Næstved - Rationeringsregnskab, 1944

Aktieselskabet Olaf O. Barfod & Co. Gyldenløvesgade 10 - Telefon 3424. (Lokal 17 eller

6 / 7 4 ...

Kommune Nr.

København K , d ... i ; . ,Vift. M

Bedes venligst anført i eventuelle Skrivelser til os

//

Ifølge Ordre fra Direktoratet for Vareforsyning, For- I / .o delingskontoret, har vi i Dag som anbelalet-'FO's'fpåkke afsemt: _ / Stk. Forbrugerkort for Kød, Flæsk og Paalægsvarer (Oktober 1944—Marts 1945) Efterbestillinger af Forbrugerkort for Kød, FJæsk og Paa­ lægsvarer maa fremsættes gennem Direktoratet for Varefor­ syning, Fordelingskontoret, Vognmagergade 2, København K.

V e d hæ n g e n d e K v itte rin g fo r M o d ta ge lse n sk a l tilse n d e s D ire k to ra te t fo r V a re fo rs y n in g , F o rd e lin g sk o n to re t, i d a te re t o g u n d e rsk re v e t S ta n d .

Sogneraad

Aktieselskabet Olaf O. Barfod & Co. Gyldenløvesgade 10 - Telefon 3424. (Lo kal 17 e lle r 18)

Kommune Nr. ........ 6 / 5 4 Bedes venligst anført i eventuelle Skrivelser til os

København K., d.

r Ifølge O rdre fra Direktoratet for V a reforsyn ing, For- delingskon toret, har vi i D a g som anbefalet Postpakke afsend t: å 3 X 5 Kr. Købekort for Manufakturvarer J t Litra

Nr. m . » £ £ .... -

Litra........

å , Litra

E fterbestillinger a f K øbek ort fo r Manufakturvarer maa frem sæ ttes gennem D irektoratet fo r Vareforsyn ing , Fordelings­ kon toret, V ognm agergade 2, K øbenhavn K.

J w /h

.....Sogneraad

V e d hæ n g e n d e K v itte rin g (or M o d ta ge lse n sk a l tilse n d e s D ire k to ra te t (or V a re fo rs y n in g , F o rd e lin g sk o n to re t, i d a te re t o g u n d e rsk re v e t S ta n d .

F ølgeseddel.

^

< * / ? / - 3 NOV, 1944

Dato:

Ifølge O rdre fra Direktoratet fo r V areforsyn ing

fø lg e r herm ed:

..... ^ ...C . Stk. Begæ ringe r om Fo r b ru g e r k o r t for Arbejdstøj. L ....Stk. Fo r b rug e r ko r t fo r Arbejdstøj. (Dv. 594 ) c M i n /% tu g c Stk. F o rb rug e rko rt for Arbejdstøj. (Dv. 623) c m . MIIA lmi . Ekspederet af:.. ... J jf j: .... Pakket af:

Personlige og telefoniske Henvendelser angaaende denne Sag maa rettes til KRONPRINSESSEGADE 4 - CENTRAL 16 911 Fordelingskontoret EO Koncept N r. 748. i r e k i o r a t e t f o r ^ V a r e f o r s y n i n g

Postadresse: VO G NM AG E R G A D E 2, KØBENHAVN K.

* 4

D e n

Konto Nr.

Ref.

164799 49 For at undgaa unødig Forsinkelse bedes saavel Konto Nr. som Kef. anført ved Henvendelser angaa« ende denne Sag.

Amts Nr. 6

/Kommune N r

Rekommanderet. I A n le d n in g a f K omm una lbesty relsens

A nm o d *

n in g a f 4 / 1 1 - 1 9 4 4 skal man h o sla g t frem sende: = 1 0 0 = Stk, Sukkers, Smør« og Sæbekort

» B rø dkort1 til Personer over 6 A ar = 5 0 = Stk. under 6 Aar » Tillægsbrødkort

i

—^ )C 0 =

» Tillægssæbekort » M anufakturkøbekort å Kr. 10.— » Smørrabatkort t il Voksne » Spædbømsudstyrskort A » Forbrugerkort fo r K ø d m. v .

» å Kr. 15.—

» t il Børn

» B

» m idlertidige » fo r K vinde r

» Købekort fo r Mænd

A rk Ombytningsmærker (Franskbrød)

til B rug v ed U d d e lin g efter de gæ ld end e Bestemmelser. M od ta g e ls en b ed e s anerkend t paa m e d fø lg en d e K o p i af

1 Pakke \ m. Rationerings« ;{;;K o v re ft:/ mærker. 1 K o p i af nærv. Skrivelse.

Næstved Kommune,

N æ s t v e d . -

164739

Kto. N r.

3000 . 8 . 44 .

* li OLAK 0, BARFGD k CO. KØBENHAVN

Aktieselskabet Olaf O. Barfod & Co. Gyldenløvesgade 10 - Telefon 3424. (Lokal 17 eller 18)

6 f l i

Nr.

København K., den

D et m ed d e le s herved , at v i ifø lg e O rdre fra D irektoratet fo r V a reforsyn ing, F ordelingskon toret, som P ostpakke har af­ send t: /

Stk. Rationeringskort for Levertranpræparatet „Vitaminol“ 1/11 1 9 4 4— 30/4 19 4 5

Til

/

- O

Jj

S ogneraad

4 . . ............... ......

.........................

...

...........

..............................

V e d hæ n g e n d e K v itte rin g (or M o d ta ge lse n b e d e s in d se n d t til D ire k to ra te t fo r V a re fo rs y n in g , F o rd e lin g sk o n to re t, i d a te re t o g u n d e rsk re v e t Sta n d .

Aktieselskabet Olaf O. Barfod & Co. Gyldenløvesgade 10 - Telefon 3424. (Lo kal 17 e lle r 18)

Kommune Nr. ............ ..................... J

København K., J I J Æ . J l V..

Bedes venligst anført i eventuelle Skrivelser til os.

