Næstved - Erindringer om modstandsbevægelsen, 1940-1945

m i

TRÆK AF MODSTANDSBEVÆGELSENS OPSTAAEN OG ARBEJDE I NÆSTVED SAMT PERSONLIGE INDTRYK PRA BESÆTTELSESTIDEli OG TIDEN DEREFTER.

29 A u g u s t

1943 fandtes ingen organiseret Modstandsbevægelse 1 Næst­ nok nogen illegal, fortrinsvis kommunistisk Blad­ enkelte Kommunister Fængselsstraffe op til

I n d e n

v e d o g P r æ s t ø A m t , m e n

v i r k s o m h e d , d e r h a v d e k o s t e t

i A a r .

Den 29 August fik den første egentlige Modstandsgruppe, Ingeniør Staals, sine første Vaaben (enkelte Pistoler, som danske Soldater kastede fra sig.) •' Denne historiske August Maaned var Nina, Susanne og jeg paa Sommer­ ferie hos Svigerfar'paa Mors. Jeg var dengang ansat hos Overlage B. Faber paa Næstved Amtssygehus' Røntgenafdeling. Kovedstemningen paa det Tids­ punkt kan udtrykkes som en Skamfølelse over Landets Holdning, idet vi endnu dengang var “Mønsterprotektorat” i Samarbejde og gaaende paa Akkord. D e n 28 August v a r Politimester Frederiksen, Nykøbing Mors, til Bridge h o s S v i g e r f a r ' o g f i k herunder Meddelelse om, at en Action formentlig var u n d e r Forberedelse f r a tysk Side, idet den danske Regering langt om længe h a v d e besluttet sig til Afbrydelse af Samarbejdet. V i kunde dog forstaa paa Politimesteren, at denne i Virkeligheden f a n d t d e t fuldstændig i sin Orden, at Politiet og andre danske Ilyndigheder f o r t s a t samarbejdede eller”fungerede”, medens vi hævdede de rene Linjer og saakaldteifnorske Tilstande” som det eneste rette og det eneste, der kunde s t a n d s e den Raaddenskab, der bredte sig i det danske Samfund. En Bemærkning fra mig til Politifuldmægtig Bense om, at den danske Embedsstand ved fortsat Samarbejde svigtede sin Opgave og mistede Ansigt, blev optaget saa ilde, at han brat forlod Selskabet, idet han formelt bukkede fer mig og meddelte, at han ikke kunde finde sig i, at den danske Embedsstands Ære blev draget i Tvivl.. Det var naturligvis*’Theater” fremført af en oprevet og nervøs, men som det viste sig velmenende Liand. Men det bevirkede, at jeg maaske 1 eller 2 Uger tidligere end ellers kom ind.i activt Arbejde, idet det naturlige Spørgsmaal trængte sig paai hvad med dig selv? Jeg rejste til Næstved d. 30 August og søgte straks Forbindelse eet ene­ ste Sted,hvor jeg mente at have en Garnende - hos Overlæge lønnesen. Denne v a r Folketingskandidat for tDansk Samling” og havde Forbindelse i København. Overlægen havde imidlertid intet at tilbyde paa daværende Tidspunkt udover at hente Vaaben paa Gamiø, Vaaben, der skulde kastes ned efter Over­ lægens Anmodning med engelsk Tobak øverst i Kasserne. De kom aldrig - Ordren var gaaet over Sverrig,- i Dag ved vi, at det maa have været noget i Ret­ n i n g af et Fantasifoster, idet Vaaben paa det Tidspunkt overhovedet ikke blev frigivet i England til os, der endnu stod slet set med allie­ rede Øjne. Senere skaffede Overlæge Tønnesen mig imidlertid i Forbindelse med "Urmageren” en Dansk-Samling Mand (Nielsen), der var i Gang med at trykke "Niels Jydes Breve”(skrevet af Arne Sørensen)* Hans Kompagnon flyttede fra Byen,og jeg gik ind i Stedet. Samtidig med Kompagnonens Bortrejse blev vi afskaaret fra Duplicatoren( der stod paa et offentligt Kontor - de brugte den om Natten). Der maatte saa skaffes en n y ,og det ordnedes gennem en Dansk Samling Mand i Vordingborg Yfartho-Hånsen. Han fik fra en Lærean­ stalt i Sorø Tilsagn om en Duplieator. Jeg havde aldrig set en saadan og troede, det var noget i Retning af et lille Bogtrykkeri, vi skulde hente.

2 .

Jeg fik derfor Overlæge Faber til at køre for os i .hil, men de o var e^ flov Fornemmelse at hjemføre et lille Apparat, ikke stort større end en Skrivemaskine. Jeg fik den installeret hos en god Bekendt af mig fra Sygehuset, e n tidligere Patient, Proprietær Per Andersen, Aaderup Skibsværft. Det blev d e n a x x s s o t e n f a s t o Opholdeoted os adskillige Tuyinde. illegale Blade u d g i k fra deres Loft. Deres ene Søn Odd var activ Sabotør i København o g rejste en Del frem og tilbage mellem Sverrig og Danmark. Fru Andersen var Nordmandog e t fremragende Menneske. Deres Hjem blev senere, da jeg ikke kunde b o hjemme, mit faste Tilholdssted, og de hjalp paa alle tæn­ kelige Maader uden smaalig Hensyntagen til Risiko. Urmageren cg jeg paabegyndte saa Trykningen af Niels Jydes Breve hver Maaned. V i skulde dække Vordingborg og Næstved med Opland og sendte i Begyndelsen ogsaa til Sorø og Haslev. Det var eo scort Aroeide,da det virkelig var en, meget lille Maskine uden automatisk Indsmider, der skulde saa- l e d e s 2 Mand til at passe den alene. Enkelte af Numrene nar Nina og jeg trykt i vores Lejlighed Brogade, 10, hvor ogsaa Hæftjpingen xoregii-s-. "Den lille Urmager" eller "Sabotør'Nielsen", som Nina og jeg kaldte ham, var en fortræffelig Mand, der gik paa med Liv og Lyst og var utræt­ telig, naar det gjaldt Trykningen. Han elskede Susanne meget højt, og det var gensidigt. Han var imidlertid ikke ufarlig, idet han kendtes af mange Mennesker, og inden min Tid var han gaaet ret aabenlyst til Vc-^.-vs. Samtidig havde jeg gennem Ninas Fætter i København Eddie Raxgieen faaet Forbindelse med "Nordisk Front" og fik gennem ham en i;:ængde illegale Blade og Bøgey ligesom jeg gennem Dansk Samling havde Forbindelse m^d "Nordisk Boghandel", der var leveringsdygtig, indenfor alt foreliggende. Da Urmageren samtidig paa Dæknavnet "Niels Juehl" fik tilsendt illegal Literatur fra Sæ;riUr\dson og en anden Foroindelse, olev Næstved herigennem og gennem Kommunisterne rigeligt forsynet. Det var her et Held, at jeg kendte en Mængde Mennesker i Byen, jeg kunde stole paa saa nogenlunde (Læger, Sygeplejersker o. a., meaens ur­ magerens Bekendtskabskreds fra Arbejdssted og Pensionat var usikker. Frøken Nielsen paa Røntgenafdelingen hjalp mig godt cg kunde god^ sælge for 5 0 - 100 Kr. paa en Dag. Sekretæren Frøken Nielsen hjalp mig ogsaa storartet dels med at sælge, men særligt med. at afsende dei>, der gj..^ af Sted pr. Post. Det var Urmagerens og min Stolthed, at vi, naar det medreg- nes, som jeg solgte, efter at han var rejst, naaede op paa og aflagde Regnskab i København for 4500 Kr. solgt illegal Litteratur. "The best seller" blev "Haandbog i Oversvømmelser" udgivet af det kgl. aanske Af­ vandings selskab" (Arne Sørensen). I Løbet af 2 Dage havde jeg saaied.es paa Sygehuset og i Byen samt i Odense, Sønderborg og paa Falster solgt 80 Eksemplarer af de 100 vi bestilte- (S/5 Kr.). Jeg rejste ind og talte med Nordisk Bogh ndel og fik det ordnet saaledes, at vi opnaaede 20r/o paa de sidste 2000 Kr. < Det var -i-'--elsens fortrinlige Idé.) Disse 400 Kr, blev da Starten økonomisk set paa M. B. i Næstved. De gik til Papir, Stencil, Sværte, Rejser og først og fremmest Porto samt min første Pistol. Foruden de 400 Kr. fik Urmageren 200 af Fru Lund, Karrebæktorp Teglværk og jeg 100 af Onkel Johs i Odsnse. Fordelingen i Byen var et stort Arbejde, vi delte det ud om Aftenen - i alle Opgange, idet vi delte Gaderne imellem os. Det var Niels Jyde,

3 .

