Næstved - Toksværd vagtværn, rapporter 1944-1945 (transkr.)

Arkivaliet er transskriberet af Tove Petersen, frivillige medarbejder ved NæstvedArkiverne, juni 2016.

Toksværd vagtværn

Anton Jensen Nr. Tvede

Som vi ved var det den 19. september 1944, at det danske Politi blev afskediget af Tyskerne, dette brutale overfald blev trodset af forskellige Sogneråd, idet de dannede et såkaldt Vagtværn til at forestå og medvirk til Opholdelse til Sikkerhed, Ro og Orden indenfor Kommunens Rammer (dette valg gjaldr 1. august 1945. I Toksværd blev udpeget, Smed Laursen, Nr, Tvede. Vognmand Joh. Sørensen, Toksværd, Hestehandler Aage Nielsen, Toksværd samt Vognmand Anton Jensen, Nr. Tvede, sidstnævnte som Formand.

I den Tid havde Vagtværnet forskellige Oplevelser, skrevet 72 Rapporter samt anholdt og arresteret 12 Personer samt Shalburgmand.

En af de sidste Dage i Juli Måned afholdt Sognerådet en Afskedsfest for Vagtværnet paa Alderdomshjemmet i Sørup, hvor Sognerådsformand G. Peter Nielsen, Sørup efter endt Spisning takkede Vagtværnet for et helt igennem veludført Arbejde og som Bevis herfor blev blandt andet Lygter, Gummiknipler m.m. som engang var udleveret, overdraget i privat eje til de forskellige Personer – dog maatte Formandens Hund nøjes med et ekstra Ben!

Nr. Tvede, den 1. August 1945

Anton Jensen

Timebetaling til Vagtværnet blev sat til 3Kr. pr. Time pr. Mand og Kørselsgodtgørelse til og fra Haslev Arrest efter Formandens Skøn, som selv passede og førte Regnskab

Fra 1. April til 1. Juni i alt 69 Timer

Bil til Haslev kr. 207,oo

Tlf og Porto 30,00

14,00

Indsendt Regning d. 12 Juni i alt 251,00

Nr. 1

Vagtværnet blev Lørdag d. 14. Oktober 1944 underrettet om, at der var fra Arbejdsmand Joh. Petersen, Toksværd Landevej, stjaalet 1 Herre- og Damecykel. Vagtværnet satte sig straks i gang med en undersøgelse om Sagen.

Nr. Tvede d. 16. Okt. 1944

Anton Jensen

Nr. 2

Torsdag d. 19. Okt. anmeldte Skovarbejder N. Nielsen. V. Egede, at var forsvundet et Par nye Gummistøvler Nr. 42, man fand Manden med Støvlerne i en Roemark paa Sparresholm, ved Navn Frimann Paaske. Han blev kørt til Arresten i Haslev, hvor han tilstod overfor Dommeren, og blev fængslet for otte Dage.

Nr. Tvede d. 14. Okt. 1944

Anton Jensen

Nr. 3

Tirsdag d. 7. November 1944 anmeldte Gartner Karsten Sørup, at da han kom hjem til Aften, laa uden for hans Ejendom 30 af hans egne Høns med afhugget Hoved. Forklaringen kom snart, idet man traf frem til to Schæferhunde, der strejfede rundt, som blev overladt til deres Ejer.

Nr. Tved d. 7. November 1944

Anton Jensen

Nr. 4

Søndag den 22. Okt. 1944 traf Vagtværnet Børge Nielsen, Nr. Tvede ved Skoven paa ulovlig Jagt og uden Jagttegn, han blev foreholdt det ulovlige, og om ikke vise sig mere, før Jagttegnet var i orden.

Nr. Tvede d. 22. Okt. 1944

Anton Jensen

Nr. 5

Lørdag Nat Kl. 4 1944 blev Vagtværnet ringet op fra Lægeboligen i Toksværd. Fruen var vaagnet ved, at der var nogen og gik ude i Køkkenet. 2 Mand tog straks af sted og ved nærmere Eftersyn, viste det sig, at det var Pigen, der var gaaet ud i sit eget Ærinde. Og det betrykkende hvilede atter over Lægeboligen i Toksværd.

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Nr. 6 ”Værnemagten”

Den 28. November 1944 fik Undertegnede en Skrivelse fra Flyvekommandoen i Værløse medsendt en Daabsattest paa Pigen Else Inge Jensen, Nr. Tvede født den 1. Juli 1920 ang. 1 Straffeattest Svaret lød .paa Grund af de nuværende Forhold, kan en saadan ikke fremskaffes.

Nr. Tvede 30. November 1944

Anton Jensen

Nr. 7

Torsdag d. 30. November 1944 blev Vagtværnet underrettet om en Paakørsel KL. 17.30 ved Indkørsel fra Rønnedevej til Post Harry Andersens Ejendom i Toksværd.1 Lastbil var kørt paa den ene af Hestene, og ved at køre til Everdrup Vognmandsforretning ud paa Natten, fandt man Hestehaar paa Kanten af Ladet af Bilen, derefter fandt man frem til to Chauffører, der laa i deres gode Søvn. Søren Ejner Hansen, Flintemose f. d.10.12. 1914 samt Chauffør Kristian Svendsen. s. st., de maatte begge vedgaa for at faa Forsikringsforholdene i Orden.

Nr. Tvede d. 19. December 1944

Anton Jensen

Nr. 8

Søndag den 26. November foretog Vagtværnet Husundersøgelse hos Arbejdsmand Marius Nielsen, Toksværd Landevej ang. tidligere Tyveri af 2 Cykler. Resultatet blev som første Gang, at der fandtes intet mistænkeligt.

Nr. Tvede, d. 26. November 1944

Anton Jensen

Nr. 9

Den 6. December 1944 Frk. Fris og Jensen, København afholder møde i Toksværd Samlingshus om Vagtværnet var ude om at overvære, om det gik pænt til og nærmere kunne Folk skønne, så man kunne tage hjem igen.

Nr. Tvede den 6. December 1944

Anton Jensen

Nr. 10

Torsdag den 7. December 1944 blev der anmeldt fra Gårdejer Valdemar Jensen, Sørup, at der om Natten var stjaalet en ny Herrecykel fra Karlekammeret, efter at have faaet oplyst, at en Karl, som tjente paa Gården sidste Sommer nu opholdt sig paa Søgaard i Braaby og afhørte ham ved Navn Gunner Jørgensen f. d. 9/8 1924 i Horslunde paa Lolland, han var ikke i Besiddelse af nævnte Cykel og kunne?

Rapport nr. 11

Mandag d. 11. Decembe4 1944 blev anmeldt, at om Natten havde en Tyv været paa Besøg hos Gårdejer Marius Nielsen, Dysted, var gaaet igennem Havedøren og medtaget 1 Kniv, Fedt, Ost, Leverpostej, Brød, 1 stegt Kylling, tillige med en ny Damecykel. Alt blev noteret op til nærmere Undersøgelse.

Nr. Tvede d. 11. December 1944

Anton Jensen

Rapport nr. 12

Mandag d. 11. December 1944 blev anmeldt til Vagtværnet, at der fra Vognmand H. Hansen, Toksværd var stjaalet 1 Høkurv med Generatorbrænde og Laasen som holdt Porten var brækket itu, da vi senere erfarede at en Generatordreven Bil var kørt ud fra Doktor Sindrup til sidste Nattog , tog vi ud hos nævnte Vognmand Jens Aage Jensen, Toksværd Landevej f. 9/6 1913? I Toksværd, han tilstod straks Tyveriet men lovede at bringe Varerne tilbage inden Aften, hvad han imidlertid ikke holdt.

