Profo-nytt 4/2020

P R O F O - N Y T T

side 12 Make PSA great again! Jan Oldenburg

PROFO-NYTT

Bidragsytere

4/2020 - 17. årgang

i denne utgaven

Daniel Ask Hovedstyreleder, Prostatakreftforeningen

Hovedstyreleder Daniel Ask

Design/layout Orgservice / Tomy Hoang

JanickeMathisen Sekretariatet, Prostatakreftforeningen

Forsidefoto JanOldenburg  Tomy Hoang

Andreas Hole Sekretariatet, Prostatakreftforeningen

Prostatakreftforeningen  Thomles gate 4, 0270Oslo  22 53 55 35  post@prostatakreft.no  www.prostatakreft.no Org.nr: 987 509 791

Elisabeth Ødemark Sekretariatet, Prostatakreftforeningen

Støtt oss 

Marit Aaby Vebenstad Journalist

Stoff og tips Vi tar gjerne imot stoff og tips fra medlemmene og andre lesere. For henvendelser send en e-post til post@prostatakreft.no innsendte bidrag kan bli redigert og forkortet. Siste frist på stoff til neste nummer er 20. januar 2021

Ola Pramm Leder, Romerike Prostatakreftforeningen

Har du fått ny e-postadresse så send gjerne denne til post@prostatakreft.no E-post er raskt, miljøvennlig og kostnadsbesparende.

Innhold

PROFO-nytt 4/2020, 17. årgang

6 Den europeiske prostatakreftdagen 2020 10 Nasjonalt handlingsprogram for prostatakreft 20 «Neverhome» - tar del i kampenmot prostatakreft

4 Lederen har ordet Daniel Ask

7 Finland innfører nasjonalt screenings- program 12 Make PSA great again! Med JanOldenburg

8 "Recommendations for the EU Cancer Plan to tackle Prostate Cancer" 18 En kort summering av 2020

22 Trykkammer- behandling mot stråleskader 29 Livskvalitet hos

28 Møte med Haakon Aars!

24 Prostatakreft og samliv

prostatakreftpasienter – rapport fra Kreftregisteret

32 Møt en likeperson Dag Utnes

30 Medlemstur til Finnskogtoppen Høsten 2019

34 Hovedstyret og lokallagene i Prostata- kreftforeningen

 Shutterstock

Kjære PROFO- venner  Hovedstyreleder Daniel Ask F ør koronapandemien stengte ned Norge for andre gang, rakk vi å gjennomføre Prosta- takreftuka i september og også noen fysiske møter. Nå er hver- dagen igjen tilbake til digitale løsninger og virtuelle møter – som har sine fordeler og ulemper. Noen av fordelene pandemien har fremkalt er større bruk av vide- okonsultasjoner, telefonmøter og andre digitale løsninger. Man- ge av medlemmene setter pris på å slippe å reise til det regionale sykehuset for tjenester/utrednin- ger som kan gjøres lokalt ved hjelp av PC og telefon. En av ulempene er manglende møteaktivitet og stands både lokalt og sentralt. Dette påvirker

også medlemsutviklingen. Medlemsverving er viktig for PROFO. Derfor trenger vi engasjerte ildsjeler i alle lokallag. Oppdaterte tall fra Kreftregis- teret viser at 54 313 menn lever med prostatakreft (prevalens) i Norge. Prognosen viser også at antallet vil fortsette å øke de nes- te 10 årene. Dette er meget alvor- lig og er noe hovedstyret har stort fokus på. Tall fra Kreftregisteret viser at det har vært en jevn økning av prostatakreft tilfeller de siste åre- ne, særlig hos menn over 54 år. En nylige avsluttet europeisk un- dersøkelse viser at gjennomsnitts-

4 PROFO-NYTT 4/2020

alderen på diagnosetidspunktet er 64 år. Det foreligger tallmateriale som viser at 52 % av de som ram- mes er yngre enn 65 år og 76 % er under 70 år. Dette viser tydelig at prostatakreft ikke lenger er en "gammelmannssyke". Andre ferske faktatall fra en europeisk pilotstudie viser at 2 av 3 menn som har prostatakreft, dør av sin prostatakreft. Dette er tall som ble fremlagt i forbin- delse med markeringen av Den europeiske prostatakreftdagen 17. november. Tidlig oppdagelse var hovedtema i år - og den naturlige følgen av det - masseundersøkelse med PSA. Det å redde liv må være første prioritet, vi må også ha fokus på behandlingsskader og følgetil- standen i forhold til livskvalitet. Jeg setter stor pris på at det foregår god forskning på prosta- takreft ved blant annet seksjon for molekyler onkologi, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet og ute i de ulike regionale Helse- foretak. I Kreftforeningens tilde- ling av forskningsmidler "Open

Call 2020" fikk et forsknings- prosjekt midler til forskning på bruk av nanopartikler for å finne pasienter med lavrisikosykdom, - og dermed unngå overbehand- ling. Det er viktig å understreke at det tar lang (gjennomsnittlig 17 år) å implementere nye markø- rer i bruk i klinisk arbeid. I mel- lomtiden er det viktig å benytte det vi allerede har, PSA-testen. Godt støttet av en god utred- ning vil PSA-testen redde liv. Ved A-hus forsker onkolog Jan Oldenburg (du kan lese mer om dette på side 12) på om organi- sert PSA-screening gir mindre overbehandling i forhold til den uorganiserte villscreeningen som ellers foregår. Fagfolk i hele Eu- ropa sier at tiden nå er inne for en omfattende plan for å redde fle- re liv fra å dø av prostatakreft og dette er understøttet av en rekke oppdaterte forskningsresultater. Vi må stå sammen i innsatsen for å redde liv og for innføringen av PSA-screening i Norge. Jeg ønsker dere alle en flott ad- ventstid og en riktig god jul. 

PROFO-NYTT 4/2020 5

Den europeiske prostatakreftdagen 2020

 Janicke Mathisen  Adobe stock

D en 17. november ble Den europeiske prostatakreftdagen markert over hele Europa. Koronasi- tuasjonen medførte dessverre at planlagte aktiviteter måtte avly- ses. I Norge ble PROFOs leder intervjuet i radioen og flere av lo- kallagene var aktive digitalt.

Målet med denne dagen er å øke fokuset på og kunnskapen om prostatakreft. Initiativtakerne til denne dagen er Den europeiske urologiforeningen (EAU). Årets budskap for markeringen 17. no- vember var; tidlig oppdagelse. Denne tematikken er helt i tråd med det PROFO kjemper for i Norge.