H o r d i s k F r o n t , K i r k e n s P r o n t , S t u d e n t e r n e s E f t e r r e t n i n g s t j e n e s t e , H j e m m e ­

f r o n t e n , P o l k o g F r i h e d c . a . i m e l l e m h i n a n d e n . K o m m u n i s t e r n e t r y k k e d e o g

d i s t r i b u e r e d e " G r y ' ' , o g " F r i t D a n m a r k ” s ø r g e d e J e s p e r s e n ( U n g — S o c i a l ­

d e m o k r a t e r ) f o r . E f t e r h a a n d e n b l e v s a m t l i g e v o r e F o r b i n d e l s e r i K ø b e n h a v n

s a t f a s t , m e n v e d a t t a l e m e d " S a m l e r e n s " K o n t o r f i k j e g e n n y

F o r b i n d e l ­

s e ,

s t u d . m a g . J e n s e n , o g d e t g i k i g e n . E n D a g , j e g v i l d e i n d o g t a l e m e d S æ m u n d s O n o m n y e L e v e r i n g e r , a f ­

l a g d e j e g

f ø r s t R e g n s k a b p a a S a m l e r e n s K o n t o r o g b a d d e m r i n g e

t i l h a m

f o r i k k e a t g a a f o r g æ v e s .

D e t v a r f o r m e n t l i g m i t H e l d , i d e t G e s t a p o s a m m e

F o r m i d d a g s a d i h a n s L e j l i g h e d e f t e r e t h a v e f j e r n e t h a m . D e t t e v a r e n

g a n s k e t i l f æ l d i g A d v a r s e l - b u t a g o o d o n e .

N i e l s e n r e j s t e t i l V e j l e t i l n y t A r b e j d s s t e d .

E n M a a n e d e f t e r

k ø r t e e n G e s t a p o v o g n f r a K ø b e n h a v n o p f o r a n U r m a g e r v æ r k s t e d e t i N æ s t v e d

f o r a t h e n t e h a m . - H a n v a r s i k k e r t r ø b e t a f e n a f v o r e F o r b i n d e l s e r i K ø ­

b e n h a v n , u d e n a t j e g v e d h v i l k e n .

( S i l a l t H e l d h o l d t h a n s t i d l i g e r e M e s t e r

p a a , a t h a n i k k e v i d s t e , h v o r h a n v a r , .

J e g v a r i k k e h j e m m e d e n D a g , s a a

S o e b o r g ( K o n d i t o r , o g d e n o p r i n d e l i g e S o u s c h e f f o r ,O - G r u p p e r n e ) s e n d t e e n

A d v a r s e l t i l ' h a m i V e j l e h o l d t " i r e t t y d e l i g e V e n d i n g e r ,

J e g v i l d e d e r f o r

g e r n e s e , h v o r l e d e s d e t s t o d t i l i V e j l e o g t o g d e r o v e r 2 D a g e s e n e r e .

B a n d i t t e n s a d u a n f æ g t e t i V æ r k s t e d e t .

A d v a r s l e n ?

" H a a j a - j e g t r o e d e ,

d e t v a r e n A d v a r s e l i a l A l m i n d e l i g h e d " . H a n h a v d e y d e r l i g e r e m e l d t s i g

t i l F o l k e r e g i s t e r e t d e r , h v i l k e t v a r B r u d p a a e n A f t a l e i m e l l e m o s . A t d e i k k e h a v d e t a g e t h a m , v i s e r b l o t d e n e v e n t y r l i g t u b e h j æ l p s o m m e M a a d e , G e s t a p o a r b e j d e d e p a a . J e g f o r l a n g t e , a t h a n f l y t t e d e f r a 3 y e n e l l e r i d e t

m i n d s t e b l o t f l y t t e d e o g i k k e k o m p a a V æ r k s t e d e t , o g d e t b l e v o r d n e t s a a -

l e d e s .

D a v i f l y t t e d e h a n s S a g e r , v i s t e d e t s i g , a t h a n h a v d e S p r æ n g s t o f

s a m t i l l e g a l e B ø g e r o g 1 0 0 E k s e m p l a r e r a f O v e r l æ g e T ø n n e s e n s o g m i t " S t a t u s "

l i g g e n d e m e d A f s e n d e r A d r e s s e : N æ s t v e d .

H a n v a r d e j l i g S o r g l ø s . Å p r o p s s U r m a g e r e n : H a n h a v d e e n e j e n d o m m e l i g O p l e v e l s e i d e t s m a a

i n d e n m i n l i d .

D e m i s l y k k e d e B l a d e m e d f o r m e g e n S v æ r t e o . 1 . , d e t d r e j e ­

d e s i g o f t e o m f l e r e h u n d r e d e , b r æ n d t e v i .

D e t g j o r d e h a n o g K o m p a g n o n e n

o g s a a e n A f t e n .

M e n d a d e s a a n e d p a a G a d e n , l e g e d e V i n d e n m e d e n M æ n g ­

d e h a l v t f o r t æ r e d e o g f o r k u l l e d e B l a d e o g d e n v i l d e J a g t b e g y n d t e , i n d e n

n o g e n s a a d e t .

D e v a r s u g e t u d g e n n e m S k o r s t e n e n ! - V i v a r a l t i d m e g e t

f o r s i g t i g e , n a a r v i b r æ n d t e s i d e n h e n r

E n k ø b e n h a v n s k S a b o t ø r P o u l L i i t k e n b l e v e f t e r I l d k a m p i n d l a g t p a a

K o m m u n e h o s p i t a l e t r a e d k o m p l i c e r e t , a a b e n t B r u d p a a d e t e n e B e n .

E d d i e k o m n e d o g s p u r g t e , o m \ri k u n d e t a g e h a m .

A f t a l e n b l e v , a t

h a n s k u l d e t r a n s p o r t e r e s n e d i A m b u l a n c e , s o m j e g o k u l d e s k a f f e i N æ s t v e d ,

e f t e r a t h a n s K o l l e g e r i K ø b e n h a v n h a v d e b e f r i e t h a m .

H a n s k u l d e s a a b o

1 v o r e s L e j l i g h e d o g t i l s e s a f O v e r l æ g e l ø n n e s e n .

J e g t o g t i l K ø b e n h a v n

l,-lian s e n , R e s e r v e l æ g e n , f o r a t f a a L u t k e n " t r a n s p o r t -

2 G a n g e o g t a l t e m e d H a r

saa han

f a h i g " d . v . s . S e l o v e d e a t a n l æ g g e e n l e t G i p s b a n d a g e p a a h a m ,

k u n d e b æ r e s i m e l l e m 2 M a n d ,

s a m t i d i g g j o r d e s R e d e f o r L o c a i . i t e t e r n e —

h a n h a v d e p e r m a n e n t 2 B e t j e n t e s o m V a g t .

D e r s k e t e i n t e t - u d o v e r a t E d d i e k o m m e d l i a a r e t n e d a f H a k k e n o g

m e d d e l t e , a t d e t v a r m i s l y k k e d e s , f o r d i T a x a - C h a u f f ø r e n b l e v b a n g e o g k ø r t e

s i n V e j .