Ifø lg e Ordre fra D irektoratet for V a reforsyn in g , For­

delingskon toret, har v i i D a g s om anbefalet

,

afsendt:

Kort å 23 Ombytningsmærker for Franskbrød

Efterbestillinger af Ombytningsmærker for Franskbrød maa fremsættes gennem Direktoratet for Vareforsyning, Fordelings­ kontoret, Vognmagergade 2, København K.

V e d hæ n g e n d e K v itte rin g fo r M o d ta ge lse n sk a l tilse n d e s D ire k to ra te t fo r V a re fo rs y n in g , F o rd e lin g sk o n to re t, i d a te re t o g u n d e rsk re v e t S ta n d .

Pakket:

9 . ^ 9 ..

Expederet: ..................

QKTI ESELSK RBET I d ju m m

i

u

m

m

PR PIR EN GROS • BOGTRSJ KKERI • BLR NHETFQRLOG • BOGFORLRG

TELF. CENTRAL 3 4 2 4 l o k a l 17 e lle r 18 TELG.-ADR.: PAPIRBARFOD

GYLDENLØVESGADE 10

* r 5 . J

F f

Ank. L

K Ø B E N H A V N K. d . “ 4 . SEP.

Kommune Nr._____ (j / 7

U F . _J VV. I... B.

•X'-

Det meddeles herved, at vi ifølge Ordre fra Direktoratet for Vareforsyning, Fordelingskontoret, i Dag som anbefalet Postpakke- pr. Jernbane som Ekspresgods til............... ...........;.................. Station har afsendt følgende Rationeringskort: L^i£:.D....$tk. Smør#Rabåtkort for Voksne................................. i gule Pakker v J Stk. Smør#Rabatkort for Børn..................................... i røde Pakker / Z :i.M (l..Stk. Sukker#, Smør# og Sæbekort ............................... i grønne Pakker Stk. Mrød* og Grynkort for Personer over 6 Aar__ i blaa Pakker / Stk. Brød# og Grynkort for Børn under 6 Aar......... i orange Pakker Pakker '/ J W oiK ortju og orynKort ior ri a o . orang v Jtåsiim tk. Tillægs#Brødkort.................................................... i brune Stk. Tillægskort for Sæbe............................................ i hvide Pakker 7 til Brug i Oktober Kvartal 1944.

Ekspederet:

/

Pakket:

Q l

BEMÆRK! E f te r b e s t illin g e r a f R a t io n e r in g sk o r t m aa fr em sæ t te s g en n em D ir ek to ra te t for V a r e fo r sy n in g , F o r d e lin g s k o n to r e t , V ognm ager= g a d e 2 , K øbenhavn K.

Sogneraad

V edhæ n g end e K v itter ing fo r M o d ta g e ls en s k a l t il s e n d e s D ir ek to ra te t for V a r e fo r sy n in g , P o r d e lin g sk o n to r e t , i d a te r e t o g u n d e r sk r ev e t S ta n d .

sy

ry £ z s y * r ? V f.

1/ /C ^E -y' $ t i* s

^ /é /r r ZCé drr

t & t l p

U f - P-.

4 ^ u 'iza i.^ u y

/ s .

SJ

b .

S 3

33c.

/ j

3 S 7

'fø 'C W jd / . ,

96

t i

. / / iUW

//AU-./^C^

n

2*

Z i '

f y ø t ø ,

£

3 /

S /

n

:f

C }

62

1

JrH^t //j^ t4

J r k .

C o

IA<

n

n

I d

d . k

Btøfyowioiot.

v f

c /b i i'V)/ 1

/< ?

S

f3

S3 /

*2 l n

Jo

%hbts

% j

t j l

f i

M

h *

Hoved- Indberetning IV H.

P ostad resse:

-- V O G N M A G E R G A D E 2, K Ø B E N H A V N K. Kopi til Kommunen. 3. Fratages og opbevares a f Kommunen.

Q > L r e f z i o r a i e t f o r Q ^ a r e f o r s y n i n g

P ersonlige og telefoniske Henvendelser angaaende denne Sag maa rettes til V O G N M A G E R G A D E 2 - CENTRAL 806

6 7

RIGSTELEFON 161 og 162 PROVINSTELEFON 4 og 5

Am t/K omm . Nr. Ref. For at undgaa u n ød ig Forsinkelse bedes saavel Am t\K om m . N r. som R ef. anført ved H envendelser angaaende denne Sag.

Skema N r. 192.

Amt

Kommune i

vedr. Beholdning og Hoveduddeling a f Rationeringskort m.v. for Perioden: Oktober Kvartal 1944.

Heraf tilbagesendes

R estbeh oldn ing som overføres til Supplem ents- Indberetning for O ktbr. K v. 1944 m rk. IV S (05X0)

Modtaget indtil 1 /io 1 9 4 4

Uddelt pr. 1lio 1 9 4 4 (33XX)

Z

Beholdning

.22’S

vedlagt (44XX)

herefter

Ialt til Raadighed

Stk. Kort

Dato

K ort

K ort

K ort

K ort

K ort

J*?.. ......... /..... ...................

/ / -

z'

1. Smør-Rabatkort til Personer over 15 Aar 7

, ,

’/

0

7 : i

' / ( i

i /

2. Smør-Rabatkort til Personer under 15 Aar

y d /

/ / ■(. .

u

>

r / / O

/

*

3. Sukker, Smør og Sæ bekort.........................

............... 7

/ /

/

v / /

/ ■ / ' f

4. Brød- Grynkort til Personer over 6 Aar.

/ ,

;

,

/ /

V f t

/ ... ... ' .... 0. .....

/ /

/ ) l

5. Brød- Grynkort til Børn under 6 Aar . . .

/

/

/ .

1 0

r - j

i /

/ / /

6. Tillægsbrødkort (se Specifikation I ) .........

' ■ / / 0

7 / / /

0

I . S Æ . A .....