6 PROFO-NYTT 4/2020

Tidlig oppdagelse redder ikke bare liv, men gjør det mulig å gi helbredende behandling i tid- lig fase. Antallet menn som får prostatakreft er økende og pro- statakreft er nå den hyppigste kreftformen – ikke bare i Nor- ge, men også i Europa. EAU markerte 17. november med et stort digitalt møte med deltakere fra ulike fagområder innenfor prostatakreft samt en rekke europeiske prostatakreft- foreninger. Teamet for møtet var EUs kreftplan for prostatakreft og EAUs rapport som kommer med en rekke anbefalinger til denne planen. Målet er å finne de beste og mest hensiktsmessi- ge løsningene for å håndtere de ulike aspektene ved og konse- kvensene av prostatakreft. Mer informasjon om EAUs anbefalinger til EU kan du lese i artikkelen “Recommendations for the EU Cancer Plan to ta- ckle Prostate Cancer» på neste side. 

Finland leder an i Norden og innfører nasjonalt screeningsprogram

 El isabeth Ødemark  UOMOs nyhetsbrev

PROFO-NYTT 4/2020 7 urologiforeningen samt Den eu- ropeiske prostatakreftforeningen (UOMO) .  derstreker at man i Finland vil følge anbefalingene fra Den europeiske I november ble det tent 900 lys på trappen utenfor Den finske nasjo- nalforsamlingen i Helsinki. Markerin- gen ble gjennomført av Den finske prostatakreftforeningen (PROPO) for minnes alle menn som hvert år dør av prostatakreft i Finland. Denne symbolske handlingen fikk ekstra relevans i år fordi Den finske nasjonalforsamlingen har vedtatt å innføre et nasjonalt screeningspro- gram for prostatakreft. Målet er at masseundersøkelsen skal fremme tidlig oppdagelse, redusere antall dødsfall og øke menns livskvalitet. Pentti Tuohimaa fra PROPO un-

The European Association of Urology (EAU) – “Recommendations for the EUCancer Plan to tackle ProstateCancer"

 El isabeth Ødemark  Adobe stock

dør av. Flere menn dør av prosta- takreft, enn kvinner av brystkreft. EAU presiserer at prostatakreft er en kronisk sykdom som får store konsekvenser for helsen, økono- mien og livskvaliteten til både pasienten og de pårørende. EAU har derfor laget en rap- port til EU med en rekke an- befalinger til kreftplan for pro- statakreft. Urologiforeningen er opptatt av at man gjennom “The EU Cancer Plan” har muligheten

Antallet menn som får prosta- takreft er økende og er nå den hyppigste kreftformen - ikke bare i Norge, men i Europa. Dette får store konsekvenser også får helse- vesenet. Hvert år får omtrent 450 000 menn diagnosen, og Pro- statakreft er den nest hyppigste dødsårsaken når det gjelder kreft. 107 000 europeiske menn døde av prostatakreft i 2018. Dette vi- ser tydelig at prostatakreft ikke er en sykdom menn dør med, men

8 PROFO-NYTT 4/2020

oppdagelse, behandling, livskva- litet og forskning. Rapporten av- sluttes med en rekke anbefalinger fra Urologiforeningen for hvordan EU best mulig kan håndtere pro- statakreft. 

til å få på plass en bred forstå- else av de utfordringene prosta- takreft innebærer for det euro- peiske helsevesenet. I tillegg er EAU opptatt av å få på plass et tettere samarbeid mellom ulike EU-institusjoner, medlemsland, de medisinske fagmiljøene samt pasienter og deres pårørende. I rapporten legger EAU vekt på blant annet forebygging, tidlig

Du kan lese hele rapporten her  uroweb.org/wp-content/uploads/EAU_ PCa-WhitePaper-FINAL-VERSION.pdf

Lekkasjer, stråleskader, ereksjonssvikt eller smerter ved samleie?

C.1 Laid Fingervibrator

BOS 2000-3 Batteridrevet ereksjonspumpe

NeuroTrac MyoPlus Pro Kombinert EMG biofeedbackapparat og elektrostimulator

Over ser du noen av våre trygge og effektive produkter. Disse kan rekvireres kostnadsfritt. Besøk vår hjemmeside og les mer om produkter for bekken- bunnsplager, inkontinens, smertelindring, muskelplager og seksuell helse. Hjemmeside: quintet.no Telefon: 55 98 15 55 E-post: post@quintet.no

PROFO-NYTT 4/2020 9

Du kan lese det oppdaterte handlingsprogrammet her:

Nasjonalt handlings-

Last ned pdf 

program for prostatakreft

Neste oppdatering er planlagt kort tid etter at Den europeiske urologiforeningen (EAU) har gjort sin oppdatering i mars 2021.

 El isabeth Ødemark

som må gjøres for å oppnå forvar- lighet og god kvalitet i tjenesten. Nasjonale faglige retningslinjer skal langt på vei være styrende for de valg som skal tas. Ved å følge oppdaterte nasjonale faglige ret- ningslinjer, vil fagpersonell bidra til å oppfylle kravet om faglig forsvarlighet. Sykehusenes eiere og ledelse bør tilrettelegge virk- somheten slik at de nasjonale fag- lige retningslinjene kan følges. I det oppdaterte handlings- programmet kommer det frem at prostatakreft har mange fasetter og at sykdomsutvikling er nøye relatert til PSA (kapittel 8). Videre kan vi lese at popula-

Prostatakreftforeningen (PRO- FO) har lenge etterlyst et oppda- tert handlingsprogram for prosta- takreft, og 26. november ble det oppdaterte handlingsprogrammet publisert. Handlingsplanen kom- mer med retningslinjer for diag- nostikk, behandling og oppføl- ging av prostatakreft. Nasjonale faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet er å betrakte som anbefalinger og råd, basert på oppdatert faglig kunnskap. De nasjonale faglige retningslinje- ne gir uttrykk for hva som anses som god praksis på utgivelses- tidspunktet, og er ment som et hjelpemiddel ved de avveininger

10 PROFO-NYTT 4/2020

utredning av kreft er til stede. På den annen side har fastlegen et ansvar for ikke å skape unødig engstelse for pasienter gjennom en for aktiv utrednings- og hen- visningspraksis. Helsetjenesten har et samlet ansvar for å begren- se overforbruk og feilbruk av di- agnostiske ressurser. Argumentasjonen ovenfor er i stor grad den samme som ble brukt mot innføringen av scree- ningsprogram for brystkreft og tarmkreft. PROFO stiller seg derfor noe undrende til at denne argumentasjonen tas til støtte for at det ikke skal innføres scree- ning for prostatakreft, til tross for at det nå er innført tilsvarende program for brystkreft og tarm- kreft. PROFO er opptatt av at tidlig oppdagelse redder liv, og den bes- te markøren vi har i dag er PSA. 5000 menn får prostatakreft i Norge hvert år, og 1000 dør. Ved å innføre et PSA-basert scree- ningsprogram vil vi kunne redde liv! 