O m E d d i e h a r v æ r e t d e n O p g a v e b e t r o e t , v e d j e g i k k e , - m e n j e g

b l e v g a l i H o v e d e t o g t o g i n d o g f o r k l a r e d e S a g e n f o r H a r t - H a n s e n . H æ s t e

D a g d . 2 3 / 1 - 4 4 ( s e B i l a g ) l æ s t e v i I A v i s e n , a t L i i t k e n a l l i g e v e l v a r b l e v e t

4 .

b e f r i e t ( a l t s a a s a m m e A f t e n , s o m j e g h a v d e v æ r e t i n d e o m E f t e r m i d d a g e n o g

f o r k l a r e , a t d e t v a r m i s l y k k e d e s . ) . D a E d d i e d e r e f t e r e r k l æ r e d e , a t d e t h a v d e h a n g E d t a r i d s i v æ r e t k l a r o v e r ' , ' ( h v i l k e t d o g v i s t v a r t v i v l s o m t )

I 1 1

b l e v j e g r a s e n d e , o g F o r h o l d e t v a r h e r e f t e r n o g e t k ø l i g t i m e l l e m o s .

E d d i e b l e v k o r t e f t e r s e n d t t i l S v e r r i g . - J e g s a g d e F a r v e l t i l h a m i L i s b e t h s

l e j l i g h e d i K r i s t i a n s g a a r d e n , h v o r v i u d v e k s l e d e i l l e g a l L i t t e r a t u r .

I n d e n d e n T i d h a v d e h a n , m e d e n s h a n v a r u n d e r J o r d e n , b o e t m e g e t h o s o s

o g b o e d e d e r s a a l e d e s o g s a a , d a h a n p a a e n H e j s e t i l K o r s ø r b l e v a r r e s t e ­ r e t a f e n t y s k L ø j f o a n t . - H a n v a r a f s i n O r g a n i s a t i o n s e n d t u d f o r a t f o ­

t o g r a f e r e F æ r g e n " S j æ l l a n d ” , d e r v a r b l e v e t s a b o t e r e t ( n o g e t u h e l d i g t

f o r ø v r i g t ) . K u n e n O v e r b e t j e n t s A a n d s n æ r v æ r e l s e r e d d e d e h a m ( h a n o p d a g e d e

h a m m e d d e t s a m m e , f o r d i h a n g i k m e d B r i l l e r u d e n K o r r e c t i o r i - n v i j . j s . e n

S n e d i g h e d f o r ø v r i g t ~ ) • H a n f i k b e r o l i g e t T y s k e r e n , d e r p a a s t o d , a - n « n

h a v d e f o t o g r a f e r e t m i l i t æ r e A n l æ g i H a v n e n ,

k o n f i s k e r e d e F o t o g r a f i a p ­

p a r a t e r n e

. v i l d e h a v e h a m s e n d t t i l K ø b e n h a v n . - D e t e n e s t e i n t e r e s v

s a n t e v e d H i s t o r i e n v a r , a t A p p a r a t e t t i l h ø r t e N i n a s B r o d e r V a g n o g / a r

o v e r 1 0 0 0 K r v æ r d .

T y s k e r n e l e v e r e d e d e t t r o d s T i l s a g n a l d r i g

t i l b a g e .

E d d i e v a r m e g e t s t æ r k t r y s t e t , " d a h a n k o m h j e m o m A f t e n e n .

F o r u d e n E d d i e h a v d e v i e n J ø d e , F r u D r . m e d . S v e n d i v i æ r b o e n d e , m e ­

d e n s h u n v e n t e d e p a a S k i b t i l S v e r r i g , d e t v a r d o g k u n e n N a t e l l e r t o .

D e t v a r O v e r l æ g e T ø n n e s e n s B e k e n d t .

H u n v a r u a l m i n d e l i g s ø d o g f l i n k c g

k o m g o d t o v e r .

V e d r ø r e n d e B l a d v i r k s o m h e d e r d e r t i l S l u t a t b e m æ r k e , a t v i p a a e t

M ø d e h o s O v e r l æ g e T ø n n e s e n b e s l u t t e d e a t u d g i v e v o r t e g e t B l a d e l x e r

r e t t e r e B l a d e ( s e B i l a g ) . A d j u n k t H i n d s k r e v o m " d e t h e l e M e n n e s k e ” ( d e t

e r A r n e S ø r e n s e n s V i t t i g h e d ) . O v e r l æ g e l ø n n e s e n s k r e v S l u t b e m æ i i c n ^ - n g e n

p a a m i t " S t a t u s ” .

E n d e l i g t r y k k e d e j e g s a m m e n m e d D r . C a r s t e n S c h m i d t

" F r e m B o n d e m a n d f r e m ” : 3 - 4 0 0 0 E k s e m p l a r e r .

I m i d l e r t i d h a v d e j e g f a a e t f a t i e n v æ r d i f u l d F o r b i n d e l s e : I n g e n i ø r

S t a a l l p a a e n e j e n d o m m e l i g M a a d e .

m D a g h o s D r . i l a g e f o r & t o d ^ c g a x <=n

t i l f æ l d i g

h ø r t S a m t a l e , a t I n g e n i ø r S t a a l l g e r n e v i l d e t a l e m e d D r . n a g e .

D a j e g t o g A f s k e d , s a g d e H a g e : j e g s k a l n e d o g h e n t e e n P i s t o l h o s e n H å n d .

J e g t æ n k t e , d e t s k a l n o k v æ r e S t a a l l o g m a s e d e p a a h a m s a m m e B a g ( s e B i l a g :

" J u l i N æ s t v e d ” : B l a d m a n d e n s B e s ø g . )

D e t v i s t e s i g a t v æ r e r i g t i g t , m e n

h a n h a v d e b l o t i n g e n V a a b e n a f B e t y d n i n g p a a d e t T i d s p u n k t .

D e t m a a h a v e v æ r e t n o g e n T i d e f t e r L i i t k e n A f f æ r e n ( d . 2 > / l — 4 4 ; , a t

d e r b l e v g j o r t e t f ø r s t e F o r s ø g p a a a t k o o r d i n e r e d e f o r s k e l l i g e e f t e r —

h a a n d e n o p s t a a e d e G r u p p e r , o g d e t f ø r s t e M ø d e f a n d t S t e d h o s m i g , n v o r d e

2 B r ø d r e S t a a l l , V o g n m a n d P e t e r s e n o g e t P a r K o m m u n i s t e r m ø d t e .

S e n e r e

f i k j e g f a t i G r ø n l u n d A n d e r s e n f r a D a n s k T e r r a i n s p o r t f o r e n i n g o g J e s p e r ­

s e n f r a U n g s o c i a l d e m o k r a t e r n e o g e t a b l e r e d e S a m a r b e j d e m e d S o e b o r g f r a

0 G r u p p e r n e ( M i l i t æ r g r u p p e r n e ) . P a a d e t t e

M ø d e A f t a l t e s S a b o t a g e a f

S c h r ø d e r s o g H e s s e l b e r g s T r æ v a r e f a b r i k k e r ( 2 V æ r n e m a g e r f i r m a e r . )

S a b o t a g e r n e s k e t e n o g e n T i d e f t e r d . 2 / 3 — 4 4 , — S t a a l l G r u p p e n ( d e r f o r ø v ­

r i g t a l t i d v a r d e n s i k r e s t e ) l ø s t e d e r e s O p g a v e h o s S c h r ø d e r s æ r d e l e s

e f f e c t i v t ( s e B i l a g ) , m e d e n s K o m m u n i s t e r n e l æ n g e m a a t t e h ø r e f o r d e r e s

U h e l d h o s H e s s e l b e r g . D e h æ l d t e B e n z o l n e d g e n n e m e n L u g e i L o f t e t o g

a n t æ n d t e .

D e r s k e t e e n m i n d r e E k g p l o s i o n , m e n i n g e n A n t æ n d e l s e a f d e t

s v æ r e T ø m m e r .

wacarwgf

'J . V o r e s s t ø r s t e s t o r e A f f æ r e s k u l d e v æ r e e t V a a b e n k ø b t i l e n h a l v M i l l i o n

( s e B i l a g " J u l i N æ s t v e d " : B a N æ s t v e d s k u l d e k ø b e f o r e n h a l v M i l l i o n

K r o n e r V a a b e n a f P o l a k k e r n e . )

E n T i l f ø j e l s e t i l B e r e t n i n g e n , d e r s k y l d e s e t I n t e r v i e w m e d B r d .