Nr. Tvede d. 12. December 1944

Anton Jensen

Rapport nr. 13

Lørdag d. 16. December 1944 Husundersøgelse hos Handelsmand Sigfred Nielsen, Toksværd, idet flere Klager var indgaaet om Bildækstyveri. Vagtværnet fandt imidlertid intet udover 4 smaa nye Dæk, hvorpaa var Papirer paa lovlig vis.

Nr. Tvede d. 20. December 1944

Anton Jensen

Rapport nr. 14

Mandag d. 18. December 1944 blev anmeldt fra Sygeplejersken Fr. Christensen, Toksværd, at hun en Aften blev standset og Bilen omringet af 5-6 unge Mennesker og tiltalt meget provokerende, hun hørte en nævne

Erik og efter et par Dage havde vi anholdt 6 unge Mennesker, som senere tilstod. De forklarede, at de kom fra Holme Kro, hvor de havde nydt 6 Pilsnere, 6 Snaps, 6 Apollenaris, 6 Solbærrom, og var derefter gaaet hjem i løftet Stemning.

Det Hvorfor Thi men

Staar kan op du

Jo du og vil

Lige da ned hvis

For ikke læs nok

Din dette dette læse

Næse læse lille det

Vers paatværs

Øjet kan smile og Munden le. Men Graaden i Hjertet kan ingen se.

Vi Mennesker har vidst godt af, at komme i Enrum, og faa at mærke, at vi ikke altid kan have Medgang eller klare os selv.

Nr. 13

Lørdag den 16. December kl. 20 foretog Vagtværnet Husundersøgelse hos Handelsmand Sigfred Nielsen, Toksværd Landevej, idet der fra forskellige var ringet til Vagtværnet om stjaalne Bildæk, blandt andet Vognmand Kristian Petersen, Ringstedgade, Næstved havde mistet 32 x 6 Dæk. Vagtværnet fandt imidlertid intet ud over 4 smaa Dæk, som der var Papirer paa lovlig Vis.

Nr. Tvede den 20 December 1944

Anton Jensen

Rapport nr. 14 fra Vagtværnet i Toksværd

Mandag den 18. December 1944 blev anmeldt til Vagtværnet at Sygeplejerske Frk. Christensen, Toksværd Søndag Aften den 22. December kl. 22.30 var udsat for en ret ubehagelig Oplevelse, som kan forklares paa følgende maade Sygeplejersken havde været i Sygebesøg hos Parcelist Harry Andersen, Toksværd, hvor en

lille Pige ved navn Ruth var i Besøg og var meget syg af Ørebetændelse, da Frk. Christensen kørte hjem til Toksværd og passerede Søllesvej, blev hun standset med sin Bil, idet en ung Mand rakte Haanden ud til Stop, da Frk. havde standset var der med det samme 5 unge Mænd omkring Vognen og som kom med forskellige Trusler, blandt andet, havde vi vidst, at De kørte privat Kørsel, saa havde vi ringet efter Dem, saa kunne De have kørt os hjem fra Kroen og passer Gaden, for nu kommer den en Patrulje Schalburgfolk nede fra Landevejen og ligeledes truede med Værnemagten, nu er det Tiden at begynde at skyde i Mørket, kunne Frk. Christensen ikke se, om det var Schalburgfolk eller ej. Men man kan tænke sig, at det for Frk. Christensen har været en ret ubehagelig Forskrækkelse, og man mener at i dette Tilfælde var en velfortjent Afklapsning paa sin Plads., hun mente at høre en nævne Navnet Erik, og ved at forhøre os nærmere, fandt vi ud af, at det var Erik Birk, der tjener hos Gaardejer Ejner Nielsen, Sørup, der tog 2 af Vagtværnets Folk ud tidlig paa Aftenen og afhørte denne unge Mand, som tilstod at have været med, og som nu maatte opgive de andre 4, som var Erik Andersen, Sørup, Hans Nielsen, Sørup Skov, Ejner Hansen, Sørup og Herluf Andersen, Sørup. Ved Henvendelse paa Holme Kro fik Vagtværnet oplyst, at de havde udgivet at være fra Herregaarden Sparresholm alle 5 og havde nydt 3 Pilsnere,2 Solbærrom, 1 Perbermyntesnaps og 6 Appollinaris, men efter Kromandens Mening var de ikke berusede men for resten meget lystige da de kom.

Nr. Tvede, den 20. December 1944

Anton Jensen

Ejner Hansen, Sørup stiller Spørgsmaal ang. Sabotage hos Frederik Johansen, Klokkergaard

Hærværk paa Ejner Nielsens Mose, hvor en Hesteomgang blev slaaet itu.saaledes at Tørveproduktionen maatte standse.

Forskellige Trusselbreve!

Erik Andersen 27/5 1917

Herluf Andersen 1/3 1922

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 15

Der blev for nogen Tid siden anmeldt til Vagtværnet, at der rundt i Sognet gik et Rygte om Vagtværnet, som ikke er betryggende for Befolkningen, derfor forsøger Vagtværnet, hvad det saa end vil koste at finde Ophavsmanden til Sladderen, saaledes at han kan faa den velfortjente Afklapsning. Rygtet lød saaledes, at Vagtværnet i Toksværd ikke var der ringeste værd, fordi de var bange for at gaa ud, naar det var mørkt, og i et Tilfælde havde de gemt sig under en Viadukt i Ravnstrup, fordi at de var bange. Dette vil Vagtværnets Folk ikke finde sig i, men forlanger, at den Mand der har udspredt Rygtet af Rettens Vej faar sin fortjente Straf, indtil Dato er afhørt 2 Personer og den tredje er Rs. Rasmussen, Flintebjerg, der er tilsagt at møde i Forsamlingshuset Fredag dem 22. December kl. 7 Aften

Nr. Tvede den 21. December 1944

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 16

Fredag den 22. December 1944!

Vagtværnet samlet i Toksværd Forsamlingshus sammen med de 5 unge Mænd fra Sørup og som satte deres Navne under paa følgende Skrivelse

Undertegnede der Søndag Aften den 17. December 1944 kl. cirka 22.30 passerede Søllesvej imod Toksværd efter at have været paa Holme Kro, hvor vi havde nydt hver 3 Pilsner, 2 Glas Solbærrom, 1 Pebermyntelikør samt 6 Appolinaris – husker godt, at vi fik standset en Bil paa Søllesvej. Som vi senere har erfaret blev ført af Sygeplejerske Frk. Christensen, Toksværd, vi beklager herigennem vore Udtalelser samt vor højrystede Stemning og giver herved Frk. Christensen vor uforbeholdne Undskyldning og lover samtidig, at noget lignende aldrig vil ske mere fra vor Side.