7. Sæbetillægskort (se medflg. Specifikation)

/ /

/ } g '7

0

r

8. Forbrugerkort for Kød - Flæsk - Paalægs- varer for Oktober 1944—Marts 1945 . . .

haardtarb. 1 K o rt t il hve r Person

12-24 aarige 1 K o rt t il hver Person

meget haardtarb. 2 K o rt t il hver Person Antal Kort

Specifikation I (Linie Nr. 6) Oplysninger vedrørende Uddeling af Tillægsbrødkort. Uddelt til: __________ :________________________________________

Antal Kort

Antal Kort

Midlertidig nærværende Personer, som ikke er medregnet i Folkeregistrets Kvartalsindberetning til Statistisk Departement, og som har modtaget Rationeringskort, udgør... / Personer.

Det fremhæves, at enhver Forsendelse af Rationeringskort m. v. i Henhold til Bekendtgørelse Nr. 647 af 16. December 1940 om Opbevaring af Rationeringskort (-mærker), Indkøbskort m. v. skal ske som anbefalet Forsendelse, eller, hvis Forsendelsen sker med Jernbane, som Fragtgods, Ilgods eller Ekspresgods.

Til evt. Bemærkninger:

Q Vareforsyning

Kopi til Kommunen. F ratages o g opb eva re s a f K om ­ munen.

Personlige og telefoniske Henvendelser angaaende denne Sag maa rettes til V O G N M A G E R G A D E 2 - CENTRAL 806

RIGSTELEFON 161 og 162 PROVINSTELEFON 4 og 5

Skema Nr. 192. (Bilag)

For at undgaa unødig Forsinkelse bedes saavel Amt\Komm. Nr. som R ef. anført ved Henvendelser angaaende denne Sag.

Specifikation

til Hoved-Indberetning pr. 1. Oktober 1944 om Udlevering af Tillægskort for Sæbe.

Periode: Oktober Kvartal 1944.

N ed en staaende G ruppe-N r. o g E rhvervs-N r. svarer til d e i Handelsm inisteriets Cirkulære af 8. D ecem ber 1941 m ed B ilag anførte E rhverv m. v.

Gruppe 1 :

T illægskort

Til Børn under 3 Aar,i a l t ................

2 :

a. Personer, der hver vil kunne faa udlev. 1 Stk. T illæ gssæ bekort i H. t. om staaend e Specifikation b. P ersoner, der h v e r v il kunne faa udlev. 2 Stk. T illæ gssæ bekort i H. t. om staaend e Specifikation

Stk.

3:

Læ ger ..............................................................................................Stk. D y r læ g e r ........................................................................................... „ T a n d læ g e r ............................................... ..................................

H u

4:

/ /

Stk.

J o r d em ø d r e ................................. S y g e p le je r s k e r ......................... S u n d h e d sp le je rsk e r............... Sk o le su n dh ed sp le je rsk e r. . . T u b e rk u lo se sta tion ssy g ep l.. H jem m e s y g e p le je r s k e r ------ P riva tsygep lejersk er............... M a s s ø s e r ..................................... M a s s ø r e r .....................................

Stk. w

5 : M a lk n in g ................................................... Iflg. F ordelingskon torets A fg ø re lse

»>

Specifikation til Gruppe 2 a. (Personer, der hver v il kunne faa udleveret 1 Stk. Tillægssæbekort).

Nr.

Nr.

Nr.

Stk.

69. udleveret

Stk.

udleveret...............

Stk.

35. udleveret

1 .

70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

99

...........................

tt

99

99

»

........................... * ................ *

tt

99

ff

99

99

99

ft

»#

* * ................ ............................ »

99

99

99

»»

* * ................. ............................. „

tt

tt

tf

»»

• • .................

tt

tt

tt

• • ................ ............................

99

tf

rt

tt

tt

..........................

99

rt

ff

99

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

»»

...........................

99

tt

99

.......................................................- ft

ft

tt

ft

99

..............*........... ............................

tt

tt

tt

tt

tt

• ....................... ..................... -...... »»

tf

n

99

*

• • ................

tt

99

tt

»

...........................

tt

tt

99

99

n

...........................

99

99

..........................

99

n

tt

99

. . .................

tf

tt

99

' ft

tt

»

...........................

99

99

tt

tt

»

• • ................

tt

tt

tt

...........................

tt

99

tt

tt

w

• • .................

99

99

tt

M

........................... ............................ 99

99

99

99

...........................

tt

tt

99

tt

........................... ............................

tt

99

99

tf

tt

«

* * ................ ............................ ff

tf

99

99s

................ >»

tt

* * ................

99

99

99

n

• • ................

99

tt

tt

.......................... ............................ M

ft

99

99

tt

.......................... ............................ >»

rt

tt

tt

99

100. 101. 102.

„ Gruppe 2a. ialt Stk.

»

...........................

♦»

99

tt

............... ..........

99

tt

tt

tt

w

...........................

tt

tt

99

Specifikation til Gruppe 2 b. (Personer, der hve r v il kunne faa udleveret 2 Stk. Tillægssæbekort).

Nr. 41. udleveret 42. ft 43. ft 44. tt 45. tt 46. tt 47. tt 48. tf 49. tt 50. tt 51. tt 52. tt 53. n 54. tt 55. rt 56. rt 57. tt 58. tt 59. tf

Nr. 1 .

Nr. 21. udleveret

Stk.

Stk.

Stk.

udleveret .

. .........

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

tt

............................

tt

tt

»»

........................*• •........................... tt

tt

........................

tt

n

»

...........................

tt

M

...........................

n

.........................--

tt

ft

* *

n

ft

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

...........................

tt

tt

»»

...........................

tt

• * .................

tf

rt

............................

tt

tt

tt

• •

»

rt

..................................

ft

tt

„ Gruppe2b.ialtStk.

............................

tt

tt

tt

........................... ................

ft

tt

n

»

1600. 9. 44.