S t a a l l , e r d e n n e , a t d e 5 2 0 0 0 K r . v a r s k a f f e t a f v o r m i l i t æ r e F o r b i n d e l s e ,

m e n a t d e n n e , d e r v a r a n k o m m e t m e d P e n g e n e , s a g d e f r a , £ T i m e f ø r H a n d e l e n

s k u l d e s k e , " f o r d i d e t v a r f o r r i s i k a b e l t " . P e n g e n e t i k a f f e d e S t a a l l s a a

a n d e t s t e d s .

D e t h e l e v a r t i l r e t t e l a g t m e d e n F r e m i e r l ø j n a n t K . A . J e n s e n ,

m e n P l a n e n v a r f o r m i t V e d k o m m e n d e t e m m e l i g f a n t a s i f u l d o g u s i k k e r . J e g

s k u l d e m e d p a r k e r e t B i l ( j e g l a a n t e O v e r l æ g e F a b e r s ) v e n t e p a a o m V o g n e n

k o m f r a K a s e r n e n .

K o m d e r f l e r e V o g n e m e d S o l d a t e r , v a r d e t B a g h o l d ,

o g j e g s k o l d e o v e r h a l e d e m o g t u d e n d e k ø r e i F o r v e j e n g e n n e m S k o v e n t i l

A d v a r s e l , c g ela A f s t a n d e n t i l S k o v e n k a n v a r 4 - 5 k m , v a r d e r i n g e n K u l i g ­

h e d f o r a t f a a e t a n s t æ n d i g t F o r s p r i n g , m e n - d e r v a r i k k e T i d t i l a t

l a v e o m p a a A r r a n g e m e n t e t - o . p - T j e g k o m j o f o r ø v r i g t s l e t i k k e u d a t k ø r e , -

d e r k o m i n g e n V o g n f r a K a s e r n e n , b o m d e t f r e m g a a r a f B i l a g e t s B e r e t n i n g .

P a a d e t T i d s p u n k t v a r v i v i l d e e f t e r a t f a a f a t i V a a b e n o g i n g e n

M u l i g h e d e r l o d e s u p r ø v e d e :

'

1

J e s p e r s e n h a v d e F o r b i n d e l s e m e d e n M a n d i H i n g s t e d , d e r k u n d e

l e v e r e f o r 1 2 0 0 0 K r . s v a r e o g l e t t e V a a b e n .

S t a a l l s k a f f e d e P e n g e n e , j e g

l a a n t e O v e r l æ g e J ø r g e n s e n s V o g n , ( d e n s t o d a l t i d i u a f l a a s e t G a r a g e t i l

A f b e n y t t e l s e ) o g v i k ø r t e a f S t e d ( 8 b e v æ b n e d e M a n d i 2 B i l e r ) .

E n S t e d ­

f o r t r æ d e r f o r M a n d e n e r k l æ r e d e , a t h a n v a r i K ø g e . V i h a v d e a l t s a a v æ r e t t i l

G r i n , m e n s a t t e M a n d e n S t æ v n e i N æ s t v e d f ø r s t k o m m e n d e O n s d a g .

H a n k o m

o g s a a , m e n m e d n y e U d f l u g t e r .

D a d e t d e r e f t e r b l e v h a m b e t y d e t , a t h e n

i k k e s l a p l e v e n d e u d a f L e j l i g h e d e n , f ø r S a n d h e d e n v a r k o m m e t f r e m , g i k

h a n g r æ d e n d e t i l B e k e n d e l s e : H a n v i l d e s a a g e r n e i n d i M , B . - o g h a v d e

d i g t e t H i s t o r i e n ’;

2

g a m l e Æ g t e f o l k i e t f a l d e f æ r d i g t H u s p a a P r æ s t ø v e j v i l j e g o g s a a

m i n d e s : j e g k o n o g f o r t a l t e d e m , a t d e h a v d e 2 5 d a n s k e M i l i t æ r p i s t o l e r

g r a v e t n e d i H a v e n . " D e t v i l j e g s v æ r g e m i n S a l i g h e d s E d p a a e r L ø g n " ,

v a r M a n d e n s S v a r o g K o n e n s d e t s a m m e .

J e g s a d d e r o v e r 2 T i m e r f o r a t f a a

d e m t i l a t t ø o p o g b l e v k l a r o v e r , a t d e t V i n k , P o l i t i e t h a v d e g i v . t

m i g , v a r f o r k e r t .

M i n V e n " O l s e n " I K ø b e n h a v n , s o m j e g k e n d t e g e n n e m O v e r l æ g e T ø n -

n e s e n o g O v e r l æ g e J ø r g e n s e n ( d e h a v d e h e n h o l d s v i s l a p p e t h a m s a m m e n o g

h u s e t h a m ; h a n s a d i e n v i g t i g P o s t i K ø b e n h a v n ) l o v e d e m i g o g s a a V a a b e n ,

3 M a s k i n p i s t o l e r i f ø r s t e R æ k k e .

H a n l a a n t e e n a f m i n e P i s t o l e r , s o m j e g

a l d r i g s a a .

M a n d e n v a r i m i d l e r t i d h e l t i O r d e n , m e n h a v d e , c e m v i a n d r e

h a v d e S d e t , V a n s k e l i g h e d e r .

S e n e r e l e v e r e d e h a n d o g e n k e l t e S t y k k e r V a a ­

b e n . M e n u t a l l i g e e r d e G a n g e , h v o r j e g p a a e t V i n k I r a h a m , e r t a g e t t i l

K ø b e n h a v n m e d 2 K u f f e r t e r f o r a t h e n t e " V a r e r " .

E n G a n g s k u l d e j e g e n

L ø r d a g m e d E f t e r m i d d a g s t o g e t i n d t i l h a m c g h e n t e f o r 3 0 0 0 K r . J e g h a v d e

k u n l i - T i m e o g s k u l d e f ø r s t u d t i l G a a r d e j e r G r ø n n e m o s e f o r a t s k a f f e P e n ­

g e n e .

H a n h a v d e d e m i k k e , m e n r i n g e d e t i l v o r

f æ l l e s g o d e V e n I n g e n i ø r

L u n d p a a K a r r e b æ l c t o r p T e g l v æ r k . D a h a n h e l l e r i k k e h a v d e d e m l i g g e n d e ,

s a g d e G r ø n n e m o s e i T e l e f o n e n :

" J a , D u v e d j c n o k , a t d e r e r s a a d a n n o g e t

u n d e r J o r d e n " .

N a a , d e t b l e v i O r d e n , o g P e n g e n e b l e v u d l e v e r e t i e n S m e -

d i e , d e r t i l l i g e t j e n t e s o m B a n k .

G r ø n n e m o s e , d e r e r e t h e l t K a p i t e l

f o r s i g , b l e v s e n e r e m e r e f o r s i g t i g o g b l e v s t æ r k t b r a g t .

6 .

