Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

m i

TRÆK AF MODSTANDSBEVÆGELSENS OPSTAAEN OG ARBEJDE I NÆSTVED SAMT PERSONLIGE INDTRYK PRA BESÆTTELSESTIDEli OG TIDEN DEREFTER.

29 A u g u s t

1943 fandtes ingen organiseret Modstandsbevægelse 1 Næst­ nok nogen illegal, fortrinsvis kommunistisk Blad­ enkelte Kommunister Fængselsstraffe op til

I n d e n

v e d o g P r æ s t ø A m t , m e n

v i r k s o m h e d , d e r h a v d e k o s t e t

i A a r .

Den 29 August fik den første egentlige Modstandsgruppe, Ingeniør Staals, sine første Vaaben (enkelte Pistoler, som danske Soldater kastede fra sig.) •' Denne historiske August Maaned var Nina, Susanne og jeg paa Sommer­ ferie hos Svigerfar'paa Mors. Jeg var dengang ansat hos Overlage B. Faber paa Næstved Amtssygehus' Røntgenafdeling. Kovedstemningen paa det Tids­ punkt kan udtrykkes som en Skamfølelse over Landets Holdning, idet vi endnu dengang var “Mønsterprotektorat” i Samarbejde og gaaende paa Akkord. D e n 28 August v a r Politimester Frederiksen, Nykøbing Mors, til Bridge h o s S v i g e r f a r ' o g f i k herunder Meddelelse om, at en Action formentlig var u n d e r Forberedelse f r a tysk Side, idet den danske Regering langt om længe h a v d e besluttet sig til Afbrydelse af Samarbejdet. V i kunde dog forstaa paa Politimesteren, at denne i Virkeligheden f a n d t d e t fuldstændig i sin Orden, at Politiet og andre danske Ilyndigheder f o r t s a t samarbejdede eller”fungerede”, medens vi hævdede de rene Linjer og saakaldteifnorske Tilstande” som det eneste rette og det eneste, der kunde s t a n d s e den Raaddenskab, der bredte sig i det danske Samfund. En Bemærkning fra mig til Politifuldmægtig Bense om, at den danske Embedsstand ved fortsat Samarbejde svigtede sin Opgave og mistede Ansigt, blev optaget saa ilde, at han brat forlod Selskabet, idet han formelt bukkede fer mig og meddelte, at han ikke kunde finde sig i, at den danske Embedsstands Ære blev draget i Tvivl.. Det var naturligvis*’Theater” fremført af en oprevet og nervøs, men som det viste sig velmenende Liand. Men det bevirkede, at jeg maaske 1 eller 2 Uger tidligere end ellers kom ind.i activt Arbejde, idet det naturlige Spørgsmaal trængte sig paai hvad med dig selv? Jeg rejste til Næstved d. 30 August og søgte straks Forbindelse eet ene­ ste Sted,hvor jeg mente at have en Garnende - hos Overlæge lønnesen. Denne v a r Folketingskandidat for tDansk Samling” og havde Forbindelse i København. Overlægen havde imidlertid intet at tilbyde paa daværende Tidspunkt udover at hente Vaaben paa Gamiø, Vaaben, der skulde kastes ned efter Over­ lægens Anmodning med engelsk Tobak øverst i Kasserne. De kom aldrig - Ordren var gaaet over Sverrig,- i Dag ved vi, at det maa have været noget i Ret­ n i n g af et Fantasifoster, idet Vaaben paa det Tidspunkt overhovedet ikke blev frigivet i England til os, der endnu stod slet set med allie­ rede Øjne. Senere skaffede Overlæge Tønnesen mig imidlertid i Forbindelse med "Urmageren” en Dansk-Samling Mand (Nielsen), der var i Gang med at trykke "Niels Jydes Breve”(skrevet af Arne Sørensen)* Hans Kompagnon flyttede fra Byen,og jeg gik ind i Stedet. Samtidig med Kompagnonens Bortrejse blev vi afskaaret fra Duplicatoren( der stod paa et offentligt Kontor - de brugte den om Natten). Der maatte saa skaffes en n y ,og det ordnedes gennem en Dansk Samling Mand i Vordingborg Yfartho-Hånsen. Han fik fra en Lærean­ stalt i Sorø Tilsagn om en Duplieator. Jeg havde aldrig set en saadan og troede, det var noget i Retning af et lille Bogtrykkeri, vi skulde hente.

Made with FlippingBook - Online magazine maker