sjonsbasert screening for prosta- takreft ikke er innført av myn- dighetene i Norge eller de fleste andre land. Prostatakreftfore- ningen er opptatt av at Norge er et av de landene som ligger på toppen når det gjelder antallet årlige prostatakrefttilfeller og for de landene som det er naturlig å sammenlikne oss med, planlegges det eller er det allerede innført nasjonale screeningsprogram. Det gjelder blant annet Finland. I Sverige er det innført forsknings- basert screening i flere len. I handlingsprogrammet kan vi videre lese at studier ikke har kunnet vise en økt totaloverlevel- se ved hjelp av PSA-screening. Studier har vist at screeningpro- grammer (20) kan redusere kreft- spesifikk dødelighet i befolknin- gen. I kapittel 6 står det at risikoen for for overdiagnostikk og unø- dig sykeliggjøring må hele tiden avveies mot gevinsten ved tidlig diagnostikk. Videre står det at det er viktig å unngå unødig for- sinkelse der hvor kriteriene for

PROFO-NYTT 4/2020 1 1

Make PSA great again!  Marit Aaby Vebenstad  Tomy Hoang

12 PROFO-NYTT 4/2020

JanOldenburg er onkolog og professor ved Akershus universitetssykehus. Han har etablert et internasjonalt nettverk rundt en studie der PSA-verdier hos norskemenn registreres. Målet er å undersøke omfanget og betydningen av disse verdiene på landsbasis.

skulle muliggjøre helbredende behandling. Derimot skulle pro- statakreft i kontrollgruppen (uten PSA-testing) få utvikle seg slik at den i mindre grad ville være mu- lig å helbrede. Således burde nyt- ten av PSA-testingen ha vist seg i form av færre prostatakreft-rela- terte dødsfall i PSA-gruppen ver- sus kontrollgruppen. – Studiens store utfordring var at omtrent halvparten av mennene i kontrollgruppen tok PSA-testing på eget initiativ. Slik ble også prostatakreften i kon- trollgruppen oppdaget på et tid- lig stadium, hvor det var mulig å kurere sykdommen. Dermed viste studien ingen gevinst for PSA-gruppen versus kontroll- gruppen. Faktisk mistet kontroll- gruppen sin funksjon og dermed måtte studien bli negativ for PSA-gruppen, sier Oldenburg.

– PSA kan hjelpe til med å opp- dage prostatakreft på et tidlig sta- dium hvor pasienten fortsatt kan helbredes. Dette kan spare liv og mye lidelse, sier Jan Oldenburg, spesialist i onkologi og overlege ved Kreftavdelingen, Akershus universitetssykehus (Ahus), og professor ved Universitet i Oslo. PSA - prostata spesifikk anti- gen - identifiseres ved hjelp av en enkel blodprøve, og er avgjørende for tidlig oppdagelse av prosta- takreft. I en stor amerikansk studie ble 76 000 menn delt opp i to grupper via loddtrekning, såkalt rando- misering. I den ene gruppen skul- le PSA-verdien måles årlig, mens det i kontrollgruppen ikke skulle måles PSA. Forventet studie- resultat var at tidlig oppdagelse av prostatakreft i PSA-gruppen

PROFO-NYTT 4/2020 13

fra Kreftregisteret, samt andre offentlige registre, forteller Ol- denburg. Studien skal pågå i lang tid fremover da nytten av PSA-tes- tingen ofte viser seg etter flere år. Redusert dødelighet Oldenburg mener det er interes- sant at prostatakreftrelatert dø- delighet ble redusert med hele 51 prosent i den amerikanske be- folkningen. Dette var sannsynlig- vis på grunn av hyppig PSA-te- sting i USA generelt. – PSA-testing økte i hvert fall

Landsomfattende undersøkelse I lys av manglende dokumenta- sjon av gevinst i den amerikan- ske studien anbefaler helsemyn- dighetene i dag ingen organisert PSA-screening. – Svakheten ved den amerikan- ske studien kunne korrigeres ved å innhente alle PSA-analyser som ble tatt i privat regi. Det ville føre til et mer komplett datagrunnlag som tillot en mer entydig sam- menligning mellom pasienter som tok PSA-test, versus de som ikke gjorde det. Det er dessverre ikke mulig i USA hvor helsevesenet er mer fragmentert, forklarer profes- soren. Oldenburg har tatt initiativ til en studie som vil belyse bruken av PSA i den norske befolknin- gen, en studie som mangler side- stykke i internasjonal forskning. Målet er nemlig å samle samtlige PSA-resultater som er analysert i norske laboratorier. – En slik landsomfattende un- dersøkelse har ikke blitt foretatt før. Resultatene skal kobles til tall

 Litt tid til ettertanke.

14 PROFO-NYTT 4/2020

PROFO har vært en støttespiller for studien og har bedt sykehuse- ne om å samarbeide ved å gjøre PSA-prøvene deres tilgjengelig. – Det har vært et viktig bidrag. Til slutt er det pasientene som har siste ordet om hva deres hel- sedata brukes til, sier professoren.

kraftig i USA i perioden før dø- deligheten sank. Men uten at individuelle PSA-resultater fore- ligger kan man ikke være sikker på årsakssammenhengen. Her vil den norske studien kunne bidra med verdifull informasjon siden fødselsnummeret tillater kobling mellom individuelle PSA-prøver med Kreftregisterets data, uttaler Oldenburg. For spesielt interesserte anbefaler Oldenburg artikkelen fra Welch & Albertsen i det prestisjetunge New England Journal of Medi- cine: «Reconsidering Prostate Cancer Mortality — The Future of PSA Screening» (se referansen nederst). Hovedansvarlig for artikkelen, Professor Albertsen fra Conne- cticut, USA, er en av ekspertene Oldenburg samarbeider med. – Dersom de lykkes å påvise en klar reduksjon av dødelighet blant norske menn som fikk målt PSA, ville myndighetene ha en god grunn til å revurdere hold- ningen til innføring av PSA-scre- ening.

Har samlet inn 5,5 millioner PSA-prøver

Omfanget av Oldenburgs studie er bemerkelsesverdig siden den baserer seg på hele den norske befolkningen. Alle menn i Norge som er minst 40 år gamle inngår i prosjektet, og for tiden gjel- der dette omtrent 1,2 millioner menn. – Så langt er det samlet inn 5,5 millioner PSA-resultater fra om- trent 900.000 menn, sier Olden- burg, som tipper tallet for menn som har tatt PSA-prøve de siste årene kan runde en million. Det foreligger fødselsdato, dato og resultat av PSA-prøver, om og når prostatakreft ble diagnosti- sert, samt om personen er i live eller død.