I Overværelse af Vagtværnet i Toksværd Forsamlingshus Fredag den 22.December 1944

Erik Birch, Herluf Andersen, Ejner Hansen, Hans Nielsen og Erik Andersen, Sørup

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr.. 17

Nytaarsdag kl. ca. 10 blev anmeldt til Vagtværnet, at der hos Murer Niels Laurits Hansen, Dysted var begaaet ret grove Nytaarsløjer. Niel Laurits Hansen og Konen havde været borte Nytaarsaften og kom hjem kl ca. 2.30, det viste sig da, at ukendte Personer havde lavet forskellige grove Løjer – en Stige var lagt op paa Taget af Stuehuset, men det værste var dog, at Nøglehullerne til saavel Gangdøren som Køkkendøren var fyldt med Gips, og da det var fuldstændig umuligt at faa renset det ud, maatte de efter en Times forløb brække Køkkendøren itu med en Jernstang for at komme ind, der er ikke nogen bestemte Personer som mistænkes for dette, men Vagtværnet forsøger paa om muligt at finde de skyldige

Nr. Tvede den 2. Januar 1945

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 18

Den 2. Januar 1945 fik Vagtværnet en Skrivelse fra Parcelist P. Olsen, Udby (førhen Dysted) ang. en Vognhandel! Parcelist Albert Larsen, Nr. Tvede havde omkring 1. November købt en fast Vogn af Peter Olsen og skulle betale den med 300 Kr, den 1. December, det bemærkes at Peter Larsen havde modtaget Fjælder, Vognbaand og Høstlad til nævnte Vogn. For at faa disse Forhold i Orden havde P. Olsen skrevet flere Gange til Albert Larsen uden at faa Svar, og da Vagtværnet henvendte sig hos Albert Larsen

desangaaende protesterede han paa det bestemteste ikke at have nogen af de Dele til denne Vogn. Efter nærmere Samtale med P. Olsen tog Vagtværnet for anden Gang ned hos Albert Larsen, dog uden at træffe ham hjemme, men Konen forsikrede ligeledes, at de hverken havde hørt eller set noget til de Dele, men ved nærmere Eftersyn fandt Vagtværnet de forskellige Dele gemt under en Bod omme bag ved Albert Larsens Ejendom. Efter dette maatte A. Larsen sætte sit Navn under paa, han betaler Vognen med 300 Kr. inden den 15. Januar, i modsat Fald skal han bringe de ovennævnte Dele til Udby paa P. Olsens Ejendom

Nr. Tvede den 7. Januar 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 19

Onsdag Morgen den 3. Januar 1945 blev der ringet til Vagtværnet fra Gartner Søren Karlsen, Sørup Mose og bedt om hurtig Bistand, da fremmede Personer listede oppe paa Loftet over Soveværelset. Endvidere blev det forklaret, at hvis Gartneren viste sig uden for Døren, var det den visse Død. Tre af Vagtværnets Folk kørte øjeblikkelig og undersøgte hele Ejendommen samt to Naboejendomme, der for Tiden staar ubeboet, men fandt intet mistænkeligt. Herefter fik Søren Karlsen Besked paa ikke at sende Bud efter Vagtværnet før der var noget at komme efter.

Nr. Tvede, den 4. Januar 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 20

Søndag Aften den 7. Januar 1945 kl. 10.45 noterede Vagtværnet en Mand ved Navn Aksel Christensen. Søn af Husmand Emil Christensen, Ravnstrup. Idet han cyklede i Mørket uden at have saa meget som en Lygte med sig – og det var ved Slagter Lars Hansens Ejendom i Toksværd.

Nr. Tvede, den 8. Januar 1945

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 21

Lørdag den 13. Januar meddelte Vagtværnet fra Haslev, at man efterlyste en ung Mand ved Navn Oscar Christiansen – 28 Aar gammel – lys – middel Størrelse iført blaat stribet Tøj, der tjente hos Gårdejet Helge Jacobsen, Orup Tlf. 127 og havde medtaget sin Husbonds Cykel, samt et Par Gummistøvler.

Den 23 Januar fik Vagtværnet i Toksværd nys om, at den efterlyste opholdt sig hos Arbejdsmand Svend Aage Andersen, Hovkrogen ved Sparresholm, to Mand fra Vagtværnet kørte derud og fandt den efterlyste, som blev anholdt og efter at have fundet Gummistøvlerne, der var et Sted samt Cyklen, der var et andet Sted blev den efterlyste kørt til Haslev og afleveret til Vagtværnet i Haslev.

Nr. Tvede, den 23. Januar 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 22

Den 20. Januar 1945 meddelte meddelte Morten Pedersen, Fredensgaard, at han en Aften ved en Dilettantforestilling i Toksværd Forsamlingshus var bleven af med sin Pung, der indeholdt ca. 50 Kr. Pungen var senere fundet tom. Vagtværnet lovede at tag e sig af Sagen.

Nr. Tvede d. 30. Januar 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 23

Den 19. Januar 1945 anmeldte Frk. Doris Nielsen, Nr. Tvede, at hun havde mistet et Par Skindmuffer ved Husflidsfesten i Toksværd Samlingshus samme Dato. Vagtværnet undeersøger nærmere det skete.

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 24

Mandag, den 5. Februar 1945 anmeldte Age Jensen, Trælløse at en Reolvogn paa Gummi med 21x50” var forsvundet fra hans Ejendom i Ravnstrup.

Vagtværnet undersøger Sagen nærmere, men opdager at Smed Christensen i Fodby var den som havde hentet Vognen – da Vagtværnet satte sig i forbindelse med denne Mand forklarede han, at han havde Dommerens Tilladelse til at hente denne Vogn, endskønt der ikke var nogen hjemme paa Gaarden. Dette meddelte Vagtværnet Aage Jensen og endvidere henviste denne Sag til en Sagfører.

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 25

Lørdag den 24. Februar blev der ringet fra Sogneraadsformand P. Nielsen, Sørup. at Vagtværnet i Kongsted efterlyste en ung Mand, 19 Aar og ved Navn Erling Andersen iført brunt Tøj samt Støvler med Træbunde, han menes opholde sig i Skoven omkring Sørup eller Sparresholm. Vagtværnet i Toksværd undersøgte

samme Dag to Ejendomme i Sørup, nemlig Sofus Andersen samt Hans Andersen uden Resultat. Samme Nat KL. ca. 2 undersøgtes atter Sofus Andersens Lo- Lade og Stald samt Sørup Skov, men den efterlyste fandtes ikke.

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 26

Søndag den 25. Februar anmeldte Jens Hansen, Dysted, at der om Natten havde været Indbrud paa hans Ejendom, hvor Tyvene havde medtaget hans Cykel, hvorpaa var Gummi af gammel Kvalitet. Vagtværnet har ikke noget Spor at gaa efter, men Mandag den 26 forklarede Jens Hansen, at han Torsdag den 22. Februar var kørende til Sparesholm Storskov paa denne Cykel og var gaaet ind i Skoven for at hente noget Brænde, og da han kom tilbage til Cyklen var Luften lukket ud af begge Hjul og Pumpen var fjernet. Da Jens Hansen forklarede til en af Vagtværnets Medlemmer, at et Køretøj fra Gaardejer Poul Nielsen, Dysted samme Dag havde været i samme Skov, tog denne Vagtmand straks sammen med Jens Hansen over hos Poul Nielsen og undersøgte Karlens Cykel, da den stjaalne Pumpe havde et særligt Kendetegn fandtes den hurtigt og ved afhøring af Tjenestekarl Lindhardt Nielsen, Dysted f. den 9/5 1928 tilstod han, at han havde taget Pumpen ude i Skoven og derefter lukket Luften ud af begge Hjul.

