhet. Fonderna med grönt betyg är enligt vår bedömning ett bra val omman som sparare vill att ens kapital ska placeras hållbart och vill påverka bolag i en mer hållbar riktning. Ett gult hållbarhetsbetyg i analysen betyder att fonden har ett genomarbetat och bra hållbarhetsarbete, och det är därmed inte ett dåligt val omman vill investera på ett hållbart sätt. Inte heller röda fonder har en direkt negativ påverkan ur en hållbarhetssynpunkt, utan kan snarare sägas lämna företag och omvärlden oförändrad. Däremot har fonder med grönt ljus ännu bättre förutsättningar att ge en hållbar påverkan och effekt. Fondernas hållbarhetsbetyg finns tillgängliga för dig som är kund hos oss. Du kan även läsa mer om vår metod och resultat i rapporten ”Hållbara fonder” HÄR .

Hur hållbart är fondförsäkringarnas utbud? Vi på Söderberg & Partners anser att det är viktigt att utgå ifrån vad du som pensionssparare tycker är viktigt, eftersommånga definierar hållbarhet på olika sätt. Du kanske tycker att det är viktigt att det känns etiskt rätt, och inte vill spara i fonder som investerar i bolag som förstör miljön eller producerar kärnvapen? Eller vill du investera i hållbara fonder, för att du anser att bolag som bidrar med hållbara lösningar kommer vara mer konkurrenskraftiga och lönsamma? Eller vill du använda kapitalet som ett verktyg för att påverka bolag till ett ökat ansvarstagande?

I vår hållbarhetsanalys av fonder kartlägger vi hur fondförvaltarna arbetar med alla dessa olika strategier, och ger ett grönt betyg till de fonder som vi anser är allra bäst. Till dags datum har cirka 10% av samtliga fonder i fondförsäkringarnas utbud fått grönt ljus i vår analys, men förhoppningen är att det ska bli betydligt fler.

12

Hållbarhetssymboler

För att göra det enklare för dig som sparare att välja ett hållbart alternativ, visar fondförsäkringsbolagen olika symboler i fondlistan. Men vad står de olika märkningarna egentligen för?

Hållbarhetsprofilen SWESIF (Swedish Forum for Sustainable Investment) har tagit fram ett verktyg som låter fondförvaltare redovisa sitt hållbarhetsarbete enligt ett standardiserat format; ”välja in”, ”välja bort” och ”påverka”. Hållbarhetsprofilen är ett informationsblad som beskriver hur fonderna tillämpar hållbarhetskriterier i sin förvaltning. Informationsbladet är en självdeklaration, vilket innebär att det är fondförvaltarna själva som rapporterar och uppdaterar profilen. Informationen är inte granskad, och är således inte en certifiering eller märkning. Läs mer HÄR . Morningstar Morningstars hållbarhetsglober mäter hur väl företagen som en fond har investerat i hanterar ESG-frågor, jämfört med andra fonder inom samma kategori. Detta baseras på data om de enskilda börsföretagen från Sustainalytics. Hållbarhetsvärdet mäter hållbarhetsnivån i de enskilda innehaven, dvs. ger en ögonblicksbild av hur hållbara företagen som ingår i fonden är. Märkningen tar dock inte hänsyn till fondbolagets påverkansarbete som ägare i bolagen. Läs mer HÄR .

PRI PRI är en förkortning för Principles for Responsible Investment och är ett initiativ som allt fler kapitalförvaltare, kapitalägare och andra aktörer i finansbranschen har skrivit under. PRI bygger på sex principer för ansvarsfulla investeringar, som innebär ett intyg på att man aktivt åtar sig att jobba med hållbarhetsfrågor i förvaltningen. Det finns dock inga uttalade krav, annat än att signatären förväntas rapportera sitt arbete. Att en fondförvaltare har signerat PRI innebär därmed inte per automatik att fonderna är mer hållbara än marknaden. Svanen En Svanenmärkt fond ska avstå från att investera i vissa branscher och företag. Fonden får t.ex. inte investera i företag som utvinner, förädlar eller producerar energi från fossila bränslen eller uran, eller företag som tillverkar vapen eller tobak. Fonden ska även göra en proaktiv hållbarhetsanalys och prioritera de bästa företagen ur ett hållbarhetsperspektiv. Utöver det ska förvaltaren av en Svanenmärkt fond årligen följa upp och rapportera resultatet av fondens hållbarhetsarbete. Läs mer om Svanenmärkta fonder HÄR .