PROFO-NYTT 4/2020 15

– All informasjon som trengs for å belyse PSA er registrert. Vi behøver kun å få tilgang til data- ene. Fødselsnummeret som ikke brukes i land utenfor Skandina- via tillater kobling med offent- lige registre som igjen åpner for fantastiske muligheter, opplyser professoren og understreker at studien er godkjent av etisk ko- mité og alle data behandles et- ter strenge krav om personvern. Forskerne selv vil verken kunne se fødselsdato eller nøyaktig dato for PSA-analyse eller diagnose av prostatakreft. Siden PSA-analyser tatt på 1990-tallet også er tilgjengelig, vil oppfølgingstiden være opptil 30 år. – Kreftregisteret har registrert informasjon om alle pasienter som har fått påvist prostatakreft siden 1953, og det er få registre internasjonalt som er så kom- plette, sier Oldenburg og legger til at PSA-testing kom ordentlig i gang i Norge i begynnelsen av 2000-tallet.

Jan Oldenburg samarbeider med forskere fra Norge, Sverige og USA. – Svenskene har kommet langt når det gjelder å se på betydning av prostatakreft i befolkningen. Vi har tett dialog med forskere i vårt naboland og mener at det blir interessant å sammenligne norske med svenske tall. Aktiv overvåkning Tidligere har det blitt sagt at prostatakreft er noe du dør med, men ikke av. Ifølge Kreftregiste- ret dør rundt 1000 norske menn

16 PROFO-NYTT 4/2020

seg et tett samarbeid med PRO- FO. Studien trenger nå finansiering til uttrekk av data fra offentlige registre, samt vedlikehold av da- tabasen på en sikker server. Vi vil komme et godt stykke på vei med en million kroner, opplyser pro- fessoren. Han tror de aller fleste menn som leser PROFO-nytt vil være repre- sentert i studien. – Jeg presenterte studieopp- legget i anledning Den nasjonale prostatakreftdagen i 2019 og ser frem å komme med de første re- sultater eller mer informasjon om studien på Prostatakreftdagen i 2021, avslutter Oldenburg. 

hvert år av prostatakreft med spredning. Oldenburg møter en del pa- sienter på kreftpoliklinikken på Ahus som vil dø av prostatakreft. – For noen av dem hadde en tidligere diagnose vært betyd- ningsfullt, sier han. På sikt er det meningen at stu- dien skal gi pasientene bedre livskvalitet. Det er velkjent at livskvalitet blir redusert av hor- monbehandling eller cellegift. Disse opplysningene vil gjøre stu- dien unik. Her ser Oldenburg for

Kilder: Kreftregisteret, Prostatakreftforeningen, Kreftforeningen og Helsedirektoratet Referanse: 1) Reconsidering Prostate Cancer Mortality —The Future of PSAScreening, Welch & Al- bertsen, NEngl JMed 2020; 382:1557-1563, nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMms1914228

PROFO-NYTT 4/2020 1 7

En kort summering av 2020

 El isabeth Ødemark

D et er mange som har sagt og skrevet at 2020 er annerledesåret og det gjelder også for oss i Prostatakreftforeningen (PRO- FO). Vi har jobbet for å holde fo- kus på våre kjerneoppgaver som er ivaretakelsen av våre medlem- mer og fremming av vårt hoved- budskap om tidlig oppdagelse. Årets aktiviteter er bygget opp rundt dette. Vi har opprettholdt driften som normalt, med unntak av reise- virksomhet. Som foreningen har vi måttet tenke nytt og har fått god støtte av sekretariatet i utvik- ling og bruk av digitale løsninger. Vi rakk å gjennomføre Den na- sjonale prostatakreftdagen i mars før Norge stengte ned. I etterkant har vi avholdt ulike digitale mø- ter og årets landsmøte ble avvi-

klet på Zoom i juni. I september arrangerte vi «Prostatakreftuka» med fokus på tidlig oppdagelse. Som en del av dette arrangemen- tet ble det også produsert en Li- ve-sending med Erik Aasheim som programleder og med leden- de fagpersoner til stede i studio. I løpet av denne uken i september lanserte vi også kampanjen «Test deg» ledet an av den folkekjære skuespilleren Nils Ole Oftebro. I forbindelse med «Prosta- takreftuka» ble det også lansert seks filmer om prostatakreft og seksualitet fra pasientens og på- rørendes ståsted. I etterkant er det også blitt lagt ut en film med sexolog og spesialist innen psyki- atri og klinisk sexologi Haakon Aars. I filmen presenterer Aars ulike hjelpemidler mot ereksjons- svikt.

18 PROFO-NYTT 4/2020

Vi har fått mange positive til- bakemeldinger på Live-sendin- gen og filmprosjektene og det er viktig for oss å fremme våre kjer- neoppgaver på denne måten. I året som snart er omme har PROFO også søkt og fått bevil- get midler fra Stiftelsen Dam til ulike prosjekter. I april fikk vi på plass en «Koronatelefon» og 10 av PROFOs mest erfarne like- personer fikk spesialopplæring av professor Sophie Fosså. Den- ne tjenesten ble benyttet av både medlemmer og ikke-medlemmer. Gjennom slike prosjekt ønsker vi å være synlige og tilgjengelige i en situasjon hvor mange med- lemmer opplever økt isolasjon og frykt. I samarbeid med Munn- og halskreftforeningen og Lymfe- kreftforeningen fikk vi innvilget en søknad om digital quiz. Dette ble en suksess på forsommeren med mange deltakende lag på tvers av foreningene. Vi har i 2020 også sendt ut to ulike spørreskjemaer til medlem- mene om hvordan koronasitua-

sjonen berører dem både når det gjelder den generelle helsesitua- sjonen og når det gjelder effekten på det fysiske aktivitetsnivået. Den siste spørreundersøkelsen la føringer for en søknad til Stiftel- sen Dam om en treningsdagbok og film: Personlig trener – rett hjem. Vi fikk innvilget denne søknaden og medlemmene vil bli bedre kjent med dette prosjektet i 2021. Vi har som vanlig sendt ut flere utgaver av PROFO-nytt i 2020 og dere kan lese mer om aktivite- tene overfor i årets tidligere utga- ver av bladet. PROFOs medlem- mer har tilgang til alle tidligere digitale utgaver via følgende len- ke: www.profo-nytt.no 2020 har vært et år preget av uforutsigbarhet og endrede planer, men hovedstyret er glad for at vi har gått gjennomført viktige ak- tiviteter og nådd ut med vårt bud- skap gjennom ulike kanaler. Vi minnerom at dere kan følge oss på vår Facebook-side for å holde dere oppdatert om hva vi driver med. 