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 27

Søndag den 25. Februar anmeldte Gaardejer Kristian Jørgensen, Nr. Tvede, at hans Cykel Nr. 8797 D med 22” Dæk var stjaalet om Natten, den var laast inde i en Følboks. Vagtværnet lovede at tage sig af Sagen.

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet Nr. 28

Tirsdag den 6, Marts henvendte Hr. Gents, Kæhlersvej Nr. 7, Næstved sig til Vagtværnet i Toksværd og forlangte Bistand i en Bedragerisag, det drejede sig om at Gents Kone havde fra den Tid hun var i Tyskland sendt Penge hjem til hendes Søstermand Barber Aksel Nielsen, Toksværd i alt 1000 Kr., men da Vagtværnet senere fik Forklaring paa, at Aksel Nielsen ikke skulle udbetale nogen af Pengene før Fru Gents selv forlangte det, saa sendes Sagen tilbage med den Underretning, at man henviste en saadan Sag til en Sagfører.

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 29

Omsdag den 7. Marts 1945 anmeldte Gaardejer P. Dinesen. Dysted, at han Onsdag den 28. Februar kom kørende til Næstved og holdt ind i Vilh. Schmidts Gaard, da han saa skulle hjem var hans kostbare Kørepisk stjaalet, den var endda sat til Side inde paa Gaardskarlens Værelse. En Gaardejer fra Kalkerup var tildels mistænkt for dette Tyveri, og Vagtværnet fra Toksværd tog derfor til Kalkerup, dog uden at træffe Manden hjemme, men Torsdag den 8. Marts traf Vagtværnets Leder nævnte Mand paa Holme Kro, hvor han toges i Forhør og tilstod at have Pisken, men hans Forklaring gik ud paa, at han havde mødt en ukendt Mand paa Gaden med denne Kørepisk, som han saa havde købt for 20 Kr., Denne Mand lovede at bringe Pisken tilbage til den rette Ejer inden 24 Timer, det var Gaardejer Robert Nielsen, Kalby f. den 29/7 1913 i Toksværd.

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 30

Hr. Sognefoged Jens P. Jensen, Skuderløse

Søndag den 4. Marts 1945 kom Ludvig Brodka, der er født den 12/7 1919 i Englerup sammen med flere til Toksværd Samlingshus, hvor der var D.S.U. Bal

Ved samme Lejlighed stillede denne Mand sig temmelig udfordrende overfor Vagtværnet i Toksværd, blandt andet med generende Udtalelser, som Vagtværnets Leder senere fik Underretning om, og da det blev Lukketid, var disse Herrer lovlig sene til at forlade Lokalet, det saa nærmest ud som om det var paa trods, men da vi regnede med det var fremmede Gæster, blev dette tilgivet.

Det gik først op for os, hvad det var for Gæster, da de cyklede igennem Toksværd By med høje Raab og Skrigen – en saadan støjende Adfærd vi nemlig ikke vant til i Toksværd

Da Vagttværnet fra Toksværd hørte disse Raab kørte de straks ind til Byen og traf nogen unge Mennesker, som vi kendte, disse forklarede, at det var Vagtværnet fra Skuderløse der havde været saa højrøstet, derefter satte en af vore Folk Farten op og naaede Urostifterne kort før Gødstrup By, hvor Selskabet blev stoppet, indtil Lederen af de øvrige Vagtfolk kom til. Dette Møde endte saa med, at Ludvig Brodka maatte aflevere sit Legimitationskort, som han efter vor Mening ikke er kvalificeret til at bære, det skal bemærkes, at ved et tidligere Bal i Toksværd har denne Mand benyttet sig af sit Vagtværnskort ved at dokumentere sig over for nogle unge Mennesker her fra Toksværd, han havde dengang en Kammerat med som havde forset sig overfor disse unge, men paa det Grundlag maatte de unge Mennesker finde sig i noget, som ellers ikke kan tillades.

NB Dagen efter ringede Sognefogeden at denne mand var kasseret og den udleverede Knippel taget fra ham.

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 31

Handelsmand Poul Larsen, Ravnstrup har anmeldt til Vagtværnet, at forleden Aften, da han kom hjem gjorde han den Opdagelse, at hans Rationeringskort for sidste Kvartal paa nær 2 Smørnærker var forsvundet, ligeledes var der stjaalet 1 stk. Pølse paa cirka 1 Pund.

Dette tages ikke saa højtideligt.

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 32

Hr. Landsretssagfører P. Opstrup, Haslev

Den af Kongsted Vagtværn efterlyste unge Mand Erling Joh. Anderse født i Toksværd den 27/7 1925 blev af Vagtværnet i Toksværd anholdt Mandag den 12. Marts Kl. 12.40 og ført til Arresten i Haslev.

Vagtværnet i Kongsted regner med, at denne Mand, som har været efterlyst siden omkring 1. December 1944 har forskellige Smaatyverier paa sin Samvittighed blandt andet 1 Bildæk m.m.

Mandag den 11. December 1944 blev der til Vagtværnet i Toksværd anmeldt fra Gaardejer Marius Nielsen, Dysted, at der om Natten havde været Indbrud, en Tyv var gaaet fra Haven ind i Køkkenet og stjaalet 1 Damecykel, der tilhørte Fru Nielsen, endvidere havde Tyven medtaget 1 stegt Kylling fra Spisekammeret, ½ Brød, Leverpostej, Ost og Fedt samt 1 Brødkniv

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 33

Det er anmeldt, at der Onsdag Nat den 14. Marts er stjaalet 1 Cykel, tilhørende Medhjælper Poul Jensen hos Marius Nielsen, Dysted. Det er en ældre Cykel med rød Saddel, hvid Frakkeskaaner med meget elendigt Gummi, der var fuld med Lapper over Fordækket .

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 34

Ligeledes er anmeldt fra Arbejdsmand Laurits Thomsijk, Sparresholm, at der Fredag Nat den 16. Marts ved hans Udhus er brækket Laasen itu til Brændehuset, hvorfra er stjaalen 1 a 2 Sække Brænde samt fra en Jordkælder er stjaalet ½ Td. Kartofler.

Vagtværnet lovede at tage sig af nævnte Sag.

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 35

Fredag den 16. Marts 1945 anmeldte Uddeler Nielsen, Dysted Brugsforening, at der om Natten havde været Indbrud og stjaalen cirka 36 Pakker Cigarettet, Tyven havde slaaet en Rude itu indtil Kontoret, hvor Cigaretterne laa paa en Hylde ligefor Vinduet, hvor Tyven var gaaet ind fra, saa det tyder paa, at være en stedkendt Person. Da Vagtværnet fik Underretning om, at en Mand ved Navn Karl Peter Hartvig Larsen, født den 20. Februar 1906 i København samme Aften ved ca, KL. 22,30 Tiden passerede Vejen forbi Brugsforeningen, og at han tillige Dagen efter skulle rejse i Arbejde paa Kalundborg Egnen. ansaa Vagtværnet det for rigtigt at undersøge denne Mand, han var imidlertid kørt hjemmefra, men Vagtværnet kaprede en Bil og indhentede ham ved Fensmark, hvor alt hvad han havde med sig blev nøje efterset, men uden Resultat, udover at al Mistanke frafaldt denne Mand.

