Næstved - Rationeringsregnskab, 1944

Aktieselskabet Olaf O. Barfod & Co. Gyldenløvesgade 10 - Telefon 3424. (Lokal 17 eller

6 / 7 4 ...

Kommune Nr.

København K , d ... i ; . ,Vift. M

Bedes venligst anført i eventuelle Skrivelser til os

//

Ifølge Ordre fra Direktoratet for Vareforsyning, For- I / .o delingskontoret, har vi i Dag som anbelalet-'FO's'fpåkke afsemt: _ / Stk. Forbrugerkort for Kød, Flæsk og Paalægsvarer (Oktober 1944—Marts 1945) Efterbestillinger af Forbrugerkort for Kød, FJæsk og Paa­ lægsvarer maa fremsættes gennem Direktoratet for Varefor­ syning, Fordelingskontoret, Vognmagergade 2, København K.

V e d hæ n g e n d e K v itte rin g fo r M o d ta ge lse n sk a l tilse n d e s D ire k to ra te t fo r V a re fo rs y n in g , F o rd e lin g sk o n to re t, i d a te re t o g u n d e rsk re v e t S ta n d .

Sogneraad

Made with FlippingBook - Online magazine maker