PROFO-NYTT 4/2020 19

«Neverhome» - tar del i kampen mot prostatakreft

 Marius Christiansen Gislerud, bearbeidet av El isabeth Ødemark  Privat

M arius Christiansen Gislerud, kjent som "Neverhome" på internett, har hatt en direktesen- ding på internett hvor han har utført en rekke utfordringer for å samle inn penger til PROFO. Marius er 26 år gammel og be- skriver seg selv som en rolig kar med en fantastisk støttende kone og en flott sønn på snart to år. Marius fikk inspirasjon til å lage direktesendingen til inntekt for PROFO ved å se på andre som gjorde innsamlinger til uli- ke veldedige formål. Bestemoren hans døde av kreft og Marius er opptatt av tematikken. Grunnen til at han valgte å samle inn pen- ger til akkurat PROFO er fordi han mener prostatakreft ikke får

 "Neverhome" er klar for nye utfordringer.

nok gjennomslag i media. - Det føles liksom ut som et litt tabuemne, og jeg vil gjøre mitt for å endre dette, understreker Marius. For å samle inn mest mulig penger under direktesendingen ble det laget ulike oppgaver som Marius skulle gjennomføre når et innsamlingsmål ble nådd. Noen av de mest nevneverdige opp- gavene han måtte utføre var; å barbere øyenbrynene, bade ute (vannet var islagt og han måt- te slå seg igjennom), og barbere

20 PROFO-NYTT 4/2020

skjegget (beholde bart) som han har hatt i over fire år. Marius vil- le ofre skjegget om man nådde innsamlingsmålet som var satt til 25 000,-. Det viste seg at bi- dragene fortsatte å komme, og da måtte han improvisere. Det ble satt opp et nytt mål på 30.000,- hvor oppgaven til Marius ble å ta en tatovering. Dette målet er også nådd, og nå må Marius bli enig med seg selv om hvordan tato- veringen skal se ut og hvor den skal plassere, men teksten er klar. Marius vil at det skal stå: "Fuck kreft". Han er klar over at enkelte kanskje vil reagere på ordvalget, men det er akkurat slik han vil ha den! Marius understreker: - Jeg vil få frem budskapet om at kreft, i alle former, er forferde- lig. De to enkle ordene signalise- rer hva jeg synes. Det er viktig for Marius eller «Neverhome» å få frem at den- ne direktesendingen ikke bare er hans verk, men hele det nor- ske miljøet på nettsiden Twitch. tv. Han er opptatt av å presisere at han aldri ville klart dette uten

 Og så forsvant skjegget.

hjelp av sine venner, alle som del- te sendingen og alle som bidro økonomisk. Hovedstyret i PROFO vil be- nytte anledningen til å gi en stor takk til «Neverhome» for en fan- tastisk kreativ innsamlingsaksjon og hans viktige bidrag til å sette fokus på prostatakreft også blant yngre. PROFO takker også alle andre bidragsytere og givere. Det innsamlede beløpet ble på nær- mere 40 000,- og er et flott bi- drag til arbeidet med tidlig opp- dagelse og menns livskvalitet. 

PROFO-NYTT 4/2020 21

 Snittbilde av trykkammer.

Trykkammerbehandling mot stråleskader

 El isabeth Ødemark  Adobe stock

D et finnes ulike na- sjonale behand- lingstjenester lokalisert i helse- foretakene. Når det er en nasjonal behandlingstje- neste for en tilstand, er de andre helseforetakene pålagt å henvise til denne tjenesten. Det skal der- for ikke bygges opp tilsvarende tilbud i andre helseforetak. Årlig er det rundt 200 men- nesker som får trykkammerbe- handling for stråleskader. Strå- ling kan føre til at det blir for lite oksygen i et område av kroppen slik at cellene i området ikke kla- rer å fungere normalt. I vev som er kronisk stråleskadet er de små ernærende blodårene skadet slik at de ikke klarer å forsyne cellene

med oksygen, og cellene i sin tur klarer ikke utføre sine oppgaver. Dersom man gjentatte ganger tilfører svært store mengder oksy- gen til skadet vev, så kan det sti- mulere til vekst av nye små blod- årer. Da vil cellene igjen kunne få tilført det sårt trengte oksygenet, og på sikt kunne fungere bedre. Hvem får tilbud omHBO? De som får tilbud om hyperbar oksygenbehandling i Norge er blant annet pasienter som sliter med stråleskader etter kreftbe- handling i hode-/halsområdet (xerostomi, dysartri, dysfagi). I tillegg til stråleskader etter kreft- behandling i bekkenområdet (stråleproctitt, strålecystitt, strå- leskadet bekkenring).

22 PROFO-NYTT 4/2020

består av til sammen tre halvti- mer med oksygen, med fem-mi- nutters luftepauser mellom. Hvilken effekt kan forventes? Dannelse av nye blodårer tar tid, og som regel opplever man ikke effekt før etter rundt åtte uker etter avsluttet behandlingsserie. Effekten kommer gradvis og må- let med behandlingen er at pasi- enten skal ha noe mindre symp- tomer fra stråleskaden. Man kan ikke forvente å komme tilbake der man var før stålebehandlin- gen, men oppleve symptombe- dring. Mange som har kroniske stråleskader har betydelige plager og en lindring av symptombyrden vil derfor kunne bidra til litt økt livskvalitet. 

Hvordan foregår behandlingen? Behandlingen skjer daglig over flere uker. Pasienten ligger i et enmannstrykkammer som trykk- settes med rent oksygen. De pus- ter altså inn 100 % rent oksygen samtidig som omgivelsestrykket økes for å presse ytterligere ok- sygengass inn i blodbanen. Pa- sienten må selv utligne trykket til mellomørene, slik man gjør når man lander med fly, eller når man dykker. Det tar ca. 5-7 mi- nutter før man når ønsket trykk i kammeret. Etter dette kan pa- sienten slappe av og se film eller TV på skjermen som henger over kammeret. Etter en halvtime får pasienten fem minutter med luft via en maske. Dette gjøres for å redusere sannsynligheten for ok- sygenbivirkninger. Behandlingen

PROFO-NYTT 4/2020 23

Prostatakreft og samliv I forrige utgave av PROFO-nytt introduserte vi de tre første filmene i vår informasjonskampanje om prostatakreft og samliv. Nå er også de siste filmene lansert, samt filmen om seksuelle hjelpemidler. Du kan lese mer om filmene under, eller se de på våre hjemmesider eller Facebook-side.

 El isabeth Ødemark  skjermdumper, prostatakreft .no/prostatakreft-og-saml iv

 Svein og ElseMarie

nærhet og det har mye kos. De har gjennom prosessen brukt mye tid på å snakke sammen. Åpenhet har vært viktig også om Sveins opplevelse av å være en «kastrert mann». Else Marie og

Historien til Svein og Else Marie Sveins lyst forsvant etter behand- lingen og hjelpemidlene virket ikke. Det er kun det de har fått til selv i etterkant som har vært vellykket. De har skapt en ny

24 PROFO-NYTT 4/2020

 Øyvind

Svein har opplevde en positiv ut- vikling en stund etter behandlin- gen og fungere nå bedre seksuelt enn like etter behandlingen. Det har vært godt for Else Marie å få bekreftet at det ikke er noe feil med henne. Øyvinds historie Øyvind forteller åpnet om sin seksuelle bakgrunn. Han har vært singel i lange perioder og er også det i dag. Han får ikke erek- sjon, men setter pris på berøring. Øyvind opplever at han er blitt tryggere og kan lettere ta kontakt med kvinner enn det han gjorde

da han var yngre og før behand- lingen. Han har nå mer fokus på behovene til partner når han selv ikke får ereksjon. Øyvind har prøvd piller, men opplever ikke effekt av dem. Urinlekkasjen er en tilleggsutfordring og setter be- grensninger også sosialt. Inger og Erik forteller Helt fra starten av har Erik vært opptatt å dele sine erfaringer med andre. Begge føler at både prostatakreft og seksualitet er ta- bubelagt, og mer enn for andre kreftformer. Erik har dokumen- tert hele sin historie og er også

PROFO-NYTT 4/2020 25

 Hold deg oppdatert på hva som skjer i Prostatakreft- foreningen og følg oss på Facebook!