13

Resultat och betyg Januari 2018

I det följande beskrivs resultatet av undersökningen, samt hållbarhetsbetygen inom respektive perspektiv per fondförsäkringsbolag.

Bolag

Betyg

Hållbarhet i fondurvalet Tabellen till höger visar en sammanställning av pensionsbolagens betyg i perspektivet ”Hållbarhet i fondurvalet”. De fondförsäkringsbolag som fått ett grönt betyg inom perspektivet är Länsförsäkringar, Skandia, SPP samt, ny för i år, även SEB. Länsförsäkringar gör en omfattande analys av både de nya och befintliga fondernas hållbarhetsarbete, som betygssätts enligt en internt utvecklad skala där fonderna med bäst hållbarhetsarbete premieras. Både Skandia och SPP har en poängbaserad metod för att värdera fondernas hållbarhetsarbete i urvalet, samt en bra uppföljning och tydliga minimikrav för att säkerställa att fonderna fortsatt lever upp till förväntningarna. Nytt för i år är även att SEB har fått ett grönt ljus i perspektivet. De genomlyser samtliga fonders innehav (även externa fonder) utifrån normbrott 4 . De har även utvecklat en metod för att kvantifiera fondens hållbarhetsnivå och integrera detta i bedömningen, utöver fondens finansiella prestanda. Gemensamt för samtliga fondförsäkringar med grönt betyg är att de alla har implementerat en utvärderingsmodell eller en process där hållbarhetsaspekter kan antas ha en avgörande betydelse för vilka fonder som väljs in i utbudet.

● ● ● ● ●● ● ●● ● ●● ● ● ● ● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ●● ● ●● ● ● ●●

AMF

Avanza

Brummer

Danica

Folksam

Handelsbanken

Länsförsäkringar

Movestic

Nordea

Nordnet

SEB

Skandia

SPP

Swedbank

4 Med normbrott avses bolag som antingen har identifierats eller verifierats bryta mot internationella normer och konventioner, t.ex. arbetsrätt eller mänskliga rättigheter.

14

AMF, Folksam, Handelsbanken, Movestic, Nordea och Nordnet har alla tilldelats gult betyg i perspektivet. AMF har relativt få externt förvaltade fonder, och hållbarhetsarbetet fångas därmed främst upp i Utbud-betyget. Men AMF har uppställda minimikrav och beaktar om den externa fondförvaltaren har ett bra hållbarhetsarbete. Även Movestic har minimikrav för att fonder ska kunna väljas in och behållas på plattformen. Fondbolagen får feedback på sitt hållbarhetsarbete och riskerar att uteslutas om kraven inte uppfylls. Det är dock inte tydligt på vilket sätt hållbarhet kan anses vara avgörande i bedömningen vid fondselektering. Nordea har infört en ny process där externa fonder utvärderas och betygssätts efter hur de jobbar med hållbarhetsfrågor. I dagsläget har utbudet klassificerats och betygsatts enligt denna metod, men det gäller främst nya fonder och analysen av fondernas hållbarhetsarbete är relativt sett inte tillräckligt omfattande. Folksam utvärderar hållbarhetsarbetet som en del av beslutsunderlaget vid selektering av fonder. De har utvecklat en poängbaserad modell som ligger till grund för en samlad bedömning av fonderna, men det är inte tydligt på vilket sätt hållbarhet värderas relativt andra utvärderingsparametrar. Handelsbanken har en central enhet som granskar fonderna utifrån fastställda hållbarhetskriterier. Detta mynnar sedan En hållbar lägstanivå Fondförsäkringsbolagen har en stor möjlighet att ställa krav på de fonder de väljer in i sitt utbud, särskilt ur ett ESG-perspektiv. T.ex. kan de i utvärderingsprocessen säkerställa att fondförvaltaren som minst har signerat PRI (se s.8), att fonden har minst 2 Morningstar-glober (se s.13) eller att förvaltaren på något annat sätt har ett bra hållbarhetsarbete. De fondförsäkringar med ett högt betyg i detta perspektiv har även en regelbunden uppföljning för att säkerställa att befintligt fondutbud lever upp till minimumkraven.