Vognmandsaffæren: Degen efter eller et Par Bage efter det ferste Møde hos mig, hvor som sagt ogsaa Vognmand Osvald Petersen, Slagelsevej var til Stede, sad jeg samen med Urmageren i Stuen Brogade 10 (Mor'og Lisbeth, der havae varet paa Besøg, var lige rejst,og Hins havde fulgt dem paa Stationen,. Ogsaa Morning var til Stede i Anledning af noget Sprængstof, han skulae skaffe fra Kobenhavn. Vi havde hørt lyskerne skramle ud af Værtshuset neaen- under med stort Spektakel, idet de var mere eller mindre fulde, i^luaeelig lod et Skad og derefter to til af anden Klang. - Vi for cii Vmauet og saa lyskerne lebe af Sted ud mod Slagelsevej. At det var Skudveksling( vi havde hørt,var klart, saa Morning og jeg styrtede ned paa Gaden og løb efter Tyskerne, idet jeg i Løbet opfangede,at en raabte:’' Det er Pe­ tersen". "Saa for Satan" fløj det gennem Hovedet "Vognmanden", og aet viste sig desværre tt være rigtigt. Han havde sammen med lille Staall været ude for at købe en Pistol, og de havde været bevæbnede for at sikre sig imoa Baghold. Vognmanden havde lige taget Afsked med Staallxxxasg^^^^ paa Hjørnet af Vinhusgade og Brogade og var gaaet ned af Brogade forbi. - Hu 3 . Iler var Tyskerne tumlet ud paa nam inde fra Beværtningen, o^ Vognmanden var usandsynlig hidsig, udviklede Begivenhederne sig i Løbei: af faa Sekunder. I den givne Situation, hvor Vognmanden gik med Pistol pae sig, og hvor han burde have udviet Forsigtighed baaae af Hensyn ^ sig selv og af Hensyn til os andre, tog Vreden og Hidsigheden Kagten fra hal, og han vilde ikke flytte sig, men gjorde i øvrigt ikke andet end dette, at han holdt sin Bane lige ud. Tyskerne tog det som en Demonstration, nvad det naturligvis ogsaa var, og begyndte at rae.be til ham. :,ers vi.J.dc de.t være sket, hvis ikke Tyskerne havde været drukne, men nu begyndte de at løbe efter Vognmanden, der var gaaet raék til for at komme væk. Et Ojebliic efter havde han dem alle i Hælene paa sig. Saa tænkte han: "Hu er Du solgt, men saa vil jeg have en med mig". (Tanken var unægtelig ikke helt adækvat til Situationen og ogsaa ret primitiv, men han ver som sagt i en Ophiaselses- tilstand). Ilan gjorde Pront, trak Pistolen, tog omhyggeligt Sigte paa en Gefreiter og skød. Han ramte Tyskeren i venstre Skulder, cg kuglen gi* derefter op i venstre Tinding, idet Tyskeren dækkede. Nu blev c.c optur ligvis helt vilde, og da j?g kon ned, havde de alaaet ham ihjel, troede de. Først havde de løsnet et Par Skud mod ham, der ikke ramte, saa vidt jeg senere kunde se, dernæst havde de hamret løs paa hans Hoved med Bajonet­ ter (de var godt en Snos Mand) og havde ogsaa opnaaet at skalpere ^r.. Da de derefter troede, han var færdig, smed og sparkede de ham hen i en Krog imellem Fossings og hans eget Hus, medens de kobberrøde i Hovederne raabte og skreg og for frem og tilbage mellem C-aden og den blodige, flappe Masse, der havde været Petersen. - De lavede Afspærring og forbød alle at komme til. Da jeg forcerede, idet jeg sagde, jeg var læge, blev jeg (meget fornuftigt iøvrigt) brutalt skubbet tilbage, idet deres Leaer raabte højrød i Hovedet, at det Bolscheviksvin var ordnet, og at ae tove sendt Bud efter en Vogn fra Kasernen, og at saadan et svin i^:e •r * " i 4 - vi-i -•vy' ’V hf'Tn n i l en Fart « mciv^n Vognen have Lægehjælp. Det gjale n a o m *aa n a m w . x en , , . .• j . idet j£.3 sagae, at je^, fra Kasernen kom, og jeg fer, . - enanu en u-an0 , - lu «. fuldt ud forstod deres Harme. ''Ja og saa med en c_x vo_e egn*- (Det var ulykkeligvis en l’arabellum, \fognmondcn La/de P-<- <->* ■ "Ja, ja, men jeg maa se paa deres saarede Mand, det ser alvorligt u g ,

7 .

han xnaa behandles. - Jeg saa saa paa lyskeren og mente ham alvorligt saaret. "Das ist nichts — en tysk Soldat bliver ikke slaaet *u ■\ saa let — jeg har været ved østfronten o.s.v. o.s.v.” paa en brovtende Laade. Vi var nu blevet omringede af de andre Tyskere, der ogsaa begyndte at se paa deres Kammeraå, og jeg gik derfor hen og saa til den anden Patient, der laa helt alene nu. - La jeg kom hen til ham troede jeg, han var død, han saa hæslig ud, idet de havde flænget Hovedbunden forfra-bagtil 2 Steder, og der gik nogle Trækninger over ham. Han laa med lukkede øjne. Jeg tog Pulsen og opdagede til min Forbavselse, at den var kraftig og ged. La jeg derefter bøjede mig over ham og sagde, hvem det var, lukkede han øjnene halvt op og blinkede. Jeg for saa af Sted til den nærmeste Telefon og fik Palckstationen, hvor vi havde nogle Gutter nede. Le fik at vide, hvad det drejede sig om, og at det hastede, og jeg var.daarligt kommet tilbage var der. Op med Kalorius i en Fart og af Sted. Nogle af Tyskerne protesterode, men de kunde ikke samle sig sammen i den almindelige Forvirring og løsnede ikke Skud. Jeg fik fat i en Cykel og kørte til Sygehuset og mødte Hina paa Tilbagevej fra Stationen. Paa Vejen vilde jeg have fat i Overlæge Tønnesen, men han var allerede paa Sygehuset hos Petersen. Len arme liand fik nu først en C-v«:.i'hMi'jj' uf Overlæge Tøn­ nesen derefter af mig,uden at vi dog spilte Tiden. Det var en stiltiende Overenskomst, at han skulde i Stand til videre Transport. Vu" -Of _t Røntgenbillede af Kraniet, og lian blev forbundet. Røntgenbilledet viste en fractur, som jeg bedømte ret optimistisk, idet jeg'troede;det var en af Kuglerne, der havde pløjet den i Kraniet, (der var dog vist ingen af dem der havde ramt - det drejede sig om en fractur opstaaet ved Slag med .-Ba­ jonet). Petersen havde det storartet, og jeg skønnede, han kunde køre cn Cykel, selv om det'vrr ^ l e Æ > at hans tilsyneladende gode Tilstand kunde være bedragerisk. Der var ingen Blødning fra Mund eller ører og ikke røntgnologiske Tegn paa Basisfractur. Jeg aftalte derfor Flugten med ham; Han file Overlæge Tønnesens Cykel og min Kat for at dække For­ bindingen. Overlæge Tønnesen gik Stuegang efter at Sygeplejersker var gennet væk paa en stilfærdig Maade. Ogsaa Dr. Jørgensen gik Stuegang (se Lilag)t Kt Overlæge Tønnesen vilde faa et Helvedes Hus bagefter,var vi alle klare over, og det skete ogsaa. Jeg sagde saa Farvel til Vognmanden ved en Bagdør til Røntgene.fdelingen, som han blev lodset ud af. Derefter trak han Cyklen ned gennem Hospitalshaven og ud gennem Overlæge Tønnesens Have og kom ud i Skoven. Jeg havde aftalt Vejen med ham, han skulde køre til Karrebæktorp Teglværk til Ingeniør Lund, med hvem jeg heldigvis havde en Aftale cm i paakommende Tilfælde at tage imod, men han vidste naturligvis ikke ,at han kom, og jeg maatte derfor til en fremmed Telefon for at ringe og brugte Herlufsholms. Han blev klar over, at der var noget galt, men da Vogxunanden kom anstigende med en gennemblødt Forbinding, og hrn lukkede op for ham, sank Lund ganske stille i Gulvet og var fra Bevidsthed nogle Minutter, saa hans Kone i første Omgang maatte tage Affærc-r - Efter at have telefoneret kørte jeg samme Vej sårs Vognmanden, men da han saa ud til at være vel af Vejen, kørte jeg hjem for at faa et forsinket Alibi. Vognmanden blev lagt i Garagen hos Lands, men kørte senere over til en Vens Hus i Vesterhave. Herud fik han Tobak o.a., Men Søeborg fik ham flyttet til et andet Sted Dagen efter, og Konen havde vist Fossång eller før Vognex,