 Inger

facebook.com/ prostatakreftforeningen

 Erik

Haakon Aars presenterer hjelpe- midler mot erektil dysfunksjon. Se og hør sexolog og spesialist innen psykiatri og klinisk sexolo- gi Haakon Aars presentere ulike seksuelle hjelpemidler som er til- gjengelige på markedet. 

blitt bedt om å holde foredrag på Radiumhospitalet. Han ønsker å bidra til at andre kanskje kan slappe litt mer av. Inger forteller at bekymringene ofte er verre enn virkeligheten. Hun sier også at sexliv er viktig, men det å kunne snakke sammen, respektere hver- andre og ha tillit til hverandre er mer betydningsfullt. Nærhet og kjærlighet er så mye mer enn pe- netrering.

Se filmene her  prostatakreft.no/prostatakreft-og-samliv

26 PROFO-NYTT 4/2020

Gi en julegave med mening Gi et medlemsskap i Prostatakreftforeningen

Bli medlem 

www.prostatakreft.no/butikk

URINLEKKASJE? Husk at det finnes diskrete og komfortable produkter spesielt utviklet for menn - sånn at du kan føle deg trygg! Attends for Men er anatomisk formede dråpesamlere og innlegg for deg med liten til moderat urinlekkasje. Du kan bestille gratis vareprøve og brosjyre av Attends for Men på vår nettside attends.no/menn eller tlf: 800 32 090 .

Attends Helse og Omsorg

attends.no attends.no/blogg

PROFO-NYTT 4/2020 27

Haakon Aars er en av Nordens mest anerkjente sexologer og den eneste med spesialitet innen psy- kiatri og klinisk sexologi. Han er privatpraktiserende spesialist i psykiatri, har skrevet artikler og kapitler i en rekke bøker, er en etterspurt foredragsholder og underviser både kollegaer, andre fagpersoner, studenter og pasi- entgrupper i Norge og utlandet. Aars er fast spaltist i aviser og en aktiv deltaker i mange medier. PROFO Romerike inviterte til nettmøte med Aars onsdag 25. november på Zoom. Det var før- ste gangen lokallaget har tatt et initiativ til et digitalt møte og det var spennende. Lokallaget håpet at de 215 medlemmene ville klare å finne fram til møtet og delta i samtalen med den kjente spesi- alisten. Møtet ble gjennomført som et «talkshow» ledet av styre- lederen i lokallaget, Ola Pramm. Møte med HaakonAars!  Ola Pramm  Tomy Hoang

Det var lagt opp til at møtedelta- kerne kunne melde seg på direkte eller via chat med spørsmål. Lokallaget satset høyt og må- let var også å høste verdifull er- faring for videre bruk av Zoom i møtevirksomheten. Uansett om koronaen forsvinner eller ikke, vil bruk av digital kommunikasjon være en vesentlig del av medlem- spleien fremover. Temaet for møtet var sex og samliv, samtidig som engasje- mentet for våre tre hovedmål sti- muleres: Tidlig oppdagelse, et senter for prostatakreftbehand- ling og et mentalt helseprogram før og etter behandling. 

Her er lenken til sendingen  dropbox.com/s/z93la5faij2dhyd/ Zoom%20Profo%20Romerike-B. mp4?dl=0

28 PROFO-NYTT 4/2020

Livskvalitet hos prostatakreft-

pasienter – rapport fra Kreftregisteret

 Kreftregisteret  Adobe stock

De første resultatene fra pilot- prosjektet viser at mange radikalt behandlede pasienter får utfor- dringer med både tarm, urinlek- kasje og seksualfunksjon. Årets resultater viser imidlertid tydelig at heller ikke stråling er problem- fritt – og mange pasienter rappor- terer om svekket tarmfunksjon og dårligere seksualfunksjon i etter- kant av strålebehandling. Pasien- ter på aktiv overvåkning rappor- terer ikke om vesentlig endring i disse funksjonene i tiden etter diagnose. 

Fra 2017 ble nylig diagnostiserte prostatakreftpasienter og en kon- trollgruppe bestående av menn som ikke har prostatakreft, men i tilsvarende i alder og bostedsre- gion, invitert til forskningspro- sjektet: «Spørreundersøkelse om menns helse». – Spørreskjemaet dreier seg om helse, allmenntilstand og livs- kvalitet i tillegg til symptomer og tilstander som vi ser oftere hos de som er behandlet for prosta- takreft, sier Tom Børge Johanne- sen, som er prosjektleder for pro- statakreftprosjektet. Gjennom undersøkelsen har det kommet frem ny kunnskap om livet etter prostatakreft.

Du kan lese hele rapporten her  kreftregisteret.no/Registrene/ Kvalitetsregistrene/ Prostatakreftregisteret/

PROFO-NYTT 4/2020 29

Medlemstur til Finnskogtoppen Høsten 2019 L ørdag 7.september 2019 arrangerte PROFO Ro- merike en medlemstur til Finnskogtoppen i Hedmark. Det ble tidlig sendt ut invitasjon til medlemmene med påmeldingsfrist. Da fristen utløp hadde vi full buss. Vi hadde leid inn Inge Bugge til å kjøre oss og turen startet fra Lillestrøm jern- banestasjon kl. 0830 denne lør- dagen. Deretter stoppet bussen på Kløfta, Jessheim, Råholt og Eids- voll, Vormsund og Kongsvinger for å ta på de påmeldte deltaker- ne. Vi kjørte deretter til Lekvat- net for en kafferast og litt å bite i. Lekvatnet er en gammel skyss-stasjon. Der ble vi tatt imot med fyr på peisen, kaffe, varme  Styret i PROFO Romerike  Privat

boller / wienerbrød og en hygge- lig betjening. Dessverre så hadde vil veldig dårlig vær så det gikk ikke an å oppholde seg utendørs, utforske stedet ytterligere. Fra Lekvatnet gikk turen til Tors- by der det ble handlet, både på ”Systemen” og øvrige butikker i sentrum. Turen gikk videre til Finn- skogtoppen der det ventet en bedre lunsj. Etter lunsjen ble vi samlet i en plenum sal der vi fikk en orientering om Finnskogen, stedets opprinnelse og histo- rie, samt om selve stedet Finn- skogtoppen som er et kjent kurs- og konferansested der man også kan få en rekke behandlinger, i tillegg til roen i de dype skogene som omgir stedet. Artig var det også med frittgående geiter, hvor- av en del befant seg på det torv- og gressdekte taket på hovedbyg- ningen.