*/« OLAF 0. BARFOD * CO. KØBENHAVN

A. 7.

Kopi til Kommunen. Fratages og opb eva re s af Kom munen.

Personlige og telefoniske Henvendelser angaaende denne Sag maa rettes til V O G N M A G E R G A D E 2 - CENTRAL 806

6 7

RIGSTELEFON 161. og 162 PROVINSTELEFON i og 5

Am t Komm . Nr. Ref. For at undgaa unødig Forsinkelse bedes saavel Amt\Komm . Nr. som Ref. anført ved Henvendelser angaaende denne Sag.

Skema N r. 228.

Indberetning

vedr. Beholdning og Uddeling m. v. af Forbrugerkort for Arbejdstøj i Oktober Maaned 1944.

Amt.

m a t

Kommune i

Fra

.....

Antal Kort

Restbeholdning overført fra August—September Ind­ beretning mrk. „A. 6.“ ............................................. Yderligere modtaget efter 1. Oktober 1944 med Skri­ velse af: den.............. ^ .........1944 ................................... den............. ......................1944 ................................... Ialt til Raadighed........................................................ Uddelt i Oktober Maaned 1944................................... (in cl. eventuelle fejlskrevne) Restbeholdning, der følger vedlagt.........................

...... g _.

........ f g *> . M il... ...

*) Specifikation.

Antal Forbrugerkort paa: 1 Stk. (Sæt) Special- Arbejdstøj * * )

Fejlskrevne Forbrugerkort som vedlagt returneres

Antal Forbrugerkort paa : 1 Arbejdsjakke + 1 Par -benklæder

Antal Forbrugerkort paa: 1 Par A rbejds- benklæder

Antal Forbrugerkort paa: 1 Kedeldragt

Antal Forbrugerkort paa: 1 Arbejdsjakke

Stk. /

Stk.

S t k /

Stk.

Stk.

Stk.

O

O

w

f t

7

Tilbageleverede Forbrugerkort, (der paa denne eller tidligere Indberetn ing er eller har væ ret anført som uddelte).

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

sfcjjej Næ rmere A ng ive lse af Arten anføres paa Bagsiden.

T ilbage lev e red e o g fe jlsk revn e Forbrugerkort indsend es m ed Indberetn ingen .

Den ... ................. S O — .1944.

Mi OLAF 0.BARFOD * CO. KØBENHAVN

500. 10. 44.

Forbrugerkort.

Af de anførte..................... Stk. (Sæt) Special-Arbejdstøj er der

A. 6.

Kopi til Kommunen.

Fratages o g opb eva re s a f K om ­ munen.

6 7

r y Am t/K om m . Nr.

RIGSTELEFON 161 og 162 PROVINSTELEFON 4 og 5

Ref. For at undgaa unødig Forsinkelse bedes saavel Amt\Komm. Nr. som Ref. anført ved Henvendelser angaaende denne Sag.

Skema Nr. 70.

Indberetning vedr. Beholdning og Uddeling m. v. af Forbrugerkort for Arbejdstøj i Perioden August—September 1944.

Fra

Amt.

Kommune i

Antal Kort

Restbeholdning overført fra Juni—Juli Indberetning mrk. „A. 5.“ .............................................................. Yderligere modtaget efter 1. August 1944 med Skri­ velse af: den...................................1944 ................................... den................................... 1944 ................................... Ialt til Raadighed........................................................ Uddelt i August—September 1944.............................. (in cl. eventuelle fejlskrevne) Restbeholdning, der overføres til Indberetning for Ok­ tober—November 1944.............................................

t y r * /

0

.... U i l

*) Specifikation.

Antal Forbrugerkort paa: 1 Stk. (Sæt) Special- Arbejdstøj * * )

Fejlskrevne Forbrugerkort som vedlagt returneres

Antal Forbrugerkort paa: 1 Arbejdsjakke + 1 Par -benklæder

Antal Forbrugerkort paa: 1 Par Arbejds- benklæder

Antal Forbrugerkort paa: 1 Kedeldragt

Antal Forbrugerkort paa: 1 Arbejdsjakke

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Stk. 7 f

Stk. f é

/

a /

Z /

Tilbageleverede Forbrugerkort, (der paa denne eller tidligere Indberetn ing er eller har væ ret anført som uddelte).

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

Stk.

O

/

/

0

0

* * ) Næ rmere A n g ive lse af A rten anføres paa Bagsiden.

T ilb a ge lev e red e o g fe jlsk revn e Forbrugerkort indsendes m ed Indberetn ingen .

Den .......

1944.

...L: (Underskrift)

d t i

Forbrugerkort

Af de anførte

(Sæt) Special-Arbejdstøj er der

Stk................ ............................ ............ ................. Stk.......................................................... ................. Stk........................ ................................. ................. Stk.'.........................................................

Stk. Stk.

Kopi til Kommunen. 3 . Fratages og opbevares af Kommunen. Postadresse: VOGNMAGERGADE2, KØBENHAVNK.

Personlige og telefoniske Henvendelser angaaende denne Sag maa rettes til VO G NM AG ER G AD E 2 - CEN TRA L 806 <3) ire tz to ra te t f o r Q V a r e f o r s y n in g

III S. Supplements- Indberetning

6 7

/

RIGSTELEFON 161 og 162 PROVINSTELEFON i og 5

Am t/K omm . Nr. Ref. For at undgaa unødig Forsinkelse bedes saavel Amt\Komm. Nr. som Ref. anført ved Henvendelser angaaende denne Sag.