Nr. Tvede, den 16. Marts 1945

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 36

Gaardejer Chr. Frandsen og Sønnen Egon Frandsen, Dysted, der har en Tørvemose i Flintemose har til Vagtværnet i Toksværd anmeldt, at naar de paa Cykel færdes fra og til nævnte Mose kommer igennem Størlinge By er de i flere Tilfælde blevet generet med forskellige Tiilraab af en Mand, der bor i Størlinge By, disse Tilraab er af en saadan Karakter, at man knapt kan være bekendt at skrive det af med Pennen, men denne Mand har tillige udtalt denne Trussel, at han nok skal sørge for, at Frandsen ikke skal komme til at skære Tørv paa nævnte Mose i Sommer. Manden med de voldsomme Udtalelser er født den 2/5 Maj 1905 og hedder Niels Peter Andreasen har Lørdag den 17. Marts 1945 KL. 10.15 ved en Afhøring af Lederen af Toksværd Vagtværn tilstaaet at have brugt nævnte Udtryk, samt at have udstedt nævnte Trussel overfor Frandsen ang. Tørveproduktionen. Ovennævnte bevidnes af Undertegnede.

Nr. Tvede, den 18. Marts 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 37

Mandag den 26. Marts kl. 9.45 blev der ringet fra Holme Olstrup Vagtværn om hurtig Assistance samt Blokering af forskellige Veje, idet der umiddelbart før var begaaet Indbrud hos Gaardejer Jørgen Bendtsen, Kalby og stjaalet en Tegnebog fra Soveværelset indeholdende 750 Kr., da der imidlertid ikke fandtes nogen minstænkelige paa Vejen samledes man i løbet af Aftenen paa Jørgen Bendtsens Gaard, hvor forskellige Fodspor undersøgtes, og da Karlen paa Gaarden var kørt bort ventede Lederen fra Toksværd Vagtværn sammen med Olstrup Vagtværn til Kl. ca. 2 til nævnte Karl kom hjem, han tages derefter i Forhør, samt undersøgtes alle hans Ejendele, men uden Resultat, men alligevel blev han af forskellige Grunde mistænkt, dog beroligede man ham med, at vi regnede med, at det var sikkert en fremmed Person der havde været paa Spil. Næste Morgen blev denne Karl afhentet af Lederen af Olstrup Vagtvørn og fært til Arresten i Haslev, hvor han efter 8 dages Fængsling tilstod, at have gaaet fra Haven gennem et Vindue til Jørgen Bendtsens Soveværelse og fra en Kommode taget nævnte Tegnebog. Alt imens Jørgen Bendtsens og hans Kone sad og læste Avisen i et tilstødende Værelse. Tegnebogen havde han gemt ved en Grøftekant paa Marken.

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 38

Fredag den 30. Marts meddeltes det, at en skrællet Cykel laa hengemt i Bernhard Hansens Skov i Toksværd. Vagtværnet afhentede den herefter og genkendte den, som været stjaalen den 14. Martd fra Medhjælper Poul Jense hos Marius Nielsen, Dysted, den blev afleveret til dens rette Ejer.

Nr. Tved, frn 1. April 1945

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 39

Der er anmeldt fra Knud Hansens Fodermester, at der et Par Gange er stjaalen Brænde fra hans Brændestak, som staar udenfor Huset, han mistænkte ingen bestemt, men formoder, at en Aften var hans Hund efter en Person Markløs over mod Ravnsbjerg.

Nr. Tvede, dem 1. April 1945

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 40

Mandag den 2. April 1945 KL. 21.30 blev der fra Holme Olstrup Vagtværn ringet til Toksværd Vagtværn om Assistance angaaende et større Slagsmaal ved et Bal i Holme Olstrup Forsamlingshus, hvor to berygtede Slagsbrødre optraadte paa voldsom Vis, blandt andet ved at slaa løs paa 2 af Vagtværnets Medlemmer, samt skamslog en tredje Mand, saaledes at der maatte tilkaldes Læge.

Da Lederen fra Toksværd Vagtværn kom til Stede kl. 21.45 var disse voldsomme Mænd lige forsvundet i en Bil, men senere paa Natten hyrede man en Bil, hvori kørtes til Fensmark for at finde Ophavsmanden til Bataljen, som var Danmarksmester i Boksning Josef Zmuda, han boede paa et lille Loftsværelse i et Hus i Nærheden af Glasværket. Da Manden satte sig til Modværge, blev han taget med Magt og bunden, derefter blev han kørt til Haslev og indsat i Arresten Kl. 2.30

Nr. Tvede, den 3. April 1945

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 41

Tirsdag den 3. April blev der atter ringet fra Vagtværnet i Olstrup. Da Lederen var syg blev der anmodet om Assistance, det drejede sig om at anholde Nr. 2 af Slagsbrødrene fra Fensmark, nemlig Bokseren Frantz Zmuda, som arbejdede paa Ingeniør Laudrups Mose. Lederen fra Toksværd Vagtværn kørte sammen med et par Mand fra Olstrup til Fensmark og anholdt Frantz Zmuda, der tilbød at gaa godvilligt med, hvorefter man kørte ham til Haslev. Her blev disse to Brødre fremstillet i et Grundlovsforhør, hvor de tilstod deres Brøde fra Aftenen før! De forskellige Forseelser, som stod i Rapporten samt Lægeerklæringen blev løst op.

Nr. Tvede den 4. April 1945

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 42

Tirsdag den 6. April blev der ringet til Vagtværnet fra Post Alfred Jensen, Toksværd Landevej. Det drejede sig om Husbestyrerinden var kommet i Tjeneste den 1. April fik 28 Kr. paa Forskud, hvorefter hun den 4. April var hoppet ud af et Vindue i Haven og gaaet sin Vej og ikke ladet høre fra sig, det bemærkes at hendes Skab og andre forskellige Ejendele staar hos Alfred Jensen endnu. Alfred Jensen forlangte i Erstatning for Rationeringsmærker for hende samt hendes Dreng, for de 3 Dage de havde været i Tjenesten.

Man forelagde nu Alfred Jensen efter at have hørt denne Forklaring, at man synes at her var for lidt Grund til at tilkalde Vagtværnet.

Nr. Tvede, den 6. April 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 43

Onsdag den 18. April anmodede Sogneraadsformand P. Nielsen, Sørup Vagtværnet om, at efterlyse en Mand ved Navn Karl Vilhelm Rudstrøm, født den 1/6 1876 i Sverrig, han var Lørdag den 15. ds. bortgaaet fra Sørup Alderdomshjem iført sort Diplomat, meget udtraadte Sko, gammel blød Hat og taler gebrokkent

Dansk. Bestemmelsen var, at han skulle til et Logemøde i Næstved, hvor han imidlertid ikke havde været men var sidst set ved Mogenstrup Kro.

Denne Efterlysning blev optaget af Pressens Radioavis og udsendt Onsdag Aften den 18. ds. I Pressen

Paa Vagtværnets Vegne

Anton Jensen Central 15,200 2 Telefoner til K

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 44

Torsdag den 19. April 1945 Kl. 6 Morgen ringede Købmand Hans Nielsen, Sørup, at der havde været Indbrud, Tyvene havde brækket Kælderlemmen op udefra og havde fra Kælderen gaaet op i Butikken, hvorfra de havde stjaalet 6/2 Flasker Akvavit, 1 Flaske Rosenkrone, 70 Æsker Snus, 10 Citronvand, 1 kg Smør, Cykelolie, Tændstikker, samt Kasseapparatet, der indeholdt 17 Kr. i 2-5-10 Ører, dette fandtes i en nærliggende Grusgrav tømt for dets Indhold, fra Købmandens Ejendom var tydelige Spor af 3 Mand over en nysaaet Mark og til nævnte Grusgrav, da der Aftenen før var set 3 Karle fra Raadegaard, var den første Mistanke henvendt her og Vagtværnet tog derfor samme Dag til Raadegaard og afhørte og undersøgte Karlenes Værelser m.m., men fandt intet mistænkeligt, derefter ringede man til Rønnede Vagtværn for at faa foretaget en Husundersøgelse hos en Kristian Sørensen, der var set ved H. Nielsens Ejendom et Par Aftener før, men dette gav heller ikke noget Resultat.