30 PROFO-NYTT 4/2020

 Ut på tur!

sluttet på Lillestrøm der vi star- tet, med gode og positive tilbake- meldinger fra deltagerne. Arrangementet var så vellykket at vi planla en ny tur i 2020, den- ne gang til Montebello, kreftsen- tret på Mesnali utenfor Lilleham- mer. Dessverre ble denne turen avlyst pga koronapandemien, men vi kommer til å gjøre et nytt for- søk i 2021. 

Da vi var vel tilfreds med opp- holdet var det på tide å vende nesa hjem igjen til Romerike. På hjemturen – i bussen – ble det servert både mat og drikke, i form av lefse med sylte og lam- merull, rød og hvitvin, samt mi- neralvann. I tillegg hadde vi quiz begge veiene og loddsalg – noe vi pleier å ha på medlemsmøtene våre på Romerike. Turen ble av-

PROFO-NYTT 4/2020 31

Møt en likeperson

jeg den første i PROFO som etter eget ønske ville bli likeperson. Frem til det tidspunktet hadde Likepersonsutvalget selv måtte gå ut til medlemmene for å spør- re om de ville være likepersoner. Dette har heldigvis endret seg de siste årene, og vi har nå en aktiv likepersonstjeneste i PROFO. Hvorfor ble du likeperson? Jeg ønsket å være til hjelp for an- dre i samme situasjon og bidra med mine erfaringer og kunnskap overfor andre. Hvordan er det å være likeperson? Jeg setter pris på å kunne bidra med mine erfaringer og jeg føler at jeg har gjort noe nyttig når an- dre takker for samtalen enten det er på telefon eller på Vardesente- ret. Den gode samtalen gir meg overskudd som likeperson og som medmenneske. Hvordan håndterer du de dårlige dagene? Hvordan bearbeider du de tøffe samtalene? Jeg bearbeider de dårlige dagene

 Dag Utnes, 75 år  Tomy Hoang

Hvor er du likeperson? Jeg er likeperson på Vardesente- ret i Bodø. På grunn av korona- situasjonen har jeg kun vært der to ganger siden mars måned. Jeg har vært tilknyttet PROFOs li- kepersonstelefon siden 2007. Jeg var også likeperson på PROFOs koronatelefon under våren og sommeren, men dette prosjektet er nå avsluttet. Hvor lenge har du vært likeperson? Jeg har vært likeperson siden 2007. Det året var jeg på kurs som var et samarbeidsprosjekt mellom PROFO og Mental Hel- se. Ifølge daværende leder av Li- kepersonsutvalget, Christie, var

32 PROFO-NYTT 4/2020

og de tøffe samtalene ved å snak- ke med andre likepersoner i etter- kant. Hvordan har 2020 vært? Hvilke konsekvenser har koronaepidemien hatt for ditt likepersonengasjement? Og hva har du fylt den ledige tidenmed? 2020 har medført at jeg ikke har vært på Vardesenteret i Bodø si- den 5. mars. Dette er et savn, men jeg har bidratt på PROFOs koronatelefon i perioden og jeg har blitt valgt som leder av Like- personsutvalget. I sommer har jeg brukt den ledige tiden på hytta. Har du noe inntrykk av hvordan koronasituasjonen har rammet pasientgruppen? Koronaen har rammet pasient- gruppen på mange måter og jeg opplever at det er vanskelig å få medlemmene til å delta på møter og andre arrangement. Pandemi- en har ført til økt isolasjon, og da PROFOs medlemmer er i risiko- gruppen er det forståelig at de er forsiktige med å omgås andre.

Hva ser du mest fram til i 2021/når koronaen er over? Jeg ser fram til at alt skal bli som før og at medlemmene kan omgås hverandre uten å være redde for å bli smittet. Dette vil nok dessver- re ikke skje før vi har fått en vak- sine. Er det noe annet du vil dele? Jeg ser behovet for at PROFO har en tilgjengelig likeperson- stelefon og jeg oppfordrer med- lemmer og andre om å benytte seg av dette tilbudet. Det sitter mange likepersoner rundt om i landet som har vært på kurs i li- kepersonsarbeid, men som ikke får praktisere som likepersoner fordi de ikke bor i nærheten av et Vardesenter. Gjennom telefontil- budet kan likepersoner bo hvor som helst i landet og praktisere likepersonsarbeid. Jeg er opptatt av et godt samar- beid med andre pasientforeninger, for eksempel Brystkreftforenin- gen, når det gjelder likeperson- skurs, seminarer etc. Dette er til gjensidig nytte og erfaringsover- føring er viktig. 

PROFO-NYTT 4/2020 33

Hovedstyret og lokallagene i Prostatakreftforeningen

Hovedstyret Verv Hovedstyreleder

Navn

Region

E-post

Mobil

Daniel Ask Dag Utnes Per Gjertsen

Region Midt daniel@prostatakreft.no Region Nord dag@prostatakreft.no

92 01 29 93 92 04 49 37

Nestleder

Økonomiansvarlig Hovedstyremedlem Hovedstyremedlem Hovedstyremedlem Hovedstyremedlem Region Nord Lokallag/Verv Helgeland/Styreleder Hålogaland/Styreleder

Region Øst per.gjertsen@prostatakreft.no 91 39 52 99

Hans-Fredrik Donjem Region Midt hans.donjem@prostatakreft.no 99 61 29 65

Egil Egge

Region Vest egil.egge@prostatakreft.no

46 89 99 21 93 04 20 60

Peder Gjetmundsen Region Sør

Bjørn Garlimo

Uavhengig

bjorn.garlimo@prostatakreft.no 93 06 34 52

Navn

E-post

Mobil

Dag Utnes

helgeland@prostatakreft.no halogaland@prostatakreft.no salten@prostatakreft.no troms@prostatakreft.no lofoten@prostatakreft.no vesteralen@prostatakreft.no