Skema Nr. 191.

j / / / Kommune i ...........''L i ............ ................................................ Amt

fra

vedrørende de, udover Hoveduddelingen, i Juli Kvartal 1 9 4 4 foretagne Uddelinger og i Behold værende Rationeringskort m. v. samt Specifikation over tilbagesendte ubenyttede Kort og Mærker. z; .2 c Yderligere modtaget efter 1/i 1944 Dato Kort Ialt til Raadighed U d d e lt1) V t —8% 1944 (33XX) Restbeholdning som vedlagt tilbagesendes (44XX) Restbehold­ ning over­ ført fra:

Restbeholdning som overføres til Oktbr. Kv. 1944 Supplements- Indberetning mrk. IV S (50X0) JMS mMWrk

Kort

III H Kort

Kort

Kort

ir

H

1. Smør-Rabatkort til Personer over 15 Aar.

i r

III H

/ J S" i -J'l

2. Smør-Rabatkort til Personer under 15 Aar.

III H

3. Sukker, Smør og Sæbekort.

I

III H

/ y

4. Brød- Qrynkort. til Personer over 6 Aar. . .

ir s. 7

( f

III H

/

5. Brød- Grynkort til Børn under 6 Aar

III H

H f /

6. Tillægsbrødkort (se Specifikation I).

U L

III H

1 7 \

7. Sæbetillægskort (se medflg. Specifikation)

O t

II s Mærker

Mærker

Mærker

Mærker

Mærker2)

8. Rugsigtebrødsmærker til Ombytning med Rugbrødsmærker (se Specifikation II)........... 9. Forbrugerkort for Kød-Flæsk-Paalægsvarer for Januar— April Kvartal 1944 ....................... 10. Midlertidige Forbrugerkort for Kød -F læ sk - Paalægsvarer............................................................

/ / / ,

//

Kort

Kort

II s Kort

Kort

Kort -)

/ / ;

/...

II s

/ L

/ ■

SSStøS

II S

H r

11. Spædbørnsudstyr A Kort mrk. 1944

11 s

/ / ;

12. Spædbørnsudstyr B Kort mrk. 1944

/ / >

KM

1 « -

f r '■

/ ;

6 ■

13. Særlige Købekort for Kvinder (rød e ).

KM

iw

14. Særlige Købekort for Mænd (blaa).

o

’ ) Vedr. ekstra udde lte Mæ rker og F orb ru ge rko rt ved Tab, T y ve ri e lle r lign . sendes — se Bagsiden. 2) A lle K o rt o g Mæ rker skal returneres.

sam t S pecifikation over Mæ rker og Forbrugerkort, som v e d la g t tilb ag e -

haardtarb. 1 K o rt t il hve r Person

m eget haardtarb. 2 K o rt til hver Person

12-24 aarige 1 K o rt t il hver Person

Specifikation I (Linie Nr. 6) O p ly sn in ger ved r. U ddeling af T illægsbrødkort. Uddelt til:

Antal Kort

Antal Kort

Antal Kort

/ / ?

/ t /

6 ,

'

Specifikation II (Linie Nr. 8)

V ed la g t tilbagesend es

Stk. Rugbrødsmæ rker, som er m od tag et v e d Om by tn in g til Rugsigtebrød smæ rker

(1 Rugbrød smæ rk e for 2 Rugsigtebrød smæ rker). Opmæ rksomheden henledes paa, at de ved O m b ytn in g modtagne Rugbrødsmæ rker ikke maa udleveres igen, men skal indsendes sam tid ig med næ rværende Indberetning.

7 _

f o

y .

1600. 9. 44.

*/1OLAF 0.8ARF0D L CO.KØBENHAVN

Returnerede Mærker, For­ brugerkort Og særlige Købekort, (fra Dødsboer, Udenlands- réjsende m.ir.)

Specifikation o v e r ekstra uddelte Mærker, Forbruger- kort o g sæ rlige K øbekort v ed Tab , Tyveri, Brand m . m . K o rt — hvorfra nedennævnte Mæ rker er udle veret — skal op­ føres paa Forsiden under „U d d e lt" og resterende Mæ rker opføres unde r „T ilo versblevn e fraklipp ede Mæ rker"

Specifikation o v e r Mærker, Forbrugerkort o g sæ rlige K øbekort, som v ed lag t tilba g esen d es

Tiloversblevne fraklippede Mærker

1. Smør-Rabatmærker a 50 Øre ..................

1. Smør-Rabatmærker å 50 Øre

/ r

• / O

.

2. Sukkermærker å ’/2 kg . . .

2. Sukkermærker a V 2 k g ...............................

/

3. Smørmærker å 250 g ..................................

3. Smørmærker å 250 g . . . .

/

4. Husholdningssæbemærker .

4. Husholdningssæbemærker............................

5. Haandsæbemærker..............

5. Haandsæbemærker.........................................

/

6. Rugbrødsmærker å l kg . .

6. Rugbrødsmærker å l k g ..............................

7. Rugsigtebrødsmærker å 500 g 8. Havre- el. Byggrynsmærker å l k g .......................................

7. Rugsigtebrødsmærker å 500 g ..................

7 /

' / /

8. Havre- eller Byggrynsmærker a 1 k g . . .

s

9. Byggrynsmærker å */2 kg .

9. Byggrynsmærker å V 2 k g ............................

' y

10. Tillægssæbemærker..............

10. T illæ g ssæ bemæ rk er.......................................

1

i f

0

11. Franskbrødsmærker å 300 g

11. Franskbrødsmærker å 300 g .....................

'

j

12. Forbrugerkort for Kød - Flæsk - Paalægsvarer ......... 13. Midlertidige Forbrugerkort f. Kød - Flæsk - Paalægsvarer

12. Forbrugerkort for Kød - Flæsk - Paalægs­ varer ..................................................................... 13. Midlertidige Forbrugerkort for Kød - Flæsk

.fe

(

14. Spædbørnsudstyr A-Kort . .

14. Spædbørnsudstyr A -K o r t ..............................

f

i

15. Spædbørnsudstyr B-Kort . .

15. Spædbørnsudstyr B -K o r t ..............................

C

t

/

16. Mærkerne G**f"g~h ........... 17. „Ekstra Mærke“ (Børn) ..............................

16. Mærkerne e - f - g - h

. . .