ut i en poäng som beaktas vid val av nya fonder inom fondförsäkringsutbudet. De har under året arbetat med att säkerställa att även befintliga fonder uppnår dessa kriterier, men det är i dagsläget främst grundkriterier som kol och förbjudna vapen som har beaktats. Nordnet skickar i samband med nya fonder ut ett frågeformulär till berörda fonder/fondbolag där ESG utgör ett av ämnesområdena, men processen gäller främst vid inval av nya fonder. Rött betyg i perspektivet får Avanza, Brummer, Danica och Swedbank. Avanza tillämpar ingen selektering i fondutbudet baserat på hållbarhetsaspekter. Brummer hämtar in hållbarhetsinformation och tar särskild hänsyn till om fondförvaltaren har signerat PRI eller UN Global Compact. Vi bedömer det positivt att man gör denna utvärdering, men man har inte satt eller definierat några lägstanivåer ur ett ESG-perspektiv för att en fond ska kunna väljas in i utbudet. ESG- inriktning anses vara positivt men inte avgörande för genomarbetad för att anses vara avgörande vid val av fonder. Relativt sett de andra fondförsäkringsbolagen är det inte tydligt på vilket sätt hållbarhet beaktas i urvalet. Swedbank samlar in viss information om fondernas hållbarhetsarbete men har utifrån det inte definierat några tydliga lägstanivåer som kan antas ligga till grund för selektering av fonder. Den största skillnaden mellan fondförsäkringar med rött ljus, jämfört med gult eller grönt ljus, är hur omfattande informationen som ingår i beslutsunderlaget är, omman ställer absoluta krav på en miniminivå ur ett ESG-perspektiv, hur avancerad utvärderingsmetoden är samt vilken vikt hållbarhet får jämfört med övriga parametrar som ligger till grund för valet av fond. valet av fond. Danica fokuserar främst på screening/genomlysning av innehaven, och hållbarhetsbedömningen är inte tillräckligt

15

Påverkansarbete Tabellen nedan visar en sammanställning av fondförsäkringsbolagens betyg i perspektivet “Påverkansarbete”.

Gult betyg har även tilldelats om fondförsäkrings- bolaget deltar i vissa samarbeten och initiativ, men på en relativt sett grundläggande nivå. AMF bedriver reaktivt påverkansarbete gentemot fonderna på plattformen om de har innehav med låg hållbarhetsnivå. Nordeas påverkansarbete bedrivs främst via det egna fondbolaget, där de samarbetar med flera organisationer och investerarinitiativ på en avancerad nivå. Samma princip gäller för Swedbank och Handelsbanken , som bedriver en stor del av sitt påverkansarbete inom ramen för sina egna fondbolag. Detta är främst något som premieras i ”Utbud”-betyget. Påverkansarbetet gentemot externa fonder är begränsat eller inte tillräckligt formaliserat för bolagen med gult betyg. Brummer för ett påverkansarbete gentemot externa fonder med hänsyn till kostnader och

Folksam, Länsförsäkringar, Movestic, SEB, Skandia och SPP har även i år fått grönt betyg i detta perspektiv. Dessa bolag har en dialog med externa fondförvaltare och följer regelbundet upp fondernas hållbarhetsarbete. Nedan följer några exempel på detta arbete. Folksam screenar årligen alla fonder, även externt förvaltade fonder, mot en intern exkluderingslista samt kontaktar förvaltaren om ett bolag flaggas. De följer även upp detta årligen. Men de anordnar även gemensamma tematräffar till vilka de bjuder in samtliga fondbolag, med fokus på specifika hållbarhetsteman. Länsförsäkringar screenar både interna och externa fonder flera gånger per år. Länsförsäkringar har en dialog med de fonder, men även enskilda innehav, som identifieras vara rödflaggade i screeningen. Movestic följer årligen upp och återkopplar till fondförvaltarna om deras hållbarhetsarbete, samt kommunicerar förväntningar och krav på åtgärd om ett bolag har identifierats bryta mot internationella normer. Skandia har avstämningar 2-4 gånger per år med de externa fonderna där hållbarhetsfrågor och resultatet i deras egna utvärdering diskuteras. Bolag med grönt betyg i detta perspektiv har även ett bra proaktivt påverkansarbete, t.ex. samarbetar SEB med externa fondbolag kring särskilda hållbarhetsteman. SPP tar upp kontakt med fondbolagen om hållbarhetrisker som framkommer vid den kvartalsvisa screeningen. De har även ett utökat samarbete med vissa fondbolag, samt bedriver ett temabaserat påverkansarbete mot de externa fonderna. AMF, Brummer, Handelsbanken, Nordea och Swedbank får gult betyg i perspektivet Påverkansarbete. Fondförsäkringsbolagen som har fått gult betyg har en reaktiv uppföljning, men som inte är tillräckligt systematiserad eller regelbunden för att få grönt betyg.