Nr. Tvede den 22. April 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 45

Fredag den 20. April anmodede P. Nielsen, Sørup Vagtværnet om at efterlyse en ung Pige ved Navn Inger Alise Petersen, Datter af Husmand Alfred Petersen, Sparesholm f. den3/10 1930, hun tjente hos Gaardejer Hans Christensen, Boserup, og var Onsdag den 18 April Kl. 7 om Morgenen gaet ud med en Spand Aske, og er ikke senere set, hun var ved bortgangen iført en lys Kjole, gamle udtraadte Sko, barbenet og barhovedet, er senere set i Haslev. Vagtværnet anmodede Pressens Radioavis om at optage ovenstaaende, men fik det Svar, at en Efterlysning burde være 8 Dage gammel for at faa den optaget.

Nr. Tvede, den 22. April 1945

Anton Jensen

NB Vagtværnet fik Lørdag den 21 ds. Meddelelse om at nævnte unge Pige holdt til hos Husmand Ernst Nielsen ved Gisselfeld – 1 tlf. til Kb.k

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 46

Søndag den 22. April blev der ringet fra Hans Vuelf, Sørup Alderdomshjem angaaende Tyveri i Nattens Løb. Hr. Vuelf var kommen hjem Kl. 22 Lørdag Aften og havde sat sin og sin Kones Cykel i Vognskuret, næste Morgen fandtes Stellene til begge Cykler. Ved en Halmstak, der stod ved Gaarden 4 tildels nye Dæk med Slanger af disse. Da der denne Aften havde været 2 Karle fra Raadegaard paa Besøg ved Alderdomshjemmet fandt man det for nødvendigt at undersøge disse Forhold, hvorfor Vagtværnet tog til Raadegaard og undersøgte Karlenes Værelse, Ejendele samt deres Cykler, men fandt intet mistænkeligt, hvorfor al Mistanke frafaldt her.

Nr. Tved, den 22. April 1945

Anton Jensen Sørup Raadegaard 3 Timer

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 47

Søndag den 22. April KL. ca 20 ringede Sogneraadsformand P. Nielsen, Sørup til Vagtværnet ang. den forsvundne Pige Inge Alise Petersen, hun var set hos en enlig Dame, som boede ved Sørup Skov, og det var en Betingelse, at hun blev der Natten over, saaledes at Sogneraadet kunne faa taget Bestemmelse desangaaende. Lederen af Vagtværnet kørte derpaa derud, og paa Vejen mødte han den unge Pige, der var i Selskab med en ung Mand, hun forklarede, at hun nu skulle til Olstrup hos nogle Bekendte, dette endte dog med, at Vagtværnet fik overtalt Pigen til at gaa tilbage igen for at blive Natten over hos den fremmede Dame, indtil hun saa blev afhentet af Børneværnet.

Nr. Tvede, den 23. April 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 48

Onsdag den 25/4 1945 blev der ringet til Vagtværnet i Toksværd, at der var nogle mistænkelige Personer i en Halmstak i nærheden af Sparesholm, to af Vagtværnets Folk kørte straks derud, og det viste sig, at tre Personer laa gemt i Halmen, nemlig Arbejdsmand Svend Aage Jensen, Skuderløse født den 20/9 1912 i Kvislemark og Arbejdsmand Ebbe Henry Rasmussen, Østergade 55, Store Heddinge født den 16/1 1922 i Magleby, samt Sømand Harry Gerhard Rasmussen, Østergade 55, Store Heddinge født den 27/10 1916 i Magleby. Paa Forespørgsel, hvor de Herrer kom fra og hvor de skulle hen forklarede de, at de kom fra Næstved og var paa Vej til Store Heddinge, hvor de søgte Arbejde paa en Mose, denne Forklaring fandt Vagtværnet ikke var tilstrækkelig, men undersøgte en Taske som de medførte og her fandtes Borsving, 1 lang Dolk samt Tobak og en opbrækket Laas, dette var nok til, at Vagtværnet erklærede dem for anholdt og kørte dem til Arresten i Haslev. Derefter blev de visiteret, og der fandtes atter en Dolk i deres Besiddelse, tre nye Cykler, som laa gemt bag Stakken blev læsset paa Vagtværnets Lastbil, der saa førte hele Selskabet til Arresten i Haslev, her viste det sig, at de tre Cykler var stjaalet Natten før fra Gaardejer Axel Christensen, Hastvig ved Køge og at Selskabet var taget til Sydsjælland for at foretage natlige Eventyr, det var

Sømanden, der var Anfører, han var nemlig en gammel Bekendt af Politiet, idet han tidligere havde været straffet 7 Gange for Vold og Tyveri. En Del andre Tyverier blev ved denne Lejlighed opklaret.

Nr. Tvede, den 26/4 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 49

Torsdag den 26. April Kl. 9.45 udbrød der Ild i et Udhus tilhørende Tømrer Vald. Jensen, Sørup. Ejeren var paa dette Tidspunkt ikke hjemme, men nogle Naboer saa Røgen stige ud igennem Taget. Huset nedbrændte til Grunden og der brændte desuden 1 Tons Tørv, en del Brænde, noget Gavntræ, Redskaber og forskeligt Tømrerværktøj samt 5 Cykler, hvoraf den ene var en trehjulet. Et Stuehus, som stod op til det brændte Udhus var beboet af Ejeren samt en Lejer ved Navn Niels Monsen. Ved Afhøringen forklarede denne Mand, at han var inde i Stuen, da Naboen Gaardejer Joh. Hansen kom farende og raabte: Kan i ikke se, at det brænder i Taget, en Søn af ovennævnte ved Navn Erling Monsen forklarede ligeledes, at han var inde i Stuen hos sine Forældre, de var ved at klæde om, da de skulle have været bort, og at han ikke havde været i Udhuset den Dag. P. Nielsen, Sørup, der havde alarmeret Brandvæsenet forklarede, at et Kvarter efter Opringningen stillede Zone Sprøjt fra Toksværd

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 50

Frk. Thomsen, ansat hos Handelsgartner Jørgen Petersen, Køng ringede til Vagtværnet i Toksværd Torsdag den 3. Maj angaaende hendes tidligere Husbond Parcelist Alfred Jensen, Toksværd Lodder, der nægtede at udlevere hendes Tøj, bestaaende af Skab, Barneseng m.m. Alfred Jensen fastholdt, at have 25 Kr. til gode for forudbetalt Løn, og som saadan mente at kunne beholde Frk. Thomsens Ejendele. Vagtværnet foreslog nu Alfred Jensen at udlevere de Ejendele, som tilhørte Frk. Tomsen, og det med det betroede, at udbetale Forskud paa Løn maatte blive en privat Sag mellem ham og Frk. Thomsen

Nr. Tvede, den 4. Maj 1945

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 51

Torsdag de 10. Maj kl. ca. 18 meddelte Tømrer Alfred Olsen, Dysted Vagtværnet, at en Hippomand var paa Vej fra Dysted imod Kalbyriskoven. Lederen af Vagtværnet kørte strak med, og Hippomanden, som var den 52 aarige Vilhelm Emil Sørensen fra Grunderup blev indhentet ved Kalby og erklæret for anholdt, hvorefter der blev ringet til Modstandsbevægelsen i Næstved, som omgaaende kørte ud og tog Manden med til Næstved, hvor han blev interneret.