B. eller Staall sørget for at faa af Stod, medens jeg tog role af Vognmanden. De skaffede ogsaa forskellige af Lærens Effecter væk ira Garagen, inden lyskerne fik fat i det. Hans Lastbil ( og dermed vores -• den cr.eE^o lastbil, vi havde paa det Tidspunkt) blev konfiskeret ax 'lyskerne, og der sad tysk Vagt i hans Lejlighed no^en Tid efter. L i l l e Staall var l i d t uforsigtig raed Tobakleverancen til ham, idet han gik ind hos Tobakshandler Vesten/iartc og sagdei cieg vi_'. gerne i±c ~\e noget god Tobak til Vognnianden". Det fik. han ogsaa, men ves el for­ talte det til den næste Kunde, det vor "Urmageren”. Gennem en af Søeborgs Forbindelser i København fik vi baade Vogn­ mand og Vognmandskone samt et Barn til Sverrig". Jeg indskærpede ham m e g e ^ l & M l ^ t r a k s paa ;.!e.Ucfcstationen iV*ben~ havn og senere i Sverrige at blive lægekontrolleret, og Overlage Tønnesen gav en Lægeforbindelse i København^ Uu 5 lit*-} * Svenskerne erklærede dog, at der ikke var Grund til at gøre noget, og nan nar aldrig siden haft Gener. Efterspillet kan Overlæge Tønnesen tale om, det var ham, der havde al Balladen med Gestapobesøg i Tide og Utide. Overlæge Tønnesen var cn Mester i at tage dem baade ved den Lejlighed og andre, han charmerede den., samtidig med at de fik Indtryk af, at de var nogle Undermaalere, der skulde passe paa ikke at blamere sig overfor ham. Ogsaa Dr. Jørgensen, Portører, Sygeplejesker o.a. var i Forhør - blot ikke jeg, selv ikke efter at portør Hansen havde været dum nok til at nævne mig som den, der havde taget Røntgenbillederne. Sagen blev henlagt efter nogen Tid - derefter tilstillet Stabclægen i Silkeborg og atter genoptaget med samme Resultat. Overlæge Tønnesen lagde selvfølgelig Hovedvægten paa dette, at Hospitalet ikke kunde være en Politistation, ihvorvel han gerne vilde indrømme, at det var meget bekla­ geligt, at han var flygtet. Han havde skønnet-ham saa daarlig, at han overhovedet ikke havde tænkt det muligt. Det samme erklærede den tyske Stabslæge med den Tilføjelse, at han altsaa maatte være hjulpet af Sted. Naa Vognmanden er i Lag sund .og rask og har faaet en anden vogn - han vr.r dengang for at sige det plat:svineheldig. Andre vil maske mene, at dette Sammentræf af usandsynligt heldige Omstændigheder ikke var til­ fældigt og havde en Mening, og det kan vel være nok saa rammende. Financiers - ja, det er et Kapitel for sig. En Dag spurgte jeg i Spøg Frøken I'ielsen paa Røntgenafdelingen, om hun kunde skaffe nogle Penge. Det kunde hun naturligvis ikke, men det viste sig, at hun en Dag havde hørt Menighedssygeplejersken i Karrebæk sige, at der var en hf nd, der gerne vilde knytte Forbindelse med K.B., og at han yderligere havde Penge. Jeg fik at vide, hvem det ver, og tog ud til ham, og nu begynder en af de mest offervillige og ivrige a.t optræde paa Scenen: Gaardejer Grønnemose. Da jeg kom derud,laa han med en Generalforkølelse og var flyttet aidt ned i Stuen som en anden lille Dreng og blev omhyggeligt passet. Han var og er en lykkelig Familiefader, der har en 4-5 dejlige Unger. Jeg stak ham noget Litteratur ud og gik iøvrigt lige til Sagen. Han lovede mig 5CG nr, med det samme og anbefalede mig yderligere at tage ind til Ingeniør Lund paa Karrebæktorp Teglværk,- det var hans gode Ven, og Fru Lund kendte jeg gennem Urmageren. Jeg kørte saa, ogsaa derud, og i Tiden fremover havde vi takket være disse to ingen pecuniære Bekymringer. Grønnemose kaldte det sine

9 .

" s o r t e P e n g e ” . H v o r d a n h a n s e n e r e h a r o r d n e t d e t m e d S k a t t e v æ s e n e t , v e d

j e g i k k e .

O m s æ t n i n g e n b l e v e f t e r h a a n d e n r e t s t o r : 4 5 0 0 K r i l l e g a l L i t t e r a t u r , qstiKus 7 0 0 0 f r a G r ø n n e m o s e o g L u n d , 1 0 0 K r f r a J o h s . , n o g e t t i l s v a r e n d e f r a U r r a e g e r e n , i a l t c u 1 2 0 0 0 K r . D e r a f l a g d e s R e g n s k a b f o r , h v a d d e r b r u g ­

t e s , o g a f d e 7 0 0 0 K r v a r g o d t 2 0 0 0 K r t i l b a g e , d a j e g r e j e t s .

S t a a l l

f i k 9 0 0 K r t i l K ø b a f P i s t o l e r f r a f i n s k e S k i b s s a r a t 3 0 0 0 t i l B e n z o l , s o m

j e g k ø b t e e f h a m . D e t b l e v u d s t a t i o n e r e t , g r a v e t n e d i 2 0 0 l i t e r s D u n k e .

R e s t e n g i k t i l V a a b e n , P a a a g t r a a d , R e d s k a b e r : ø k s e r , S a k s e , S p a d e r o . i . ,

d e r b l e v g r a v e t n e d d e S t e d e r , h v o r v o r e ' O p g a v e r l a a i p a a k o m m e h d e i i l - 300 K r t i l K ø b a f e n P i s t o l f r a e n t i d l i g e r e F r i k o r p s m a n d , d e t e r d e t d y r e s t e S t y k k e V a a b e n , v i n o g e n s i n d e h a r f a a e t . f a i l d e . D y r l æ g e K o g e n s e n f i k

H a n s n ø d o s f c r ø v r i g t , d a l i a n r e j s t e , f o r t o M a s k i n p i s t o l e r .

( B l e v s e n e r e

B y l e d e r i A a b e n r a a )

far.; I n s t r u k t i o n e r i

Vaaben og S p r æ n g s t o f .

af

V i b e g y n d t e a t

P n

han k a l d t e s i g

Lund.

I n s t r u k t ø r e r n e v a r e n 1 7 a a r i g D r e n g , H e l g e D i e r c k s -

H a n s p i l l e d e m i g e t s l e m t P u s , . . m e d e n s h a n u n d e r e n I n s t r u k t i o n s t u r boede h o c m i g i 3 D a g e . V i v a r p a a d e t T i d s p u n k t kommet r e t langt i Opbygningen, o g j e g h a v d e v i r e t i V o r d i n g b o r g s a m m e n m e d e n O b e r s t l ø j t n a n t Andersen, A n k e r O l e s e n f r a D . S . c g " S t a b s c h e f e n " f o r a t k n y t t e F o r b i n d e l s e med I n g e n i z r K e l l e r o g T c u s s i e n g ( s e s e n e r e ) . D a v i kom tilbage.spiste vi til M i d d a g p a a J e r n b a n e h o t e l l e t o g g i k s a a i Biografen. Midt i Forestillingen b l e v d e r r a a b t , o m D r . M o v i n v a r t i l S t e d e , o g u d e n f o r s t o d Lund og er­ k l æ r e d e m e g e t d r a m a t i s k , a t m i n L e j l i g h e d v a r b e s a t a f G e s t a p o . Da Lund h a v d e e n T a s k e h æ n g e n d e i L e j l i g h e d e n m e d P a p i r e r p a a a m e r i k a n s k e X t t i a e e •vT’P.i, F l y v e r e , der v a r h j u l p e t t i l S v e r r i g , var detMSuehageligt , og vi beslut­ t e d e h u r t i g s t m u l i g t a t f o r s v i n d e t i l København. Det g i k n e m t , i d e t Over­ l æ g e F a b e r k ø r t e m i g t i l og L u n d , d e r f ø r s t s k u l d e f j e r n e noget S p r æ n g s t o f , han h a v d e l a g t f r a s i g p a a e t T a g , f o r ikke at have det pac. s i g , da nan l ø b n e d o g advarede m i g , k o m ..enere i Overlæge Jørgensens V o g n * c i v t o r d n e d e O v e r l æ g e T ø n n e s e n . V i s o v om K a t t e n paa L o f t e t paa. F c v Y t f S y g e h u s o g f i k r i n g e t t i l N i n a , d e r v a r i K ø b e n h a v n a l l e r e d e d e n g a n g ,

a t h u n m a a t t e f l y t t e ,

H æ s t e D a g r e j s t e v i t i l K ø b e n h a v n , o g A n k e r O l e s e n

l o v e d e m i g A r b e j d e d e r i n d e .

I m i d l e r t i d f i k j e g a l l e r e d e D a g e n e f t e r a t

v i d e , a t d e t v i s t h a v d e v å r e t b l i n d A l a r m , i d e t O v e r l æ g e F a b e r , s o m j e g

h a v d e b e d t u n d e r s ø g e L e j l i g h e d e n , i k k e h a v d e f u n d e t n o g e t m i s t æ n k e l i g t .

faa v æ k k e t

J e g r e j s t e s a a t i l b a g e c g t u r e d e B y e n r u n d t o m K a t t e n , f o r a t

ind hos e n S y g e p l e j e r s k e

n o g e n j e g k e n d t e .

J e g v a r h e r u h e l d i g o g b u l d r e d e

v.-.r n o g e t g a l t .

hun v e r

K l 2 o m K a t t e n .

H u n m a e h a v e • '/ æ r e t k l a r o v e r , d e r

var ham

l i g e f l y t t e t i n d i d e n L e j l i g h e d , D r . S c h m i d t h a v d e b o e t i , - d e t

Lejlig­

j e g v i l d e h a v e f a t i . J e g s o v s a a n o s A d j u n k t n i n d e g u n d e r s ø g t e Fru D a m b o r g , J o r d e m o d e r e n , d e r b o e d e o v e n p a a , k u n d e g a n s k e v i s t f o r t æ l l e , a t 3 T y s k e r e ubehagelig, i d e t n a n s n a k k e d e . o g b l . a . p a a S y g e h u s e t v a r O v e r l æ g e H o l b ø l l g a l i H o v e - i d e t v i s t n o k v æ s e n t l i g s t , f o r d i O v e r l æ g e F a b e r v e n l i g t v i l d e a r r a n g e r e h e d e n n æ s t e D a g . T a s k e o g a l t v a r s o m f ø r . B l i n d A l a r m . h a v d e v æ r e t o p a f T r a p p e n o g 2 n e d e n f o r , d e t v a r d e t , h a n h a v d e s e t , m e n d e t m a a h a v e v æ r e t i f r e d s o m m e l i g t Æ r i n d e . H i s t o r i e n v a r d o g

f o r s k e l l i g t f o r m i g m e d H e n s y n t i l I n d b o o . l . o g B e t a l i n g s s p ø r g s m a a l .

det hele ikke

O v e r l æ g e H o l b ø l l f r a b a d s i g v i e t I n d b l a n d i n g c g v a r j o i

s æ r l i g v e n l i g s t e m t , n a a r h a n l u g t e d e n o g e t i l l e g a l t .

O g s a a O v e r l æ g e

1 0 .

Tønnesen file han en Strid med, idet Overlage aoloøll xeu ±Auroig,o tog Skridt til at finde min Afløser. Da jeg talte med ham, maa han have faaet "sovet paa det", for der var intet i Vejen. Fclk fik efterhaanden det Indtryk, at det hele havde været Bygter, og der kom ikke mere ud af det. De omtalte Personer fra Kødet i Vordingborg fik forskellig okæune. "Stabschefen" viste sig senere at vsre Vingrcssersr og torøvrigv, a* Pars gamle Drenge fra Odense. Mar. blev kort efter Mødet arresterer af Gestapo, og Dogen efter ankom Gestapo ogsaa til Oberstløjtnant Andersens Tilholdssted cg .c,>ijl straks en skjult Iløgle. Man var da jilai' ovex, au u~n anden matte være tvunget til at give Oplysninger. Andersens nerver Uu-wg senere ikke til. og nogen Tid efter opgav lisn det Le_'.e. u-a^ixe ingeniør itoj.lGr, der aabenbart led af stærk cerebral Aareforkalkning blev manøvreret ud, og hans Søn overtog det og blev forøvrigt senere civil .uutsleder. i'ousaieng."Holm1', der var Leder af Statens PorDegastation paa Lindholm, blev kort efter* Amtaleder i Præstø Amt og min Chef — en bedre fandtes ikke. Kan var Oberstløjtnant i Reserven. Anker Olesen, der ogsaa var ned, var don,aox‘ førsu uoff^-cielo ^—.et— satte mig som Leder for ITæatved* lian var brillant 3iexi j-ge/inem ug gjorde et Kæmpearbejde, Han v:?r startet som Rejsesekretær for SaraflrernEk Dansk Samling, civilt vor han Repræsentant. Pisn holdt den gaaende under hele Krigen og endte i Sjællandsledelsen og var os en uvurue xj .ig goo. j . . Lund alias Dieroks var en dygtig Demonstrator,"kundo sit Kram", men dermed vor ogsaa det bedste sagt — lian var nemlig udpræget rsj-icoj.au, fantasifuld og løgnagtig, men sagde næsten intet. En ejendomirelig og besnæ­ rende Konstellation. Han blev senere deporteret af M. i;. iæ.l ^'veixj-o og var en lid under Arrest der. Han skylder forøvrigt endnu Overlæge *iinue- sen en dejlig Prakke, han laante. Farligt Bekendtskab kor t sagt. i,.en i±an naaede at faa instru.eret alle vore Grupper i Sprængstof. Vi fik ogsaa en Suomi Maskinpistol til Demonstrationsbrug - det foregik hos M.B. gamle Ven og Støtte Ritmester 7jarii\ paa Amj.exgaL.rden i Kalbv. Vi laante senere Maskinpistolen ud til Præstø, hvor der var en ivc soæd M.-B.sunder Thyssen Himlen Oberstløjtnant. Da de var færdige med cæn, fik Næstved den forærende, og jeg rejste ned for at hente den. Det elev ganske festligt dette mit første Møde med et"fremtræd ende kvindelig æ ..od- lem af M.3." Fru Thyssen TTim. Medens jeg sad og ventede paa, .t hun s:rulde fremskaffe den, ringede hun Gud bedre det til sin Irland i København for az "høre Nyt" (I Virkeligheden for at imponere). Hun imponerede mig virkelig ogsaa, da jeg pludselig hører hende sige x Telefonen; 'Ja ''Suomi rejcex* - Aften. Hv.?d for Suomi. Det ved Du da godt - Suomi - S U O M I voreo unge Pige Du ved, Du ved da godt, at hun hedder Sucmx, ja nun rejser j . Af­ ten.” Da hun havde lagt Røret paa, saa hun sejerstolt paa mig og sagae: jo, han forstod, det godt. Jog følte det, som navde jeg e'c Baaj. i .:alen, inden jeg kom &f. Sted. M.B. i Præstø brød kort efter •og "Thyssen Nim kom til Sverrig" . I Løbet af Sommeren 1944 begyndte det hele at tage mere Form, idet der blev mere Samling i Centralledelsen. Vi fik en Amtsleder og en By­ leder i Haslev, Faxe, Præstø, Vordingborg og Næstved - det sidste blev mit Job. Denne Enekommando fik jeg overdraget af Amtslederen (Toussieng) den 18 August 1944. Inden den Tid var alt forløbet ogsaa kommandomæssigt set udmærket takket være et»Byraad", vi selv havde nedsat i Forsommeren 1944. Det eta-

1 1 .