Bolag

Betyg

● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ●● ● ● ● ● ●● ● ●● ● ● ● ● ● ●● ●● ● ●● ● ●● ● ● ● ●

AMF

Avanza

Brummer

Danica

Folksam

Handelsbanken

Länsförsäkringar

Movestic

Nordea

Nordnet

SEB

Skandia

SPP

Swedbank

16

transparens, vilket inte faller inom ramen för denna analysrapport (se s.3). Men Brummer får ett höjt betyg tack vare att de är drivande och delaktiga i olika samarbeten, främst gällande utvecklingen av standarder och verktyg för hedgefonder. De för en dialog om fondernas arbete med ansvarsfulla investeringar och hur de kan utvecklas på området. Inom perspektivet får Avanza, Danica och Nordnet rött betyg. Avanza bedriver inget påverkansarbete. Nordnet kontaktar fonder som har fått mindre än 2 jordglober enligt Morningstars Hållbarhetsbetyg. De är dock engagerade i relativt få samarbeten eller andra initiativ. Danica agerar reaktivt genom att screena innehavet i samtliga fonder. En dialog tas upp med förvaltaren om ett innehav under en längre tid ifrågasätts, men har ingen proaktiv dialog med fondförvaltarna. Kommunikation och transparens Grönt betyg i perspektivet ”Kommunikation och transparens” har tilldelats Folksam, Länsförsäkringar och Movestic, se tabell till höger. Dessa fondförsäkringsbolag har fått grönt betyg då de på ett lättillgängligt sätt erbjuder spararen möjlighet att selektera på hållbarhet i sitt utbud samt i övrigt är transparenta och gör det enkelt att göra ett hållbart fondval. Folksam erbjuder spararen information om och möjligheten att på ett enkelt sätt filtrera på huruvida fonderna skrivit under PRI och Hållbarhetsprofilen (se s.11). Länsförsäkringar redovisar påverkansdialoger på ett transparent och tydligt sätt, samt vilken typ av incident och inom vilket hållbarhetsområde dessa dialoger har förts i en årlig rapport. Movestic publicerar lättillgänglig information om hållbarhet, bl.a. en årlig sammanställning med en jämförelse av de olika fondernas märkningar. AMF, Danica, Handelsbanken, Nordnet, SEB, Skandia, SPP och Swedbank har alla fått gult betyg i Kommunikation och transparens. AMF redovisar hållbarhetsparametrar i fondlistan och en årlig ägarstyrningsrapport. Danica erbjuder spararen bra

möjligheter att selektera fonder baserat på hållbarhetskriterier. Nordnet och SEB erbjuder selekteringsverktyg och viss information om hållbart sparande. Även Skandia och SPP kommunicerar en del om sitt hållbarhetsarbete, men de är inte lika transparenta med hur hållbarhetsarbetet bedrivs som de bolag som fått grönt betyg i perspektivet; till exempel redovisar de inte lika ingående information om påverkansarbetet. Handelsbanken har sen förra året fått en höjd poäng inom perspektivet tack vare mer information, men behåller sitt gula betyg. Swedbank redovisar ingen hållbarhetsinformation direkt i fondlistan, men man kan sortera fram ”etik/miljö”-fonder. Gemensamt för bolagen med grönt betyg, relativt de med gult, är att de inte enbart visar olika hållbarhetssymboler eller absoluta tal, utan

Bolag

Betyg

● ● ● ● ●● ● ●● ● ● ● ●● ● ● ● ● ●● ● ●● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AMF

Avanza

Brummer

Danica

Folksam

Handelsbanken

Länsförsäkringar

Movestic

Nordea

Nordnet

SEB

Skandia

SPP

Swedbank

17

även förklarar vad de betyder och är mer transparenta.