92 04 49 37 90 03 61 99 91 81 59 27 90 97 33 87 92 26 56 69 97 16 21 85

Gunnar Schjelderup

Salten/Styreleder Troms/Styreleder

Knut Skjolden Steinar Larsen Olav Sørensen Arne Sjonsti

Lofoten/Styreleder Vesterålen/Styreleder

Region Midt Lokallag/Verv

Navn

E-post

Mobil

N.møre og Romsdal/Styreleder Helge Hansen

nord.romsdal@prostatakreft.no

90 02 51 70

Nord-Trøndelag/Styreleder Sør-Trøndelag/Styreleder

Nils Martin Hynne

nord-trondelag@prostatakreft.no 91 34 17 75

Rolf Brovold Daniel Ask

sor-trondelag@prostatakreft.no sunnmoere@prostatakreft.no

90 59 62 73 92 01 29 93

Sunnmøre/Styreleder

34 PROFO-NYTT 4/2020

Region Vest Lokallag/Verv Bergen/Styreleder Fonna/Styreleder

Navn

E-post

Mobil

Bjørn Garlimo

bergen@prostatakreft.no

93 06 34 52 95 92 23 53 91 16 74 82 93 06 34 52 46 89 99 21

Olav Gunnar Hjelmeland fonna@prostatakreft.no

Haugalandet/Styreleder

Per-Arne Vik Bjørn Garlimo

haugalandet@prostatakreft.no

Sogn og Fjordane/Styreleder

bergen@prostatakreft.no stavoo@prostatakreft.no

Stavanger og omegn/Styreleder Egil Egge

Region Sør Lokallag/Verv

Navn

E-post

Mobil

Agder Øst/Styreleder Agder Vest/Styreleder

Peder J. Gjetmundsen

aust-agder@prostatakreft.no vest-agder@prostatakreft.no buskerud@prostatakreft.no telemark@prostatakreft.no vestfold@prostatakreft.no

93 04 20 60 91 67 48 90 92 62 70 20 47 90 32 49 95 14 67 26

Georg Kallestad

Nedre Buskerud/Styreleder

Arne Moe

Telemark/Styreleder Vestfold/Styreleder

Arne Gundersen

Håkon Fæste

Region Øst Lokallag/Verv

Navn

E-post

Mobil

Asker og Bærum/Styreleder

Einar Andresen

askerogbaerum@prostatakreft.no 95 10 33 26

Oslo/Styreleder 99 53 04 40 Ringerike/Hadeland/Styreleder Sigurdur Helgi Jonsson ringerike-hadeland@prostatakreft.no 90 64 91 82 Romerike/Styreleder Ola Pramm romerike@prostatakreft.no 91 10 28 48 Østfold/Styreleder Øystein Engdal ostfold@prostatakreft.no 95 16 57 79 Innlandet/Styreleder Simen Fådal Stenseth hed-op@porostatakreft.no 90 75 94 30 Lars Bjerke oslo@prostatakreft.no

Se oppdatert liste av lokallagene i foreningen på nettsiden vår

prostatakreft.no/lokallag 

PROFO-NYTT 4/2020 35

Du er viktig. Bli medlem idag!

Husk at du kan få skattefradrag for beløp over 500 kr. Registrer dine opplysninger her: Skattefradrag

Støtt Prostatakreftforeningens arbeid for et bedre tilbud innen diagnostisering, behandling og rehabilitering for alle som rammes av prostatakreft.

Til utfylling av skjema

Bli medlem

Vi sender opplysningene til skattemyndigheten sammen med beløpet du har gitt til oss.

prostatakreft.no/butikk

prostatakreft.no/gave

Prostatakreftforeningen er medlem av innsamlingskontrollen. IK gir trygghet for at innsamlingsvirksomhet drives forsvarlig og at pengene går til det formålet som er oppgitt.

Følg oss på Facebook

Følg oss

facebook.com/ prostatakreftforeningen

innsamlingskontrollen.no

Ønsker du kontakt med en likeperson? Du har mulighet til å snakke med en person som har erfaring med prostatakreft.

Se våre likepersoner her

prostatakreft.no/om-oss/ likepersonskontakter/

Har du spørsmål omprostatakreft? Ring oss på 22 53 55 35 

Støtt våre lokallag med spillekortet ditt

Vipps

uten kostnad Gå inn på linken

Støtt vårt viktige arbeid gjennom å gi en pengegave av valgfri størrelse til foreningen! Vipps et valgfritt beløp til

under for å se liste over Prostatakreftforeningens grasrotmottakere. Takk for din støtte!

#89475 Takk for at du støtter vårt arbeid!

prostatakreft.no/grasrotandelen

Visste du at?

Tips! Knip hver dag! 1 av 4 menn over 40 år opplever urinlekkasjer

Urinlekkasjer er vanligere enn du tror

Urinlekkasjer er vanligere enn du tror Ufrivillige lekkasjer rammer ikke bare kvinner, men også menn. Lekkasjen er forskjellig fra mann til mann, men uansett om du opplever noen dråper nå og da, eller større lekkasjer finnes det et produkt som kan hjelpe deg. Spør apoteket eller bandagisten om råd eller gå inn på våre nettsider. Bruk riktig beskyttelse Bruk riktig beskyttelse Mange menn er ikke klar over at det finnes et bredt sortiment av absorberende beskyttelse tilpasset menn. Alle TENA Men produktene er diskré og maskuline, og gir sikker beskyttelse mot lekkasjer. Mange menn er ikke klar over at det finnes et bredt sortiment av absorberende beskyttelse tilpasset menn. Alle TENA Men produktene er diskré og maskuline, og gir sikker beskyttelse mot lekkasjer. Ufrivillige lekkasjer rammer ikke bare kvinner, men også menn. Lekkasjen er forskjellig fra mann til mann, men uansett om du opplever noen dråper nå og da, eller størr lekkasjer finnes d t t produkt s m kan hjelpe deg. Spør apoteket ell r band gisten om råd eller gå inn på våre nettsider. Mange menn er ke over at det finne t

Ved å gjøre knipeøvelser 5 minutter om dagen styrker du bekkenet og forebygger plager. Øvelsene kan du gjøre hvor som helst. Les mer på www.tenamen.no Tips! Knip hver dag! Ved å gjøre knipeøvelser 5 minutter om dagen styrker du bekkenet og forebygger plager. Øvelsene kan du gjøre hvor som helst. Les mer på www.tenamen.no Livsstilstips for å få kontroll over lekkasjene Livsstilstips for å få kontroll over lekkasjene

Oppretthold væskebalansen Oppretthold væskebalansen l l

Kutt røyken Slapp av Kutt røyken t l Slapp av

Tren Tren

Moderer inntak av kaffe, alkohol og kunstige søtningsmidler Moderer inntak av kaffe, alkohol og kunstige søtni gsmidler d rer in l l i i i l

Bestill din gratis vareprøve på www.tenamen.no Tilgjengelig i apotek, hos bandagist og www.tenabutikken.no

Bestill din gratis vareprøve på www.tenamen.no Tilgjengelig i apotek, bandagist og www.tenabutikken.no

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28 Page 29 Page 30 Page 31 Page 32 Page 33 Page 34 Page 35 Page 36 Page 37 Page 38

Made with FlippingBook Ebook Creator