"bleredes paa. et Møde hos Overlæge Tønnesen og kom til at bescaa af Ingeni— niør Staall, "Børge" (Arbejdernes leder, aelv Kommunist), Dyrlæge Mogensen og af Læger Overlæge Tønnesen og undertegnede. Vi arbejdede i iorstaael— se med Souschefen for 0 Grupperne (Militsergrupperne) Søeborg,(den egentlige Chef for dem maatte vi ikke kende - gjorde det naturligvis alligevel - det var Skovridder Lorentzen,Herlufsholm. Da Søeborg maatte gaa under Jorden, blev det Skovridderen, jeg maatte samarbejde med.) Byraadet fungerede fortrinligt paa Grund af gensidig Tillid, og efter min Mening var det en bedre Ordning end den, der afløste den: En Byleder som Chef og i Hyggen paa ham, til Støtte for ham, en "Lokalkomite". Byleder- ordningen var sikkert nødvendig, det var en Ordning for hele Landet, og under Krigstilstand var denne mindre demokratiske Ordning sikkertxK^±KSH:±S^ uundgaaelig. Men lokalkomitetanken,i alle Tilfælde som den blev ført ud i Livet, var afgjort uheldig, idet man i denne optog prominente Personer i en B y som Repræsentanter for Hovedkrafterne i M. B . Kommunister, Kingen, D.S. o.s.v., Personer, der ofte nok saa meget udmærkede sig i Kraft af den Stilling, deres civile Erhverv og Adfærd havde givet dem, som den aktive Indsats de havde ydet i M. B.. Under alle Omstændigheder førte det til, at de aktive Medlemmer af M.B. saa i høj Grad med Skepsis paa Lokalkomiteen. Naar man tog disse Mennesker var Grunden naturligvis den, at man vilde give M.B. et Ansigt udadtil, men det skabte Splittelse. For Næstved kan jeg i alle Tilfælde sige, at en Byleder støttende sig til det gamle Byraad, som vi selv havde nedsat, og som var et spontant Udtryk for de aktive Kræfter og i Overlæge Tonnesen havde det "Ansigt" udadtil, man ønskede, vilde have kunnet løse Opgaverne sikrere og udsat for mindre Kritik, fordi alle i dette Eaad nød alle aktive Medlemmers Tillid. En anden skæbnesvanger Fejl ved Lo- calkomiteen var dens mange Medlemmer. Hvor der kræves Handling: iaa. For mit eget Vedkommende oplevede jeg ikke alle de Vanskeligheder, der opstod ved Localkomiteens Dannelse, idet dette skete efter , at 3 eg var draget af. Efter min Udnævnelse i August til Byleder var det mit Ønske, at Arbejdet fortsattes stort set uændret. Vi gamle Medlemmer af Byraadet holdt vore Møder som hidtil, og det hele gik stilfærdigt og gnidningsløst. Mogensen flyttede til Aabenraa og Fritz Larsen (Officiant og min Efterfølger som Byleder) samt endnu en Re­ præsentant for Kommunisterne foruden "Børge" Poul Jacobsen blev optaget. Inden det gamle oprindelige Byraad forlades.maa nævnes dets største Sejr:Gennemførelsen af Folkestrejken i Juli 44 >0/6 — 4/7 (se .sileg, Gry.) Byraadet holdt i de Dage utallige Møder i Kælderen paa Sygehuset sammen med Søeborg. Strejken vedtoges og gennemførtes. Her hjalp Grøn­ lund Andersen fra Terrainsportforeningen godt med ved Etableringen af Strejken paa Maglemølle (det er desværre det eneste gode og positive, der er at sige om hans Indsats i Næstved.) Staall fik til Opgave at snakke med Borgmester Calum, som lian kendte. Hvis han vilde gaa ind for Strejken var den sikret med den Magt, han havde over Arbejderne. Han vilde dog ikice etablere Strejke, men hvis een olev en Kendsgerning, lovede han ikke at : .rbe.ide den. Han gjorde imidlertid alt for at hindre, at den udbrød, idet 30 Fagforeningsmænd om Søndagen jj Isendte en Erklæring, hvori man tog Afstand fra alle Strejketilbøjelig- heaer. Borgmester Calum var fornemste Underskriver. Ben blev stukket

1 2 .

ind af Brevkassen Søndag Aften, da jeg sad hos Overlæge lønnesen, og Ud­ faldet var mere end tvivlsomt trods vort Undermineringsarbejde - vi troede nærmest paa et alvorligt Nederlag. - Dog - Mandag korgen stod alt stille i Næstved\Butikkerne var lukkede, Fabrikkerne standsede, Calum biød nu i sit Haseri over det alvorlige Slag i Ansigtet paa ham selv sit Ord til os, idet han 2 Gange hævede en etableret Strejke paa Statsbanerne. han gik selv personligt ned og talte til Funktionærarne,og under Henvisning til de alvorlige Konsekvenser søgte han at agitere dem oil .tilklæbning« Jfø alvorlige Konsekvenser" — ja, de laa i et andet Plan, end han menue, idet tyske Forstærkninger i de Dage blev trukket til København over I,æst\cd. — Det var kort og godt Landsforræderi, og hans Optræden i de Dage var at en saa alvorlig Art, at han aldrig skulde have kunnet stikke Hovedet op igen, endsige da underkøbe M.B. efter 5 Maj til at legalisere sig, hvilket skete! Vordingborg og Nykøbing, der havde haft Følere i Næstved, strejkede, da vi gjorde det. Strejken ,viste M.B. en alvorlig Ting: at dens Efterretningsvæsen var insufficient. I de Dage maatte vi selv træffe axle Afgørelser, vi var komplet afskaarne fra Meddelelser til og fra København, -c^ibt den sidste Dag af Strejken fik jeg Meddelelse derinde fra gennem 2 Cyklister og fik bekræftet, at vore Foranstaltninger havde været rigtige. X denne Forbindelse kan nævnes den Brist,som Organisationen ha/ue i lang Tid fremefter: Ordre forskellige Steder fra - altid under Henvisning til, ilt det var fra Frihedsraadet: Ordre fra Anker Olesen (der naturligvis altid var i Orden), Fra "Christensen" fra Kommunisternes Organisation i København tilsluttet Frihedsraadet, fra Zacho o.a. Det var en ulykkelig Ting, og der var intet andet at gøre end at sige kategorisk Nej til alt, før man havde konfereret med Amtslederen, der undertiden kom hver Uge, undertiden hver 14 Dag, men som vi dog r..ed stoi ^ Besvær kunde komme i Forbindelse med. Af dette vil det ogsaa Kunne forstaas hvorfor Ordningen! ordre fra een Mand og Ordre af een Mand var den eneste an­ vendelige, efterhaanden som Opgøret nærmede sig. Omhandlede "Chriåtensen"fra Kommunisterne, som havde en Slags Hej se­ sekretærstilling for Frihedsraadet, men som først og fremmest var Kommunist, nar jeg to Gange haft de voldsomste Sammenstød med. Førsoe Gc-ing i -Anled­ ning af, at jeg havde etableret Samarbejde med Militærgrupperne, (det havde nemlig vist sig, at de havde faaet tildelt Opgaver akkurat samme Steder som vi, og noget fælles Feltraab fandtes ikke — i-onsekvens: en nyggelig Og> effectiv Nedskydning af hinandens Folkl ) Han blev ubehersket rasende og afbrød alt Samarbejde mellem Kommunisterne og Undertegnede,indtil Prj.nedL- raadet havde udtalt sig. Han vilde "indberette mig". Som alle ubeherskede Personer led ogsaa han Nederlag her, idet, som vi alle ved: alle Organisa­ tioner blev slaaet sammen under fælles Kommando kort Tid efter. Anden Gang beskyldte han mig i endnu mere ubeherskede Vendeinger for at drive Politik, idet jeg skulde have sørget for, at der sad 4 fra D.S. i uyraaaei,. I Betragtning af at, der aldrig nogensinde blev talt Politik eller drevet Politik i Byraadet, var Beskyldningen uvederhæftig. Ydermere var han op­ bragt over, at forskellige Ordrer, rom han havde givet, ikke blev udført,, samt at en Kode til Aflytning af B.B.C. 's Særmelcinger vedr^renoe i c^-llc Enkeltheder fastlagt cg forberedt Sabotage af Jerbaner, underjordiske Kabler og Luftledninger, ikke var uddelt til Byraadets Medlemmer. Børge, der meget vel vidste, at Beskyldningerne var falske, sagde ikke noget, idet h n, dér til ■ v r ds.....g . i oa v e i n e e all r i nt, v<

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12 Page 13 Page 14 Page 15 Page 16 Page 17 Page 18 Page 19 Page 20 Page 21 Page 22 Page 23 Page 24 Page 25 Page 26 Page 27 Page 28

Made with FlippingBook - Online magazine maker