Fonder med hållbarhetstema Vad menas med att en fond har ett hållbarhetstema? I denna analys har vi inte definierat en bred hållbarhetsfond, t.ex. ”Global Hållbar”, som en fond med tydlig tematisk inriktning. Det kan snarare vara allt ifrån en grön obligationsfond, impact investment-fond, en fond med inriktning på vattenhantering och vattenrening, eller en fond som enbart investerar i bolag som bidrar med lösningar på klimatförändringarna. Svanen-märkta fonder har även räknats med i detta kriterium, se s.13.

Avanza, Brummer och Nordea får rött betyg. Nordea länkar till Hållbarhetsprofilen, om spararen klickar på en specifik fond i listan, men den är svår att hitta och underlättar därför inte en jämförelse. Avanza erbjuder sparare möjligheten att filtrera på hållbarhetsprofilen, men saknar övrig lättillgänglig information om fondernas hållbarhetsarbete. Brummer saknar både möjligheten för kunden att filtrera utbudet baserat på hållbarhet samt övrig utförlig information om hållbart sparande. Utbud Tabellen till höger visar en sammanställning av resultatet i perspektivet ”Utbud”. Avanza, Nordea, Nordnet, SPP och Swedbank har fått grönt betyg i perspektivet. Nordea har ett högt genomsnittligt hållbarhetsbetyg i fondutbudet. Swedbank, Nordnet och Avanza har ett något lägre genomsnittligt hållbarhetsbetyg i utbudet, men erbjuder många fonder med grönt betyg i hållbarhet och flera tematiska fonder, bl.a. Svanen-märkta fonder. AMF och Brummer får ett rött betyg i perspektivet Utbud. AMF har ett genomsnittligt hållbarhetsbetyg på fonderna på plattformen som ligger något under medel, men avgörande för betyget i perspektivet är framförallt att det relativt sett saknas fonder med grönt hållbarhetsbetyg och/eller fonder med tematisk inriktning (se inforuta). Brummers utbud består främst av hedgefonder och indexfonder, där Brummer jobbar för att utöka och förbättra arbetet med ansvarsfulla investeringar. Det finns dock inga tematiska hållbarhetsfonder i Brummers utbud. Övriga bolag; Danica, Folksam, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Movestic, SEB och Skandia, fick ett gult betyg i detta perspektiv, främst på grund av ett fåtal nischfonder samt ett genomsnittligt gult betyg på fondutbudet enligt Söderberg & Partners analys av fondernas hållbarhetsarbete.

Bolag

Betyg

● ●● ●● ● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ●● ● ● ● ● ● ● ● ●● ● ●● ●

AMF

Avanza

Brummer

Danica

Folksam

Handelsbanken

Länsförsäkringar

Movestic

Nordea

Nordnet

SEB

Skandia

SPP

Swedbank

18

Totalbetyg Januari 2018

Tabellen till höger visar fondförsäkringarnas totalbetyg i analysen, utan inbördes ordning. Betyget inom respektive perspektiv är baserat på en poängsättning. Observera att det är poängen inom respektive perspektiv som viktas samman till ett slutbetyg, inte trafikljuset som helhet. Därför kan det vara så att två bolag med samma betyg inom varje perspektiv ändå får två olika slutbetyg. Sammanfattning I årets rapport av Hållbara fondförsäkringar har Movestic höjts från ett gult till ett grönt betyg. SEB, Nordea och AMF har fått ett sänkt betyg, främst eftersom detta är en relativ analys och på grund av att de andra bolagen har förbättrat sig i flera perspektiv. Fondförsäkringarna med grönt betyg bedöms ha en genomarbetad process för att ta hänsyn till hållbarhet i fondurvalet, genom att ställa tydliga krav vid inval av ny fond samt på det befintliga utbudet. De påverkar även fondförvaltare till ett ökat ansvarstagande, t.ex. screenar samtliga fonder, bedriver ett trovärdigt och omfattande påverkansarbete samt samarbetar med andra investerare i hög grad. Fondförsäkringar med grönt betyg redovisar även transparent information om detta arbete, och gör det enklare för spararen att göra ett hållbart fondval. Hållbarhetsnivån i utbudet är hög, där det bl.a. finns möjlighet att investera i en eller flera fonder med tydligt hållbarhetsfokus (t.ex. en eller flera Svanen-märkta fonder eller klimatfonder).