Nr. Tvede, den 10. Maj 1945

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 52

Hr. Forvalter Kurt Nielsen, Sparresholm

I Anledning af Vagtværnet har faaet tilsendt 50 Kr. i Dusør fra Gaardejer Axel Christensen Hastvig ved Køge, saa har Vagtværnet i Toksværd vedtaget, at udbetale de 20 Kr. til Dem, som Tak for udvist Beslutsomhed ved omgaaende at ringe til Vagtværnet ang. de tre Herrer i Halmstakken.

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 53

Onsdag den 16. Maj 1945 KL. cirka 15 meddeltes det Vagtværnet, at der var opstaaet Ild i en Halmstak tilhørende Parcelist H.P. Petersen, Toksværd ved Kalbyvejen. Vagtværnet optog Rapport paa Brandstedet, hvor det oplystes, at Husbestyrerinden Elna Larsen f. den 26/5 1894 havde tømt en Askespand af i Nærheden af nævnte Stak og saa har Vinden ført Gnister fra Askebunken og henimod Halmstakken. Derefter henstillede Vagtværnet til Elna Larsen om at udvise mere forsigtighed for Eftertiden.

Nr. Tvede, den 16. Maj 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 54

Den 17. Maj anmeldte Tjenestekarl Orla, der er i Tjeneste hos Forpagter Helge Jensen, Toksværd, at der fra et ham tilhørende Klædeskab, som henstod hos hans tidligere Husbond Gaardejer Carl Nielsen, Dysted var stjaalen 1 Klædning samt en ny Silkeskjorte. Vagtværnet tog derefter til Østergaard i Dysted, undersøgte Karlens Værelse samt afhørte Forkarlen paa Gaarden, der hedder Aage Olsen født den 1/9 1921 i Køge, denne nægtede at kende noget til Sagen, hvorefter man foretrak , at se Tiden an nogle Dage.

Nr. Tvede den 17. 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 55

Torsdag den 17 Maj anmeldte Fru Erna Andersen, Dysted Hovkrog, at hun om Eftermiddagen var blevet bestjaalet for hendes Cykel, hun havde været til Købmand, men paa Hjemvejen sket der noget med Bagringen, som var Træfælge, hvorefter hun satte Cyklen fra sig om bag en Busk, hvor Vejen gaar ind imod Sparresolm Storskov, ½ Time efter kommer hun tilbage for at hente Cyklen, men da er den forsvunden, det var tildels nyt Stel og Træfælge paa begge Hjul.

Nr. Tvede, den 17. Maj 1945

Anton Jensen

Rapport fra Toksværd Vagtværn Nr. 56

Lørdag den 19. Maj 1945 ringede Gaardejer Carl Nielsen, Dysted, at hans Karl Aage Olsen pludselig havde anmodet at fri om Eftermiddagen, da han ville en Tur til Byen, for at faa trukket Tænder ud, og at han muligvis ville tage med Rutebilen, der gaar fra Dysted Kl. cirka 12.30 . Omgaaende sendtes en Vagtmand til Næstved for skygge Vedkommende i Tilfælde han skulle have en Pakke under Armen. Ganske rigtig, Manden blev fulgt til en Opgang i Ramsherred, hvor han pludselig var forduftet. Et Par Medlemmer af Næstved Vagtværn blev tilkaldt og foretog Undersøgelse, men uden Resultat, derefter ventede man til KL. ca. 16 da Dysted Bilen atter skulle tilbage, der kom den eftersøgte, men Pakken var omsat. Efterlyste blev nu taget med paa Vagtværnets Kontor, hvor Lederen fra Toksværd Vagtværn afhørte ham, og han forklarede, at da han var kommet til Byen var han først gaaet om i Ramsherred og havde sammen med en Mand ved Navn Paaske drukket Eftermiddagskaffen derefter var gaaet paa Banegaarden og afsendt nævnte Pakke, som indeholdt Vasketøj til hans Forældre, der boede i Køge, denne Forklaring fandt Vagtværnet ikke for tilstrækkelig, men maatte Aage Olsen sammen med 2 Vagtmænd paa Posthuset, hvor det kontrolleredes, at der ikke var sendt nogen Pakke til den nævnte Adresse. Da nu Olsen kom tilbage til Vagtværnet, fik han den Besked, at nu kunne det være nok med disse forskellige Løgne han opvartede med og samtidig faldt Hammeren – efter at have sundet sig lidt kom Sandheden frem og Olsen forklarede, at han var gaaet ind paa Blaa Kors Hjemmet i Grønnegade, hvor han havde faldbudt den stjaalme Klædning, forskellige havde prøvet, men der kom ingen Handel i gang. Derefter tilbød en Sømand fra Aarhus at være ham behjælpelig og disse to fulgtes ad til Marskandiser Trap Friis, Grønnegade, her forlangte de 50 Kr. for Klædningen, men Frris ville kun give 30 Kr., og for dette usle Beløb fik han Tøjet, da de saa kom ud paa Gaden fik Sømanden 5 Kr. udbetalt i Kommission, fordi han lagde Navn til. Denne Sømand blev afhentet af Vagtværnet i Næstved og blev derefter afhørt af Vagtværnet fra Toksværd, han hed Villy Ingelund og var fra Aarhus, udlært Kok, havde været i Næstved fjorten Dage, men skulle ellers til København og søge Hyre. Denne Mand tog Vagtværnet i Næstved sig af. Aage Olsen toges med til Dysted, da det paa Forhaand var undersøgt, at der ikke for Øjeblikket var Plads til flere i Haslev Arrest. Under Afhøringen af Aage Olsen forklarede denne til Vagtværnet fra Toksværd, at han i to Aar havde været paa Aandsvageanstalten Ebberødgaard, og var ikke altid Herre over sine Handlinger. Under Hjemturen fra Næstved blev Aage Olsen ilde tilpas og maatte til Lægebehandling i Toksværd, hvorefter han blev kørt hjem til Dysted.

Nr. Tvede, den 19. Maj 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 57

Torsdag den 24. Maj anmeldte Arbejdsmand Svend Andersen, Hovkrogen i Dysted til Vagtværnet, at han var blevet bestjaalen for en sort Sommerfrakke samt et Par sorte Gummistøvler. Vagtværnet lovede at undersøge Sagen nærmere. En Mand ved Navn Oskar Christiansen, der tjente paa Sparreresholm var tildels mistænkt, da Vagtværnet tidligere har arresteret ham for lignende Tyveri, og da denne Mand forlod sin Tjeneste den 30: Maj d. Aar opsøgte Vagtværnet ham samme Aften hos Gaardejer Valdemar Jensen, Sørup, hvor han havde faaet Plads, hans Ejendele blev undersøgt men uden Resultat, man regner dog med, at der senere hen vil være en Chance ved at undersøge den mistænktes Ejendele.

Nr. Tvede, den 1. Juni 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 58

Onsdag Aften den 30. Maj ringede Kriminalbetjent Christoffersen til Lederen af Toksværd Vagtværn og bad dem køre en Tur til Sparresholm ang: Undersøgelse af Elevernes Værelser m.m. Aarsagen var, at der var anmeldt at være stjaalen et Armbaandsur fra en Foderelev ved Navn Jørgen Egebjerg Larsen 27 Aar gammel. Uret var købt i Herning for 2 Aar siden for en Pris af 136 Kr., da alle Karlene ikke var hjemme, foretrak man ikke at foretage sig noget denne Aften, men Betjenten overgav denne Sag til Vagtværnet med den Begrundelse, at Politiet havde faaet Instruks om kun at havde med de indleveredes Sager at gøre.

Nr. Tvede, den 1. Juni 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværne i Toksværd Nr. 59

Torsdag den 31. Maj foretog 2 Mand fra Vagtværnet i Toksværd Undersøgelse paa Sparresholm, Forvalter Nielsen samt 6 Værelser af de faste Folk paa Gaarden, det drejede sig om et Armbaandsur, der var blevet borte den 23. ds., men ved en Fejltagelse fik Fodermesteren ringet til Politiet i Haslev og saaledes tog det for lang Tid inden Husundersøgelsen fandt Sted, endskønt alt nøje blev endevendt fandtes Uret ikke i deres Besiddelse.

Nr. Tvede, den 1. Juni 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværbet i Toksværd Nr. 60

Lørdag den 2. Juni anmeldtes til Vagtværnet, at en Bil med paamonteret Generator kørte igennem Toksværd By flere Gange med helt uforskammet Fart. Samme Aften tog Lederen af Vagtværnet til Ravnsbjerg hos Parcelist Joh. Olsen, som var Ejer af nævnte Køretøj.

Da Kl. var ca. 10 kom begge Johs. Olsens Sønner kørende hjem i nævnte Motorvogn, der var ingen Nr. Plader og som saadan ikke indregistreret. Føreren af Vognen Arbejdsmand Egon Oluf Olsen født 28/3 1920 blev afhørt og tilstod at have kørt flere Gange til Mosen i Gødstrup, hvor de brugte nævnte Bil til at trække Vogne med Tørvemasse i. han havde det tilladelige Kørekort, som først udløber i 1948.

Nr. Tvede, den 3. Juni 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 61

Vagtværnet foretog Mandag den 4. Juni 1945 en afhøring hos Gaardbestyrer Villy Jacobsen, Toksværd født den 27/11 1917, idet han blev beskyldt for Pinsedag 20. Maj at have ført Motorcykel uden at have Kort eller Tilladelse, ej heller Nr.Plade paa nævnte Cykel. Villy Jacobsen erkendte Rigtigheden og forklarede, at det var hans Svogers Cykel, som stod paa Gaarden til Opbevaring.

Nr. Tvede, den 4. Juni 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 62

Torsdag den 5. Juni foretog Vagtværnet en Afhøring hos Møller Mandrup Petersen, Nr. Tvede, det drejede sig om 2 Læs Gavntræ, som Mølleren havde savet og flækket ud til Generatorbrænde, hvilket er strengt ulovligt foretagende. Mandrup Petersen forklarede, at Brændet tilhørte Vognmand P. Nielsen, Olstrup, man antog til at være cirka 12 rm. , altsaa 120 kg mindst. Da Brændet senere paa Dagen blev hentet af Ejeren, ringede Vagtværnet til denne for at faa nærmere Forklaring. P. Nielsen forklarede, at det drejede sig om Tildelingsbrænde og som saadan ikke kunne faa det tildelte Brænde til at slaa til uden at kapre sig lidt udenom, eftersom han kørte Personkørsel med sin Lastvogn ogsaa de hellige Dage. Dette Tildelingsbrænde havde P. Nielsen faaet hos Skytte Clemmensen, Holmegaard Dyrehave

Nr. Tvede, den 5. Juni 1945

Anton Jensen

NB Det er ikke første Gang, han har faaet Brænde hos Nr. Tvede Mølle

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 63

Onsdag den 5. Juni 1945 anmeldte Inspektør Rye, Raadegaard, at en ung Pige Solvej Petersen, født den 2/9 1937 i Tappernøje den 3. ds. Havde forladt sin Plads medtaget 1 Underkjole af Fru Grosserer Ryes samt 2 andre Kjoler tilhørende Fru Inspektør Rye, samme mangler ligeledes 2 Par Silkestrømper samt 4 hvide Forklæder tilhørende en Frk. Ruth Mørkeberg, efter Aftale med Inspektøren tog Toksværd Vagtværn ud paa

Raadegaard med nævnte Dame til Paavisning Onsdag den 6. Juni i Vagtværnets og Inspektør Ryes Paasyn maatte Solvej Petersen aabne sine Skuffer i sin Kommode, hvor de nævnte Ting fandtes, undtagen Strømperne. Frk. Solvej Petersen forklarede, at de 2 Kjoler tilhørende Fru Rye havde hun faaet til Laans, medens Fru Ryes Underkjole havde været til Reparation paa hendes Værelse, og da hun tillige med en Medtjener pakkede i en Fart om Aftenen, saa havde hun helt glemt at lægge de Dele fra, som ikke tilhørte hende.

Nr. Tvede, den 6. Juni 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 64

Onsdag den 5. Juni 1945 anmeldtes til Vagtværnet, at en ung Mand ved Navn Poul Olsen f. den7/8 1930 i Ravnsbjerg, søn af Parcelist Joh. Olsen, Ravnsbjerg førte en Bil frem og tilbage paa Vejen fra Ravnsbjerg og til Toksværd i særlig stærk Fart, saaledes at et Par Damer maatte vige fra Vejen et helt Par Gange for at undgaa at blive kørt ned. Bilen var paamonteret Generator, men uden Nr Plader og intet Førerhus. En 7 a 8 Drenge hagede sig fast forskellige Steder paa nævnte Køretøj, saa det hele saa ret uforsvarligt ud.

Nr. Tvede, den 7. Juni 1945

Anton Jensen

Rapport fra Vagtværnet i Toksværd Nr. 65

Lørdag den 9. Juni blev det anmeldt til Vagtværnet, at der var udbrudt Brand i Parcelist Hans Henrik Levin Hansens Ejendom i Ravnsbjerg, der fuldstændig nedbrændte til Grunden. Vagtværnet tog straks derud op optog Rapport. Levin Hansen forklarede, at da Kl. var cirka 18.45 sad de og spiste til Aften, da Naboen kom og fortalte, at det brændte i en Halmbunke og Risbunke omme bag ved Ejendommen, og da Vinden bar imod Staldlængen kunne de ikke forhindre, at Gnisten antændte det læse Straatag, endskønt der blev gjort alt for at slukke det igen. Gaardejer Harald Nielsen var den første, der kom. Aarsagen om Ildens Opkomst kan for Tiden ikke med Bestemthed siges, man regner med Børns Leg med Tændstikker. Vagtværnet fra Toksværd optog Rapport. Bygningerne var forsikret i Østifterne for 20000 Kr. og Løsøre for 13000 Kr.

24. Maj P. Nielsen, Olstrup til Guldbryllup

10. Juni Sandby Haandboldspillere Fensmark

5. Juni Mogenstrup med Paahængsvogn

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32

Made with FlippingBook - Online magazine maker