17. „Ekstra Mærke“ (Børn ). . .

f i

f-

/ y

18. „Ekstra Mærke1 (Voksne).

18. „Ekstra Mærke“ (V ok sn e )............................

/

7

(

19. Mærkerne i 32 ) ; 33 i ..

19. Mærkerne { 32 i

j 33 i ............................

O

0

/ / r

20. Ekstra 4-5-6 M æ rk e r.........

20. Ekstra 4-5-6 M æ rk e r .....................................

X

S

21. Købekort Kvinder (r ø d e )..

21. Købekort Kvinder (røde) ..............................

22. Købekort Mænd (blaa)

' r _____ _______

22, Købekort Mænd (b la a )..................................

D et frem hæ ves, at enhver F orsendelse af Rationeringskort m. v. i H enhold til B ekend tgørelse Nr. 647 af 16 D e cem b e r 1940 om O p b ev a rin g af Rationeringskort (-mæ rker), Indkøbskort in. v. skal ske som anbefalet Forsendelse, eller, hvis F orsendelsen sker m ed Jernbane, som F ragtgod s, Ilgod s eller Eksp resgod s.

Til evt. Bemærkninger:

'T * - / f* ' S f t* *** ' / / / • ,. ■£ .// { s / / / £ f ' / ' / / f L/ J t f " / • • / / /"' / t > / , /✓ —

Postadresse: VOGNMAGERGADE2, KØBENHAVNK. Original. i.

Q) [rektoratet for ^Vareforsyning

I I I S . Supplements- Indberetning In d sen d e s til F o r d e lin g sk o n to r e t s e n e s t d en 10. O k to b e r 1944.

Personlige og telefoniske Henvendelser angaaende denne Sag maa rettes til VO G NM AG ER G AD E 2 - CEN TRA L 806

6 7

é > A r

RIGSTELEFON 161 og 162 PROVINSTELEFON 4 og 5

Am t/K omm . Nr. Ref. For at undgaa unødig Forsinkelse bedes saavel Amt\Komm. Nr. som Ref. anført ved Henvendelser angaaende denne Sag.

Skema N r. 191.

, , „ ÆT

.

> X V'V

f™ ...... / , vedrørende de, udover Hoveduddelingen, i Juli Kvartal 1 9 4 4 foretagne Uddelinger og i Behold f.L.Z. ..... ................ Kommune i ............. ............... d. ..... .......... ............................... Amt d « værende Rationeringskort m. v. samt Specifikation over tilbagesendte ubenyttede Kort og Mærker.

Restbeholdning som overføres til Oktbr. Kv. 1944 Supplements- Indberetning mrk. IV S (50X0)

Restbeholdning som ved la g t tilbagesendes (44XX)

Yderligere modtaget efter 1/i 1944 Dato Kort

U d d e lt l)

Restbehold­ ning over­ ført fra:

2 "S

Ialt til Raadighed

Vi-30,

1944

(33XX)

Kort

Kort

Kort

III H Kort

/ o

1. Smør-Rabatkort til Personer over 15 A a r ..

/ €

III H

U c

r t

2. Smør-Rabatkort til Personer under 15 Aar.

____

_ _ _

III H

70

3. Sukker, Smør og Sæbekort.

III H

/ r n

4. Brød- Grynkort til Personer over 6 A a r..

'/r

III H

b l

5. Brød- Grynkort til Børn under 6 A a r .........

/ s

J j

III H

m m

2 o lo,s m

6. Tillægsbrødkort (se Specifikation 1)

___________ tAi / Mærker -) / & / O K o rt3) k J

III H

7. Sæbetillægskort (se medflg. Specifikation) . .

Mærker

Mærker

Mærker

II s Mærker

8. Rugsigtebrødsmærker til Ombytning med Rugbrødsmærker (se Specifikation II)........... 9. Forbrugerkort for Kød-Flæsk-Paalægsvarer for Januar— April Kvartal 1944 ....................... 10. Midlertidige Forbrugerkort for K ød -F læ sk - Paalægsvarer............................................................

Kort

Kort

Kort

II s Kort S s h II s / 6

1 1 1

fo

/ f 'V, /

II S

11. Spædbørnsudstyr A Kort mrk. 1944

II S

/ /v

/ / Z KM

f S

12. Spædbørnsudstyr B Kort mrk. 1944

13. Særlige Købekort for Kvinder (rød e ).

/ / ? /

KM

14. Særlige Købekort for Mænd (blaa). 7 å ! *) Vedr. ekstra uddelte Mæ rker og F o rbru ge rkort ved Tab, T yve ri e lle r lig n . samt S pecifikation over Mæ rker og Forbrugerkort, som ved la g t tilb a g e ­ sendes — se Bagsiden. 2) A lle K o rt o g Mæ rker skal returneres. t u

12-24 aarige 1 K o rt t il hver Person

haardtarb. 1 K ort t il hve r Person

m eget haardtarb. 2 K o rt t il hve r Person

Specifikation I (Linie Nr. 6)

O p ly sn inger ved r. Uddeling af T illægsbrødkort.

Antal Kort

Antal Kort

Antal Kort

Uddelt til:

/ Z / g

....... a s . ..............

................ 7 Y .......... .

Specifikation II (L in ie N r. 8) V ed lag t tilbagesend es ....... ............ ./'.....Stk. Rugbrødsmæ rker, som er m od ta g e t v e d Om by tn in g til Rugsigtebrødsmæ rker ( l Rugbrød smæ rk e for 2 R ugsigteb rød smæ rker). Opmæ rksomheden henledes paa, at de ved Om b ytn in g modtagne Rugbrødsmæ rker ikke maa udleveres igen, men skal indsendes sam tid ig med næ rværende Indberetning.

Den

1944.

(Underskrift)

(Kommunalbestyrelsens Stempel)

*/i01AF 0.BARFOD & CO.KØBENHAVN

1600. 9. 44.

Returnerede Mærker, For­ brugerkort og særlige Købekort, (fra Dødsboer, , Udenlands- rejsende^n. v.) • O"/

Specifikation over ekstra uddelte Mærker, Forbruger­ kort o g særlige Købekort ved Tab, Tyveri, Brand m. m. K o rt — hvorfra nedennævnte Mæ rker er udle veret — skal op­ føres paa Forsiden under „U d d e lt" og resterende Mæ rker opføres under „T ilo ve rsb le vn e fraklipp ede Mæ rker1

Specifikation over Mærker, Forbrugerkort o g særlige Købekort, som vedlagt tilbagesendes

Tiloversblevne fraklippede Mæ rker •*?——*

/3

7/o s / r

1. Smør-Rabatmærker å 50 Øre

1. Smør-Rabatmærker å 50 Øre ..................

2. Sukkermærker å l/2 kg . . .

2. Sukkermærker å */2 k g ...............................

/ : • ' w 1

3. Smørmærker å 250 g . . . .

3. Smørmærker å 250 g ..................................

0

% %

'V V ' r

4. Husholdningssæbemærker .

4. Husholdningssæbemærker............................

0

i /

'

5. Haandsæbemærker..............

5. Haandsæbemærker.........................................

0 .

,

///rV m

0

6. Rugbrødsmærker å t kg . .

6. Rugbrødsmærker å l k g ..............................

/

7. Rugsigtebrødsmærker å 500 g

7. Rugsigtebrødsmærker å 500 g ..................

6

8. Havre- el. Byggrynsmærker a 1 k g ....................................... m

Wi

8. Havre- eller Byggrynsmærker å 1 kg. . .

J/ 1 kg .

/

9. Byggrynsmærker å

9. Byggrynsmærker å */ 2 k g ............................

0

t t

f l !

f

10. Tillægssæbemærker..............

10. T illæ g ssæ bemæ rker.......................................

0

0

11. Franskbrødsmærker å 300 g 12. Forbrugerkort for Kød - Flæsk - Paalægsvarer ......... 13. Midlertidige Forbrugerkort f. Kød - Flæsk - Paalægsvarer

11. Franskbrødsmærker å 300 g .....................

.

12. Forbrugerkort for Kød - Flæsk - Paalægs­ varer ..................................................................... 13. Midlertidige Forbrugerkort for Kød - Flæsk - Paalægsvarer ................................................

/ 3 f

z r

0

&

0 0

14. Spædbørnsudstyr A-Kort . .

14. Spædbørnsudstyr A -K o r t ..............................

0

0

15. Spædbørnsudstyr B-Kort . .

15. Spædbørnsudstyr B -K o r t ..............................

16. Mærkerne e - f ^ g - h . . . .

16. Mærkerne e - f - ' g ' - ' h ..................................

G

n

. .

■ f /% > Z f

L

17. „Ekstra Mærke“ (Børn ). . .

17. „Ekstra Mærke“ (Børn) ..............................

.

18. „Ekstra Mærke“ (Voksne).

18. „Ekstra Mærke“ (V ok sn e )............................

1 /

f* 0

19. Mærkerne ; 32 ) ( 33 i . .

19. Mærkerne i 32 i i 33 ) ............................

0

■i/j-

v f

20. Ekstra 4-5-6 M æ rk e r.........

20. Ekstra 4-5-6 M æ rk e r .....................................

O

21. Købekort Kvinder (r ø d e )..

21. Købekort Kvinder ( r ø d e ) ..............................

t f

J f

22. Købekort Mænd (blaa) . . . .

22, Købekort Mænd (b la a )..................................

Det fremhæves, at enhver Forsendelse af Rationeringskort m. v. i Henhold til Bekendtgørelse Nr. 647 af 16. December 1940 om Opbevaring af Rationeringskort (-mærker), Indkøbskort m. v. skal ske som anbefalet Forsendelse, eller, hvis Forsendelsen sker med Jernbane, som Fragtgods, Ilgods eller Ekspresgods.

Til evt. Bemærkninger:

^

, £ ..

>

Z # ~ Z >

Æ -

S

/ / „ a /

Kopi til Fordelingskontoret. 2. Postadresse: VOGNMAGERGADE2, KØBENHAVNK.

< D i r e k t o r a t e t f o r ^ V a r e f o r s y n i n g

I I I S . Supplements- Indberetning In d sen d e s til F o r d e lin g sk o n to r e t s e n e s t d en 10. O k to b e r 1944.

Personlige og telefoniske Henvendelser angaaende denne Sag maa rettes til VO G NM AG ER G AD E 2 - CEN TRA L 806

6 7

/

RIGSTELEFON 161 og 162 PROVINSTELEFON 4 og 5

Am t/K omm . N r. Ref For at undgaa unødig Forsinkelse bedes saavel Amt\Komm. Nr. som Ref. anført ved Henvendelser angaaende denne Sag.

Skema Nr. 191.

fra ............................................................................... Kommune i Amt vedrørende de, udover Hoveduddelingen, i Juli Kvartal 1 9 4 4 foretagne Uddelinger og i Behold værende Rationeringskort m. v. samt Specifikation over tilbagesendte ubenyttede Kort og Mærker.

Restbeholdning som overføres til Oktbr. Kv. 1944 Supplements- Indberetning mrk. I V S (50X0)

Yderligere modtaget efter 1/i 1944 Dato Kort

z - '5

Restbeholdning som ved la g t tilbagesendes (44XX)

Restbehold­ ning over­ ført fra:

U d d e lt i) 7 ,- 3 % 1944 (33XX)

Ialt til Raadighed

III H Kort

Kort

Kort

Kort

1. Smør-Rabatkort til Personer over 15 Aar.

111 H

2. Smør-Rabatkort til Personer under 15 Aar.

III H

-- --

3. Sukker, Smør og Sæbekort.

III H

4. Brød- Grynkort til Personer over 6 Aar. . .

III H

5. Brød- Grynkort til Børn under 6 A a r .........

III H

6. Tillægsbrødkort (se Specifikation I)

III H

7. Sæbetillægskort (se medflg. Specifikation) . .

Mærker

Mærker

Mærker

II s Mærker

Mærker -)

8. Rugsigtebrødsmærker til Ombytning med Rugbrødsmærker (se Specifikation II)........... 9. Forbrugerkort for Kød-Flæsk-Paalægsvarer for Januar—April Kvartal 1944 ....................... 10. Midlertidige Forbrugerkort for K ød -F læ sk - Paalægsvarer ............................................................

m m m m

II s Kort

Kort

Kort

Kort

Kort -)

II s

X'sSK>v/\>v/o\ rs\

II S

11. Spædbørnsudstyr A Kort mrk. 1944 ..............

II S

12. Spædbørnsudstyr B Kort mrk. 1944 ..............

KM

13. Særlige Købekort for Kvinder (rød e).

KM

,AiVvl\A'v _ --- s'Z#/ \'^7 \'^v &S&

14. Særlige Købekort for Mænd (blaa). .

Vedr. ekstra udde lte Mæ rker og F o rbru ge rkort ved Tab, T yveri sendes — se Bagsiden. 2) A lle K o rt o g Mæ rker skal returneres.

e lle r lign . sam t Specifikation over Mæ rker og F orbrugerkort, som ve d la g t tilb ag e -

haardtarb. 1 K o rt t il hve r Person

m eget haardtarb. 2 K o rt t il hve r Person

12-24 aarige 1 K o rt til hver Person

Specifikation 1 (Linie Nr. 6) Oplysninger vedr. Uddeling af Tillægsbrødkort. Uddelt til:

Antal Kort

Antal Kort

Antal Kort

Specifikation II (Linie Nr. 8)

Vedlagt tilbagesendes

Stk. Rugbrødsmærker, som er modtaget ved Ombytning til Rugsigtebrødsmærker

(1 Rugbrødsmærke for 2 Rugsigtebrødsmærker). Opmærksomheden henledes paa, at de ved Om b ytn in g modtagne Rugbrødsmæ rker ikke maa udleveres igen, men skal indsendes sam tid ig med nærværende Indberetning.

Den

.1944.

(Kommunalbestyrelsens Stempel)

(Underskrift)

MsOUFO.BARFODlcCO.KØBENHAVN

Returnerede Mærker, For­ brugerkort og særlige Købekort, (fra Dødsboer, Udenlands­ rejsende m. v.)

Specifikation over ekstra uddelte Mærker, Forbruger- kort o g særlige Købekort ved Tab, Tyveri, Brand m. m. K o rt — hvo rfra nedennævnte Mæ rker er udle veret — skal op­ føres paa Forsiden under „U d d e lt" og resterende Mæ rker opføres under „T ilo versblevn e fraklippede Mæ rker"

Specifikation over Mærker, Forbrugerkort og særlige Købekort, som vedlagt tilbagesendes

T iloversblevne fraklippede Mærker

1. Smør-Rabatmærker å 50 Øre ..................

1. Smør-Rabatmærker å 50 Øre

2. Sukkermærker å V 2 k g ...............................

2. Sukkermærker å */2 kg . . .

3. Smørmærker å 250 g ..................................

3. Smørmærker å 250 g . . . .

4. Husholdningssæbemærker...........................

4. Husholdningssæbemærker .

5. Haandsæbemærker.........................................

5. Haandsæbemærker..............

6. Rugbrødsmærker å l k g ..............................

6. Rugbrødsmærker å l kg . .

7. Rugsigtebrødsmærker å 500 g ..................

7. Rugsigtebrødsmærkerå 500 g

8. Havre- el. Byggrynsmærker å 1 k g .......................................

8. Havre- eller Byggrynsmærker å 1 k g . . .

9. Byggrynsmærker å V 2 k g ...........................

9. Byggrynsmærker å */2 kg .

10. T illægssæbemæ rker.......................................

10. Tillægssæbemærker..............

11. Franskbrødsmærker å 300 g .....................

11. Franskbrødsmærker å 300 g

12. Forbrugerkort for Kød - Flæsk - Paalægs-

12. Forbrugerkort for Kød - Flæsk - Paalægsvarer ......... 13. Midlertidige Forbrugerkort f. Kød - Flæsk - Paalægsvarer

13. Midlertidige Forbrugerkort for Kød - Flæsk - Paalægsvarer ................................................

14. Spædbørnsudstyr A -K o r t ..............................

14. Spædbørnsudstyr A-Kort . .

15. Spædbørnsudstyr B -K o r t ..............................

15. Spædbørnsudstyr B-Kort . .

16. Mærkerne G - f - ' g - h ..........................................

16. Mærkerne e ~ f " g ~ h . . . .

17. „Ekstra Mærke“ (Børn) ! ............................

17. „Ekstra Mærke“ (B ø r n )...

18. „Ekstra Mærke“ (V ok sn e )............................

18. „Ekstra Mærke“ (Voksne).

19. Mærkerne i 32 1 i 33 ; ............................

19. Mærkerne ! 32 ) [ 33 •. .

20. Ekstra 4-5-6 M æ rk e r .....................................

20. Ekstra 4-5-6 M æ rk e r .........

21. Købekort Kvinder ( r ø d e ) ..............................

21. Købekort Kvinder (r ø d e )..

22, Købekort Mænd (b laa )..................................

22. Købekort Mænd (blaa) . . . .

Det fremhæves, at enhver Forsendelse af Rationeringskort m. v. i Henhold til Bekendtgørelse Nr. 647 af 16 December 1940 om Opbevaring af Rationeringskort (-mærker), Indkøbskort m. v. skal ske som anbefalet Forsendelse, eller, hvis Forsendelsen sker med Jernbane, som Fragtgods, Ilgods eller Ekspresgods.

Til evt. Bemærkninger:

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10-11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24

Made with FlippingBook - Online magazine maker