Betyg per den 4/1 2018

Grön

Länsförsäkringar Movestic Skandia SPP

Gul

Danica Folksam Handelsbanken Nordea Nordnet SEB Swedbank

Röd

AMF Avanza Brummer

19

Sammanfattning

Tabellen nedan sammanfattar fondförsäkringsbolagens hållbarhetsbetyg, inom respektive perspektiv. Det är viktigt att betona att betygsättningen är relativ inom perspektiven och baseras på en underliggande poängsättning. Därför kan det vara så att två bolag med samma betyg inom varje perspektiv ändå får två olika slutbetyg.

Betyg per den 4/1 2018

Urval (25 %)

Påverkan (25 %)

Kommunikation (10 %)

Utbud (40 %)

Bolag

● ● ● ● ● ●

● ●

AMF

Avanza

● ● ● ●

● ● ● ●

Brummer

● ●

Danica

● ●

● ● ● ● ●

Folksam

● ● ● ● ● ● ●

Handelsbanken

Länsförsäkringar

● ●

Movestic

● ● ● ● ● ● ● ● ●

● ●

Nordea

Nordnet

● ● ● ●

SEB

Skandia

● ●

SPP

● ●

Swedbank

20

Om Söderberg & Partners Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Vi bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Vi utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering. Vårt mål är att leverera de bästa lösningarna och de mest kompetenta råden genom att ständigt förnya och utveckla det traditionella arbetssättet i branschen. Vår företagsfilosofi präglas av tre viktiga hörnstenar: Öppenhet, Analys och Personlig. Vi sätter alltid kundens intressen först, och all rådgivning som sker inom Söderberg & Partners utgår från varje kunds unika behov. Vi vet att väl underbyggda råd gör skillnad. Allmän information Denna analys är framtagen av Söderberg & Partners Securities AB, org. nr 556674-7456 (nedan ”Söderberg & Partners” och/eller ”Bolaget”). Bolaget är ett värdepappersinstitut och har tillstånd att som sidotjänst utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Som grund för analysen har källor använts som i god tro bedömts vara tillförlitliga. Söderberg & Partners ansvarar inte för riktigheten av informationen eller för felaktigheter eller brister i bearbetningen därav. Analysen uppdateras vid varje kvartalsskifte. Syftet med analysen är att ge Söderberg & Partners kunder allmänna rekommendationer och analysen utgör således inte tillhandahållande av personlig investeringsrådgivning enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden eller vid var tid gällande motsvarighet av nämnd lag. Analysen bör inte ensam ligga till grund för ett beslut om att välja försäkring. Investerare bör söka finansiell rådgivning angående lämpligheten i att investera i de försäkringsprodukter som diskuteras eller presenteras i denna analys och bör förstå att uttalanden om framtidsutsikter inte nödvändigtvis kommer att realiseras. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida resultat. Söderberg & Partners hantering av intressekonflikter inom investeringsrekommendationer är central och Bolaget har antagit interna riktlinjer för att säkerställa integritet för analytiker samt för att identifiera, eliminera, undvika, hantera och/eller offentliggöra faktiska eller potentiella intressekonflikter som rör analytiker eller Söderberg & Partners som bolag. Söderberg & Partners ansvarar inte för direkta eller indirekta skador eller förluster, inklusive men inte begränsat till, förlorad och utebliven vinst, som kan uppkomma till följd av användandet av denna rapport eller dess innehåll. Materialet får inte distribueras, citeras eller kopieras för användning utan Söderberg & Partners föregående godkännande.

08-451 50 00 soderbergpartners.se

soderbergpartners.se

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker